Structures by: Nozik Y. U.

Total: 13

Ca3 Fe2 (Fe1.5 V1.5) O12

Ca3Fe3.5O12V1.5

Dukhovskaya, E.L.Lipin, Yu.V.Nozik, Yu.Z.

Kristallografiya (1970) 15, 1247-1248

a=12.465Å   b=12.465Å   c=12.465Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Ca2 Cu2 (V O4)3

Ca2Cu2NaO12V3

Lipin, Yu.V.Nozik, Yu.Z.

Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis, Fizikas nu Tehnisko Zinatnu Serija (1971) 1971, 123-124

a=12.423Å   b=12.423Å   c=12.423Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn (H Se O3)2 (H2 O)2

H6O8Se2Zn

Kondrashev, Yu.D.Nozik, Yu.Z.Shibanova, T.A.Fykin, L.E.

Kristallografiya (1979) 24, 586-589

a=7.155Å   b=8.434Å   c=6.888Å

α=90°   β=90°   γ=61.35°

Na2 Zn (S O4)2 (H2 O)2.22 (D2 O)1.78

D3.56H4.44Na2O12S2Zn

Nozik, Yu.Z.Fykin, L.E.

European Crystallographic Meeting (1980) 6, 109-109

a=5.531Å   b=11.041Å   c=8.241Å

α=90°   β=90°   γ=100.17°

Hg (O H) F

FHHgO

Nozik, Yu.Z.Fykin, L.E.Bukin, V.I.Laptash, N.M.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 276-278

a=4.963Å   b=5.92Å   c=6.857Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb H3 (Se O3)2

H3O6RbSe2

Nozik, Yu.Z.Fykin, L.E.Muradyan, L.A.Sarin, V.A.

Kristallografiya (1977) 22, 69-72

a=17.909Å   b=6.243Å   c=5.899Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb Ge O3

GeO3Pb

Nozik, Yu.Z.Maksimov, B.A.Gabrielyan, V.T.Fykin, L.E.Dudarev, V.Ya.Garashina, L.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1978) 19, 731-733

a=11.469Å   b=12.555Å   c=7.236Å

α=90°   β=90°   γ=113.3°

K (Ga D4)

D4GaK

Bakum, S.I.Kuznetsova, S.F.Irodova, A.V.Somenkov, V.A.Lyakhovitskaya, O.I.Nozik, Yu.Z.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1990) 16, 1210-1214

a=8.987Å   b=5.613Å   c=7.262Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Ga H2.56 D1.44

D1.44GaH2.56K

Bakum, S.I.Somenkov, V.A.Irodova, A.V.Kuznetsova, S.F.Lyakhovitskaya, O.I.Nozik, Yu.Z.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1990) 16, 1210-1214

a=8.9948Å   b=5.6408Å   c=7.263Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(U O2)2 (Si O4) (H2 O)2

H4O10SiU2

Nozik, Yu.Z.Kuznetsov, L.M.

Kristallografiya (1990) 35, 1563-1564

a=8.297Å   b=11.219Å   c=18.661Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (H S O4)

CsHO4S

Nozik, Yu.Z.Lyakhovitskaya, O.I.Shchagina, N.M.Sarin, V.A.

Kristallografiya (1990) 35, 658-660

a=7.789Å   b=8.146Å   c=7.726Å

α=90°   β=111.04°   γ=90°

Cs (H S O4)

CsHO4S

Nozik, Yu.Z.Sarin, V.A.Lyakhovitskaya, O.I.Shchagina, N.M.

Kristallografiya (1990) 35, 658-660

a=5.729Å   b=5.729Å   c=14.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Ga H4

GaH4Na

Nozik, Yu.Z.Kuklina, E.S.Bliznyuk, N.A.Borisov, S.V.

Kristallografiya (1991) 36, 57-61

a=7.0243Å   b=6.4578Å   c=7.046Å

α=90°   β=90°   γ=90°