Structures by: Lashkarev G. V.

Total: 4

Nd2.667Se4

Nd2.667Se4

Dudnik, E.M.Lashkarev, G.V.Paderno, Y.B.Obolonchik, V.A.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 833-836

a=8.85Å   b=8.85Å   c=8.85Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2.667 Se4

Se4Sm2.667

Dudnik, E.M.Lashkarev, G.V.Paderno, Y.B.Obolonchik, V.A.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 833-836

a=8.77Å   b=8.77Å   c=8.77Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr2.667S4

Pr2.667S4

Lashkarev, G.V.Radzikovskaya, S.V.Radchenko, M.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1971) 7, 767-768

a=8.62Å   b=8.62Å   c=8.62Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2.667 S4

S4Sm2.667

Lashkarev, G.V.Radzikovskaya, S.V.Radchenko, M.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1971) 7, 767-768

a=8.43Å   b=8.43Å   c=8.43Å

α=90°   β=90°   γ=90°