Structures by: Popov V. V.

Total: 5

C17H16N2O4

C17H16N2O4

Konstantinova, Lidia S.Tolmachev, Mikhail A.Popov, Vadim V.Rakitin, Oleg A.

Molbank (2020) 2020, 3 M1149

a=5.5972(2)Å   b=15.0183(6)Å   c=16.7717(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.479Å   b=7.686Å   c=5.453Å

α=90°   β=90°   γ=90.3°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.498Å   b=7.672Å   c=5.435Å

α=90°   β=90°   γ=90.47°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.5062Å   b=7.672Å   c=5.435Å

α=90°   β=90°   γ=90.49°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.494Å   b=7.675Å   c=5.436Å

α=90°   β=90°   γ=90.5°