Structures by: Rastsvetaeva R. K.

Total: 151

Ga2 (Se O3)3 (H2 O)3

Ga2H6O12Se3

Rastsvetaeva, R.K.Volodina, A.N.Andrianov, V.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1986) 291, 352-356

a=9.223Å   b=9.223Å   c=19.941Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs2 Ce (S O4)3

CeCs2O12S3

Rogachev, D.L.Rastsvetaeva, R.K.Kuznetsov, V.Ya.Dikareva, L.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1989) 30, 105-110

a=9.772Å   b=16.797Å   c=14.812Å

α=90°   β=96.4°   γ=90°

Be (O H)2

BeH2O2

Nadezhina, T.N.Burshtein, I.F.Pushcharovskii, D.Yu.Rastsvetaeva, R.K.Voloshin, A.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 305, 95-98

a=11.02Å   b=4.746Å   c=8.646Å

α=90°   β=98.94°   γ=90°

Ca6 Zr3 (Si Na Fe1.2 (Zr0.39 Ti0.25 Al0.14 Nb0.05) ((H3 O)7 Na2.8 K2.2) (Si3 O9)2 (Si9 O27)2 (Cl1.5 (O H)6 ))

Al0.14Ca6Cl1.5Fe1.2H27K2.2Na3.8Nb0.05O85Si25Ti0.25Zr3.39

Rastsvetaeva, R.K.Sokolova, M.N.Borutskii, B.E.

Kristallografiya (1990) 35, 1381-1387

a=14.245Å   b=14.245Å   c=30.12Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba Mn2 (Ti O) (Si2 O7) (O H)2

BaH2Mn2O10Si2Ti

Rastsvetaeva, R.K.Tamazyan, R.A.Sokolova, E.V.Belakovskii, D.I.

Kristallografiya (1991) 36, 354-360

a=5.361Å   b=6.906Å   c=12.556Å

α=90°   β=119.8°   γ=90°

Ba Mn2 (Ti O) (O H)2 (Si2 O7)

BaH2Mn2O10Si2Ti

Rastsvetaeva, R.K.Tamazyan, R.A.Belakovskii, D.I.Sokolova, E.V.

Kristallografiya (1991) 36, 354-360

a=10.7232Å   b=13.812Å   c=12.563Å

α=90°   β=119.9°   γ=90°

Na4 K3 (Fe0.9 Mn0.7 Ti0.4 Mg0.1) Si8 O22 (H2 O)7

Fe0.9H14K3Mg0.1Mn0.7Na4O29Si8Ti0.4

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.Rekhlova, O.Yu.

Kristallografiya (1991) 36, 892-897

a=10.244Å   b=11.924Å   c=5.276Å

α=103.491°   β=96.96°   γ=91.945°

Sr (Ca0.8 Sr0.2) (B5 O8 (O H))2 (B (O H)3) (H2 O)

B11Ca0.8H7O22Sr1.2

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.Sokolova, T.N.

Kristallografiya (1993) 38, 86-93

a=6.686Å   b=20.614Å   c=6.594Å

α=90°   β=119.17°   γ=90°

Na5.505 Ca2.45 K0.2 (Al6 Si6 O24) (S O4)1.325 (C O3)0.5 Cl1.4 (H2 O)

C0.5Al6Ca2.45Na5.505O29.505S1.325Si6

Rastsvetaeva, R.K.Sapozhnikov, A.N.Pobedimskaya, E.A.Terent'eva, L.E.

Kristallografiya (1993) 38, 94-103

a=12.761Å   b=12.761Å   c=21.416Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(K Ba) Na (Na1.2 Fe0.8) Ti3 O2 (O0.8 (O H)1.2) (Si2 O7)2

BaFe0.8H1.2KNa2.2O18Si4Ti3

Rastsvetaeva, R.K.Evsyunin, V.G.Konev, A.A.

Kristallografiya (1995) 40, 517-519

a=20.086Å   b=7.099Å   c=5.411Å

α=90°   β=96.65°   γ=90°

Na2 Ca4 (Ca0.7 Mn0.1 Fe0.1 Ce0.1) (Ti O (O H) (Si2 O7)2) F2

Ca4.7Ce0.1F2Fe0.1HMn0.1Na2O16Si4Ti

Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.Atencio, D.

Kristallografiya (1995) 40, 626-630

a=9.584Å   b=7.267Å   c=5.708Å

α=89.85°   β=101.22°   γ=101.03°

Na2 (Si (Si0.5 Al0.5)4 O10) (H2 O)2

Al2H4Na2O12Si3

Rastsvetaeva, R.K.

Kristallografiya (1995) 40, 812-815

a=13.07Å   b=13.07Å   c=6.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.613 Na0.357) (Ca1.95 Mn0.05) (Fe0.8 Mg0.2)2 (Fe0.85 Mg0.15)2 Fe ((Si6.3 Al1.7) O22) Cl1.4 (O H)0.28 F0.28

Al1.7Ca1.95Cl1.4F0.28Fe4.3H0.28K0.613Mg0.7Mn0.05Na0.357O22.28Si6.3

Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.Vinogradova, R.A.Pekov, I.V.

Kristallografiya (1996) 41, 65-69

a=9.964Å   b=18.31Å   c=5.351Å

α=90°   β=105°   γ=90°

Cs (Bi2 F7)

Bi2CsF7

Rastsvetaeva, R.K.Butashin, A.V.Maksimov, B.A.Kaminskii, A.A.Golubev, A.M.

Kristallografiya (1996) 41, 444-449

a=16.215Å   b=28.085Å   c=12.7Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti3 Na (Na1.05 Fe0.95) (Sr1.2 K0.65 Ba0.15) O3.3 (Si2 O7)2 (O H)0.7

Ba0.15Fe0.95H0.7K0.65Na2.05O18Si4Sr1.2Ti3

Rastsvetaeva, R.K.Sokolova, M.N.Gusev, A.I.

Mineralogiceskij Zhurnal (1990) 12, 25-28

a=19.489Å   b=7.086Å   c=5.386Å

α=90°   β=96.75°   γ=90°

K4 (Nb O)2 (Si8 O21)

K4Nb2O23Si8

Rastsvetaeva, R.K.Stefanovich, S.Yu.Pushcharovskii, D.Yu.Bolotina, N.B.Nadezhina, T.N.Dimitrova, O.V.

Kristallografiya (1994) 39, 1001-1008

a=32.39Å   b=10.95Å   c=7.737Å

α=76.42°   β=94.76°   γ=86.98°

Na16 (Si4 O6 (O H)5)2 (Si8 O15 (O H)6) (O H)10 (H2 O)28

H82Na16O81Si16

Rastsvetaeva, R.K.Yamnova, N.A.Mikheeva, M.G.Pushcharovskii, D.Yu.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (1992) 37, 1177-1184

a=53.83Å   b=9.972Å   c=6.907Å

α=90°   β=96.78°   γ=90°

(Ti2.31 Nb0.69) (Ca4.5 Mn1.5) (Na18.78 Sr0.3 Ce0.09) K0.165 (Si3 O9)2 (Si10 O28)2 Cl0.8 (H2 O)1.53

Ca4.5Cl0.8K0.165Na18.78Nb0.69O75.535Si26Ti2.31

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.Andrianov, V.I.Gusev, A.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 312, 1379-1383

a=14.046Å   b=14.046Å   c=60.6Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Na4.4 K1.39 Ca1.89) (Al6 Si6 O24) (S O4)1.84

Al6Ca1.89K1.39Na4.4O31.36S1.84Si6

Evsyunin, V.G.Sapozhnikov, A.N.Rastsvetaeva, R.K.Kashaev, A.A.

Kristallografiya (1996) 41, 659-662

a=9.118Å   b=9.118Å   c=9.118Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na In (Se O4)2 (H2 O)6

H12InNaO14Se2

Mukhtarova, N.N.Belov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 235, 575-577

a=7.189Å   b=12.693Å   c=7.188Å

α=93.17°   β=106.83°   γ=93.13°

Na3 In (S O4)3 (H2 O)3

H6InNa3O15S3

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 602-606

a=15.72Å   b=15.72Å   c=8.772Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K In (S O4)2 (H2 O)4

H8InKO12S2

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 589-593

a=10.606Å   b=9.231Å   c=10.654Å

α=90°   β=90°   γ=103.23°

(N H4) In (S O4)2 (H2 O)4

H12InNO12S2

Mukhtarova, N.N.Belov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 892-896

a=9.25Å   b=10.597Å   c=10.797Å

α=90°   β=90°   γ=102.22°

Na6.34 Ca1.66 (Al6 Si6 O24) ((S O4)0.88 S1.26)

Al6Ca1.66Na6.34O27.52S2.14Si6

Rastsvetaeva, R.K.Chapuis, G.Sapozhnikov, A.N.Bolotina, N.B.Kashaev, A.A.Schoenleber, A.

Kristallografiya (2002) 47, 449-452

a=9.077Å   b=9.077Å   c=9.077Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3.52 K3.96 (Ba1.5 (Mn0.70 Fe0.24) (H2 O)1.83) (Ti7.8 Nb0.2 (O4.56 (O H)3.44)) (Si4 O12)4 (H2 O)5.44

Ba1.5Fe0.24H17.98K3.96Mn0.7Na3.52Nb0.2O63.27Si16Ti7.8

Rozenberg, K.A.Pekov, I.V.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2002) 47, 265-266

a=14.298Å   b=13.816Å   c=7.792Å

α=90°   β=116.85°   γ=90°

(Na2.4 K1.6) (K2.2 (H3 O)0.79) (K0.72 Ba0.48) (Fe0.66 Mg0.44 (H2 O)2.21) (Ti4.8 Nb3.2 ((O H)1.93 O6.07)) (Si4 O12)4 (H2 O)2.92

Ba0.48Fe0.66H14.56K4.52Mg0.44Na2.4Nb3.2O61.92Si16Ti4.8

Rozenberg, K.A.Rastsvetaeva, R.K.Subbotin, V.V.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2002) 47, 453-456

a=14.45Å   b=13.91Å   c=7.836Å

α=90°   β=117.42°   γ=90°

(Ba3.6 K2.4) (Ce1.95 Sr0.1 Ca0.05) (Ti2.7 Nb0.3) (Fe0.62 Mn0.38) Na2 (Si2.9 Fe0.1 O9)3 (Si O3 O H)3 (O H)3 ((O H)1.75 (H2 O)4.25)

Ba3.6Ca0.05Ce1.95Fe0.92H16.25K2.4Mn0.38Na2Nb0.3O48Si11.7Sr0.1Ti2.7

Rastsvetaeva, R.K.Ma, Z.Khomyakov, A.P.Rozenberg, K.A.Xiong, M.Shi, N.

Doklady Akad. Nauk (2003) 388, 64-68

a=10.713Å   b=10.713Å   c=60.67Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K Na (H3 O)1.94 Ca0.7 Sr0.7 Ba0.2 Zn1.64 Mn0.1 Fe0.08 (Ti5.68 Nb2.32) (Si16 O48) (O5.1 (O H)2.9) (H2 O)6.98

Ba0.2Ca0.7Fe0.08H22.68KMn0.1NaNb2.32O64.92Si16Sr0.7Ti5.68Zn1.64

Rozenberg, K.A.Chukanov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 383, 657-660

a=14.491Å   b=13.911Å   c=7.822Å

α=90°   β=117.59°   γ=90°

Na1.92 (K2.58 (H3 O)1.36) (Ba1.51 K0.91) (Mn0.3 Zn0.2 (H2 O)) (Ti6.56 Nb1.44) (O5.18 (O H)2.82) (Si4 O12)4 (H2 O)8

Ba1.51H24.9K3.49Mn0.3Na1.92Nb1.44O66.36Si16Ti6.56Zn0.2

Rozenberg, K.A.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 386, 345-349

a=14.326Å   b=13.802Å   c=7.783Å

α=90°   β=116.949°   γ=90°

Ba (U O2)2 (P O4)2 (H2 O)5.78

BaH11.56O17.78P2U2

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Sidorenko, G.A.Chukanov, N.V.Pasero, M.Pushcharovskii, D.Yu.Merlino, S.

Doklady Akad. Nauk (2003) 389, 203-206

a=6.965Å   b=6.964Å   c=17.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn1.14 Fe2.35 Zn0.72 Al0.28 Mg0.19) Ca2 Be4 (P O4)6 (O H)4 (H2 O)6

Al0.28Be4Ca2Fe2.35H16Mg0.19Mn1.14O34P6Zn0.72

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.Pietraszko, A.

Kristallografiya (2004) 49, 1037-1041

a=15.941Å   b=11.877Å   c=6.625Å

α=90°   β=95.09°   γ=90°

(Na4.5 K1.1 Ca2.4) (Si6 Al6 O24) (S O4)2

Al6Ca2.4K1.1Na4.5O32S2Si6

Bolotina, N.B.Rastsvetaeva, R.K.Sapozhnikov, A.N.Kashaev, A.A.

Kristallografiya (2003) 48, 981-985

a=12.872Å   b=12.872Å   c=9.102Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ge (Si6 O15)

GeK2O15Si6

Mikheeva, M.G.Yamnova, N.A.Sorokina, S.L.Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.

Kristallografiya (1992) 37, 70-76

a=14.788Å   b=7.174Å   c=12.572Å

α=90°   β=106.88°   γ=90°

Ba Al2 (Si O4)2 (H2 O)2

Al2BaH4O10Si2

Bolotina, N.B.Rastsvetaeva, R.K.Andrianov, V.I.Kashaev, A.A.

Kristallografiya (1991) 36, 361-368

a=5.346Å   b=37.05Å   c=7.698Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba1.15 (Ti8 O16)

Ba1.15O16Ti8

Bolotina, N.B.Dmitrieva, M.T.Rastsvetaeva, R.K.

Kristallografiya (1992) 37, 598-605

a=10.071Å   b=10.071Å   c=14.81Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba1.12 (Ti8 O16)

Ba1.12O16Ti8

Bolotina, N.B.Dmitrieva, M.T.Rastsvetaeva, R.K.

Kristallografiya (1992) 37, 598-605

a=10.071Å   b=10.071Å   c=2.962Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca4 (Ca5.94 (O H)1.2 O0.5 Cl0.32) (Si O4)2 (S O4)2 (Si0.5 S0.5 O4)2

Ca9.94O25.2S3Si3

Organova, N.I.Rastsvetaeva, R.K.Kuz'mina, O.V.Fin'ko, V.I.Arapova, G.A.Litsarev, M.A.

Kristallografiya (1994) 39, 278-282

a=9.526Å   b=9.506Å   c=6.922Å

α=90°   β=90°   γ=119.99°

Na16 K2 (Si18 O36 (O H)18) (H2 O)38

H94K2Na16O92Si18

Yamnova, N.A.Rastsvetaeva, R.K.Homyakov, A.P.Pushcharovskii, D.Yu.Mikheeva, M.G.Mernaf, T.

Kristallografiya (1992) 37, 334-343

a=24.91Å   b=11.94Å   c=14.92Å

α=90°   β=94.47°   γ=90°

Na14 Ca6 Zr3 (Fe1.35 Ta0.51) (Si0.78 Nb0.13 W0.09) (Si0.5 Al0.3 Ti0.2) (Si24 O72) (O H)3.52 Cl0.8 (H2 O)1.6

Al0.3Ca6Cl0.8Fe1.35H6.72Na14Nb0.13O77.12Si25.28Ta0.51Ti0.2W0.09Zr3

Rastsvetaeva, R.K.Moekkel, S.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 250-255

a=14.245Å   b=14.245Å   c=30.163Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Fe2.5 Mg2.2 Mn0.2 Al0.1) Ca2 Be4 (P O4)6 (O H)4.6 (H2 O)5.4

Al0.1Be4Ca2Fe2.5H15.4Mg2.2Mn0.2O34P6

Rastsvetaeva, R.K.Barinova, A.V.Chukanov, N.V.Pietraszko, A.

Doklady Akad. Nauk (2004) 398, 492-497

a=6.668Å   b=9.879Å   c=9.883Å

α=73.53°   β=85.6°   γ=86.93°

Na31.1 Ca15.94 K0.96 (Si36 Al36 O144) (S O4)9.3 (S O3)0.7 Cl8

Al36Ca15.94Cl8K0.96Na31.1O183.3S10Si36

Rozenberg, K.A.Sapozhnikov, A.N.Kashaev, A.A.Rastsvetaeva, R.K.Bolotina, N.B.

Kristallografiya (2004) 49, 714-721

a=12.757Å   b=12.757Å   c=32.211Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na12 K0.25 Ca6.33 Sr0.72 Ba0.03 Ce0.47 Y0.13 Fe2.55 Mn1.2 Ti0.05 Zr3.27 Nb0.8 Si25.2 O72 (O H)4.69 Cl1.3 (H2 O)0.8

Ba0.03Ca6.33Ce0.47Cl1.3Fe2.55H6.29K0.25Mn1.2Na12Nb0.8O77.49Si25.2Sr0.72Ti0.05Y0.13Zr3.27

Ekimenkova, I.A.Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.

Doklady Akad. Nauk (2000) 370, 477-480

a=14.262Å   b=14.262Å   c=29.949Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Na2 Ca3.55 Sr2.3 Ce1.3 La0.6 Nd0.25) (P5.8 Si0.2) O24 F1.41 (O H)0.63

Ca3.55Ce1.3F1.41H0.63La0.6Na2Nd0.25O24.63P5.8Si0.2Sr2.3

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.

Doklady Akad. Nauk (1996) 349, 354-357

a=9.51Å   b=9.51Å   c=7.01Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca6 Zr3 (Si1.2 Mn0.22 Nb0.58) (Fe2.11 Ti0.05 Zr0.05 Hf0.05) (Na10.57 Ca3.15 Ce0.08) (Si24 O72) O1.71 (O H)2.44 Cl0.21 (H2 O)3.05

Ca9.15Ce0.08Cl0.21Fe2.11H8.54Hf0.05Mn0.22Na10.57Nb0.58O79.2Si25.2Ti0.05Zr3.05

Rastsvetaeva, R.K.Ekimenkova, I.A.Pekov, I.V.

Doklady Akad. Nauk (1999) 368, 636-638

a=14.255Å   b=14.255Å   c=30.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(U O2) ((Mo O4) (H2 O)) (H2 O)1.45

H4.9MoO8.45U

Rastsvetaeva, R.K.Barinova, A.V.Sidorenko, G.A.Pushcharovskii, D.Yu.

Doklady Akad. Nauk (2000) 373, 202-205

a=14.69Å   b=7.535Å   c=6.372Å

α=90.07°   β=85.9°   γ=97.1°

K2 Ba2 (V10 O28) (H2 O)8

Ba2H16K2O36V10

Rastsvetaeva, R.K.

Kristallografiya (1999) 44, 1027-1028

a=11.081Å   b=10.559Å   c=17.265Å

α=90°   β=90°   γ=127.68°

Na16 K0.1 Ca2.10 Mn3.6 Sr0.45 Fe0.15 Ce1.15 Zr3.30 Hf0.05 Ti0.10 Nb0.40 Si25.6 O74.54 (O H)0.82 F0.28 Cl0.17 (H2 O)1.75

Ca2.1Ce1.15Cl0.17F0.28Fe0.15H4.32Hf0.05K0.1Mn3.6Na16Nb0.4O77.11Si25.6Sr0.45Ti0.1Zr3.3

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.Nekrasov, Yu.V.

Kristallografiya (1999) 44, 824-828

a=14.182Å   b=14.182Å   c=30.37Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 (Mo O4)

Li2MoO4

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Nekrasov, Yu.V.Pushcharovskii, D.Yu.

Doklady Akad. Nauk (2001) 376, 343-346

a=14.362Å   b=14.362Å   c=9.604Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca4.85 Mn0.85 La0.3) Zr3 (Si1.3 Nb0.7) (Fe1.983 Mn0.67 Ti0.192 Zr0.105 Hf0.045) (Sr1.80 Na12.96 K0.24) (Si24 O72) (O H)3.92 Cl1.1 (H2 O)1.1

Ca4.85Cl1.1Fe1.983H6.12Hf0.045K0.24La0.3Mn1.52Na12.96Nb0.7O77.02Si25.3Sr1.8Ti0.192Zr3.105

Ekimenkova, I.A.Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (2000) 45, 1010-1013

a=14.245Å   b=14.245Å   c=29.959Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Pb1.8 Zn0.2) (Mn0.15 Al0.1 Fe0.75) (V O4)2 (O H)

Al0.1Fe0.75HMn0.15O9Pb1.8V2Zn0.2

Gurbanova, O.A.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2001) 378, 204-207

a=8.782Å   b=6.148Å   c=7.628Å

α=90°   β=111.1°   γ=90°

(Na1.2 Ca0.8) (Sr0.52 Ca0.48) (Si5.2 Al4.8 O20) (H2 O)6

Al4.8Ca1.28H12Na1.2O26Si5.2Sr0.52

Gurbanova, O.A.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Turchkova, A.G.

Doklady Akad. Nauk (2001) 376, 387-390

a=13.05Å   b=13.123Å   c=13.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca0.89 Ce0.11) (Nb1.3 Ti0.7) O5 (O0.41 (O H)0.59)

Ca0.89Ce0.11H0.59Nb1.3O6Ti0.7

Gurbanova, O.A.Smolin, A.S.Rastsvetaeva, R.K.Kashaev, A.A.

Kristallografiya (2001) 46, 234-235

a=5.762Å   b=14.988Å   c=5.246Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zr3 (Ca2.7 Mn Fe Na0.846 Ce0.33 Sr0.12) (Si0.96 Al0.52 Ti0.3 Nb0.2) (Zr1.2 Fe0.302 Na16.707 K0.3 Sr0.333) (Si24 O72) O1.17 (O H)3.31 Cl0.53 (H2 O)0.98

Al0.52Ca2.7Ce0.33Cl0.53Fe1.302H5.27K0.3MnNa17.553Nb0.2O77.46Si24.96Sr0.453Ti0.3Zr4.2

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (2000) 45, 251-253

a=14.222Å   b=14.222Å   c=30.165Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr3 (Mn2.1 Ca1.77 Ce0.63 Na1.35 Sr0.15) (Fe1.5 Zr0.63 Na0.57 Nb0.132 Ti0.168 Si1.9 Al0.1) (Na14.07 Sr0.45 K0.18) (Si3 O9)2 (Si9 O27)2 (O1.37 (O H)2.71) Cl0.3 (H2 O)1.52

Al0.1Ca1.77Ce0.63Cl0.3Fe1.5H5.75K0.18Mn2.1Na15.99Nb0.132O77.6Si25.9Sr0.6Ti0.168Zr3.63

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (2000) 45, 649-652

a=14.205Å   b=14.205Å   c=30.265Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K3.1 Ca1.2 Ba0.2 (Mn1.78 (H2 O)3.6) (Ti4 (Ti3.8 Nb0.2) (O1.66 (O H)6.34)) (Si4 O12)4 (H2 O)6.2

Ba0.2Ca1.2H25.94K3.1Mn1.78Nb0.2O65.8Si16Ti7.8

Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Nekrasov, Yu.V.

Kristallografiya (2001) 46, 415-417

a=14.365Å   b=13.887Å   c=7.814Å

α=90°   β=117.36°   γ=90°

(Na27.31 Sr0.47) K7.68 (Ca11.67 Sr0.3 Ce0.03) (Fe2.19 Mn0.36) (Zr5.34 Ti0.6 Hf0.06) (Si51.51 Nb0.1 Al0.19) O145.29 Cl2.43 (O H)3.17 (H2 O)2.34

Al0.19Ca11.67Ce0.03Cl2.43Fe2.19H7.85Hf0.06K7.68Mn0.36Na27.31Nb0.1O150.8Si51.51Sr0.77Ti0.6Zr5.34

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (2001) 46, 715-721

a=14.249Å   b=14.249Å   c=60.969Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na13.56 K0.18 Ca2.4 Mn3.51 Fe1.2 Ce0.57 Zr3 Ti0.06 Nb0.43 Si0.46 O2.07 (O H).49 Cl0.35 (H2 O)1.2

Ca2.4Ce0.57Cl0.35Fe1.2H2.89K0.18Mn3.51Na13.56Nb0.43O3.76Si0.46Ti0.06Zr3

Rastsvetaeva, R.K.Rozenberg, K.A.Moeckel, S.Chukanov, N.V.Pekov, I.V.

Kristallografiya (2006) 51, 235-240

a=14.134Å   b=14.134Å   c=30.178Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na15.66 K0.21 Ca3 Sr0.36 Y0.09 Mn1.44 Fe1.44 Ce0.33 Zr3.54 Ti0.21 Nb0.27 Si0.9 O2.34 (O H).90 Cl0.53 F0.66 (H2 O)0.86

Ca3Ce0.33Cl0.53F0.66Fe1.44H2.62K0.21Mn1.44Na15.66Nb0.27O4.1Si0.9Sr0.36Ti0.21Y0.09Zr3.54

Rastsvetaeva, R.K.Rozenberg, K.A.Moeckel, S.Chukanov, N.V.Pekov, I.V.

Kristallografiya (2006) 51, 235-240

a=14.192Å   b=14.192Å   c=30.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca16 (Mg2 (Si7 Al) (O31 (O H))) Cl4

AlCa16Cl4HMg2O32Si7

Rastsvetaeva, R.K.Zadov, A.E.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2008) 53, 226-232

a=15.1Å   b=15.11Å   c=15.092Å

α=90.06°   β=90.01°   γ=89.93°

(Ba1.44 K0.8 Na Ca0.76) Ti2 (Ti1.6 Nb0.2 Zr0.2) (Fe6 Mn1.5 Mg0.5) (Si2 O7)4 O2 (O H)8 F2

Ba1.44Ca0.76F2Fe6H8K0.8Mg0.5Mn1.5NaNb0.2O38Si8Ti3.6Zr0.2

Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.Rozenberg, K.A.

Kristallografiya (2008) 53, 593-596

a=5.35Å   b=6.909Å   c=20.96Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca0.5 Na0.5)24 K10 (Si0.5 Al0.5)60 O120 (S O4)5.6 Cl1.5 (C O3)0.4 (H2 O)11

C0.36Al30Ca11.415Cl1.56K9.789Na18.423O154.74S5.45Si30

Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.Ivanova, A.G.

Kristallografiya (2009) 54, 223-230

a=12.847Å   b=12.847Å   c=26.461Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na5.73 Sr0.2 K0.03 Ca1.3 Ce0.1 Mn0.38 Ti0.07 Nb0.07 Zr Fe0.25 (Si24.37 O72) O1.09 Cl2.17 H35.82

Ca1.3Ce0.1Cl2.17Fe0.25H35.82K0.03Mn0.38Na5.73Nb0.07O73.09Si24.37Sr0.2Ti0.07Zr

Rozenberg, K.A.Rastsvetaeva, R.K.Verin, I.A.

Kristallografiya (2009) 54, 446-450

a=14.226Å   b=14.226Å   c=30.339Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb In (S O4)2 (H2 O)4

H8InO12RbS2

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 600-603

a=10.645Å   b=9.277Å   c=10.739Å

α=90°   β=90°   γ=102.53°

?

Al7.62Ca18.1Fe2.55Mg0.63Na0.9O78Si18Ti2.2

Aksenov, Sergey M.Chukanov, Nikita V.Rusakov, Vyacheslav S.Panikorovskii, Taras L.Rastsvetaeva, Ramiza K.Gainov, Ramil R.Vagizov, Farit G.Lyssenko, Konstantin A.Belakovskiy, Dmitry I.

Acta Crystallographica Section B (2016) 72, 5 744-752

a=15.5326(2)Å   b=15.5326(2)Å   c=11.8040(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaKNaO11Si4

CaKNaO11Si4

Aksenov, Sergey M.Rastsvetaeva, Ramiza K.Chukanov, Nikita V.Kolitsch, Uwe

Acta Crystallographica Section B (2014) 70, 4 768-775

a=7.021(2)Å   b=8.250(3)Å   c=10.145(2)Å

α=102.23(2)°   β=100.34(2)°   γ=115.09(3)°

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Chukanov, Nikita V.Aksenov, Sergey M.Rastsvetaeva, Ramiza K.Kristiansen, RoyPekov, Igor V.Belakovskiy, Dmitriy I.Van, Konstantin V.Bychkova, Yana V.Britvin, Sergey N.

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2017) 73, Pt 5 899-906

a=4.7514(10)Å   b=7.5719(16)Å   c=9.9414(2)Å

α=90°   β=90.0150(36)°   γ=90°

Zr3.63 Ti3.51 Ca8.5 Mn2.13 Si2.68 Al0.42 Fe0.93 Na34.43 Sr0.77 Ce1.13 (Si3 O9)4 (Si9 O27)4 Cl (O H)6.84 (H2 O)1.5

Al0.42Ca8.5Ce1.13ClFe0.93H9.84Mn2.13Na34.43O152.34Si50.68Sr0.77Ti3.51Zr3.63

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.Chapuis, G.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1999) 214, 271-278

a=14.153Å   b=14.153Å   c=60.72Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Uranophane-beta

CaH12O17Si2U2

Barinova, A. V.Rastsvetaeva, R. K.Sidorenko, G. A.Verin, I. A.

Crystallography Reports (2003) 48, 12-15

a=13.947Å   b=15.465Å   c=6.626Å

α=90°   β=91.300°   γ=90°

Vinogradovite

H1.68NaO7.34Si2Ti

Rastsvetaeva, R. K.Andrianov, V. I.

Soviet Physics Crystallography (1984) 29, 403-406

a=5.219Å   b=8.691Å   c=25.01Å

α=90°   β=104.43°   γ=90°

Raslakite

Al0.2Ca3.708Ce0.3ClFe2.199H2.87Hf0.099K0.201Mg0.15Mn0.9Na15.591Nb0.2O76.6Si25.3Sr0.201Ti0.15Zr3.801

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 374, 195-198

a=14.229Å   b=14.229Å   c=30.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Alsakharovite-Zn

Ba0.1CaFe0.05H12.11K0.5Mn0.05Na1.6Nb1.2O32.87Si8Sr1.4Ti2.8Zn0.9

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2002) 383, 110-113

a=14.491Å   b=13.911Å   c=7.822Å

α=90°   β=117.59°   γ=90°

Manganoeudialyte

C2.64H40.56Al0.75Ca18Ce0.18F0.39Fe3.6K1.17Mn5.72Na47.84Nb0.87O254.37Si75.57Sr2.43Ti0.57Zr9.24

Nomura, S. F.Atencio, D.Chukanov, N. V.Rastsvetaeva, R. K.Coutinho, J. M. V.Karipidis, T. K.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2010) 139, 35-47

a=14.2418Å   b=14.2418Å   c=30.1143Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ferronigerite-2N1S

Al8.435Fe0.83HO15SnZn0.36

Arakcheeva, A. V.Pushcharovskii, D. Y.Rastsvetaeva, R. K.Kashaev, A. A.Nadezhina, T. N.

Kristallografiya (1995) 40, 639-644

a=5.717Å   b=5.717Å   c=13.80Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Grumantite

H3NaO6Si2

Yamnova, N. Y.Pushcharovsky, D. Y.Andrianov, V. I.Rastsvetaeva, R. K.Khomyakov, A. P.Mikheeva, M. G.

Soviet Physics Doklady (1989) 34, 284-286

a=15.979Å   b=18.25Å   c=7.169Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Deloryite

Cu4H6Mo2O16U

Pushcharovsky, D. Y.Rastsvetaeva, R. K.Sarp, H.

Journal of Alloys and Compounds (1996) 239, 23-26

a=19.94Å   b=6.116Å   c=5.520Å

α=90°   β=104.18°   γ=90°

Perrierite-(La)

Al0.5Ca0.6FeLa3.4Mn0.5Nb0.5O22Si4Ti2.5

Chukanov, N. V.Blass, G.Pekov, I. V.Belakovskiy, D. I.Van, K. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2011) 140, 34-44

a=13.668Å   b=5.6601Å   c=11.743Å

α=90°   β=113.64°   γ=90°

Lileyite

Ba1.5Ca0.4F1.6Fe0.6K0.3Mg0.8Mn0.2Na1.9Nb0.1O16.4Si4Sr0.2Ti2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.Zadov, A. E.Van, K. V.Blass, G.Schuller, W.Ternes, B.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 181-188

a=19.905Å   b=7.098Å   c=5.405Å

α=90°   β=96.349°   γ=90°

Andrianovite

C1.38H11.58Ba0.27Ca17.1Ce3.06Cl0.93Fe6.3Hf0.18K4.32Mn9.3Na39.02Nb2.34O270.63Si86.85Sr3.15Zr8.82

Rastsvetaeva, R. K.Rozenberg, K. A.Khomyakov, A. P.

Doklady Chemistry (2005) 403, 148-151

a=14.281Å   b=14.281Å   c=30.243Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rinkite

Ca3.7Ce0.9F3.5Na2.4O14.5Si4Ti

Rastsvetaeva, R. K.Borutskii, B. E.Shlyukova, Z. V.

Soviet Physics Crystallography (1991) 36, 349-351

a=5.679Å   b=7.412Å   c=18.836Å

α=101.26°   β=90°   γ=90°

Schullerite

Al0.2Ba1.6Ca0.4FFe1.4K0.1Mg0.9Mn0.5Na1.1Nb0.2O17Si4Sr0.3Ti1.3

Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S.Chukanov, N.

Doklady Chemistry (2011) 437, 90-94

a=5.4027Å   b=7.0656Å   c=10.2178Å

α=99.816°   β=99.624°   γ=90.085°

Tashelgite

Al9CaFeHMgO17

Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.Verin, I. A.

Crystallography Reports (2010) 55, 563-568

a=5.6973Å   b=17.1823Å   c=23.5718Å

α=90°   β=90.0°   γ=90°

Vuoriyarvite

H10.3K2.98Na1.22Nb2.2O31.15Si8Ti1.8

Rastsvetaeva, R. K.Tamazyan, R. A.Pushcharovskii D YuNadezhina, T. N.Voloshin, A. V.

Crystallography Reports (1994) 39, 908-914

a=14.692Å   b=14.164Å   c=7.859Å

α=90°   β=117.87°   γ=90°

Deloneite

Ca3.3Ce0.3F0.667H0.333Na0.3O12.333P3Sr1.1

Rastsvetaeva, R. K.Khomyakov, A. P.

Crystallography Reports (1996) 41, 789-792

a=9.485Å   b=9.485Å   c=7.000Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Afwillite

Ca3H6O10Si2

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Zadov, A. E.

Crystallography Reports (2009) 54, 418-422

a=16.330Å   b=5.6389Å   c=11.685Å

α=90.08°   β=126.446°   γ=89.95°

Zanazziite

Al0.26Be2CaFe0.97H8.5Mg1.61Mn0.18O17P3

Rastsvetaeva, R. K.Rozenberg, K. A.Chukanov, N. V.Mockel, S.

Crystallography Reports (2009) 54, 568-571

a=15.876Å   b=11.860Å   c=6.607Å

α=90°   β=95.490°   γ=90°

Cancrinite

C0.5H6Al3Ca0.03K0.18Na3.53O14.25Si3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 793-799

a=12.688Å   b=12.688Å   c=5.189Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.5H6Al3Ca0.04K0.15Na3.58O14.25Si3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 793-799

a=12.688Å   b=12.688Å   c=5.189Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Davyne

Al3CaClK0.39Na2.61O14S0.5Si3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 793-799

a=12.773Å   b=12.773Å   c=5.334Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fukalite dimorph

CH2Ca4O10.99Si1.98

Rastsvetaeva, R. K.Bolotina, N. B.Zadov, A. E.Chukanov, N. V.

Doklady Earth Sciences (2005) 405A, 1347-1351

a=3.786Å   b=10.916Å   c=23.379Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Alloriite

C0.31H18Al12Ca2.23Cl0.17K2.16Na11.61O61.79S2.7Si12

Rastsvetaeva, R. K.Ivanova, A. G.Chukanov, N. V.Verin, I. A.

Doklady Earth Sciences (2007) 415, 815-819

a=12.892Å   b=12.892Å   c=21.340Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pyatenkoite-(Y)

Dy0.3Gd0.2H12Na5Nb0.2O24Si6Ti0.8Y0.5

Rastsvetaeva, R. K.Khomyakov, A. P.

Doklady Chemistry (1996) 351, 283-286

a=10.696Å   b=10.696Å   c=15.728Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Odintsovite

Be4Ca3K2Li0.25Na3.75O38Si12Ti2

Rastsvetaeva, R. K.Evsyunin, V. G.Kashaev, A. A.

Doklady Chemistry (1995) 340, 49-51

a=14.243Å   b=13.045Å   c=33.4839Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Khaidarkanite

Al0.745CuF0.73H4.5O4

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Karpenko, V. Y.

Doklady Chemistry (1997) 353, 45-48

a=12.326Å   b=2.907Å   c=10.369Å

α=90°   β=97.90°   γ=90°

Lemmleinite-K

H1.23K0.875Na0.43Nb0.3O7.89Si2Ti0.7

Rastsvetaeva, R. K.Arakcheeva, A. V.Khomyakov, A. P.

Doklady Chemistry (1996) 351, 294-297

a=14.39Å   b=13.900Å   c=7.825Å

α=90°   β=117.6°   γ=90°

Ikranite

Ca3.3Ce0.498Cl0.26Fe2.1H14.43K0.3Mn1.398Na9.63Nb0.1O79.16Si24.3Sr0.504Ti0.1Zr3.399

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Khasanov, S. S.

Doklady Chemistry (2000) 371, 65-69

a=14.167Å   b=14.167Å   c=30.081Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Georgbarsanovite

Ba0.033Ca6.333Ce0.468Cl1.6Fe2.55H7.38K0.249Mn1.188Na12Nb0.8O81.18Si25.2Sr0.717Ti0.06Y0.132Zr3.27

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Khomyakov, A. P.

Doklady Chemistry (2000) 370, 17-20

a=14.262Å   b=14.262Å   c=29.949Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tsepinite-Na

Ba0.08Fe0.02H11.94K0.44Na1.09Nb1.8O32.44Si8Sr0.2Ti2.2

Rastsvetaeva, R. K.Organova, N. I.Rozhdestvenskaya, I. V.Shlyukova, Z. V.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 371, 52-56

a=14.604Å   b=14.274Å   c=7.933Å

α=90°   β=117.40°   γ=90°

Uranophane - alpha

CaH12O17Si2U2

Barinova, A. V.Rastsvetaeva, R. K.Sidorenko, G. A.Pushcharovsky, D. Y.

Doklady Chemistry (2001) 378, 122-124

a=6.670Å   b=15.92Å   c=6.985Å

α=90°   β=90°   γ=97.3°

Raslakite

Al0.2Ca3.708Ce0.3ClFe2.199H3.537Hf0.099K0.201Mg0.15Mn0.9Na15.591Nb0.2O76.6Si25.3Sr0.201Ti0.15Zr3.801

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 374, 195-198

a=14.229Å   b=14.229Å   c=30.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Greifensteinite

Al0.2Be2CaFe1.6H9Mg0.2Mn0.35O17P3

Rastsvetaeva, R. K.Gurbanova, O. A.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2002) 383, 78-81

a=15.903Å   b=11.885Å   c=6.677Å

α=90°   β=94.68°   γ=90°