Structures by: Liang J. K.

Total: 84

Tl2 Ba2 Ca Cu2 O8

Ba2CaCu2O8Tl2

Liang, J.-K.Huang, J.Q.Rao, G.-H.Cheng XiangrongZhang, Y.L.Xie, S.-S.Che, G.-C.

Journal of Physics D, Applied Physics (1988) 21, 1031-1034

a=3.847Å   b=3.847Å   c=29.43Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Ba2 Ca2 Cu3 O8.5

Ba2Ca2Cu3O8.5Tl

Liang, J.-K.Zhang, Y.L.Ni, Y.M.Huang, J.Q.Che, G.-C.Xie, S.-S.Cheng Xiangrong

Modern Physics Letters B (1989) 3, 561-569

a=3.847Å   b=3.847Å   c=15.89Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Sr2 (Ca0.5 Sm0.5) Cu2 O6.75

Ca0.5Cu2O6.75Sm0.5Sr2Tl

Liang, J.-K.Zhang, Y.L.Rao, G.-H.Cheng XiangrongZhao, Z.-X.Xie, S.-S.

Solid State Communications (1989) 70, 661-665

a=3.817Å   b=3.817Å   c=12.054Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd3 Co13 B2

B2Co13Nd3

Liang, J.-K.Chen, Y.Chen, X.-L.Liu, Q.L.Huang, F.Shen, B.-G.

Applied Physics Letters (1999) 74, 856-858

a=5.0722Å   b=5.0722Å   c=10.784Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li6 Gd (B O3)3

B3GdLi6O9

Zhang, Y.Liang, J.K.Xu, T.Chen, X.L.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 314-318

a=7.2277Å   b=16.5057Å   c=6.6933Å

α=90°   β=105.3737°   γ=90°

Sr (Ga B O4)

BGaO4Sr

He, M.Liang, J.K.Yang, Z.Chen, X.L.Chen, J.R.

Crystal Research and Technology (2004) 39, 634-642

a=15.3154Å   b=8.9186Å   c=5.813Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg Ga (B O3) O

BGaMgO4

Liang, J.K.Xu, T.Yang, Z.Chen, X.L.Lan, Y.C.

Journal of Alloys Compd. (2001) 319, 247-252

a=9.1847Å   b=9.2942Å   c=3.0779Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (B Si O5)

BNdO5Si

Shi, Y.Liang, J.-K.Yang, J.-L.Zhuang, W.D.Rao, G.-H.Zhang, H.

Journal of Alloys Compd. (1997) 259, 163-169

a=6.8035Å   b=6.8035Å   c=6.6487Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca Y (B O3) O

BCaO4Y

Xu, Y.P.Zhang, Y.Xu, T.Chen, X.L.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2001) 327, 132-135

a=10.4354Å   b=9.6126Å   c=3.588Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Co19 B6

B6Co19Pr5

Chen, L.Li, X.Liang, J.K.Shen, B.-G.Liu, Q.L.Chen, Y.

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (2000) 61, 3502-3507

a=5.1264Å   b=5.1264Å   c=16.5602Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd5 Co21 B4

B4Co21Nd5

Liang, J.K.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Chu, W.G.Yang, H.F.

Journal of Applied Physics (2001) 90, 1931-1933

a=5.0987Å   b=5.0987Å   c=17.6523Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La2 Co16 Ti

Co16La2Ti

Chang, H.Chen, N.X.Liang, J.K.Rao, G.-H.

The European Physical Journal B (2003) 33, 55-60

a=8.55Å   b=8.55Å   c=12.46Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La2 Co16 V

Co16La2V

Chang, H.Chen, N.X.Liang, J.K.Rao, G.-H.

The European Physical Journal B (2003) 33, 55-60

a=8.533Å   b=8.533Å   c=12.443Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr2 (Fe Mo) O6

FeMoO6Sr2

Liu, G.Y.Rao, G.-H.Liang, J.K.Liu, W.F.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5693Å   b=5.5693Å   c=7.8983Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe0.8 Mo1.2) O6

Fe0.8Mo1.2O6Sr2

Liu, G.Y.Yang, H.F.Feng, X.M.Rao, G.-H.Liang, J.K.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5749Å   b=5.5749Å   c=7.9034Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.1 Mo0.9) O6

Fe1.1Mo0.9O6Sr2

Liu, G.Y.Rao, G.-H.Feng, X.M.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Yang, H.F.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5659Å   b=5.5659Å   c=7.8929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.5 Mo0.5) O6

Fe1.5Mo0.5O6Sr2

Liu, G.Y.Liu, W.F.Rao, G.-H.Liang, J.K.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=7.8717Å   b=7.8717Å   c=7.8717Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.4 Mo0.6) O6

Fe1.4Mo0.6O6Sr2

Liu, G.Y.Liang, J.K.Rao, G.-H.Liu, W.F.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=7.8776Å   b=7.8776Å   c=7.8776Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La5Si4

La5Si4

Yang, H.F.Rao, G.-H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 334, 131-134

a=8.0467Å   b=8.0467Å   c=15.4476Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5Si4

Nd5Si4

Yang, H.F.Rao, G.-H.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 334, 131-134

a=7.8694Å   b=7.8694Å   c=14.8077Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 (Si2 Ge2)

Ge2Pr5Si2

Yang, H.F.Chu, W.G.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 189-194

a=7.8282Å   b=15.2072Å   c=7.9902Å

α=90°   β=90°   γ=93.82°

Nd5 (Si2 Ge2)

Ge2Nd5Si2

Yang, H.F.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Feng, X.M.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.7674Å   b=15.1133Å   c=7.9409Å

α=90°   β=90°   γ=93.6°

Nd5 Si2.8 Ge1.2

Ge1.2Nd5Si2.8

Yang, H.F.Ouyang, Z.W.Rao, G.-H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9068Å   b=7.9068Å   c=14.7907Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 (Si2.8 Ge1.2)

Ge1.2Nd5Si2.8

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liu, W.F.Feng, X.M.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.6939Å   b=15.1054Å   c=7.9439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Ge4

Ge4Nd5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Feng, X.M.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.8631Å   b=15.1163Å   c=7.9559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Ge4

Ge4Pr5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 189-194

a=7.9141Å   b=15.1829Å   c=8.006Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Gd2 O4

Gd2O4Sr

Yang, L.T.Liang, J.K.Chang, H.Song, G.B.Rao, G.-H.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 301-306

a=10.1226Å   b=3.472Å   c=12.0482Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Si2 Ge2

Ge2Pr5Si2

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Chu, W.G.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9725Å   b=7.9725Å   c=14.8855Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Si2 Ge2

Ge2Nd5Si2

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Chu, W.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9304Å   b=7.9304Å   c=14.7661Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd0.78 Co3.1 Cu2.34

Co3.1Cu2.34Nd0.78

Luo, J.Liang, J.K.Liu, Q.L.Guo, Y.Q.Yang, L.T.Liu, F.S.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 372, 187-189

a=5.0123Å   b=5.0123Å   c=4.0677Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Gd5Ge4

Gd5Ge4

Yang, H.F.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.Chu, W.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=7.689Å   b=14.8196Å   c=7.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5Si4

Pr5Si4

Yang, H.F.Rao, G.H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2003) 263, 146-153

a=7.9092Å   b=7.9092Å   c=14.9437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Ce1.5 Eu0.5) (Fe Cu2 O9.43)

Ce1.5Cu2Eu0.5FeO9.43Sr2

Yang, L.T.Liu, F.S.Liang, J.K.Liu, Q.L.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 53-58

a=3.8529Å   b=3.8529Å   c=28.2247Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Ce1.5 Gd0.5) (Fe Cu2 O9.41)

Ce1.5Cu2FeGd0.5O9.41Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, F.S.Liu, Q.L.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 53-58

a=3.8477Å   b=3.8477Å   c=28.1991Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Ce1.5 Tb0.5) (Fe Cu2 O9.48)

Ce1.5Cu2FeO9.48Sr2Tb0.5

Yang, L.T.Liang, J.K.Rao, G.H.Liu, F.S.Liu, Q.L.Luo, J.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 53-58

a=3.8364Å   b=3.8364Å   c=28.1329Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Gd (Cu2 O7.96)

Cu2GdO7.96RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Song, G.B.Jin, C.Q.Luo, J.Feng, X.M.Liu, F.S.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.841Å   b=3.841Å   c=11.5731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Tb (Cu2 O7.72)

Cu2O7.72RuSr2Tb

Yang, L.T.Liang, J.K.Luo, J.Jin, C.Q.Liu, Q.L.Rao, G.H.Feng, X.M.Liu, F.S.Song, G.B.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8368Å   b=3.8368Å   c=11.5545Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Dy (Cu2 O7.84)

Cu2DyO7.84RuSr2

Yang, L.T.Luo, J.Liang, J.K.Song, G.B.Jin, C.Q.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8309Å   b=3.8309Å   c=11.5404Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Y (Cu2 O7.76)

Cu2O7.76RuSr2Y

Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, Q.L.Liang, J.K.Jin, C.Q.Song, G.B.Feng, X.M.Liu, F.S.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8275Å   b=3.8275Å   c=11.5326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Er (Cu2 O7.84)

Cu2ErO7.84RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Jin, C.Q.Feng, X.M.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8209Å   b=3.8209Å   c=11.5155Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3 La2 Ge4

Gd3Ge4La2

Yang, H.F.Liang, J.K.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Chu, W.G.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=7.7486Å   b=15.0729Å   c=7.9648Å

α=90°   β=90°   γ=92.29°

La5 Ge4

Ge4La5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=8.0761Å   b=15.5209Å   c=8.1725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pr0.9 Ca0.1) (Ba1.9 Pr0.1) (Cu3 O7.128)

Ba1.9Ca0.1Cu3O7.128Pr

Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Chen, J.R.Yang, H.F.Rao, G.H.Liu, G.Y.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.9036Å   b=3.895Å   c=11.7308Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pr0.8 Ca0.2) (Ba1.8 Pr0.2) (Cu3 O7.224)

Ba1.8Ca0.2Cu3O7.224Pr

Song, G.B.Liu, G.Y.Yang, L.T.Liang, J.K.Rao, G.H.Chen, J.R.Yang, H.F.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.8928Å   b=3.8767Å   c=11.6816Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.8 Sr0.2) (Cu3 O6.77)

Ba1.8Cu3O6.77PrSr0.2

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, H.F.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.9069Å   b=3.8834Å   c=11.7274Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.7 Sr0.3) (Cu3 O6.80)

Ba1.7Cu3O6.8PrSr0.3

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, H.F.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.8921Å   b=3.8921Å   c=11.7197Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.6 Sr0.4) (Cu3 O6.84)

Ba1.6Cu3O6.84PrSr0.4

Song, G.B.Liang, J.K.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, L.T.Yang, H.F.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.889Å   b=3.889Å   c=11.6997Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.5 Sr0.5) (Cu3 O6.84)

Ba1.5Cu3O6.84PrSr0.5

Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Liu, G.Y.Rao, G.H.Yang, H.F.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.8847Å   b=3.8847Å   c=11.6802Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.4 Sr0.6) (Cu3 O6.86)

Ba1.4Cu3O6.86PrSr0.6

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, H.F.Yang, L.T.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.879Å   b=3.879Å   c=11.6579Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2.4 Pr1.6 (Cu5 O10)

Ca2.4Cu5O10Pr1.6

Song, G.B.Han, C.Q.Chen, X.L.Liu, Q.L.Liang, J.K.Rao, G.H.Zhou, Y.Q.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2394-2403

a=14.123Å   b=6.3693Å   c=15.543Å

α=90°   β=136.6°   γ=90°

Ca10 Pr4 (Cu24 O41)

Ca10Cu24O41Pr4

Song, G.B.Chen, X.L.Han, C.Q.Liang, J.K.Liu, Q.L.Liu, F.S.Zhou, Y.Q.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2394-2403

a=11.278Å   b=12.448Å   c=27.486Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.5 Co0.5)2

CoFeHf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, W.F.Yang, H.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.93Å   b=6.93Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.7 Co0.3)2

Co0.6Fe1.4Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Rao, G.H.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.95Å   b=6.95Å   c=6.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.2 Co0.8)2

Co1.6Fe0.4Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, W.F.Yang, H.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.9Å   b=6.9Å   c=6.9Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) Co2

Co2Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liang, J.K.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.88Å   b=6.88Å   c=6.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.8 Co0.2)2

Co0.4Fe1.6Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Rao, G.H.Yang, H.F.Liu, W.F.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.912Å   b=4.912Å   c=8.031Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.9 Co0.1)2

Co0.2Fe1.8Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.919Å   b=4.919Å   c=8.046Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Hf0.8 Ta0.2) Fe2

Fe2Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Yang, H.F.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.924Å   b=4.924Å   c=8.058Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd3 (Ga O4) O2

GaNd3O6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=9.182Å   b=11.5396Å   c=5.5748Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 (Ga O4) O2

GaO6Sm3

Liu, F.S.Liu, Q.L.Liang, J.K.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.Yang, L.T.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=9.0743Å   b=11.407Å   c=5.5181Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3 (Ga O4) O2

GaGd3O6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Liang, J.K.Yang, L.T.Song, G.B.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.9911Å   b=11.2801Å   c=5.4796Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb3 (Ga O4) O2

GaO6Tb3

Liu, F.S.Liang, J.K.Liu, Q.L.Yang, L.T.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.9344Å   b=11.2153Å   c=5.4447Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy3 (Ga O4) O2

Dy3GaO6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Liang, J.K.Rao, G.H.Yang, L.T.Song, G.B.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.8875Å   b=11.1512Å   c=5.4217Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho3 (Ga O4) O2

GaHo3O6

Liu, F.S.Luo, J.Liu, Q.L.Liang, J.K.Yang, L.T.Rao, G.H.Song, G.B.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.8451Å   b=11.0931Å   c=5.4027Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er3 (Ga O4) O2

Er3GaO6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.8009Å   b=11.0345Å   c=5.3802Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm0.79 Co5.17 Zr0.23

Co5.17Sm0.79Zr0.23

Luo, J.Liang, J.K.Guo, Y.Q.Liu, Q.L.Liu, F.S.Yang, L.T.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 372, 187-189

a=4.9141Å   b=4.9141Å   c=4.0409Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calcium Gallium Boron Oxide (1/1/1/4)

BCaGaO4

Yang, Z.Liang, J. K.Chen, X. L.Xu, T.Xu, Y. P.

Journal of Alloys and Compounds (2001) 327, 1-2 215-219

a=15.473(1)Å   b=8.2940(8)Å   c=5.8392(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Tm2 O4

O4SrTm2

Han, C.Q.Chen, X.L.Liang, J.K.Chen, Y.Liu, Q.L.Rao, G.-H.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 95-99

a=10.0082Å   b=3.3771Å   c=11.8173Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu3 (Ga O4) O2

Eu3GaO6

Liu, F.S.Luo, J.Liu, Q.L.Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=9.0284Å   b=11.342Å   c=5.4954Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Co19 B6

B6Co19Nd5

Liang, J.K.Rao, G.-H.Chen, X.L.Li, X.Jin, L.P.Liu, Q.L.Shen, B.-G.Wang, M.Z.Chen, Y.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2000) 12, 1240-1247

a=5.1328Å   b=5.1328Å   c=16.65189Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr2 La ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.28)

Cu1.999Fe1.001LaO7.28Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Rao, G.H.Song, G.B.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8789Å   b=3.8789Å   c=11.4924Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Nd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.38)

Cu1.999Fe1.001NdO7.38Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8633Å   b=3.8633Å   c=11.4867Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Sm ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001O7.4SmSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Feng, X.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8559Å   b=3.8559Å   c=11.4273Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Eu ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999EuFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Feng, X.M.Rao, G.H.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8502Å   b=3.8502Å   c=11.4084Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.34)

Cu1.999Fe1.001GdO7.34Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8457Å   b=3.8457Å   c=11.3895Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Dy ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999DyFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Rao, G.H.Song, G.B.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8274Å   b=3.8329Å   c=11.3652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Ho ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001HoO7.4Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8213Å   b=3.8274Å   c=11.3682Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Er ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999ErFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liu, Q.L.Liang, J.K.Song, G.B.Fan, H.M.Feng, X.M.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8159Å   b=3.8229Å   c=11.3742Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Yb ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.42)

Cu1.999Fe1.001O7.42Sr2Yb

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Yang, H.F.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8115Å   b=3.818Å   c=11.3856Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.606 Cu0.394) (Cu0.803 Fe0.197)2 O7.38)

Cu2FeGdO7.38Sr2

Yang, L.T.Rao, G.H.Liang, J.K.Fan, H.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Song, G.B.Feng, X.M.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8422Å   b=3.8422Å   c=11.3731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.16)

Cu1.999Fe1.001GdO7.16Sr2

Yang, L.T.Feng, X.M.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8578Å   b=3.8578Å   c=11.4731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Stillwellite-(Nd)

BNdO5Si

Shi, Y.Liang, J. K.Zhang, H.Yang, J. L.Zhuang, W. D.Rao, G. H.

Journal of Alloys and Compounds (1997) 259, 163-169

a=6.8035Å   b=6.8035Å   c=6.6487Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CuEu0.8O3.4Sr1.2

CuEu0.8O3.4Sr1.2

Han, C. Q.Chen, X. L.Liang, J. K.Liu, Q. L.Rao, G. H.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 156, 247-250

a=3.7130Å   b=3.7870Å   c=12.6360Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

B3Ca4LaO10

B3Ca4LaO10

Zhang, Y.Chen, X. L.Liang, J. K.Cao, Y. G.Xu, T.

Journal of Alloys and Compounds (2001) 315, 198-202

a=8.1732Å   b=16.0860Å   c=3.6268Å

α=90.000°   β=101.400°   γ=90.000°