Structures by: Pandey R.

Total: 69

C52H46Cu2N6O6

C52H46Cu2N6O6

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyAmit KumarK.V. RamanujacharySamuel E. LoflandDaya Shankar Pandey

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 518-527

a=9.170(5)Å   b=9.537(5)Å   c=13.656(5)Å

α=79.761(5)°   β=88.390(5)°   γ=80.500(5)°

C52H34Cu2F12N6O6

C52H34Cu2F12N6O6

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyAmit KumarK.V. RamanujacharySamuel E. LoflandDaya Shankar Pandey

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 518-527

a=9.4308(4)Å   b=12.4220(5)Å   c=21.3888(9)Å

α=92.411(3)°   β=96.553(4)°   γ=98.142(3)°

C20H18CuN2O3

C20H18CuN2O3

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyAmit KumarK.V. RamanujacharySamuel E. LoflandDaya Shankar Pandey

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 518-527

a=7.1120(15)Å   b=13.516(3)Å   c=19.323(5)Å

α=90.00°   β=100.67(3)°   γ=90.00°

C50H50Cu3N4O10

C50H50Cu3N4O10

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyAmit KumarK.V. RamanujacharySamuel E. LoflandDaya Shankar Pandey

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 518-527

a=8.8013(18)Å   b=24.965(5)Å   c=22.396(5)Å

α=90.00°   β=91.65(3)°   γ=90.00°

C42H40Cu2N8,2(F6P)

C42H40Cu2N8,2(F6P)

Pandey, RampalGupta, Rakesh KumarLi, Pei-ZhouXu, QiangMisra, ArvindPandey, Daya Shankar

Organic letters (2012) 14, 2 592-595

a=17.309(5)Å   b=16.096(5)Å   c=8.0997(16)Å

α=90.00°   β=95.76(3)°   γ=90.00°

C24H16CoN6O4,F6P,H2O

C24H16CoN6O4,F6P,H2O

Pandey, RampalGupta, Rakesh KumarLi, Pei-ZhouXu, QiangMisra, ArvindPandey, Daya Shankar

Organic letters (2012) 14, 2 592-595

a=8.8884(18)Å   b=12.195(2)Å   c=14.334(3)Å

α=109.96(3)°   β=105.40(3)°   γ=97.38(3)°

C42H48N8Ni2O4,4(NO3)

C42H48N8Ni2O4,4(NO3)

Pandey, RampalGupta, Rakesh KumarLi, Pei-ZhouXu, QiangMisra, ArvindPandey, Daya Shankar

Organic letters (2012) 14, 2 592-595

a=10.164(2)Å   b=15.148(3)Å   c=31.248(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H40Ag2N8,2(NO3),2(H2O)

C42H40Ag2N8,2(NO3),2(H2O)

Pandey, RampalGupta, Rakesh KumarLi, Pei-ZhouXu, QiangMisra, ArvindPandey, Daya Shankar

Organic letters (2012) 14, 2 592-595

a=7.9975(16)Å   b=19.899(4)Å   c=13.827(3)Å

α=90.00°   β=100.76(3)°   γ=90.00°

4(C6H11N3O3)

4(C6H11N3O3)

Thakur, NehaPandey, Mrituanjay D.Pandey, Rampal

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3582

a=8.442(4)Å   b=6.7270(13)Å   c=14.467(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H8N2S2,2(C3Cl3N3)

C10H8N2S2,2(C3Cl3N3)

Thakur, NehaPandey, Mrituanjay D.Pandey, Rampal

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3582

a=20.900(4)Å   b=4.9614(10)Å   c=24.079(5)Å

α=90°   β=102.14(3)°   γ=90°

C10H14CuN2O7S2

C10H14CuN2O7S2

Thakur, NehaPandey, Mrituanjay D.Pandey, Rampal

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3582

a=7.2021(13)Å   b=9.469(3)Å   c=11.699(3)Å

α=66.533(13)°   β=80.57(3)°   γ=81.58(3)°

C10H8Cl2CoN2S

C10H8Cl2CoN2S

Thakur, NehaPandey, Mrituanjay D.Pandey, Rampal

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3582

a=12.289(3)Å   b=7.6775(15)Å   c=14.314(3)Å

α=90°   β=110.80(3)°   γ=90°

C25H21N3O3

C25H21N3O3

Wani, Manzoor AhmadThakur, NehaPandey, Mrituanjay D.Pandey, Rampal

New J. Chem. (2017)

a=7.9770(12)Å   b=27.642(4)Å   c=9.1543(13)Å

α=90°   β=107.212(3)°   γ=90°

C24H18N2O

C24H18N2O

Srivastava, SumanThakur, NehaSingh, AshutoshShukla, PoonamMaikhuri, Vipin KumarGarg, NehaPrasad, AshokPandey, Rampal

RSC Advances (2019) 9, 51 29856

a=13.9525(7)Å   b=6.0895(3)Å   c=21.6915(10)Å

α=90°   β=105.412(5)°   γ=90°

1

C35H31N7

Rampal PandeyGabor MehesAmit KumarRakesh Kumar GuptaChihaya AdachicDaya Shankar Pandey

Chem.Commun. (2014) 50, 8032

a=11.9764(3)Å   b=19.8384(5)Å   c=12.5324(3)Å

α=90.00°   β=112.803(2)°   γ=90.00°

1'

C35H27Cl2N7O2

Rampal PandeyGabor MehesAmit KumarRakesh Kumar GuptaChihaya AdachicDaya Shankar Pandey

Chem.Commun. (2014) 50, 8032

a=15.7933(7)Å   b=11.5458(4)Å   c=17.1322(7)Å

α=90.00°   β=99.286(4)°   γ=90.00°

C20H16N4

C20H16N4

Rampal PandeyGabor MehesAmit KumarRakesh Kumar GuptaChihaya AdachicDaya Shankar Pandey

Chem.Commun. (2014) 50, 8032

a=6.8611(3)Å   b=12.8045(6)Å   c=18.2363(8)Å

α=90.00°   β=91.863(3)°   γ=90.00°

C18H26BrN2P

C18H26BrN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=14.851(4)Å   b=13.856(3)Å   c=9.599(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H26IN2P

C18H26IN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=9.602(10)Å   b=15.137(15)Å   c=13.562(15)Å

α=90°   β=92.026(19)°   γ=90°

C18H26IN2P

C18H26IN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=15.2497(15)Å   b=9.0129(9)Å   c=14.6473(15)Å

α=90°   β=102.343(2)°   γ=90°

C18H26ClN2P

C18H26ClN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=14.820(3)Å   b=13.479(3)Å   c=9.4805(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H26BrN2P

C18H26BrN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=14.966(6)Å   b=13.906(6)Å   c=9.583(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H26IN2P

C18H26IN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=9.6471(13)Å   b=15.345(2)Å   c=13.770(2)Å

α=90°   β=92.161(3)°   γ=90°

C18H26ClN2P

C18H26ClN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=14.976(8)Å   b=13.602(6)Å   c=9.504(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H26IN2P

C18H26IN2P

Vijayakanth, ThangavelPandey, RichaKulkarni, PriyangiPraveenkumar, BaluKabra, DineshBoomishankar, Ramamoorthy

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7331-7336

a=15.3375(17)Å   b=9.1435(10)Å   c=14.7606(17)Å

α=90°   β=102.476(3)°   γ=90°

C43H37CoFe2N4O2,2(CH2Cl2)

C43H37CoFe2N4O2,2(CH2Cl2)

Gupta, Rakesh KumarPandey, RampalSharma, SanjeevPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 28 8556-8566

a=10.2094(7)Å   b=31.690(3)Å   c=13.2083(11)Å

α=90.00°   β=96.695(7)°   γ=90.00°

C20H18FeN2O

C20H18FeN2O

Gupta, Rakesh KumarPandey, RampalSharma, SanjeevPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 28 8556-8566

a=8.2824(7)Å   b=10.4313(9)Å   c=18.7779(18)Å

α=90.00°   β=101.022(9)°   γ=90.00°

C19H16N2O2

C19H16N2O2

Singh, Roop ShikhaYadav, MahendraGupta, Rakesh KumarPandey, RampalPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1696-1707

a=15.688(5)Å   b=22.176(5)Å   c=8.850(5)Å

α=90.000(5)°   β=103.392(5)°   γ=90.000(5)°

C18H11BF2N2O2

C18H11BF2N2O2

Singh, Roop ShikhaYadav, MahendraGupta, Rakesh KumarPandey, RampalPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1696-1707

a=7.5389(5)Å   b=9.8159(5)Å   c=9.8152(6)Å

α=90.00°   β=95.303(5)°   γ=90.00°

C21H18N2O2

C21H18N2O2

Singh, Roop ShikhaYadav, MahendraGupta, Rakesh KumarPandey, RampalPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1696-1707

a=9.2128(9)Å   b=9.6112(7)Å   c=10.0583(6)Å

α=77.842(6)°   β=71.347(7)°   γ=88.204(7)°

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=17.4218(4)Å   b=9.8690(2)Å   c=19.5378(5)Å

α=90.00°   β=90.2900(10)°   γ=90.00°

C56H72Cu4N8O8,4(O)

C56H72Cu4N8O8,4(O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=25.6867(6)Å   b=9.5991(2)Å   c=25.3877(7)Å

α=90.00°   β=103.991(2)°   γ=90.00°

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=17.4957(8)Å   b=9.8364(4)Å   c=19.5011(9)Å

α=90.00°   β=90.248(3)°   γ=90.00°

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=17.4716(4)Å   b=9.8593(2)Å   c=19.5176(5)Å

α=90.00°   β=90.2570(10)°   γ=90.00°

C14H20N2O

C14H20N2O

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=8.3343(17)Å   b=8.4636(17)Å   c=18.908(4)Å

α=90.00°   β=98.09(3)°   γ=90.00°

C28H38CuN4O2

C28H38CuN4O2

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=13.5908(3)Å   b=11.6711(3)Å   c=17.6727(3)Å

α=90.00°   β=98.023(2)°   γ=90.00°

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=17.4218(4)Å   b=9.8690(2)Å   c=19.5378(5)Å

α=90.00°   β=90.2900(10)°   γ=90.00°

C56H72Cu4N8O8,4(O)

C56H72Cu4N8O8,4(O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=25.6867(6)Å   b=9.5991(2)Å   c=25.3877(7)Å

α=90.00°   β=103.991(2)°   γ=90.00°

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=17.4957(8)Å   b=9.8364(4)Å   c=19.5011(9)Å

α=90.00°   β=90.248(3)°   γ=90.00°

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

C56H76Cu4N8O8,4(NO3),2(H2O)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=17.4716(4)Å   b=9.8593(2)Å   c=19.5176(5)Å

α=90.00°   β=90.2570(10)°   γ=90.00°

C14H20N2O

C14H20N2O

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=8.3343(17)Å   b=8.4636(17)Å   c=18.908(4)Å

α=90.00°   β=98.09(3)°   γ=90.00°

C28H38CuN4O2

C28H38CuN4O2

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13169-13173

a=13.5908(3)Å   b=11.6711(3)Å   c=17.6727(3)Å

α=90.00°   β=98.023(2)°   γ=90.00°

C84H88Cu4N8O8

C84H88Cu4N8O8

Kumar, AmitPandey, RampalKumar, AshishGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraMohammed, AkbarMobin, Shaikh M.Pandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 39 17152-17165

a=28.1303(8)Å   b=15.5125(3)Å   c=40.2602(13)Å

α=90°   β=110.063(3)°   γ=90°

C25H26N2O2

C25H26N2O2

Kumar, AmitPandey, RampalKumar, AshishGupta, Rakesh KumarDubey, MrigendraMohammed, AkbarMobin, Shaikh M.Pandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 39 17152-17165

a=8.0864(4)Å   b=9.4932(5)Å   c=14.1197(6)Å

α=76.550(4)°   β=81.398(4)°   γ=86.999(4)°

C35H30N6O2

C35H30N6O2

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarMishra, VeenuMobin, Shaikh M.Pandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 17 6365-6376

a=22.9576(10)Å   b=5.8417(3)Å   c=43.823(4)Å

α=90.00°   β=100.200(5)°   γ=90.00°

2(C35H28N6O2Zn),1.2(CH2Cl2)

2(C35H28N6O2Zn),1.2(CH2Cl2)

Kumar, AmitPandey, RampalGupta, Rakesh KumarMishra, VeenuMobin, Shaikh M.Pandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 17 6365-6376

a=13.0742(8)Å   b=15.6117(12)Å   c=17.5354(11)Å

α=82.851(6)°   β=68.389(6)°   γ=77.788(6)°

C5H14CdCl3NO

C5H14CdCl3NO

Deswal, SwatiSingh, Sachin KumarPandey, RichaNasa, ParveenKabra, DineshPraveenkumar, BaluOgale, SatishchandraBoomishankar, Ramamoorthy

Chemistry of Materials (2020)

a=16.790(2)Å   b=8.0795(11)Å   c=7.7649(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H14CdCl3NO

C5H14CdCl3NO

Deswal, SwatiSingh, Sachin KumarPandey, RichaNasa, ParveenKabra, DineshPraveenkumar, BaluOgale, SatishchandraBoomishankar, Ramamoorthy

Chemistry of Materials (2020)

a=16.942(4)Å   b=8.202(2)Å   c=7.811(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H14CdCl3NO

C5H14CdCl3NO

Deswal, SwatiSingh, Sachin KumarPandey, RichaNasa, ParveenKabra, DineshPraveenkumar, BaluOgale, SatishchandraBoomishankar, Ramamoorthy

Chemistry of Materials (2020)

a=6.741(16)Å   b=16.67(4)Å   c=9.65(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H14N2

C21H14N2

Ali, WajidDahiya, AnjaliPandey, RamdhariAlam, TipuPatel, Bhisma K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 4 2089-2096

a=13.1263(9)Å   b=18.8252(13)Å   c=13.4559(10)Å

α=90.00°   β=112.916(9)°   γ=90.00°

C24H25FeN3NiS2

C24H25FeN3NiS2

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyRoopshikha SinghNitin SrivastavaBiswajit MaitiSatyen SahaPeizhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 8916-8930

a=14.722(3)Å   b=13.733(3)Å   c=25.207(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H29FeN3NiS2

C26H29FeN3NiS2

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyRoopshikha SinghNitin SrivastavaBiswajit MaitiSatyen SahaPeizhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 8916-8930

a=15.394(2)Å   b=15.394(2)Å   c=12.146(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H25FeN3PdS2

C24H25FeN3PdS2

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyRoopshikha SinghNitin SrivastavaBiswajit MaitiSatyen SahaPeizhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 8916-8930

a=13.696(3)Å   b=14.344(3)Å   c=13.845(3)Å

α=90.00°   β=95.75(3)°   γ=90.00°

C26H29FeN3PdS2

C26H29FeN3PdS2

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyRoopshikha SinghNitin SrivastavaBiswajit MaitiSatyen SahaPeizhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 8916-8930

a=15.43910(10)Å   b=15.43910(10)Å   c=12.1843(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H19NO5

C19H19NO5

Kumar, AshishDubey, MrigendraPandey, RampalGupta, Rakesh KumarKumar, AmitKalita, Alok ChPandey, Daya Shankar

Inorganic chemistry (2014) 53, 10 4944-4955

a=7.616(2)Å   b=13.133(5)Å   c=16.922(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H36CuN2O10

C38H36CuN2O10

Kumar, AshishDubey, MrigendraPandey, RampalGupta, Rakesh KumarKumar, AmitKalita, Alok ChPandey, Daya Shankar

Inorganic chemistry (2014) 53, 10 4944-4955

a=14.870(10)Å   b=7.459(6)Å   c=14.326(9)Å

α=90.00°   β=90.468(11)°   γ=90.00°

C31H31ClIrN3O

C31H31ClIrN3O

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyGunjan SharmaRitika PrasadBiplob KochSaripella SrikrishnaPei-Zhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2013) 52, 3687-3698

a=10.536(2)Å   b=18.093(4)Å   c=14.968(3)Å

α=90.00°   β=92.20(3)°   γ=90.00°

C31H31ClN3ORh

C31H31ClN3ORh

Rakesh Kumar GuptaRampal PandeyGunjan SharmaRitika PrasadBiplob KochSaripella SrikrishnaPei-Zhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2013) 52, 3687-3698

a=10.560(2)Å   b=18.195(4)Å   c=14.774(3)Å

α=90.00°   β=92.10(3)°   γ=90.00°

C27H30Cl3N2RhS

C27H30Cl3N2RhS

Rakesh Kumar GuptaGunjan SharmaRampal PandeyAmit KumarBiplob KochPei-Zhou LiQiang XuDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2013) 52, 13984-13996

a=8.9750(18)Å   b=22.519(5)Å   c=14.075(3)Å

α=90.00°   β=101.92(3)°   γ=90.00°

C24H22FeN2O2Pd

C24H22FeN2O2Pd

Gupta, Rakesh KumarPandey, RampalSharma, SanjeevPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 28 8556-8566

a=23.296(2)Å   b=15.0754(8)Å   c=13.9107(14)Å

α=90.00°   β=124.766(15)°   γ=90.00°

C18H14N2O2

C18H14N2O2

Singh, Roop ShikhaYadav, MahendraGupta, Rakesh KumarPandey, RampalPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1696-1707

a=9.7407(7)Å   b=11.6842(8)Å   c=14.5889(9)Å

α=102.850(6)°   β=104.501(6)°   γ=104.832(6)°

C21H15BF2N2O2

C21H15BF2N2O2

Singh, Roop ShikhaYadav, MahendraGupta, Rakesh KumarPandey, RampalPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1696-1707

a=6.2233(15)Å   b=21.974(5)Å   c=13.118(3)Å

α=90.00°   β=91.286(4)°   γ=90.00°

C19H13BF2N2O2

C19H13BF2N2O2

Singh, Roop ShikhaYadav, MahendraGupta, Rakesh KumarPandey, RampalPandey, Daya Shankar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1696-1707

a=12.4354(7)Å   b=16.4185(9)Å   c=7.8451(5)Å

α=90.00°   β=99.368(5)°   γ=90.00°

C34H32Fe2N4

C34H32Fe2N4

Rampal PandeyRakesh Kumar GuptaMohammad ShahidBiswajit MaitiArvind MisraDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 298-311

a=20.310(7)Å   b=9.335(3)Å   c=28.613(8)Å

α=90.00°   β=101.138(9)°   γ=90.00°

C17H16FeN2

C17H16FeN2

Rampal PandeyRakesh Kumar GuptaMohammad ShahidBiswajit MaitiArvind MisraDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 298-311

a=18.7719(4)Å   b=5.88490(10)Å   c=12.4887(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H19FeN3

C24H19FeN3

Rampal PandeyRakesh Kumar GuptaMohammad ShahidBiswajit MaitiArvind MisraDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2012) 51, 298-311

a=11.481(2)Å   b=13.352(2)Å   c=12.126(2)Å

α=90.00°   β=104.349(3)°   γ=90.00°

C23H22N2O2

C23H22N2O2

Rampal PandeyPrashant KumarAshish Kumar SinghMohammad ShahidPei-zhou LiSanjay Kumar SinghQiang XuArvind MisraDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2011) 50, 3189-3197

a=7.0939(14)Å   b=12.542(3)Å   c=21.535(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H20N2O2Zn

C23H20N2O2Zn

Rampal PandeyPrashant KumarAshish Kumar SinghMohammad ShahidPei-zhou LiSanjay Kumar SinghQiang XuArvind MisraDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2011) 50, 3189-3197

a=10.536(2)Å   b=15.095(3)Å   c=13.134(3)Å

α=90.00°   β=111.13(3)°   γ=90.00°

C23H22CuN2O3

C23H22CuN2O3

Rampal PandeyPrashant KumarAshish Kumar SinghMohammad ShahidPei-zhou LiSanjay Kumar SinghQiang XuArvind MisraDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2011) 50, 3189-3197

a=8.2097(16)Å   b=17.960(4)Å   c=14.016(3)Å

α=90.00°   β=103.09(3)°   γ=90.00°