Structures by: Pakhomov V. I.

Total: 33

(N2 H6)2 Nb O F7

F7H12N4NbO

Pakhomov, V.I.Kaidalova, T.A.Il'in, E.G.Buslaev, Yu.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1975) 1, 37-42

a=14.62Å   b=10.82Å   c=5.56Å

α=90°   β=90°   γ=111.7°

K (I O3)

IKO3

Ozerov, R.P.Rannev, N.V.Pakhomov, V.I.Rez, I.S.Zhdanov, G.S.

Kristallografiya (1962) 7, 620-622

a=8.938Å   b=8.938Å   c=8.938Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N2 H6 Nb O F5 H2 O

F5H8N2NbO2

Gorbunova, Yu.E.Kuznetsov, V.G.Pakhomov, V.I.Kovaleva, E.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 165-166

a=9.47Å   b=7.69Å   c=9.06Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (B O2)3

B3NdO6

Sil'nitskaya, G.B.Medvedev, A.V.Pakhomov, V.I.Dzhurinskii, B.F.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1972) 8, 1259-1263

a=6.4Å   b=8.08Å   c=8.03Å

α=90°   β=94°   γ=90°

Co3 (B7 O13 I)

B7Co3IO13

Bugakov, V.I.Pakhomov, V.I.Saifuddinov, V.Z.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1980) 16, 142-144

a=12.11Å   b=12.11Å   c=12.11Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag In (W O4)2

AgInO8W2

Okunera, A.S.Pakhomov, V.I.Sorokina, O.V.Fedorov, P.M.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 765-767

a=10.44Å   b=5.87Å   c=5.07Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N H4 Nb O F4

F4H4NNbO

Pakhomov, V.I.Kaidalova, T.A.

Kristallografiya (1974) 19, 733-736

a=8.04Å   b=8.04Å   c=3.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K H (I O3)2

HI2KO6

Kalinin, V.R.Ilyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 318-321

a=8.138Å   b=39.361Å   c=11.5458Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Hg Br4)

Br4Cs2Hg

Pakhomov, V.I.Fedorova, N.M.Ivanova-Korfini, I.N.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1978) 4, 1765-1766

a=10.237Å   b=7.918Å   c=13.882Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs Hg2 Br5

Br5CsHg2

Pakhomov, V.I.Fedorov, P.M.Ivanova-Korfini, I.N.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 1245-1248

a=8.358Å   b=6.302Å   c=11.17Å

α=90°   β=106.88°   γ=90°

Cs3 Hg Br5

Br5Cs3Hg

Pakhomov, V.I.Sadikov, G.G.Fedorov, P.M.

Kristallografiya (1978) 23, 615-616

a=9.33Å   b=11.152Å   c=14.003Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (H2 P O4)

H2O4PRb

Rez, I.S.Pakhomov, V.I.Sil'nitskaya, G.B.Fedorov, P.M.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Fizicheskaya (1967) 31, 1082-1085

a=7.608Å   b=7.608Å   c=7.296Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na I O3

INaO3

Sorokina, N.I.Ilyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 249, 613-616

a=6.3959Å   b=5.7475Å   c=8.1286Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hg Br2

Br2Hg

Pakhomov, V.I.Goryunov, A.V.Boguslavskii, A.A.Lotfullin, R.Sh.Ivanova-Korfini, I.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 2476-2478

a=4.628Å   b=6.802Å   c=12.476Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs Hg2 Cl5

Cl5CsHg2

Pakhomov, V.I.Ivanova-Korfini, I.I.Goryunov, A.V.Lotfullin, R.Sh.Boguslavskii, A.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 1408-1413

a=8.136Å   b=6.126Å   c=9.84Å

α=90°   β=100.95°   γ=90°

Cs2 (Hg Cl4)

Cl4Cs2Hg

Pakhomov, V.I.Goryunov, A.V.Ivanova-Korfini, I.N.Boguslavskii, A.A.Lotfullin, R.Sh.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 526-530

a=7.5994Å   b=9.8106Å   c=13.415Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs Hg Cl3

Cl3CsHg

Pakhomov, V.I.Goryunov, A.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1501-1508

a=9.287Å   b=15.222Å   c=9.339Å

α=90°   β=109.52°   γ=90°

Cs2 (Hg Cl4)

Cl4Cs2Hg

Pakhomov, V.I.Goryunov, A.V.Gladkii, V.V.Kallaev, S.N.Ivanova-Korfini, I.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 1447-1454

a=7.519Å   b=9.722Å   c=26.759Å

α=89.97°   β=90.1°   γ=90.11°

Si O2

O2Si

Pakhomov, V.I.Goryunov, A.V.Pakhomov, P.V.Chibiskova, N.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 44-50

a=4.916Å   b=4.917Å   c=5.407Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs Hg5 Cl11

Cl11CsHg5

Pakhomov, V.I.Goryunov, A.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 550-551

a=11.879Å   b=14.269Å   c=6.668Å

α=90°   β=119.93°   γ=90°

K Te O F3

F3KOTe

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Buslaev, Yu.A.Pakhomov, V.I.Kokunov, Yu.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1982) 8, 389-395

a=4.937Å   b=6.746Å   c=7.764Å

α=90°   β=106.13°   γ=90°

N H4 Te O (O H) F2

F2H5NO2Te

Gorbunova, Yu.E.Pakhomov, V.I.Linde, S.A.Kokunov, Yu.V.Buslaev, Yu.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1982) 8, 389-395

a=6.266Å   b=6.636Å   c=10.709Å

α=90°   β=95.64°   γ=90°

Te2 O (O H)2 F4

F4H2O3Te2

Gorbunova, Yu.E.Kokunov, Yu.V.Linde, S.A.Pakhomov, V.I.Buslaev, Yu.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1982) 8, 389-395

a=4.761Å   b=11.634Å   c=20.931Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Te F5 Cl

ClF5K2Te

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Pakhomov, V.I.Buslaev, Yu.A.Gustyakova, M.P.Kokunov, Yu.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 340-349

a=4.59Å   b=10.49Å   c=14.925Å

α=90°   β=91.16°   γ=90°

Rb Te F4 (N O3)

F4NO3RbTe

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Kokunov, Yu.V.Pakhomov, V.I.Buslaev, Yu.A.Gustyakova, M.P.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 340-349

a=8.216Å   b=8.454Å   c=10.794Å

α=109.09°   β=89.89°   γ=111.18°

Li (I O3)

ILiO3

Azarova, L.A.Pakhomov, V.I.Mikhailova, E.M.Vinogradov, E.E.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 206, 613-615

a=9.66Å   b=9.66Å   c=6.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (I O3)4

CeI4O12

Azarova, L.A.Vinogradov, E.E.Mohailova, E.M.Pakhomov, V.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 206, 613-615

a=9.9Å   b=9.9Å   c=5.32Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Hg I4)

Cs2HgI4

Pakhomov, V.I.Fedorov, P.M.

Kristallografiya (1971) 17, 942-946

a=11.3Å   b=7.94Å   c=8.46Å

α=90°   β=90°   γ=110.45°

Rb Li2 (I O3)3

I3Li2O9Rb

Kalinin, V.P.Karataeva, I.M.Vinogradov, E.E.Vavilin, V.I.Plyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1978) 4, 444-447

a=8.46Å   b=11.22Å   c=11.09Å

α=90°   β=90°   γ=112°

K I (H2 O)2

IK

Gerken, V.A.Pakhomov, V.I.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1969) 10, 753-754

a=9.3Å   b=5.29Å   c=6.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Hg I4 (H2 O)3

HgI4K2

Gerken, V.A.Pakhomov, V.I.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1969) 10, 753-754

a=11.67Å   b=11.67Å   c=7.48Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K Hg I3 H2 O

HgI3K

Gerken, V.A.Pakhomov, V.I.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1969) 10, 753-754

a=9.35Å   b=11.52Å   c=8.69Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu (H P2 O6) (H2 O)4

EuH9O10P2

Pakhomov, V.I.Chibiskova, N.T.Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Mironova, V.S.Tananaev, I.V.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1987) 32, 20-23

a=7.231Å   b=9.948Å   c=11.604Å

α=90°   β=90°   γ=90°