Structures by: Mamedov K. H.

Total: 20

Na Ca2 Ti (Si2 O7) O F

Ca2FNaO8Si2Ti

Kheirov, M.B.Mamedov, Kh.S.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1963) 150, 162-164

a=18.9Å   b=7.47Å   c=5.68Å

α=90°   β=90°   γ=101.33°

Zn3 (P O4)2 (H2 O)4

H8O12P2Zn3

Mamedov, Kh.S.Gamidov, R.S.Belov, N.V.

Kristallografiya (1961) 6, 114-117

a=10.64Å   b=18.36Å   c=5.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn3 (P O4)2 (H2 O)4

H8O12P2Zn3

Gamidov, R.S.Mamedov, Kh.S.Golovachev, V.P.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1963) 150, 381-384

a=10.64Å   b=18.36Å   c=5.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li3 Eu2 (B O3)3

B3Eu2Li3O9

Dzhafarov, G.G.Mamedov, Kh.S.Abdullaev, G.K.

Azerbaidzhanskii Khimicheskii Zhurnal (1977) 1977, 115-119

a=8.66Å   b=13.95Å   c=5.69Å

α=90°   β=103.7°   γ=90°

Gd (B O2)3

B3GdO6

Dzhafarov, G.G.Mamedov, Kh.S.Abdullaev, G.K.

Kristallografiya (1975) 20, 265-269

a=6.28Å   b=8.02Å   c=7.8Å

α=90°   β=93°   γ=90°

Li6 Ho (B O3)3

B3HoLi6O9

Mamedov, Kh.S.Dzhafarov, G.G.Abdullaev, G.K.Guseinova, S.A.Rza-Zade, P.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1977) 22, 3239-3242

a=7.17Å   b=6.64Å   c=16.46Å

α=90°   β=90°   γ=105°

Li3 Pr2 (B O3)3

B3Li3O9Pr2

Mamedov, Kh.S.Amikaslanov, I.K.Magerramov, A.I.Abdullaev, G.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1977) 18, 410-413

a=8.816Å   b=14.127Å   c=5.812Å

α=90°   β=103.72°   γ=90°

Sm (B O2)3

B3O6Sm

Mamedov, Kh.S.Dzhafarov, G.G.Abdullaev, G.K.

Kristallografiya (1975) 20, 265-269

a=6.33Å   b=8.06Å   c=7.85Å

α=90°   β=93°   γ=90°

La (B O3)

BLaO3

Abdullaev, G.K.Mamedov, Kh.S.Dzhafarov, G.G.

Azerbaidzhanskii Khimicheskii Zhurnal (1976) 1976, 117-120

a=5.13Å   b=8.3Å   c=5.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 Sr3 (B O3)4

B4Nd2O12Sr3

Abdullaev, G.K.Mamedov, Kh.S.

Kristallografiya (1982) 27, 795-797

a=8.791Å   b=16.176Å   c=7.386Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho Co (B O2)5

B5CoHoO10

Mamedov, Kh.S.Dzhafarov, G.G.Abdullaev, G.K.Amiraslanov, I.R.Usubaliev, B.T.Aliev, O.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1978) 23, 2332-2335

a=8.502Å   b=7.58Å   c=9.385Å

α=90°   β=93.86°   γ=90°

Sm Co B5 O10

B5CoO10Sm

Dzhafarov, G.G.Mamedov, Kh.S.Abdullaev, G.K.

Kristallografiya (1974) 19, 737-740

a=8.61Å   b=7.58Å   c=9.45Å

α=90°   β=92°   γ=90°

Y Co (B O2)5

B5CoO10Y

Dzhafarov, G.G.Abdullaev, G.K.Mamedov, Kh.S.Aliev, O.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1980) 25, 364-367

a=8.514Å   b=7.602Å   c=9.399Å

α=90°   β=93.85°   γ=90°

Li6 Ga2 (B O3)4

B4Ga2Li6O12

Mamedov, Kh.S.Abdullaev, G.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 943-946

a=6.23Å   b=4.9Å   c=8.42Å

α=90°   β=118°   γ=90°

La2 Sr3 (B O3)4

B4La2O12Sr3

Mamedov, Kh.S.Abdullaev, G.K.Amirov, S.T.

Kristallografiya (1973) 18, 1075-1077

a=8.78Å   b=16.54Å   c=7.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 (Al3 Si3 O12) (H2 O)2

Al3H4Na3O14Si3

Ragimov, K.G.Mamedov, Kh.S.Mustafaev, N.M.Chiragov, M.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 839-841

a=15.004Å   b=16.464Å   c=5.231Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaInS3

GaInS3

Amiraslanov, I.R.Guseinov, G.G.Kuliev, A.S.Mamedov, Kh.S.Amirov, A.S.

Kristallografiya (1988) 33, 767-768

a=3.808Å   b=3.808Å   c=45.894Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 La (Si O4) (O H)

HLaNa2O5Si

Chiragov, M.I.Mamedov, Kh.S.

Uchenye Zapiski Azerbaidzhanskogo Gosudarstvennogo Universiteta (1974) 4, 3-6

a=9.72Å   b=7.57Å   c=6.81Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr8 Sb2 S15

Pr8S15Sb2

Guseinov, G.G.Mamedov, F.Kh.Mamedov, Kh.S.Amiraslanov, I.R.

Kristallografiya (1981) 26, 831-833

a=15.626Å   b=15.626Å   c=19.659Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La (B O2)3

B3LaO6

Abdullaev, G.K.Mamedov, Kh.S.Dzhafarov, G.G.

Kristallografiya (1981) 26, 837-840

a=6.509Å   b=8.172Å   c=7.983Å

α=90°   β=93.43°   γ=90°