Structures by: Oboznenko Y. U.

Total: 4

K2 Sr P2 O7

K2O7P2Sr

Trunov, V.K.Oboznenko, Yu.V.Sirotinkin, S.P.Tskhelashvili, N.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1993-1994

a=9.168Å   b=5.712Å   c=14.72Å

α=90°   β=105.79°   γ=90°

Rb2 Sr (P2 O7)

O7P2Rb2Sr

Trunov, V.K.Oboznenko, Yu.V.Sirotinkin, S.P.Tskhelashvili, N.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 2370-2374

a=10.27Å   b=5.867Å   c=14.413Å

α=90°   β=116.48°   γ=90°

Cs2 Sr (P2 O7)

Cs2O7P2Sr

Trunov, V.K.Oboznenko, Yu.V.Tskhelashvili, N.B.Sirotinkin, S.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 2370-2374

a=10.528Å   b=6.081Å   c=14.766Å

α=90°   β=118.34°   γ=90°

Li Pb (P O4)

LiO4PPb

Trunov, V.K.Makarevich, L.G.Oboznenko, Yu.V.Tskhelashvili, N.B.Sirotkin, S.P.

Kristallografiya (1990) 35, 205-208

a=7.982Å   b=18.626Å   c=4.938Å

α=90°   β=90°   γ=90°