Structures by: Mamedov H. S.

Total: 11

Li3 Nd2 (B O3)3

B3Li3Nd2O9

Mamedov, H.S.Abdullaev, G.K.

Kristallografiya (1977) 22, 271-274

a=8.814Å   b=14.143Å   c=5.776Å

α=90°   β=103.75°   γ=90°

Li6 Yb (B O3)3

B3Li6O9Yb

Mamedov, H.S.Abdullaev, G.K.

Kristallografiya (1977) 22, 389-392

a=7.115Å   b=6.578Å   c=16.324Å

α=90°   β=90°   γ=105.06°

La Co (B O2)5

B5CoLaO10

Mamedov, H.S.Abdullaev, G.K.Djafarov, G.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1975) 16, 71-76

a=8.85Å   b=7.63Å   c=9.66Å

α=90°   β=92°   γ=90°

Ga H3 (P O4)2 (H2 O)2

GaO9P2

Mamedov, N.D.Gasymov, V.A.Mustafaev, N.M.Tagiev, D.B.Mamedov, H.S.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 84-87

a=9.048Å   b=9.048Å   c=16.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La4 In5 S13

In5La4S13

Guseinov, G.G.Mamedov, F.H.Mamedov, H.S.

Doklady Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR (1979) 35, 50-53

a=21.393Å   b=11.843Å   c=4.061Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd4 In5 S13

In5Nd4S13

Guseinov, G.G.Shnulin, A.N.Mamedov, F.Kh.Mamedov, H.S.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 246, 1360-1362

a=21.254Å   b=11.774Å   c=3.968Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu (B2 O4)

B2CuO4

Abdullaev, G.K.Mamedov, H.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1981) 22, 184-187

a=11.506Å   b=11.506Å   c=5.644Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca1.2 Mg1.7 Al3.9 Si1.2 O10.3 (O H)1.7

Al3.9Ca1.2H1.7Mg1.7O12Si1.2

Akhundov, Yu.A.Mamedov, H.S.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1961) 137, 167-170

a=5.18Å   b=9.09Å   c=18.89999Å

α=90°   β=85°   γ=90°

Na Ca2 (Al5 Si5 O20) (H2 O)6

Al5Ca2H12NaO26Si5

Amirov, S.T.Amiraslanov, I.R.Usubaliev, B.T.Mamedov, H.S.

Azerbaidzhanskii Khimicheskii Zhurnal (1978) 1978, 120-127

a=13.122Å   b=13.077Å   c=6.621Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Ca (Al2 Si3 O10)2 (H2 O)6

Al4CaH12Na2O26Si6

Amirov, S.T.Asratkulu, M.O.Mamedov, H.S.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 203, 1299-1301

a=13.4Å   b=13.4Å   c=6.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca5 Na4 K2 (Si12 O30) (O H)4

Ca5H4K2Na4O34Si12

Chiragov, M.I.Belov, N.V.Mamedov, H.S.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 185, 672-674

a=18.74Å   b=7.19Å   c=12.33Å

α=90°   β=112°   γ=90°