Structures by: Pavlenko V. V.

Total: 8

Tb3 Ni6 Al2 D0.3

Al2D0.3Ni6Tb3

Yartys', V.A.Khidirov, I.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 428-435

a=8.93Å   b=8.93Å   c=8.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb3 Ni6 Al2 D0.5

Al2D0.5Ni6Tb3

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.Khidirov, I.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 428-435

a=9.841Å   b=9.841Å   c=9.841Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb3 Ni6 Al2 D6.5

Al2D6.5Ni6Tb3

Yartys', V.A.Khidirov, I.Pavlenko, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 25-31

a=9.064Å   b=9.064Å   c=9.064Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2Dy3Ni6

Al2Dy3Ni6

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 424-427

a=8.918Å   b=8.918Å   c=8.918Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2Gd3Ni6

Al2Gd3Ni6

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 424-427

a=8.974Å   b=8.974Å   c=8.974Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2Ho3Ni6

Al2Ho3Ni6

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 424-427

a=8.888Å   b=8.888Å   c=8.888Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2Ni6Sm3

Al2Ni6Sm3

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 424-427

a=9.006Å   b=9.006Å   c=9.006Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2Ni6Y3

Al2Ni6Y3

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 424-427

a=8.915Å   b=8.915Å   c=8.915Å

α=90°   β=90°   γ=90°