Structures by: Petersen A.

Total: 22

InIrLi2

InIrLi2

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.481Å   b=6.481Å   c=6.481Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In2LiRu

In2LiRu

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.439Å   b=6.439Å   c=6.439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2IrLi

Al2IrLi

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.006Å   b=6.006Å   c=6.006Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AlLi2Pd

AlLi2Pd

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.033Å   b=6.033Å   c=6.033Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2LiPd

Al2LiPd

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.046Å   b=6.046Å   c=6.046Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AlLi2Pt

AlLi2Pt

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=5.996Å   b=5.996Å   c=5.996Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2LiPt

Al2LiPt

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=5.991Å   b=5.991Å   c=5.991Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AlLi2Rh

AlLi2Rh

Czybulka, A.Schuster, H.U.Petersen, A.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.011Å   b=6.011Å   c=6.011Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2LiRh

Al2LiRh

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=5.977Å   b=5.977Å   c=5.977Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaIrLi2

GaIrLi2

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.039Å   b=6.039Å   c=6.039Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2IrLi

Ga2IrLi

Czybulka, A.Schuster, H.U.Petersen, A.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.004Å   b=6.004Å   c=6.004Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2LiPd

Ga2LiPd

Czybulka, A.Schuster, H.U.Petersen, A.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.055Å   b=6.055Å   c=6.055Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaLi2Pt

GaLi2Pt

Czybulka, A.Schuster, H.U.Petersen, A.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.069Å   b=6.069Å   c=6.069Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaLi2Rh

GaLi2Rh

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.032Å   b=6.032Å   c=6.032Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2LiRh

Ga2LiRh

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.007Å   b=6.007Å   c=6.007Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In2IrLi

In2IrLi

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.464Å   b=6.464Å   c=6.464Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2LiPt

Ga2LiPt

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.055Å   b=6.055Å   c=6.055Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2LiRu

Ga2LiRu

Czybulka, A.Petersen, A.Schuster, H.U.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 303-312

a=6.077Å   b=6.077Å   c=6.077Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chromium niobium oxide

CrNbO4

Petersen, AMueller-Buschbaum, Hk

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1992) 609, 51-54

a=4.6484(10)Å   b=4.6484(10)Å   c=3.0113(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chromium tantalum oxide

CrO4Ta

Petersen, AMueller-Buschbaum, Hk

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1992) 609, 51-54

a=4.6445(8)Å   b=4.6445(8)Å   c=3.0186(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Titanium niobium(IV) oxide

NbO4Ti

Petersen, AMueller-Buschbaum, Hk

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1992) 609, 51-54

a=4.7430(7)Å   b=4.7430(7)Å   c=2.9944(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Titanium(III) tantalum oxide

O4TaTi

Petersen, AMueller-Buschbaum, Hk

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1992) 609, 51-54

a=4.7090(14)Å   b=4.7090(14)Å   c=3.0672(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°