Structures by: Ochi Y.

Total: 10

Sr2 Zn (Ge2 O7)

Ge2O7Sr2Zn

Ochi, Y.Tanaka, K.Morikawa, H.Marumo, F.

Kobutsugaku Zasshi (= Journal of the Mineralogical Society of Japan) (1982) 15, 331-341

a=8.169Å   b=8.169Å   c=5.337Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr2 Ge (Be2 O7)

Be2GeO7Pr2

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.611Å   b=7.611Å   c=4.919Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La2 Ge (Be2 O7)

Be2GeLa2O7

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.695Å   b=7.695Å   c=4.968Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd2 Ge (Be2 O7)

Be2Gd2GeO7

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.48Å   b=7.48Å   c=4.842Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy2 Ge (Be2 O7)

Be2Dy2GeO7

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.428Å   b=7.428Å   c=4.809Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2 Ge (Be2 O7)

Be2GeO7Sm2

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.528Å   b=7.528Å   c=4.859Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 Ge (Be2 O7)

Be2GeO7Y2

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.399Å   b=7.399Å   c=4.797Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er2 Ge (Be2 O7)

Be2Er2GeO7

Ochi, Y.Morikawa, H.Marumo, F.Nozaki, H.

Journal of the Ceramic Association, Japan (1983) 91, 1053 229-235

a=7.38Å   b=7.38Å   c=4.786Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H19N2P

C27H19N2P

Hashimoto, NaokiUmano, RikaOchi, YusukeShimahara, KiyokaNakamura, JunMori, ShigekiOhta, HidetoshiWatanabe, YutakaHayashi, Minoru

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 6 2046-2049

a=15.317(6)Å   b=8.924(3)Å   c=16.982(6)Å

α=90.0000°   β=111.376(6)°   γ=90.0000°

C19H13N2P

C19H13N2P

Hashimoto, NaokiUmano, RikaOchi, YusukeShimahara, KiyokaNakamura, JunMori, ShigekiOhta, HidetoshiWatanabe, YutakaHayashi, Minoru

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 6 2046-2049

a=15.138(4)Å   b=9.219(3)Å   c=28.143(8)Å

α=90.0000°   β=100.742(5)°   γ=90.0000°