Structures by: Palakshamurthy B. S.

Total: 53

(<i>S</i>)-1-(Benzylselanyl)-3-phenylpropan-2-amine

C16H19NSe

Prabhu Kumar, K. M.Palakshamurthy, B. S.Jasinski, J. P.Butcher, R. J.Raghavendra Kumar, P.

IUCrData (2019) 4, 7 x191029

a=5.7670(3)Å   b=8.1908(3)Å   c=31.6737(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-Benzylsulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline

C16H17NO2S

Jeyaseelan, S.Sowmya, B. R.Venkateshappa, G.Raghavendra Kumar, P.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 4 o249-o250

a=13.5690(5)Å   b=6.7128(2)Å   c=16.8317(6)Å

α=90°   β=110.2430(10)°   γ=90°

Bis(4-methoxyphenyl) malonate

C17H16O6

Devarajegowda, H. C.Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.Srinivasa, H. T.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 5 o330-o331

a=5.4307(19)Å   b=8.131(3)Å   c=36.149(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-Bromophenyl-2-oxo-2<i>H</i>-chromene-3-carboxylate

C16H9BrO4

Devarajegowda, H. C.Suchetan, P. A.Srinivasa, H. T.Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 5 o326-o327

a=16.0782(10)Å   b=7.2618(4)Å   c=12.7396(8)Å

α=90°   β=113.311(4)°   γ=90°

(2-Chloroethyl)[2-(methylsulfanyl)benzyl]ammonium chloride

C10H15ClNS,Cl

Raghavendra Kumar, P.Shailesh, UperetiPalakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 6 621-623

a=6.5717(10)Å   b=11.8058(17)Å   c=16.201(2)Å

α=90°   β=97.374(3)°   γ=90°

4-Methoxyphenyl 2-oxo-2<i>H</i>-chromene-3-carboxylate

C17H12O5

Devarajegowda, H.C.Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.Srinivasa, H. T.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 6 o374-o375

a=6.2648(18)Å   b=10.435(3)Å   c=20.621(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(2<i>R</i>)-1-[(Methylsulfonyl)oxy]propan-2-aminium chloride

C4H12ClNO3S,Cl

Rajegowda, H. R.Palakshamurthy, B. S.Lokanath, N. K.Naveen, S.Raghavendra Kumar, P.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 10 o733-o734

a=5.40120(10)Å   b=8.2178(2)Å   c=10.2713(2)Å

α=90°   β=94.5340(10)°   γ=90°

1-Methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline

C10H13NO2S

Jeyaseelan, S.Nagendra Babu, S. L.Venkateshappa, G.Raghavendra Kumar, P.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 1 o20

a=5.5865(2)Å   b=9.2195(4)Å   c=10.1924(4)Å

α=85.798(2)°   β=84.686(2)°   γ=77.166(2)°

1-Tosyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline

C16H17NO2S

Jeyaseelan, S.Asha, K.V.Venkateshappa, G.Raghavendrakumar, P.Palakshamurthy, B.S.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 11 o1176

a=8.2176(7)Å   b=8.0468(6)Å   c=22.2439(18)Å

α=90.00°   β=98.107(4)°   γ=90.00°

1-[(6-Chloropyridin-3-yl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydroquinoline

C14H13ClN2O2S

Jeyaseelan, S.Rajegowda, H. R.Britto Dominic Rayan, R.Raghavendra Kumar, P.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 6 660-662

a=6.5661(10)Å   b=10.2595(18)Å   c=11.3490(19)Å

α=69.101(7)°   β=88.219(7)°   γ=77.238(7)°

1,3-Bis(hydroxymethyl)benzimidazolin-2-one

C9H10N2O3

Devarajegowda, H. C.Madhura, V.Palakshamurthy, B. S.Jeyaseelan, S.Kulkarni, Manohar V.

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 11 o2735

a=13.5515(14)Å   b=11.0848(12)Å   c=17.6253(19)Å

α=90.00°   β=94.216(2)°   γ=90.00°

4-Decylphenyl 4-benzyloxy-3-methylbenzoate

C31H38O3

Kashi, H. K. ArunPalakshamurthy, B. S.VinduVahini, M.Srinivasa, H. T.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o2126

a=9.3684(16)Å   b=11.168(2)Å   c=15.204(3)Å

α=68.588(11)°   β=87.274(11)°   γ=65.578(10)°

4-(Decyloxy)phenyl 2-oxo-7-trifluoromethyl-2<i>H</i>-chromene-3-carboxylate

C27H29F3O5

Palakshamurthy, B. S.Devarajegowda, H. C.Srinivasa, H. T.Sreenivasa, S.Vijithkumar

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 4 o621-o622

a=27.85(3)Å   b=9.281(10)Å   c=9.981(11)Å

α=90.00°   β=94.849(18)°   γ=90.00°

<i>tert</i>-Butyl 4-{5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}piperazine-1-carboxylate

C18H21F3N4O4

Sreenivasa, SwamyManojKumar, Karikere EkannaKempaiah, ArakyathanahalliSuchetan, Parameshwar AdimoolePalakshamurthy, Bandrehalli Siddagangaiah

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 5 o761

a=5.773(2)Å   b=11.168(5)Å   c=15.991(7)Å

α=96.092(16)°   β=100.316(14)°   γ=91.333(14)°

1-(3,4-Difluorobenzyl)-4-(4-methylphenylsulfonyl)piperazine

C18H20F2N2O2S

Sreenivasa, S.Anitha, H. C.Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Savanur, J.Tonannavar, J.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 7 o1179

a=6.6680(2)Å   b=36.0404(8)Å   c=7.6093(2)Å

α=90.00°   β=99.728(2)°   γ=90.00°

1-(3,5-Difluorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione

C10H5F5O2

Manoj Kumar, K.E.Palakshamurthy, B. S.Suchetan, P. A.Madan Kumar, S.Lokanath, N.K.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1705

a=12.393(4)Å   b=13.433(5)Å   c=12.877(5)Å

α=90.00°   β=112.49(2)°   γ=90.00°

Ethyl (2<i>E</i>)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate

C13H13NO3

Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Mohan, N. R.Madan Kumar, S.Lokanath, N. K.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1610

a=8.4889(12)Å   b=8.3552(16)Å   c=17.143(3)Å

α=90.00°   β=91.294(11)°   γ=90.00°

<i>N</i>-[(2-Chlorophenyl)sulfonyl]-2-methoxybenzamide

C14H12ClNO4S

Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.Suresha, E.Tonannavar, J.Jayashree, YenagiSuchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1716

a=8.0508(3)Å   b=12.9487(4)Å   c=14.1915(5)Å

α=83.897(2)°   β=89.368(2)°   γ=89.704(2)°

4-Methoxy-<i>N</i>-(pyridin-4-ylmethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide monohydrate

C15H13F3N2O2,H2O

Sreenivasa, S.Mohan, N. R.Kumar, VijithPalakshamurthy, B. S.Arunakumar, D. B.Suchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1717-o1718

a=7.2687(13)Å   b=7.8758(14)Å   c=14.177(3)Å

α=104.071(10)°   β=99.672(10)°   γ=97.210(10)°

4-Methoxy-<i>N</i>-[(4-methylphenyl)sulfonyl]benzamide

C15H15NO4S

Sreenivasa, SwamyPalakshamurthy, Bandrehalli SiddagangaiahTonannavar, JagdishJayashree, YenagiSudha, Achar GurumurthySuchetan, Parameshwar Adimoole

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1664-o1665

a=27.1686(16)Å   b=27.1686(16)Å   c=10.8594(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

6-Chloro-<i>N</i>-(pyridin-4-ylmethyl)pyridine-3-sulfonamide

C11H10ClN3O2S

Suchetan, Parameshwar AdimooleMohan, Revanasiddappa NadigarVijithkumarPalakshamurthy, Bandrehalli SiddagangaiahSreenivasa, Swamy

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 12 o1765

a=5.4140(6)Å   b=18.172(2)Å   c=12.9392(15)Å

α=90.00°   β=92.388(6)°   γ=90.00°

<i>N</i>-(Phenylsulfonyl)naphtho[2,1-<i>b</i>]furan-1-carboxamide

C19H13NO4S

Shetprakash, M.Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Mahadevan, K. M.Vaidya, V. P.

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 12 o3491

a=13.8504(10)Å   b=12.2166(8)Å   c=9.7164(6)Å

α=90°   β=101.248(2)°   γ=90°

<i>N</i>-Ethyl-2,2-dimethyl-<i>N</i>-(3-methylphenyl)propanamide

C14H21NO

Palakshamurthy, B. S.Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.Lokanath, N. K.Madhu Chakrapani Rao, T.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o223

a=7.631(4)Å   b=10.878(7)Å   c=8.350(3)Å

α=90.00°   β=105.60(2)°   γ=90.00°

2-Chloro-<i>N</i>-(4-methoxybenzoyl)benzenesulfonamide

C14H12ClNO4S

Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.Pampa, K. J.Lokanath, N. K.Suchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o199

a=14.5293(19)Å   b=10.6225(14)Å   c=9.6918(14)Å

α=90.00°   β=92.695(5)°   γ=90.00°

<i>N</i>-(4-Methoxybenzoyl)-2-methylbenzenesulfonamide

C15H15NO4S

Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.Madankumar, S.Lokanath, N. K.Suchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o193

a=21.807(2)Å   b=7.3521(8)Å   c=18.602(2)Å

α=90.00°   β=101.211(3)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-<i>tert</i>-Butyl 4-(<i>N</i>'-hydroxycarbamimidoyl)piperazine-1-carboxylate

C10H20N4O3

Sreenivasa, S.Manojkumar, K. E.Suchetan, P. A.Mohan, N. R.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3347

a=8.1923(17)Å   b=8.7859(16)Å   c=9.714(2)Å

α=109.451(7)°   β=99.540(7)°   γ=96.474(7)°

Methyl 4-(trifluoromethyl)-1<i>H</i>-pyrrole-3-carboxylate

C7H6F3NO2

Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.ManojKumar, K. E.Madan Kumar, S.Lokanath, N. K.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 10 o1566

a=16.643(2)Å   b=7.1118(10)Å   c=6.9618(11)Å

α=90.00°   β=98.903(7)°   γ=90.00°

5'-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1',1'',3''-trimethyldispiro[indane-2,2'-pyrrolidine-4',5''-[1,3]diazinane]-1,3,2'',4'',6''-pentaone

C30H25N3O5

SubramanyahegdeAmar, HosamaniShivaraj, YellappaVijayakumar, Giriyapura R.Palakshamurthy, Bandrehalli Siddagangaiah

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 7 o759

a=8.3301(10)Å   b=26.070(4)Å   c=12.0441(14)Å

α=90.00°   β=94.496(6)°   γ=90.00°

4-Methyl-2,6-bis(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine

C13H20N4

Sreenivasa, S.ManojKumar, K. E.Shet Prakash, M.Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3440

a=6.344(3)Å   b=8.766(4)Å   c=12.056(6)Å

α=79.10(3)°   β=86.05(3)°   γ=85.72(3)°

Methyl 4-benzyloxy-2-hydroxybenzoate

C15H14O4

Palakshamurthy, B. S.Srinivasa, H. T.Kumar, VijithSreenivasa, S.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3382

a=5.7731(10)Å   b=7.9855(14)Å   c=14.046(3)Å

α=89.490(6)°   β=80.111(5)°   γ=87.210(6)°

1-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-yl)-<i>N</i>,<i>N</i>-dimethylpiperidin- 4-aminium chloride

C12H22N5,Cl

Sreenivasa, S.ManojKumar, K.E.Suchetan, P.A.Srinivasan, T.Palakshamurthy, B. S.Velmurgan, D.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3371

a=24.7908(12)Å   b=8.2419(4)Å   c=13.8764(6)Å

α=90.00°   β=91.968(2)°   γ=90.00°

6-[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-fluoro-2-methylpyridine

C13H8ClF4N

Sreenivasa, S.Manojkumar, K. E.Suchetan, P. A.Mohan, N. R.Palakshamurthy, B. S.Srinivasan, T.Velmurgan, D.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3370

a=13.1813(7)Å   b=4.5837(3)Å   c=20.4448(11)Å

α=90°   β=92.441(3)°   γ=90°

(E)-3-chloro-N'-hydroxybenzamidine

C7H7ClN2O

Sreenivasa, S.ManojKumar, K. E.Suchetan, P. A.Mohan, N. RPalakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3402

a=5.0018(17)Å   b=10.984(4)Å   c=14.407(6)Å

α=74.000(12)°   β=89.952(12)°   γ=89.877(11)°

4-Nitrophenyl 4-hydroxy-3-methylbenzoate

C14H11NO5

Sreenivasa, S.Devarajegowda, H. C.Srinivasa, H. T.Kumar, VijithPalakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3490

a=42.313(6)Å   b=8.0047(11)Å   c=16.1078(18)Å

α=90.00°   β=105.819(4)°   γ=90.00°

2-[5-(2-Fluorophenyl)-3-isobutyl-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl]benzoic acid

C20H19FN2O2

Sreenivasa, S.Manojkumar, K. E.Suchetan, P. A.Mohan, N. R.Kumar, VijithPalakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o176

a=9.7732(14)Å   b=12.2671(16)Å   c=15.257(2)Å

α=90.00°   β=106.836(5)°   γ=90.00°

4'-Cyanobiphenyl-4-yl 7-diethylamino-2-oxo-2<i>H</i>-chromene-3-carboxylate

C27H22N2O4

Sreenivasa, S.Srinivasa, H. T.Palakshamurthy, B. S.Kumar, VijithDevarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o266

a=9.652(3)Å   b=10.252(4)Å   c=11.121(4)Å

α=87.214(10)°   β=86.358(10)°   γ=84.348(11)°

(2,3-Difluorophenyl)(4-tosylpiperazin-1-yl)methanone

C18H18F2N2O3S

Sreenivasa, S.ManojKumar, K. E.Suchetan, P. A.Tonannavar, J.Chavan, YashshwitaPalakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o185

a=17.0456(4)Å   b=7.60260(10)Å   c=15.5113(3)Å

α=90.00°   β=113.5130(10)°   γ=90.00°

4-(Octyloxy)phenyl 2-oxo-2<i>H</i>-chromene-3-carboxylate

C24H26O5

Palakshamurthy, B. S.Sreenivasa, S.Srinivasa, H. T.Roopashree, K. R.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o212

a=14.464(3)Å   b=6.7548(15)Å   c=21.381(5)Å

α=90.00°   β=91.663(8)°   γ=90.00°

1-Tosyl-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]piperazine

C19H21F3N2O2S

Sreenivasa, S.Anitha, H. C.ManojKumar, K. E.Tonannavar, J.Jayashree, YenagiSuchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o239

a=9.5044(3)Å   b=9.8389(3)Å   c=12.1473(4)Å

α=72.0360(10)°   β=77.0240(10)°   γ=62.3840(10)°

Ethyl 5-bromonaphtho[2,1-<i>b</i>]furan-2-carboxylate

C15H11BrO3

Shet Prakash, M.Suchetan, P. A.Mahadevan, K. M.Vaidya, V. P.Velumurgan, D.Palakshamurthy, B. S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o198

a=7.3108(4)Å   b=11.1545(6)Å   c=15.9752(10)Å

α=90.00°   β=100.921(4)°   γ=90.00°

4-Methyl-6-(piperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine

C10H16N4

Sreenivasa, S.ManojKumar, K. E.Srinivasan, T.Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Velumurgan, D.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o197

a=13.9605(4)Å   b=8.7564(3)Å   c=17.7055(6)Å

α=90.00°   β=104.381(2)°   γ=90.00°

5-Fluoroanthranilic acid

C7H6FNO2

Sreenivasa, S.ManojKumar, K.E.Suchetan, P.A.Palakshamurthy, B. S.Gunasekaran, K.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 3 o387

a=4.9346(2)Å   b=11.7542(6)Å   c=11.9727(5)Å

α=90.00°   β=96.782(3)°   γ=90.00°

5-(3,5-Difluorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-trifluoromethyl-1<i>H</i>-pyrazole

C16H8F6N2

Manoj Kumar, Karikere EkannaSuchetan, Parameshwar AdimoolePalakshamurthy, Bandrehalli SiddagangaiahMadan Kumar, ShankarLokanath, Neratur KrishnappagowdaSreenivasa, Swamy

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 1 o19

a=7.2535(3)Å   b=8.6686(4)Å   c=11.7690(5)Å

α=70.9090(10)°   β=80.1390(10)°   γ=88.0770(10)°

<i>tert</i>-Butyl 2-{[5-(4-cyanophenyl)pyridin-3-yl]sulfonyl}acetate

C18H18N2O4S

Devarajegowda, H. C.Palakshamurthy, B. S.Manojkumar, K. E.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 4 o415

a=17.3871(7)Å   b=12.5318(5)Å   c=8.4297(3)Å

α=90.00°   β=99.103(2)°   γ=90.00°

3,4-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid

C7H4F2O3

Ravi Kiran, BhaskaracharPalakshamurthy, Bandrehalli SiddagangaiahVijayakumar, Giriyapura R.Bharath, Hebbur Shivamurthy

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 5 o519

a=9.4252(8)Å   b=6.8145(5)Å   c=11.0391(8)Å

α=90.00°   β=106.257(5)°   γ=90.00°

<i>N</i>-(3-Methoxybenzoyl)-4-methylbenzenesulfonamide

C15H15NO4S

Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.Lohith, T. N.Mohan, N. R.Kumar, VijithSuchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 8 o1263

a=9.2474(7)Å   b=9.6660(6)Å   c=9.8764(8)Å

α=70.268(6)°   β=64.052(8)°   γ=86.231(5)°

2-Chloro-<i>N</i>-(3-methoxybenzoyl)benzenesulfonamide

C14H12ClNO4S

Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Mamatha, G. R.Kumar, VijithMohan, N. R.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 8 o1215

a=7.5731(5)Å   b=10.1861(5)Å   c=10.3636(6)Å

α=94.945(4)°   β=96.581(5)°   γ=110.974(5)°

4-[4-(Heptyloxy)benzoyloxy]phenyl 2-oxo-7-trifluoromethyl-2<i>H</i>-chromene-3-carboxylate

C31H27F3O7

Devarajegowda, H. C.Palakshamurthy, B. S.Harishkumar, H. N.Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 8 o1355-o1356

a=5.6810(3)Å   b=16.036(2)Å   c=16.2954(18)Å

α=68.940(12)°   β=88.914(6)°   γ=88.486(7)°

1-(2,4-Dichlorobenzyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazine

C18H20Cl2N2O2S

Sreenivasa, S.ManojKumar, K. E.Anitha, H. C.Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Jayashree, YenagiTonannavar, J.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 5 o782

a=28.2896(5)Å   b=28.2896(5)Å   c=13.3041(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

<i>N</i>'-Hydroxypyridine-2-carboximidamide

C6H7N3O

Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.Madhu Chakrapani Rao, T.Vijithkumar

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 7 o1180

a=21.367(5)Å   b=4.6382(11)Å   c=13.003(3)Å

α=90.00°   β=105.468(12)°   γ=90.00°

4-(4-Methylphenylsulfonyl)piperazin-1-ium trifluoroacetate

C11H17N2O2S,C2F3O2

Sreenivasa, S.Mohan, N. R.Madhu Chakrapani Rao, T.Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Vijithkumar

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 7 o1112

a=7.8796(6)Å   b=22.5891(15)Å   c=9.4626(7)Å

α=90.00°   β=110.446(3)°   γ=90.00°

<i>N</i>-[(2-Chlorophenyl)sulfonyl]-3-nitrobenzamide

C13H9ClN2O5S

Sreenivasa, S.Darshan, D.Lohith, T. N.Mamatha, G. R.Palakshamurthy, B. S.Suchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 7 o1090

a=12.290(8)Å   b=13.548(9)Å   c=17.240(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

6-(4-Fluorophenyl)-3-phenyl-7<i>H</i>-1,2,4-triazolo[3,4-<i>b</i>][1,3,4]thiadiazine

C16H11FN4S

Palakshamurthy, B. S.Devarajegowda, H. C.Mohan, N. R.Sreenivasa, S.Suchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 3 o375

a=15.088(2)Å   b=13.464(2)Å   c=7.0557(12)Å

α=90.00°   β=91.076(3)°   γ=90.00°