Structures by: Lu Z. W.

Total: 41

Carbon

C

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (1992) 46, 10086-10097

a=2.49Å   b=2.49Å   c=4.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbon

C

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 46, 10086-10097

a=2.49Å   b=2.49Å   c=4.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbon

C

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 46, 16 10086-10097

a=2.49Å   b=2.49Å   c=4.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

FH8K0.03N1.97O3P

FH8K0.03N1.97O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9299(2)Å   b=11.3151(3)Å   c=6.0217(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.01N1.99O3P

FH8K0.01N1.99O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0447(2)Å   b=7.8661(3)Å   c=11.1926(5)Å

α=90.00°   β=92.297(2)°   γ=90.00°

FH8K0.03N1.97O3P

FH8K0.03N1.97O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0454(2)Å   b=7.8617(3)Å   c=11.1890(4)Å

α=90.00°   β=92.3190(10)°   γ=90.00°

FH8K0.03N1.97O3P

FH8K0.03N1.97O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0442(2)Å   b=7.8558(3)Å   c=11.1835(4)Å

α=90.00°   β=92.3400(10)°   γ=90.00°

FH8K0.04N1.97O3P

FH8K0.04N1.97O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0430(2)Å   b=7.8506(3)Å   c=11.1780(4)Å

α=90.00°   β=92.3730(10)°   γ=90.00°

FH8N2O3P

FH8N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0577(4)Å   b=7.8714(5)Å   c=11.2223(7)Å

α=90.00°   β=92.255(2)°   γ=90.00°

FH8N2O3P

FH8N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9411(3)Å   b=11.3394(5)Å   c=6.0330(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8N2O3P

FH8N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9292(2)Å   b=11.3401(4)Å   c=6.0235(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8N2O3P

FH8N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0598(4)Å   b=7.8788(5)Å   c=11.2274(7)Å

α=90.00°   β=92.234(2)°   γ=90.00°

FH8N2O3P

FH8N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0581(4)Å   b=7.8735(5)Å   c=11.2215(7)Å

α=90.00°   β=92.254(3)°   γ=90.00°

F0.8H6.4K0.13N1.47O2.4P0.8

F0.8H6.4K0.13N1.47O2.4P0.8

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9362(9)Å   b=11.2076(11)Å   c=6.0017(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.04N1.96O3P

FH8K0.04N1.96O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9368(4)Å   b=11.2965(6)Å   c=6.0229(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.01N2O3P

FH8K0.01N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9319(3)Å   b=11.2950(4)Å   c=6.0190(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

F0.8H6.4K0.03N1.57O2.4P0.8

F0.8H6.4K0.03N1.57O2.4P0.8

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9299(3)Å   b=11.2968(4)Å   c=6.0169(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.02N1.98O3P

FH8K0.02N1.98O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9285(3)Å   b=11.3009(4)Å   c=6.0152(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.06N1.94O3P

FH8K0.06N1.94O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0404(2)Å   b=7.8708(2)Å   c=11.1807(3)Å

α=90.00°   β=92.2680(10)°   γ=90.00°

FH8K0.05N1.94O3P

FH8K0.05N1.94O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0398(2)Å   b=7.8673(3)Å   c=11.1779(4)Å

α=90.00°   β=92.2790(10)°   γ=90.00°

FH8K0.05N1.95O3P

FH8K0.05N1.95O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0398(2)Å   b=7.8659(3)Å   c=11.1767(4)Å

α=90.00°   β=92.2890(10)°   γ=90.00°

FH8K0.06N1.94O3P

FH8K0.06N1.94O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0395(2)Å   b=7.8631(3)Å   c=11.1748(5)Å

α=90.00°   β=92.3090(10)°   γ=90.00°

FH8K0.29N1.71O3P

FH8K0.29N1.71O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9297(11)Å   b=11.1111(19)Å   c=5.9820(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.28N1.72O3P

FH8K0.28N1.72O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9247(3)Å   b=11.1134(4)Å   c=5.9812(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.3N1.71O3P

FH8K0.3N1.71O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9171(3)Å   b=11.1090(5)Å   c=5.9766(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.28N1.72O3P

FH8K0.28N1.72O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9076(3)Å   b=11.0973(5)Å   c=5.9692(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH6.89K0.28N1.72O3P

FH6.89K0.28N1.72O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9057(3)Å   b=11.0964(4)Å   c=5.9676(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH6.86K0.28N1.72O3P

FH6.86K0.28N1.72O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9048(3)Å   b=11.0997(5)Å   c=5.9682(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.27N1.73O3P

FH8K0.27N1.73O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=5.9813(2)Å   b=7.8672(2)Å   c=10.9965(4)Å

α=90.00°   β=91.916(2)°   γ=90.00°

FH8K0.27N1.73O3P

FH8K0.27N1.73O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=5.9756(3)Å   b=7.8620(3)Å   c=10.9873(5)Å

α=90.00°   β=91.939(2)°   γ=90.00°

FH8K0.27N1.73O3P

FH8K0.27N1.73O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=5.9761(3)Å   b=7.8611(3)Å   c=10.9870(5)Å

α=90.00°   β=91.941(2)°   γ=90.00°

FH5.27K0.68N1.32O3P

FH5.27K0.68N1.32O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9303(4)Å   b=10.8767(7)Å   c=5.9330(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.01N1.99O3P

FH8K0.01N1.99O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9325(2)Å   b=11.3130(3)Å   c=6.0242(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.03N1.97O3P

FH8K0.03N1.97O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9395(13)Å   b=11.3139(19)Å   c=6.0289(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0N2O3P

FH8K0N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0443(2)Å   b=7.8705(3)Å   c=11.1958(5)Å

α=90.00°   β=92.271(2)°   γ=90.00°

FH8N2O3P

FH8N2O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9296(3)Å   b=11.3383(4)Å   c=6.0243(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH6.45K0.39N1.61O3P

FH6.45K0.39N1.61O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=7.9345(9)Å   b=11.0298(13)Å   c=5.9653(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

FH8K0.04N1.96O3P

FH8K0.04N1.96O3P

Pan, Chun-YaYang, Xin-RuiXiong, LinLu, Zhong-WeiZhen, Bo-YuSui, XinDeng, Xue-BinChen, LingWu, Li-Ming

Journal of the American Chemical Society (2020) 142, 13 6423-6431

a=6.0410(2)Å   b=7.8740(3)Å   c=11.1841(4)Å

α=90.00°   β=92.2600(10)°   γ=90.00°

Mn0.29SeZn0.71

Mn0.29SeZn0.71

Yeh, C.Lu, Z. W.Froyen, S.Zunger, A.

Physical Review B (1995) 52, 11052-11058

a=4.064Å   b=4.064Å   c=6.643Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Wurtzite-2H

SZn

Yeh, C.Lu, Z. W.Froyen, S.Zunger, A.

Physical Review B (1992) 46, 10086-10097

a=3.777Å   b=3.777Å   c=6.188Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zinc sulfide

SZn

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 46, 10086-10097

a=5.345Å   b=5.345Å   c=5.345Å

α=90°   β=90°   γ=90°