Structures by: Malakho A. P.

Total: 15

Sr Fe3 (P O4)3 O

Fe3O13P3Sr

Morozov, V.A.Pokholok, K.V.Lazoryak, B.I.Lebedev, O.I.Lachgar, A.Malakho, A.P.van Tendeloo, G.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 170, 411-417

a=7.5395Å   b=6.3476Å   c=10.3161Å

α=90°   β=99.74°   γ=90°

Pb3 Fe2 (P O4)4

Fe2O16P4Pb3

Malakho, A.P.Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Pokholok, K.V.van Tendeloo, G.

Solid State Sciences (2005) 7, 397-404

a=9.0065Å   b=9.0574Å   c=9.3057Å

α=90°   β=116.88°   γ=90°

Ca4 Sr5 Bi (V O4)7

BiCa4O28Sr5V7

Malakho, A.P.Kobyletskii, K.K.Baryshnikova, O.V.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1851-1864

a=11.0776Å   b=11.0776Å   c=38.078Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca8 Bi) (Ca0.5 Zn0.5) (V O4)7

BiCa8.5O28V7Zn0.5

Malakho, A.P.Vorontsova, O.L.Lazoryak, B.I.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 165-173

a=10.859Å   b=10.859Å   c=37.928Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca8 Bi) Zn (V O4)7

BiCa8O28V7Zn

Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.Vorontsova, O.L.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 165-173

a=10.8451Å   b=10.8451Å   c=37.867Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca5.9 Bi1.1) Sr3 (V O4)7

Bi1.1Ca5.9O28Sr3V7

Malakho, A.P.Kobyletskii, K.K.Baryshnikova, O.V.Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1851-1864

a=11.0118Å   b=11.0118Å   c=38.643Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co5 Cr2.667 (V O4)6

Co5Cr2.667O24V6

Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.Belik, A.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 709-714

a=4.9752Å   b=10.1543Å   c=17.1255Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca7.92 Cd0.79 Bi1.29 (V O4)7

Bi1.29Ca7.92Cd0.79O28V7

Vorontsova, O.L.Lazoryak, B.I.Malakho, A.P.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1932-1942

a=10.8871Å   b=10.8871Å   c=37.935Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cu2 Fe4 (Cu0.4 Fe0.6) (P O4)6

Cu2.4Fe4.6O24P6

Belik, A.A.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.Pokholov, K.V.Khasanov, S.S.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 159-166

a=7.9231Å   b=9.3099Å   c=6.2582Å

α=107.395°   β=100.98°   γ=105.675°

Cu2 Fe5 (P O4)6

Cu2Fe5O24P6

Belik, A.A.Malakho, A.P.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.Pokholov, K.V.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 159-166

a=7.9434Å   b=9.3089Å   c=6.2654Å

α=107.564°   β=101.04°   γ=105.643°

Co3 Cr4 (P O4)6

Co3Cr4O24P6

Belik, A.A.Pokholok, K.V.Malakho, A.P.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1633-1648

a=7.8561Å   b=9.235Å   c=6.2785Å

α=108.173°   β=101.808°   γ=105.329°

Co3 Fe4 (P O4)6

Co3Fe4O24P6

Belik, A.A.Pokholok, K.V.Malakho, A.P.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1633-1648

a=7.9096Å   b=9.2885Å   c=6.3419Å

α=108.487°   β=101.518°   γ=104.666°

Cu3 Cr4 (P O4)6

Cr4Cu3O24P6

Belik, A.A.Pokholok, K.V.Khasanov, S.S.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1633-1648

a=7.8313Å   b=9.2645Å   c=6.2185Å

α=107.202°   β=100.916°   γ=106.408°

Sr9.08 Ni1.04 K0.76 (P O4)7

K0.76Ni1.04O28P7Sr9.08

Belik, A.A.Izumi, F.Ikeda, T.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 3803-3808

a=10.7128Å   b=10.7128Å   c=38.9492Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr9.04 Ni1.02 Na0.88 (P O4)7

Na0.88Ni1.02O28P7Sr9.04

Belik, A.A.Izumi, F.Ikeda, T.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 3803-3808

a=10.6755Å   b=10.6755Å   c=38.9339Å

α=90°   β=90°   γ=120°