Structures by: Mokra I. R.

Total: 16

LuSi1.76

LuSi1.76

Kotur, B.Ya.Mokra, I.R.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1994) 30, 729-732

a=3.756Å   b=3.756Å   c=4.05Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sc Y4 Si10)0.2

Sc0.2Si2Y0.8

Kotur, B.Ya.Mokra, I.R.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1994) 30, 729-732

a=3.76Å   b=3.76Å   c=4.055Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe52Ge112Tb117

Fe52Ge112Tb117

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bel'skii, V.K.Mokra, I.R.Starodub, P.K.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 194-196

a=28.58Å   b=28.58Å   c=28.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm Cu2 Ge2

Cu2Ge2Tm

Fedyna, L.O.Fedyna, M.F.Bodak, O.I.Tokaychuk, Ya.O.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 70-75

a=3.99155Å   b=3.99155Å   c=10.3285Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm (Cu1.24 Ge0.76)

Cu1.24Ge0.76Tm

Fedyna, L.O.Bodak, O.I.Tokaychuk, Ya.O.Fedyna, M.F.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 70-75

a=4.42254Å   b=4.42254Å   c=7.0477Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm6 Cu8 Ge8

Cu8Ge8Tm6

Fedyna, L.O.Bodak, O.I.Tokaychuk, Ya.O.Fedyna, M.F.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 70-75

a=13.7407Å   b=6.5995Å   c=4.1368Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga1.34 Si0.66)

Ga1.34NdSi0.66

Tokaychuk, Ya.O.Fedorchuk, A.O.Bodak, O.I.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.20329Å   b=4.20329Å   c=14.4146Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga1.04 Si0.96)

Ga1.04NdSi0.96

Tokaychuk, Ya.O.Mokra, I.R.Fedorchuk, A.O.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.1922Å   b=4.1922Å   c=14.2967Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga0.86 Si1.14)

Ga0.86NdSi1.14

Tokaychuk, Ya.O.Fedorchuk, A.O.Bodak, O.I.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.21572Å   b=4.19796Å   c=14.1025Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Ga0.71 Si1.29)

Ga0.71NdSi1.29

Tokaychuk, Ya.O.Bodak, O.I.Fedorchuk, A.O.Mokra, I.R.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 64-69

a=4.2087Å   b=4.20268Å   c=14.078Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Cd Cl3

CdCl3Tl

Bogdanova, A.V.Sinichka, E.V.Zaslavskaya, N.P.Fedyna, M.F.Gasinets, S.M.Mokra, I.R.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 589-590

a=8.922Å   b=3.997Å   c=14.828Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Cd Br3

Br3CdTl

Bogdanova, A.V.Fedyna, M.F.Sinichka, E.V.Zaslavskaya, N.P.Gasinets, S.M.Mokra, I.R.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 589-590

a=9.379Å   b=4.13Å   c=15.419Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Sm Si

ScSiSm

Kotur, B.Ya.Mokra, I.R.Toporinskii, A.Ya.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1991) 1991, 204-207

a=4.255Å   b=4.255Å   c=15.56Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc0.3 Dy0.7 Si2

Dy0.7Sc0.3Si2

Kotur, B.Ya.Mokra, I.R.Toporinskii, A.Ya.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1991) 1991, 204-207

a=3.943Å   b=3.943Å   c=13.188Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sc0.86 Y0.14) Si1.76

Sc0.86Si1.76Y0.14

Kotur, B.Ya.Mokra, I.R.

Neorganicheskie Materialy (1994) 30, 783-787

a=3.7079Å   b=3.7079Å   c=3.942Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sm4 Ga5.24 Ge5.76

Ga5.24Ge5.76Sm4

Tokaychuk, Y.O.Filinchuk, Y.E.Fedorchuk, A.O.Kozlov, A.Yu.Mokra, I.R.

Journal of Solid State Chemistry (2006) 179, 1323-1329

a=4.21038Å   b=35.8075Å   c=4.14023Å

α=90°   β=90°   γ=90°