Structures by: Liu W. J.

Total: 17

C31H34Br2N2O5

C31H34Br2N2O5

Liu, Wei-JunChen, Xiao-HuaGong, Liu-Zhu

Organic letters (2008) 10, 23 5357-5360

a=9.814(5)Å   b=14.667(5)Å   c=21.883(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C31H34Br2N2O5

C31H34Br2N2O5

Liu, Wei-JunChen, Xiao-HuaGong, Liu-Zhu

Organic letters (2008) 10, 23 5357-5360

a=10.210(5)Å   b=11.460(5)Å   c=14.841(5)Å

α=68.134(5)°   β=73.279(5)°   γ=82.921(5)°

C25H22BrNO2

C25H22BrNO2

Guo, TaoYuan, Bin-HuaLiu, Wen-Jie

Organic & biomolecular chemistry (2017) 16, 1 57-61

a=7.297(2)Å   b=10.159(3)Å   c=14.198(4)Å

α=90.00°   β=97.465(4)°   γ=90.00°

C24H20BrNO2

C24H20BrNO2

Guo, TaoYuan, Bin-HuaLiu, Wen-Jie

Organic & biomolecular chemistry (2017) 16, 1 57-61

a=6.6297(15)Å   b=15.443(4)Å   c=20.287(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H28BrNO2S

C22H28BrNO2S

Guo, TaoYuan, Bin-HuaLiu, Wen-Jie

Organic & biomolecular chemistry (2017) 16, 1 57-61

a=18.851(5)Å   b=6.6457(19)Å   c=20.170(6)Å

α=90.00°   β=114.181(3)°   γ=90.00°

0.5(C180H120Mo24N60O80P2Zn8),2(C18H12N6),2(H2O)

0.5(C180H120Mo24N60O80P2Zn8),2(C18H12N6),2(H2O)

Huang, QingWei, TaoZhang, MiDong, Long-ZhangZhang, A-ManLi, Shun-LiLiu, Wen-JingLiu, JiangLan, Ya-Qian

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 18 8477

a=18.409(6)Å   b=11.458(4)Å   c=33.879(10)Å

α=90°   β=100.970(4)°   γ=90°

C32H18Mo12N6O48PZn4

C32H18Mo12N6O48PZn4

Huang, QingWei, TaoZhang, MiDong, Long-ZhangZhang, A-ManLi, Shun-LiLiu, Wen-JingLiu, JiangLan, Ya-Qian

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 18 8477

a=54.438(2)Å   b=14.5003(6)Å   c=39.5817(17)Å

α=90°   β=128.0100(10)°   γ=90°

C32H30N2O4

C32H30N2O4

Liu, Wei-JunChen, Xiao-HuaGong, Liu-Zhu

Organic letters (2008) 10, 23 5357-5360

a=10.7050(2)Å   b=11.0380(3)Å   c=12.9200(5)Å

α=91.653(5)°   β=96.063(5)°   γ=111.856(5)°

1-Methyl-3-(3-oxocyclohex-1-enyl)azepan-2-one

C13H19NO2

Liu, Wei-jiaYuan, Hua-JieChen, LeiHai, LiWu, Yong

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1935

a=9.450(4)Å   b=10.665(3)Å   c=11.963(4)Å

α=90.00°   β=95.33(3)°   γ=90.00°

Tetraaqua(2-hydroxyacetato-κ^2^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^2^)magnesium nitrate

C2H11MgO7,NO3

Liu, Wen-JingWei, Zhi-QiangYue, Shan-Tang

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 3 m374

a=5.777(2)Å   b=7.171(3)Å   c=23.045(8)Å

α=90.00°   β=92.839(4)°   γ=90.00°

Ethyl 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-5-methyl-1<i>H</i>-1,2,3- triazole-4-carboxylate

C12H13ClN4O2

Hua, Tian-JiaSun, Feng-MeiLiu, Wen-JuQu, Yong-Nian

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 o2351

a=24.984(4)Å   b=4.3919(8)Å   c=12.040(2)Å

α=90.00°   β=94.415(2)°   γ=90.00°

Tetra-μ-acetato-κ^4^<i>O</i>:<i>O</i>;κ^3^<i>O</i>,<i>O</i>':<i>O</i>'; κ^3^<i>O</i>:<i>O</i>,<i>O</i>'-bis[(acetato-κ^2^<i>O</i>,<i>O</i>')(1,10- phenanthroline-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>')europium(III)]

C36H34Eu2N4O12

Liu, Wen-JingLi, Zhao-YangWei, Zhi-QiangYue, Shan-Tang

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 6 m606

a=8.7671(19)Å   b=8.9265(19)Å   c=12.992(3)Å

α=103.631(2)°   β=109.254(2)°   γ=98.300(3)°

5,5'-Selenobis(2-hydroxybenzaldehyde)

C14H10O4Se

Wu, Ming-HuLiu, Wen-Ju

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 o2983

a=7.7652(5)Å   b=11.9129(8)Å   c=13.3353(9)Å

α=90.00°   β=90.3040(10)°   γ=90.00°

Mo12O40P,3(C3H5N2)

Mo12O40P,3(C3H5N2)

Liu, Wen-JingDong, Long-ZhangLi, Run-HanChen, Yong-JunSun, Sheng-NanLi, Shun-LiLan, Ya-Qian

ACS applied materials & interfaces (2019) 11, 7 7030-7036

a=11.9687(14)Å   b=13.8385(17)Å   c=12.4508(15)Å

α=90°   β=97.881(2)°   γ=90°

C20H26ClCoN4O6

C20H26ClCoN4O6

Zhu, Hai-LiangLiu, Wei-JiangWang, Ya-FengWang, Da-Qi

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2003) 218, 2 255-256

a=9.703(4)Å   b=24.323(9)Å   c=10.289(4)Å

α=90.00°   β=111.561(6)°   γ=90.00°

C22H34Cd2N6O10

C22H34Cd2N6O10

Xia, Dong-ShengWang, Ya-FengLiu, Wei-JiangZeng, Qing-FuWang, Da-QiZhu, Hai-Liang

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2003) 218, 3 311-312

a=7.832(2)Å   b=9.275(3)Å   c=10.497(3)Å

α=85.445(4)°   β=71.174(4)°   γ=88.390(4)°

Chalcone

C15H12O

Wu, M.-H.Yang, X.-H.Zou, W.-D.Liu, W.-J.Li, C.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2006) 221, 3 323-324

a=10.9322(11)Å   b=11.8600(12)Å   c=17.9960(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°