Structures by: Mani G.

Total: 96

<i>L</i>-Methionine--succinic acid (2/1)

2(C5H11NO2S),C4H6O4

Nageshwari, M.Kumaresan, S.Caroline, M. LydiaMani, G.Kumari, C. Rathika ThayaSudha, S.Jayaprakash, P.

IUCrData (2016) 1, 1 x152459

a=5.0283(4)Å   b=5.0580(4)Å   c=20.8394(18)Å

α=86.645(2)°   β=83.338(3)°   γ=68.908(5)°

Diazacalix[2]diethyldipyrrolylmethane

C32H50N6O2

Mani, GanesanGuchhait, TapasKumar, RajnishKumar, Shanish

Organic letters (2010) 12, 17 3910-3913

a=6.897(5)Å   b=11.772(8)Å   c=20.837(14)Å

α=78.683(13)°   β=88.669(13)°   γ=73.136(13)°

C32H48N6O4S

C32H48N6O4S

Mani, GanesanGuchhait, TapasKumar, RajnishKumar, Shanish

Organic letters (2010) 12, 17 3910-3913

a=17.106(4)Å   b=16.317(4)Å   c=11.461(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H42N4O7S

C28H42N4O7S

Mani, GanesanGuchhait, TapasKumar, RajnishKumar, Shanish

Organic letters (2010) 12, 17 3910-3913

a=19.123(4)Å   b=13.758(3)Å   c=11.749(2)Å

α=90.00°   β=106.098(5)°   γ=90.00°

Triazacalix[3]pyrrole

C21H32N6O

Mani, GanesanJana, DebasishKumar, RajnishGhorai, Debasish

Organic letters (2010) 12, 14 3212-3215

a=11.9147(15)Å   b=20.442(3)Å   c=18.076(2)Å

α=90.00°   β=97.600(4)°   γ=90.00°

Tetraazacalix[4]pyrrole(Methyl)

C28H42N8O

Mani, GanesanJana, DebasishKumar, RajnishGhorai, Debasish

Organic letters (2010) 12, 14 3212-3215

a=12.9325(18)Å   b=14.0180(18)Å   c=17.516(2)Å

α=90.00°   β=109.805(4)°   γ=90.00°

Tetraazacalix[4]pyrrole(Et)

C32H50N8O

Mani, GanesanJana, DebasishKumar, RajnishGhorai, Debasish

Organic letters (2010) 12, 14 3212-3215

a=17.429(3)Å   b=13.793(2)Å   c=15.399(2)Å

α=90.00°   β=114.644(4)°   γ=90.00°

C38H44N6O

C38H44N6O

Guchhait, TapasJha, Vikesh KumarMani, Ganesan

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 17 2818-2826

a=10.477(3)Å   b=12.939(3)Å   c=13.929(3)Å

α=111.981(7)°   β=99.220(7)°   γ=101.616(7)°

C38H43.33N6O0.66

C38H43.33N6O0.66

Guchhait, TapasJha, Vikesh KumarMani, Ganesan

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 17 2818-2826

a=11.774(2)Å   b=13.988(3)Å   c=17.936(3)Å

α=97.519(6)°   β=104.854(6)°   γ=111.281(5)°

C38H38N6

C38H38N6

Guchhait, TapasJha, Vikesh KumarMani, Ganesan

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 17 2818-2826

a=13.937(5)Å   b=19.444(7)Å   c=11.779(4)Å

α=90.00°   β=100.961(14)°   γ=90.00°

C32H40Cu4I2N10

C32H40Cu4I2N10

Jana, OishiMani, Ganesan

New Journal of Chemistry (2017) 41, 17 9361

a=15.1031(18)Å   b=17.648(2)Å   c=13.8061(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H40CuN10

C32H40CuN10

Jana, OishiMani, Ganesan

New Journal of Chemistry (2017) 41, 17 9361

a=22.391(5)Å   b=34.918(8)Å   c=16.505(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C48H60Ag3N15

C48H60Ag3N15

Jana, OishiMani, Ganesan

New Journal of Chemistry (2017) 41, 17 9361

a=23.0203(8)Å   b=23.0203(8)Å   c=16.4877(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

2(C16H21CuIN5)

2(C16H21CuIN5)

Jana, OishiMani, Ganesan

New Journal of Chemistry (2017) 41, 17 9361

a=18.092(5)Å   b=18.092(5)Å   c=21.761(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H23AgCl2F3N5O3S

C18H23AgCl2F3N5O3S

Jana, OishiMani, Ganesan

New Journal of Chemistry (2017) 41, 17 9361

a=12.6363(14)Å   b=13.8451(15)Å   c=14.6320(17)Å

α=90°   β=101.824(2)°   γ=90°

C32H42Br2Cu2N10

C32H42Br2Cu2N10

Jana, OishiMani, Ganesan

New Journal of Chemistry (2017) 41, 17 9361

a=19.356(8)Å   b=10.206(4)Å   c=17.726(8)Å

α=90°   β=93.422(14)°   γ=90°

C30H30ClN2P2Pd,CH2Cl2,Cl

C30H30ClN2P2Pd,CH2Cl2,Cl

Subramaniyan, VasudevanDutta, BidisaGovindaraj, AnbarasuMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7203-7210

a=36.962(4)Å   b=10.2290(11)Å   c=16.7982(18)Å

α=90°   β=99.294(5)°   γ=90°

C30H30ClN2P2Pd,B0.7F2.8,0.3(Cl)

C30H30ClN2P2Pd,B0.7F2.8,0.3(Cl)

Subramaniyan, VasudevanDutta, BidisaGovindaraj, AnbarasuMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7203-7210

a=9.4114(14)Å   b=12.154(2)Å   c=15.368(2)Å

α=70.883(8)°   β=88.024(8)°   γ=71.058(7)°

C30H30ClN2NiP2,1.5(H2O),Cl

C30H30ClN2NiP2,1.5(H2O),Cl

Subramaniyan, VasudevanDutta, BidisaGovindaraj, AnbarasuMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7203-7210

a=28.845(3)Å   b=9.0434(10)Å   c=23.141(3)Å

α=90°   β=101.366(3)°   γ=90°

C30H30ClN2NiP2,BF4

C30H30ClN2NiP2,BF4

Subramaniyan, VasudevanDutta, BidisaGovindaraj, AnbarasuMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7203-7210

a=8.974(3)Å   b=12.154(3)Å   c=15.103(4)Å

α=95.040(18)°   β=106.082(18)°   γ=103.084(17)°

C38H45Mo2N9O7

C38H45Mo2N9O7

Jha, Vikesh KumarMani, GanesanDavuluri, Yogeswara RaoAnoop, Anakuthil

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 6 1840-1847

a=14.506(2)Å   b=14.760(2)Å   c=20.139(3)Å

α=90°   β=98.609(4)°   γ=90°

C40H49N9O7.5W2

C40H49N9O7.5W2

Jha, Vikesh KumarMani, GanesanDavuluri, Yogeswara RaoAnoop, Anakuthil

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 6 1840-1847

a=14.4325(9)Å   b=14.7737(9)Å   c=20.2936(13)Å

α=90°   β=99.005(2)°   γ=90°

C16H25N5O2

C16H25N5O2

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=25.795(7)Å   b=4.4057(12)Å   c=16.118(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C18H23N5O2Pd),2H2O

2(C18H23N5O2Pd),2H2O

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=9.7596(9)Å   b=12.8135(12)Å   c=16.6319(15)Å

α=78.720(3)°   β=76.803(3)°   γ=84.894(3)°

C16H20ClN5Pd

C16H20ClN5Pd

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=12.811(4)Å   b=14.946(4)Å   c=8.938(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H44Cl6N10O2Pd2

C33H44Cl6N10O2Pd2

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=11.7331(7)Å   b=14.8663(9)Å   c=15.3431(15)Å

α=107.086(2)°   β=106.270(2)°   γ=105.8830(10)°

C32H40Li2N10,C3.5H4

C32H40Li2N10,C3.5H4

Ghorai, DebasishKumar, ShanishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 31 9503-9512

a=19.371(2)Å   b=11.7200(14)Å   c=17.301(2)Å

α=90.00°   β=97.893(4)°   γ=90.00°

C16H17N5O2

C16H17N5O2

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=19.167(6)Å   b=4.5557(15)Å   c=18.226(6)Å

α=90.00°   β=100.720(10)°   γ=90.00°

C16H19N5O

C16H19N5O

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=8.6780(9)Å   b=10.1309(12)Å   c=10.3932(11)Å

α=104.171(6)°   β=108.391(6)°   γ=110.259(6)°

C34H33Cl2N11O2

C34H33Cl2N11O2

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=8.1453(7)Å   b=12.1246(10)Å   c=18.4077(16)Å

α=106.647(3)°   β=99.820(3)°   γ=94.826(3)°

C26H31N9O

C26H31N9O

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=19.389(3)Å   b=13.8717(17)Å   c=9.8796(12)Å

α=90.00°   β=104.655(4)°   γ=90.00°

C26H31N9

C26H31N9

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=23.991(4)Å   b=8.3841(13)Å   c=25.825(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H37Cl4N10O1.5Pd2

C28H37Cl4N10O1.5Pd2

Mani, GanesanGhorai, Debasish

RSC Adv. (2014)

a=13.058(3)Å   b=15.125(3)Å   c=20.479(4)Å

α=90.00°   β=106.625(7)°   γ=90.00°

C25H32N4O

C25H32N4O

Kumar, RajnishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 15 6896-6908

a=9.0287(16)Å   b=9.7736(18)Å   c=14.728(3)Å

α=95.194(6)°   β=91.309(6)°   γ=113.379(5)°

C37H51N5O

C37H51N5O

Kumar, RajnishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 15 6896-6908

a=10.429(4)Å   b=13.208(5)Å   c=14.228(5)Å

α=71.233(11)°   β=84.201(11)°   γ=76.698(11)°

C74H96Li2N10

C74H96Li2N10

Kumar, RajnishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 15 6896-6908

a=10.0134(10)Å   b=18.3400(19)Å   c=36.980(4)Å

α=90.00°   β=94.521(3)°   γ=90.00°

C37H47N5Pd

C37H47N5Pd

Kumar, RajnishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 15 6896-6908

a=10.340(5)Å   b=15.075(8)Å   c=22.169(11)Å

α=88.651(16)°   β=82.564(17)°   γ=86.454(16)°

C32H37Cl2N5OPd

C32H37Cl2N5OPd

Kumar, RajnishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 15 6896-6908

a=9.7397(10)Å   b=10.5677(10)Å   c=17.2217(17)Å

α=77.782(3)°   β=78.771(3)°   γ=84.951(3)°

C37H50Cl2N5O0.5Pd

C37H50Cl2N5O0.5Pd

Kumar, RajnishMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 15 6896-6908

a=9.898(6)Å   b=10.527(7)Å   c=20.359(12)Å

α=82.68(2)°   β=87.07(2)°   γ=72.53(2)°

C36H56N8O8

C36H56N8O8

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=11.231(2)Å   b=13.224(3)Å   c=13.496(3)Å

α=86.976(6)°   β=88.508(6)°   γ=85.740(6)°

C34H48B2F8N6

C34H48B2F8N6

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=11.3232(9)Å   b=12.4132(10)Å   c=12.8292(10)Å

α=90°   β=98.879(2)°   γ=90°

C33H52Cl2N6O

C33H52Cl2N6O

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=11.4134(14)Å   b=11.7294(14)Å   c=14.5809(17)Å

α=101.215(4)°   β=109.626(4)°   γ=96.150(4)°

C47H62N6O5

C47H62N6O5

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=12.8015(8)Å   b=13.1729(8)Å   c=14.8039(8)Å

α=72.028(3)°   β=87.892(3)°   γ=70.142(3)°

C32H48Cl2N6O8

C32H48Cl2N6O8

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=10.826(5)Å   b=10.886(5)Å   c=15.397(7)Å

α=86.377(13)°   β=81.065(14)°   γ=81.984(12)°

C32H46CrN6O4

C32H46CrN6O4

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=17.1257(9)Å   b=16.2367(9)Å   c=11.2669(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H48N6,Cr2O7,9H2O

C32H48N6,Cr2O7,9H2O

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=8.815(3)Å   b=17.954(6)Å   c=26.463(9)Å

α=90°   β=96.493(11)°   γ=90°

C32H48N6O3S2

C32H48N6O3S2

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=11.660(9)Å   b=11.998(9)Å   c=11.826(9)Å

α=90°   β=92.19(2)°   γ=90°

C25H34N6

C25H34N6

Guchhait, TapasBarua, BhagyasreeBiswas, AritraBasak, BiswanathMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 9091-9102

a=9.324(5)Å   b=11.439(5)Å   c=12.290(5)Å

α=67.236(5)°   β=77.689(5)°   γ=80.129(5)°

C26H34N6

C26H34N6

Guchhait, TapasBarua, BhagyasreeBiswas, AritraBasak, BiswanathMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 9091-9102

a=9.480(3)Å   b=11.937(3)Å   c=12.185(4)Å

α=93.786(9)°   β=107.308(9)°   γ=111.810(8)°

C51H70Ag2B2Cl2F8N12

C51H70Ag2B2Cl2F8N12

Guchhait, TapasBarua, BhagyasreeBiswas, AritraBasak, BiswanathMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 9091-9102

a=13.881(5)Å   b=14.747(5)Å   c=14.992(5)Å

α=94.048(5)°   β=95.837(5)°   γ=105.845(5)°

C25H34CuIN6

C25H34CuIN6

Guchhait, TapasBarua, BhagyasreeBiswas, AritraBasak, BiswanathMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 9091-9102

a=9.8269(14)Å   b=21.536(3)Å   c=13.757(2)Å

α=90.00°   β=106.645(4)°   γ=90.00°

C52H68Ag2B2F8N12

C52H68Ag2B2F8N12

Guchhait, TapasBarua, BhagyasreeBiswas, AritraBasak, BiswanathMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 9091-9102

a=12.5254(18)Å   b=12.5882(18)Å   c=19.034(3)Å

α=86.019(5)°   β=89.755(5)°   γ=65.575(4)°

C58H80Cl4N16Pd2

C58H80Cl4N16Pd2

Guchhait, TapasBarua, BhagyasreeBiswas, AritraBasak, BiswanathMani, Ganesan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 9091-9102

a=12.737(3)Å   b=15.497(3)Å   c=17.031(4)Å

α=85.626(6)°   β=76.215(7)°   γ=81.105(6)°

{1,3-Bis[(diphenylphosphanyl)methyl]hexahydropyrimidin-2-yl-κ<i>N</i>^2^}(2,6-dimethylphenyl isocyanide-κ<i>C</i>)nickel(II) hexafluoridophosphate 0.70-hydrate

C39H39ClN3NiP2,F6P,0.7(H2O)

Subramaniyan, VasudevanKumar, AshokGovindaraj, AnbarasuMani, Ganesan

Acta Crystallographica Section C (2019) 75, 6

a=9.7632(5)Å   b=10.8846(5)Å   c=18.5771(9)Å

α=99.6870(10)°   β=91.5040(10)°   γ=93.4720(10)°

<i>L</i>-Tryptophan--fumaric acid--water (1/1/1)

C11H12N2O2,C4H4O4,H2O

Caroline, M. LydiaKumaresan, S.Aravindan, P. G.Mohamed, M. PeerMani, G.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 9 o661-o662

a=11.3928(8)Å   b=6.6476(4)Å   c=21.4219(13)Å

α=90°   β=95.801(3)°   γ=90°

C45H68N8O4

C45H68N8O4

Tapas GuchhaitGanesan Mani

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 10114-10121

a=25.823(8)Å   b=25.671(9)Å   c=26.199(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H30N2O2

C19H30N2O2

Tapas GuchhaitGanesan Mani

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 10114-10121

a=9.2544(12)Å   b=9.9125(13)Å   c=12.2581(16)Å

α=84.279(4)°   β=73.717(4)°   γ=63.471(3)°

C45H72N10O11

C45H72N10O11

Tapas GuchhaitGanesan Mani

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 10114-10121

a=15.256(3)Å   b=25.707(5)Å   c=13.471(3)Å

α=90.00°   β=91.867(6)°   γ=90.00°

C61H96FN9

C61H96FN9

Tapas GuchhaitGanesan Mani

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 10114-10121

a=13.148(3)Å   b=23.572(6)Å   c=19.584(5)Å

α=90.00°   β=100.538(8)°   γ=90.00°

C32H45Cl3Cu3N9O

C32H45Cl3Cu3N9O

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=17.8756(11)Å   b=17.0372(11)Å   c=12.9493(8)Å

α=90.00°   β=102.187(2)°   γ=90.00°

C32H45Cu3I3N9O

C32H45Cu3I3N9O

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=11.5080(13)Å   b=12.0734(14)Å   c=16.0273(18)Å

α=88.789(4)°   β=79.613(3)°   γ=71.175(3)°

C32H43Ag2B2F8N11

C32H43Ag2B2F8N11

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=16.546(2)Å   b=13.631(2)Å   c=18.377(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H38Cl5N9Pd2

C29H38Cl5N9Pd2

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=14.4357(15)Å   b=28.482(3)Å   c=8.5802(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C63H80Cu5I3N18

C63H80Cu5I3N18

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=34.062(7)Å   b=14.332(3)Å   c=14.568(3)Å

α=90.00°   β=95.993(3)°   γ=90.00°

C60H78Ag4B2F8N20

C60H78Ag4B2F8N20

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=12.874(3)Å   b=16.378(3)Å   c=16.669(4)Å

α=90.00°   β=103.524(7)°   γ=90.00°

C30H39N9O2Pd

C30H39N9O2Pd

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=25.480(4)Å   b=14.7785(17)Å   c=17.786(2)Å

α=90.00°   β=108.903(7)°   γ=90.00°

C13H15N3O2

C13H15N3O2

Rajnish KumarTapas GuchhaitGanesan Mani

Inorganic Chemistry (2012) 51, 9029-9038

a=5.198(3)Å   b=7.395(4)Å   c=16.884(9)Å

α=79.465(15)°   β=88.331(16)°   γ=78.326(15)°

C32H54N10O2

C32H54N10O2

Rajnish KumarTapas GuchhaitGanesan Mani

Inorganic Chemistry (2012) 51, 9029-9038

a=17.504(2)Å   b=7.8687(10)Å   c=25.007(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H42N10O2

C38H42N10O2

Rajnish KumarTapas GuchhaitGanesan Mani

Inorganic Chemistry (2012) 51, 9029-9038

a=5.2425(12)Å   b=11.614(3)Å   c=15.391(4)Å

α=105.366(8)°   β=97.274(8)°   γ=101.051(8)°

C44H58N10O4

C44H58N10O4

Rajnish KumarTapas GuchhaitGanesan Mani

Inorganic Chemistry (2012) 51, 9029-9038

a=9.482(6)Å   b=10.882(7)Å   c=11.463(7)Å

α=90.55(2)°   β=92.84(2)°   γ=113.245(19)°

C51H80.32N17O5.16

C51H80.32N17O5.16

Rajnish KumarTapas GuchhaitGanesan Mani

Inorganic Chemistry (2012) 51, 9029-9038

a=34.044(3)Å   b=11.7179(12)Å   c=34.807(5)Å

α=90.00°   β=117.956(3)°   γ=90.00°

2(C30H27NO2P2),4(H2O)

2(C30H27NO2P2),4(H2O)

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=9.873(3)Å   b=13.325(4)Å   c=22.878(7)Å

α=91.246(10)°   β=99.788(11)°   γ=109.750(9)°

C30H26ClNP2Pd

C30H26ClNP2Pd

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=14.438(3)Å   b=16.355(3)Å   c=11.664(2)Å

α=90.00°   β=107.914(7)°   γ=90.00°

C47H40N2P2

C47H40N2P2

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=28.352(3)Å   b=10.4594(11)Å   c=26.729(3)Å

α=90.00°   β=103.113(3)°   γ=90.00°

C63H55N2P4Pd2

C63H55N2P4Pd2

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=13.7600(9)Å   b=14.2819(9)Å   c=16.0506(11)Å

α=66.630(2)°   β=69.334(2)°   γ=85.481(2)°

C30H26ClNNiP2

C30H26ClNNiP2

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=14.423(3)Å   b=16.338(3)Å   c=11.552(2)Å

α=90.00°   β=107.125(6)°   γ=90.00°

C30H26BrNNiP2

C30H26BrNNiP2

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=14.407(2)Å   b=16.410(3)Å   c=11.5576(18)Å

α=90.00°   β=107.282(5)°   γ=90.00°

C30H26INNiP2

C30H26INNiP2

Shanish KumarGanesan ManiSukanta MondalPratim Kumar Chattaraj

Inorganic Chemistry (2012) 51, 12527-12539

a=14.436(5)Å   b=16.639(5)Å   c=11.587(5)Å

α=90.000(5)°   β=107.151(5)°   γ=90.000(5)°

C39H55N11O2

C39H55N11O2

Debasish JanaGanesan ManiCarola Schulzke

Inorganic Chemistry (2013) 52, 6427-6439

a=13.2379(16)Å   b=19.726(2)Å   c=15.9349(19)Å

α=90.00°   β=103.309(4)°   γ=90.00°

C32H43N9O

C32H43N9O

Debasish JanaGanesan ManiCarola Schulzke

Inorganic Chemistry (2013) 52, 6427-6439

a=10.7107(8)Å   b=11.4969(9)Å   c=14.4633(11)Å

α=99.001(2)°   β=101.778(2)°   γ=111.484(2)°

C58H66Cl3N11

C58H66Cl3N11

Debasish JanaGanesan ManiCarola Schulzke

Inorganic Chemistry (2013) 52, 6427-6439

a=16.024(3)Å   b=15.833(3)Å   c=23.489(5)Å

α=90.00°   β=109.111(6)°   γ=90.00°

C39H54N11O4P

C39H54N11O4P

Debasish JanaGanesan ManiCarola Schulzke

Inorganic Chemistry (2013) 52, 6427-6439

a=22.635(5)Å   b=15.677(3)Å   c=11.689(3)Å

α=90.00°   β=104.148(10)°   γ=90.00°

C39H53N11O4S

C39H53N11O4S

Debasish JanaGanesan ManiCarola Schulzke

Inorganic Chemistry (2013) 52, 6427-6439

a=13.810(4)Å   b=15.403(5)Å   c=18.966(6)Å

α=90.00°   β=91.868(10)°   γ=90.00°

C39H88AsN11O21

C39H88AsN11O21

Debasish JanaGanesan ManiCarola Schulzke

Inorganic Chemistry (2013) 52, 6427-6439

a=13.0215(12)Å   b=16.1623(15)Å   c=16.6439(15)Å

α=66.874(3)°   β=67.727(3)°   γ=67.019(3)°

C28H43Cl4N9O3Pd2

C28H43Cl4N9O3Pd2

Ghorai, DebasishMani, Ganesan

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4117-4129

a=17.840(3)Å   b=8.9328(15)Å   c=22.386(4)Å

α=90.00°   β=93.429(6)°   γ=90.00°

C60H54Cu2I2N2P4

C60H54Cu2I2N2P4

Kumar, ShanishMani, GanesanDutta, DebodyutiMishra, Sabyashachi

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 700-709

a=11.9315(4)Å   b=21.6633(8)Å   c=22.2219(8)Å

α=90.00°   β=103.4460(10)°   γ=90.00°

C47H40ClCuN2P2

C47H40ClCuN2P2

Kumar, ShanishMani, GanesanDutta, DebodyutiMishra, Sabyashachi

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 700-709

a=11.0444(7)Å   b=13.7726(9)Å   c=14.0611(9)Å

α=112.505(2)°   β=94.387(2)°   γ=93.330(2)°

C102H96Cu4I4N4O2P4

C102H96Cu4I4N4O2P4

Kumar, ShanishMani, GanesanDutta, DebodyutiMishra, Sabyashachi

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 700-709

a=17.3607(15)Å   b=12.7387(11)Å   c=22.6008(18)Å

α=90.00°   β=104.827(2)°   γ=90.00°

C47H40CuIN2P2

C47H40CuIN2P2

Kumar, ShanishMani, GanesanDutta, DebodyutiMishra, Sabyashachi

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 700-709

a=9.5043(14)Å   b=11.7029(18)Å   c=19.291(3)Å

α=76.012(5)°   β=85.609(5)°   γ=75.171(5)°

C71H56BClCu2F4N6P2

C71H56BClCu2F4N6P2

Kumar, ShanishMani, GanesanDutta, DebodyutiMishra, Sabyashachi

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 700-709

a=24.571(8)Å   b=16.581(5)Å   c=17.629(5)Å

α=90.00°   β=122.542(8)°   γ=90.00°

C53H85FN10O2

C53H85FN10O2

Tapas GuchhaitGanesan ManiCarola SchulzkeAnakuthil Anoop

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11635-11644

a=13.2318(16)Å   b=17.875(2)Å   c=23.693(3)Å

α=90.00°   β=106.130(4)°   γ=90.00°

C37H54Br3N9O3

C37H54Br3N9O3

Tapas GuchhaitGanesan ManiCarola SchulzkeAnakuthil Anoop

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11635-11644

a=10.9136(17)Å   b=10.8330(17)Å   c=35.836(6)Å

α=90.00°   β=90.688(6)°   γ=90.00°

C37H53.2Cl3N9O2.6

C37H53.2Cl3N9O2.6

Tapas GuchhaitGanesan ManiCarola SchulzkeAnakuthil Anoop

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11635-11644

a=10.863(2)Å   b=10.632(2)Å   c=35.653(7)Å

α=90.00°   β=92.039(6)°   γ=90.00°

C37H54.8N9O4.9

C37H54.8N9O4.9

Tapas GuchhaitGanesan ManiCarola SchulzkeAnakuthil Anoop

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11635-11644

a=11.235(2)Å   b=13.727(3)Å   c=17.366(4)Å

α=68.096(7)°   β=79.188(7)°   γ=66.159(7)°

C34H56F6N6O2Si

C34H56F6N6O2Si

Guchhait, TapasMani, GanesanSchulzke, Carola

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 29 11781-11790

a=12.93(2)Å   b=10.616(16)Å   c=27.70(4)Å

α=90°   β=99.20(3)°   γ=90°

C60H54Cl2Cu2N2P4

C60H54Cl2Cu2N2P4

Kumar, ShanishMani, GanesanDutta, DebodyutiMishra, Sabyashachi

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 700-709

a=9.988(3)Å   b=18.830(5)Å   c=29.206(8)Å

α=90.00°   β=95.846(8)°   γ=90.00°