Structures by: Plakhina A. M.

Total: 2

W2 B5

B5W2

Plakhina, A.M.Kuz'ma, Yu.B.Serebrjakova, T.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1967) 12, 559-560

a=3.011Å   b=3.011Å   c=20.93Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co20 Mn3 B6

B6Co20Mn3

Kuz'ma, Yu.B.Plakhina, A.M.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 1038-1043

a=10.518Å   b=10.518Å   c=10.518Å

α=90°   β=90°   γ=90°