Structures by: Pan C.

Total: 114

Al3CaPd2

Al3CaPd2

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3628(6)Å   b=9.3628(3)Å   c=4.2396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3353(7)Å   b=9.3353(7)Å   c=4.2266(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3098(7)Å   b=9.3098(7)Å   c=4.2140(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.1956(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3110(8)Å   b=9.3110(8)Å   c=4.2108(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3121(7)Å   b=9.3121(7)Å   c=4.2135(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.2222(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3376(7)Å   b=9.3376(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3330(8)Å   b=9.3330(8)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3122(12)Å   b=9.3122(12)Å   c=4.2090(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2956(7)Å   b=9.2956(7)Å   c=4.2016(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3C3@Ih(7)-C80 Ni(OEP)

Ti3C3C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019) 10, 47 10925

a=25.0964(9)Å   b=15.1544(5)Å   c=19.7269(7)Å

α=90°   β=95.3360(10)°   γ=90°

C6.21H2.28Cl0.48N0.07O0.28S0

C6.21H2.28Cl0.48N0.07O0.28S0

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=9.9983(2)Å   b=16.3521(4)Å   c=19.4651(5)Å

α=102.1630(10)°   β=90.8690(10)°   γ=105.0910(10)°

C70H22.75NO4.88S2

C70H22.75NO4.88S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=14.4203(2)Å   b=27.3088(4)Å   c=10.35690(10)Å

α=90°   β=94.1820(10)°   γ=90°

C143H54N2O10S2

C143H54N2O10S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=10.4701(3)Å   b=25.0970(11)Å   c=16.2566(6)Å

α=90°   β=91.218(3)°   γ=90°

C81H42.7NO5.85S2

C81H42.7NO5.85S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=10.43660(10)Å   b=16.3952(3)Å   c=16.8240(3)Å

α=110.8690(10)°   β=99.0190(10)°   γ=100.6190(10)°

C143H57.4N2O11.7S2

C143H57.4N2O11.7S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=10.4595(4)Å   b=25.0584(10)Å   c=16.2556(7)Å

α=90°   β=91.316(4)°   γ=90°

Eu@C2(27)-C88 Ni(OEP)

2(C88Eu),3(C36H44N4Ni),4(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.606(5)Å   b=18.080(4)Å   c=22.351(5)Å

α=90°   β=101.478(2)°   γ=90°

Eu@C1(7)-C86 Ni(OEP)

2(C86Eu),3(C36H44N4Ni)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.307(5)Å   b=18.191(5)Å   c=22.087(6)Å

α=90°   β=100.995(3)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(11)-C80 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC84,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.386(6)Å   b=15.123(6)Å   c=19.953(5)Å

α=90°   β=95.200(3)°   γ=90°

C138H56N4NiS0Y2

C138H56N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.436(5)Å   b=15.433(3)Å   c=20.238(4)Å

α=90°   β=92.993(6)°   γ=90°

C140H56N4NiY2

C140H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.544(3)Å   b=14.4883(18)Å   c=18.621(3)Å

α=90°   β=93.714(3)°   γ=90°

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3744(9)Å   b=15.1207(6)Å   c=19.8806(8)Å

α=90°   β=94.3060(10)°   γ=90°

C136H56N4NiY2

C136H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.4570(19)Å   b=14.3210(12)Å   c=18.5441(18)Å

α=90°   β=93.976(2)°   γ=90°

C118H44Cl0N4NiS0Y2

C118H44Cl0N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.2629(12)Å   b=15.5570(7)Å   c=19.4478(9)Å

α=90°   β=94.5570(10)°   γ=90°

C130H44N4NiS0Y2

C130H44N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.3282(7)Å   b=17.8364(6)Å   c=19.1972(6)Å

α=90°   β=91.9020(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC82,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.236(2)Å   b=15.0375(14)Å   c=19.8277(19)Å

α=90°   β=94.3850(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82-W

C111H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.367(2)Å   b=11.2378(10)Å   c=27.520(3)Å

α=90°   β=112.0420(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C84-W

C113H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.3565(8)Å   b=11.4569(4)Å   c=27.6560(10)Å

α=90°   β=112.8190(10)°   γ=90°

C23H25NO2

C23H25NO2

Pan, ChongqingGuo, WenjingGu, Zhenhua

Chemical science (2018) 9, 26 5850-5854

a=8.5712(3)Å   b=9.5542(3)Å   c=12.0362(4)Å

α=91.908(3)°   β=103.104(3)°   γ=97.556(3)°

CF3O3S,C16H18N

CF3O3S,C16H18N

Pan, ChongqingGuo, WenjingGu, Zhenhua

Chemical science (2018) 9, 26 5850-5854

a=8.0524(6)Å   b=10.2790(6)Å   c=21.1646(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H22F3NO3S

C19H22F3NO3S

Pan, ChongqingGuo, WenjingGu, Zhenhua

Chemical science (2018) 9, 26 5850-5854

a=9.13630(10)Å   b=13.54900(10)Å   c=15.3864(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H15N

C17H15N

Yan, RulongLiu, XingxingPan, CongmingZhou, XiaoqiangLi, XiaoniKang, XingHuang, Guosheng

Organic Letters (2013) 15, 18 4876

a=17.1022(7)Å   b=7.4395(3)Å   c=20.7424(10)Å

α=90.00°   β=98.282(4)°   γ=90.00°

C19H26N2O2

C19H26N2O2

Pan, ChangduoHuang, GaoShan, YujiaLi, YitingYu, Jin-Tao

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 16 3038-3042

a=6.0543(9)Å   b=8.5333(14)Å   c=34.582(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H17NO4S

C15H17NO4S

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=7.7625(13)Å   b=10.6733(18)Å   c=17.788(3)Å

α=90.00°   β=97.621(2)°   γ=90.00°

C15H17NO4S

C15H17NO4S

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=11.7222(14)Å   b=10.3371(13)Å   c=12.2852(16)Å

α=90.00°   β=98.752(2)°   γ=90.00°

C22H23NO6S,CH4O

C22H23NO6S,CH4O

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=9.4618(12)Å   b=11.8536(15)Å   c=12.1246(15)Å

α=117.873(2)°   β=91.857(2)°   γ=110.815(2)°

C22H23NO6S

C22H23NO6S

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=15.273(2)Å   b=14.335(2)Å   c=9.1567(13)Å

α=90.00°   β=90.0282(21)°   γ=90.00°

C29H39NO6SSi

C29H39NO6SSi

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 19 3812-3814

a=10.9625(16)Å   b=12.4135(17)Å   c=12.6502(18)Å

α=115.7800(10)°   β=94.564(2)°   γ=100.874(2)°

2(C18H14ClN3O2Os),3(CH2Cl2)

2(C18H14ClN3O2Os),3(CH2Cl2)

Huang, Wan-QiongWang, Chuan-XianLiu, TaoLi, Zi-XinPan, ChenChen, Yun-ZhouLian, XinMan, Wai-LunNi, Wen-Xiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 47 17173-17182

a=7.1575(3)Å   b=12.0799(5)Å   c=12.5607(5)Å

α=78.544(3)°   β=87.869(3)°   γ=84.639(3)°

C19H18O3

C19H18O3

Yang, JianguoMo, HanjieWu, HaijianCao, DongdongPan, ChengminWang, Zhiming

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 10 1213-1216

a=6.776(2)Å   b=10.643(3)Å   c=11.371(4)Å

α=90.537(11)°   β=106.826(9)°   γ=94.317(8)°

Y@C2v(9)-C82 Ni(OEP) 2(C6H6)

YC82,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingBao, LipiaoWang, BingzheYu, PengyuanHuang, ChenliPan, ChangwangFang, HongyunAkasaka, TakeshiGuldi, Dirk M.

Chemical Communications (2019)

a=25.3135(5)Å   b=15.1618(4)Å   c=19.8648(5)Å

α=90°   β=95.0350(10)°   γ=90°

Y@C2v(9)-C82-Ni(OEP)

C256H106N8Ni2S4Y2

Lu, XingBao, LipiaoWang, BingzheYu, PengyuanHuang, ChenliPan, ChangwangFang, HongyunAkasaka, TakeshiGuldi, Dirk M.

Chemical Communications (2019)

a=26.7012(15)Å   b=17.2044(10)Å   c=17.8379(10)Å

α=90°   β=107.076(2)°   γ=90°

C40H26N2

C40H26N2

Chen, GuoweiChen, Wen-ChengJi, ShaominZhou, PeiqiCAI, Ningzhan, yingyingLiang, HuiTan, JihuaPan, ChengqiangHuo, Yanping

CrystEngComm (2020)

a=9.9087(2)Å   b=12.9484(3)Å   c=22.1427(7)Å

α=90°   β=100.956(3)°   γ=90°

C53H35Cl2N2

C53H35Cl2N2

Chen, GuoweiChen, Wen-ChengJi, ShaominZhou, PeiqiCAI, Ningzhan, yingyingLiang, HuiTan, JihuaPan, ChengqiangHuo, Yanping

CrystEngComm (2020)

a=11.8562(8)Å   b=13.4286(9)Å   c=13.4659(5)Å

α=77.628(4)°   β=86.612(4)°   γ=68.539(6)°

C40H26N2

C40H26N2

Chen, GuoweiChen, Wen-ChengJi, ShaominZhou, PeiqiCAI, Ningzhan, yingyingLiang, HuiTan, JihuaPan, ChengqiangHuo, Yanping

CrystEngComm (2020)

a=56.364(3)Å   b=15.9827(9)Å   c=6.1539(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CHBNOZn

CHBNOZn

Chun-Yang PanLi-Juan ZhongFeng-Hua ZhaoHong-Mei YangJian Zhou

Chem.Commun. (2015) 51, 753

a=8.670(4)Å   b=8.670(4)Å   c=12.722(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C34H19BrN5O3Re),3(CHCl3)

2(C34H19BrN5O3Re),3(CHCl3)

Si, ZhenjunLi, XiaonaLi, XiyanXu, GuohaiPan, ChenlingGuo, ZhiyongZhang, HongjieZhou, Liang

Dalton Transactions (2009) 47 10592-10600

a=11.9408(8)Å   b=12.7779(9)Å   c=13.1483(9)Å

α=70.5850(10)°   β=88.5970(10)°   γ=79.0500(10)°

C42H35BrN5O3Re,CH4O,CH2Cl2

C42H35BrN5O3Re,CH4O,CH2Cl2

Si, ZhenjunLi, XiaonaLi, XiyanXu, GuohaiPan, ChenlingGuo, ZhiyongZhang, HongjieZhou, Liang

Dalton Transactions (2009) 47 10592-10600

a=11.9617(7)Å   b=13.7719(8)Å   c=13.8699(8)Å

α=80.0310(10)°   β=66.9410(10)°   γ=84.7430(10)°

C8H22N2O12P4Zn3

C8H22N2O12P4Zn3

Wang, GuomingLi, JinhuaZhang, XiaoWang, PeiPang, BeiBeiWang, ZonghuaWang, YingxiaLin, JianhuaPan, Chunyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 36 13084-13091

a=9.7412(5)Å   b=13.0955(6)Å   c=15.6922(3)Å

α=90.00°   β=95.092(5)°   γ=90.00°

C9H25N2O12P4Zn3

C9H25N2O12P4Zn3

Wang, GuomingLi, JinhuaZhang, XiaoWang, PeiPang, BeiBeiWang, ZonghuaWang, YingxiaLin, JianhuaPan, Chunyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 36 13084-13091

a=7.9578(6)Å   b=14.7728(2)Å   c=9.2582(4)Å

α=90.00°   β=91.755(3)°   γ=90.00°

C7H15N2O12P3Zn2

C7H15N2O12P3Zn2

Wang, GuomingLi, JinhuaZhang, XiaoWang, PeiPang, BeiBeiWang, ZonghuaWang, YingxiaLin, JianhuaPan, Chunyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 36 13084-13091

a=16.2387(2)Å   b=9.3708(7)Å   c=10.5007(5)Å

α=90.00°   β=93.898(3)°   γ=90.00°

C40H36Co3N2O20

C40H36Co3N2O20

Su, ShengqunGuo, ZhiyongLi, GuanghuaDeng, RuipingSong, ShuyanQin, ChaoPan, ChenglingGuo, HuadongCao, FengWang, SongZhang, Hongjie

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 38 9123-9130

a=16.223(3)Å   b=10.633(2)Å   c=25.188(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H39NNi2O21

C20H39NNi2O21

Su, ShengqunGuo, ZhiyongLi, GuanghuaDeng, RuipingSong, ShuyanQin, ChaoPan, ChenglingGuo, HuadongCao, FengWang, SongZhang, Hongjie

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 38 9123-9130

a=10.247(2)Å   b=15.250(3)Å   c=20.946(4)Å

α=90.00°   β=99.91(3)°   γ=90.00°

C17H31Cu3O20.50

C17H31Cu3O20.50

Su, ShengqunGuo, ZhiyongLi, GuanghuaDeng, RuipingSong, ShuyanQin, ChaoPan, ChenglingGuo, HuadongCao, FengWang, SongZhang, Hongjie

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 38 9123-9130

a=18.4609(10)Å   b=18.6553(10)Å   c=8.1387(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H14O7,C3H6O

C16H14O7,C3H6O

Xuequan WangHongbin ZhangXiaodong YangJingfeng ZhaoChengxue Pan

Chem.Commun. (2013) 49, 5405

a=10.9939(2)Å   b=6.73910(10)Å   c=12.6864(3)Å

α=90.00°   β=111.3280(10)°   γ=90.00°

C23H18O8

C23H18O8

Xuequan WangHongbin ZhangXiaodong YangJingfeng ZhaoChengxue Pan

Chem.Commun. (2013) 49, 5405

a=19.082(4)Å   b=8.1761(16)Å   c=12.919(3)Å

α=90.00°   β=105.231(3)°   γ=90.00°

Sc3N@D5h-C80-W(CO)3(dppe)

C109H24NO3P2Sc3W,CS2

Bao, LipiaoLiu, BinLi, XiaofangPan, ChangwangXie, YunpengLu, Xing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11606-11610

a=11.2765(5)Å   b=13.9075(6)Å   c=20.3011(9)Å

α=90.5360(10)°   β=98.0780(10)°   γ=97.157(2)°

Sc3N@Ih-C80-W(CO)3(dppe)

C109H24NO3P2Sc3W,CS2

Bao, LipiaoLiu, BinLi, XiaofangPan, ChangwangXie, YunpengLu, Xing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11606-11610

a=11.24500(10)Å   b=20.4936(2)Å   c=27.7203(3)Å

α=90°   β=96.03°   γ=90°

[Ir(dph-oxd)2(pzpy)]PF6

C37H31F6IrN9O3P

Wang, ZhenHe, LeiDuan, LianYan, JunTang, RuirenPan, ChunyueSong, Xiangzhi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 36 15914-15923

a=17.0182(19)Å   b=10.5013(11)Å   c=22.983(3)Å

α=90.00°   β=107.080(5)°   γ=90.00°

C39H41Cl2F6IrN5O2P

C39H41Cl2F6IrN5O2P

He, LeiWang, ZhenDuan, LianYang, ChunpengTang, RuirenSong, XiangzhiPan, Chunyue

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 13 5604-5613

a=12.1095(18)Å   b=12.9895(19)Å   c=13.821(2)Å

α=103.1400(10)°   β=106.991(2)°   γ=93.635(2)°

C105H86N4O2Zn

C105H86N4O2Zn

Huang, MiaoPan, ChenMa, Haiyan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 27 12420-12431

a=14.188(2)Å   b=14.372(2)Å   c=24.466(5)Å

α=103.998(5)°   β=95.315(5)°   γ=112.577(3)°

C53H61N3OSi2Zn

C53H61N3OSi2Zn

Huang, MiaoPan, ChenMa, Haiyan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 27 12420-12431

a=9.1425(8)Å   b=14.6284(12)Å   c=18.6227(16)Å

α=83.526(2)°   β=88.281(2)°   γ=87.762(2)°

C53H61MgN3OSi2

C53H61MgN3OSi2

Huang, MiaoPan, ChenMa, Haiyan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 27 12420-12431

a=13.584(9)Å   b=14.016(9)Å   c=26.244(19)Å

α=90.00°   β=99.684(12)°   γ=90.00°

C25H49ClN3OP2Rh

C25H49ClN3OP2Rh

Wang, YuanZheng, BinPan, YupengPan, ChenglingHe, LipengHuang, Kuo-Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 34 15111-15115

a=15.4568(12)Å   b=15.5903(8)Å   c=16.3952(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H40N3OP2Rh

C22H40N3OP2Rh

Wang, YuanZheng, BinPan, YupengPan, ChenglingHe, LipengHuang, Kuo-Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 34 15111-15115

a=22.5273(4)Å   b=8.11695(15)Å   c=14.1994(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H46N3O7P2Rh

C25H46N3O7P2Rh

Wang, YuanZheng, BinPan, YupengPan, ChenglingHe, LipengHuang, Kuo-Wei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 34 15111-15115

a=8.15073(17)Å   b=23.7055(6)Å   c=8.4853(2)Å

α=90.00°   β=100.062(2)°   γ=90.00°

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3321(7)Å   b=9.3321(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Poly[propane-1,3-diammonium hydroxydeca-μ~2~-oxo-pentaboron]

C3H12N22,HB5O92

Guo-Ming WangChun-Yang PanShou-Tian ZhengGuo-Yu Yang

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 3 o1104-o1105

a=6.7156(2)Å   b=14.8400(5)Å   c=10.8345(3)Å

α=90.00°   β=92.102(4)°   γ=90.00°

Poly[ethylenediammonium hydroxydeca-μ~2~-oxo-pentaboron]

C2H10N22,HB5O92

Guo-Ming WangChun-Yang PanShou-Tian ZhengGuo-Yu Yang

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 3 o1101-o1103

a=6.7092(2)Å   b=12.3923(3)Å   c=11.4615(5)Å

α=90.00°   β=90.397(3)°   γ=90.00°

(1S,2S,3S)-N-(2-(4-Chlorophenyl)-1-{N-[2-methyl-1-(N- methylcarbamoyl)propyl]carbamoyl}-3-phenylcyclopropyl)benzamide

C29H30ClN3O3

Wan-Yun HuangGui-Fa SuCheng-Xue PanZi-Lu ChenYong Zhang

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 o3743-o3743

a=10.8821(19)Å   b=9.5688(16)Å   c=12.952(2)Å

α=90.00°   β=95.754(4)°   γ=90.00°

Cyclohexane-1,4-diammonium tetrahydroxotetraborate 2.5-hydrate

(C6H16N22),(B4H4O92),2.5(H2O)

Chun-Yang PanGuo-Ming WangShou-Tian ZhengGuo-Yu Yang

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 3 o1207-o1209

a=8.3581(4)Å   b=9.9625(5)Å   c=10.8064(2)Å

α=110.517(3)°   β=108.380(2)°   γ=96.470(5)°

Butylammonium 1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,8,10-tetrabora-6-boroniaspiro[5.5]undecane- 2,4,8,10-tetraol

C4H12N,B5H4O10

Chun-Yang PanGuo-Ming WangShou-Tian ZhengGuo-Yu Yang

Acta Crystallographica, Section E (2007) 63, 2 i45-i47

a=9.4025(3)Å   b=13.6395(5)Å   c=10.5395(4)Å

α=90.00°   β=91.956(2)°   γ=90.00°

1-Benzamido-2-(2-furyl)-3-phenylcyclopropanecarboxylic acid

C21H17NO4

Wan-Yun HuangGui-Fa SuCheng-Xue PanJiang-Ke Qin

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 o2686-o2687

a=9.134(2)Å   b=10.641(3)Å   c=17.696(5)Å

α=90.00°   β=98.04(2)°   γ=90.00°

Bis(3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1^3,7^]decane) bis(1,2-dicyanoethene-1,2-dithiolato)nickelate(II)

2(C6H13N4),C8N4NiS42

Pan, ChenCai, BinPei, Wen-Bo

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 6 m730

a=10.2274(9)Å   b=10.7676(10)Å   c=12.7030(11)Å

α=90.00°   β=112.212(2)°   γ=90.00°

C91H44N4NiS0Y

C91H44N4NiS0Y

Pan, ChangwangBao, LipiaoYu, XianyongFang, HongyunXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

ACS nano (2018) 12, 2 2065-2069

a=17.990(6)Å   b=18.597(6)Å   c=18.679(6)Å

α=90°   β=89.996(2)°   γ=90°

Lu2@C3v-C82 Ni(OEP)

C82Lu2,C36H44N4Ni,0.84(CHCl3),1.16(CS2)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.2648(12)Å   b=15.5167(7)Å   c=19.4962(9)Å

α=90°   β=94.4003(13)°   γ=90°

Lu2@D2d-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,2(CHCl3)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.1184(18)Å   b=15.5983(11)Å   c=19.6259(13)Å

α=90°   β=95.150(2)°   γ=90°

Lu2@Cs-C82 Ni(OEP)

C82Lu2,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=19.948(5)Å   b=15.035(5)Å   c=25.348(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.356(5)°   γ=90.000(5)°

C29H26NO2P

C29H26NO2P

Zhang, HonglinGu, ZhangxiLi, ZhenyiPan, ChangduoLi, WeipengHu, HongwenZhu, Chengjian

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 5 2122-2127

a=16.157(3)Å   b=9.1290(18)Å   c=16.109(3)Å

α=90.00°   β=90.44(3)°   γ=90.00°

C28H21NO

C28H21NO

Guoyong SongDan ChenCheng-Ling PanRobert H. CrabtreeXingwei Li

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 7487-7490

a=9.5174(9)Å   b=23.507(2)Å   c=18.6244(16)Å

α=90.00°   β=99.913(2)°   γ=90.00°

C24H21NO

C24H21NO

Guoyong SongDan ChenCheng-Ling PanRobert H. CrabtreeXingwei Li

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 7487-7490

a=10.1836(11)Å   b=15.7932(17)Å   c=12.2948(13)Å

α=90.00°   β=112.466(2)°   γ=90.00°

C35H23NO

C35H23NO

Guoyong SongDan ChenCheng-Ling PanRobert H. CrabtreeXingwei Li

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 7487-7490

a=17.420(3)Å   b=11.314(2)Å   c=12.965(2)Å

α=90.00°   β=107.127(3)°   γ=90.00°

C15H13MnNO5

C15H13MnNO5

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=7.4362(12)Å   b=10.2754(16)Å   c=10.923(3)Å

α=114.436(4)°   β=104.890(4)°   γ=96.042(3)°

C32H30Mn2N4O12

C32H30Mn2N4O12

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=18.2088(11)Å   b=17.7065(11)Å   c=13.3781(8)Å

α=90.00°   β=128.4380(10)°   γ=90.00°

C30H28Mn2N2O12

C30H28Mn2N2O12

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=17.627(3)Å   b=18.138(3)Å   c=12.564(2)Å

α=90.00°   β=125.495(2)°   γ=90.00°

C26H16Mn2N2O10

C26H16Mn2N2O10

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=16.370(5)Å   b=19.019(5)Å   c=11.193(5)Å

α=90.000(5)°   β=119.543(5)°   γ=90.000(5)°

C38H28Mn2N2O10

C38H28Mn2N2O10

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=19.175(4)Å   b=16.692(3)Å   c=14.285(3)Å

α=90.00°   β=130.087(2)°   γ=90.00°

C40H32Mn2N2O10

C40H32Mn2N2O10

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=19.0453(16)Å   b=16.9279(15)Å   c=14.3358(13)Å

α=90.00°   β=130.8300(10)°   γ=90.00°

C38H26Cl2Mn2N2O10

C38H26Cl2Mn2N2O10

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=19.229(5)Å   b=16.683(5)Å   c=14.391(5)Å

α=90.000(5)°   β=130.181(5)°   γ=90.000(5)°

C14H11Mn1N1O5

C14H11Mn1N1O5

Guohai XuXiaoguang ZhangPeng GuoChengling PanHongjie ZhangCheng Wang

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 3656-3657

a=7.3206(4)Å   b=18.7916(12)Å   c=11.0189(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H11NO5Sr

C11H11NO5Sr

Chen PanJiangpu NanXueliang DongXiao-Ming RenWanqin Jin

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 12330-12333

a=10.62017(15)Å   b=10.62017(15)Å   c=9.84171(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C11H11NO5Sr

C11H11NO5Sr

Chen PanJiangpu NanXueliang DongXiao-Ming RenWanqin Jin

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 12330-12333

a=10.6396(3)Å   b=10.6396(3)Å   c=9.8731(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C11H11NO5Sr

C11H11NO5Sr

Chen PanJiangpu NanXueliang DongXiao-Ming RenWanqin Jin

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 12330-12333

a=10.6123(2)Å   b=10.6123(2)Å   c=9.8289(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C2H10AlB5N2O10

C2H10AlB5N2O10

Cheng RongZhiwu YuQiang WangShou-Tian ZhengChun-Yang PanFeng DengGuo-Yu Yang

Inorganic Chemistry (2009) 48, 3650-3659

a=6.667(4)Å   b=8.151(4)Å   c=10.411(6)Å

α=90.00°   β=97.949(8)°   γ=90.00°

C4H18AlB5N2O12

C4H18AlB5N2O12

Cheng RongZhiwu YuQiang WangShou-Tian ZhengChun-Yang PanFeng DengGuo-Yu Yang

Inorganic Chemistry (2009) 48, 3650-3659

a=8.502(3)Å   b=13.518(5)Å   c=13.914(4)Å

α=90.00°   β=110.910(17)°   γ=90.00°

C3H12AlB5N2O10

C3H12AlB5N2O10

Cheng RongZhiwu YuQiang WangShou-Tian ZhengChun-Yang PanFeng DengGuo-Yu Yang

Inorganic Chemistry (2009) 48, 3650-3659

a=10.933(7)Å   b=8.297(5)Å   c=13.317(8)Å

α=90.00°   β=97.919(8)°   γ=90.00°