Structures by: Leonyuk N. I.

Total: 12

La B O (Si O4)

BLaO5Si

Maksimov, B.A.Genkina, E.A.Samygina, V.R.Leonyuk, N.I.

Kristallografiya (1993) 38, 61-65

a=6.815Å   b=6.815Å   c=6.758Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La (B Si O5)

BLaO5Si

Shuvaeva, V.A.Belokoneva, E.L.Leonyuk, N.I.Antipin, M.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.838Å   b=6.838Å   c=6.773Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Nd0.5 Bi0.5) Fe3 (B O3)4

B4Bi0.5Fe3Nd0.5O12

Belokoneva, E.L.Timchenko, T.I.Leonyuk, N.I.Al'shinskaya, L.I.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1979) 20, 542-544

a=9.587Å   b=9.587Å   c=7.608Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Ga3 (B O3)4

B4Ga3NdO12

Timchenko, T.I.Al'shinskaya, L.I.Belov, N.V.Leonyuk, N.I.Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1978) 19, 382-384

a=9.5Å   b=9.5Å   c=7.502Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Al2.07 (B4 O10) O0.6

Al2.07B4NdO10.6

Pushcharovskii, D.Yu.Karpov, O.G.Leonyuk, N.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 91-94

a=4.588Å   b=4.588Å   c=9.298Å

α=90°   β=90°   γ=120°

In2 Cu O4

CuIn2O4

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1991) 4, 563-569

a=3.957Å   b=3.957Å   c=12.08Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd1.87 Ce0.13 Cu O4

Ce0.13CuNd1.87O4

Belokoneva, E.L.Leonyuk, N.I.Leonyuk, L.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1991) 4, 563-569

a=3.957Å   b=3.957Å   c=12.075Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm (Ba1.715 Sm0.285) (Cu2.307 Al0.093) O5.12

Al0.093Ba1.715Cu2.307O5.12Sm1.285

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1991) 4, 563-569

a=3.896Å   b=3.896Å   c=11.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (Sr1.401 Ca.2 Bi.149) Cu O6

Bi2.14908Ca0.2CuO4Sr1.40148

Belokoneva, E.L.Urusov, V.S.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1989) 2, 106-115

a=5.49Å   b=28.02Å   c=24.84Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.45 Ca0.55)2 (Bi0.18 Cu0.82) O2.976

Bi0.18Ca1.1Cu0.82O2.976Sr0.9

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1989) 2, 29-34

a=3.802Å   b=12.297Å   c=3.296Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Stillwellite-(La)

B4La4O15Si3

Belokoneva, E. L.Shuvaeva, V. A.Antipin M YuLeonyuk, N. I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.827Å   b=6.827Å   c=6.779Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Stillwellite-(La)

BLaO5Si

Belokoneva, E. L.Shuvaeva, V. A.Antipin M YuLeonyuk, N. I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.838Å   b=6.838Å   c=6.773Å

α=90°   β=90°   γ=120°