Structures by: Petrivskaya M. A.

Total: 1

Ge2 Ni8 B3

B3Ge2Ni8

Kuz'ma, Yu.B.Petrivskaya, M.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 36-39

a=14.74Å   b=2.96Å   c=6.112Å

α=90°   β=90°   γ=90°