Structures by: Kuznetsov V. G.

Total: 16

N2 H6 Nb O F5 H2 O

F5H8N2NbO2

Gorbunova, Yu.E.Kuznetsov, V.G.Pakhomov, V.I.Kovaleva, E.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 165-166

a=9.47Å   b=7.69Å   c=9.06Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Manganese(III) Oxide

Mn2O3

Morozov, I. S.Kuznetsov, V. G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya (1949) 1949, 343-353

a=9.408Å   b=9.408Å   c=9.408Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Pr2 Sr3 (B O3)4

B4O12Pr2Sr3

Kuznetsov, V.G.Moruga, L.G.Palkina, K.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1973) 14, 1053-1057

a=16.45Å   b=8.81Å   c=7.37Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs Sb S2

CsS2Sb

Kanishcheva, A.S.Batog, V.N.Mikhailov, Yu.N.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 603-605

a=7.059Å   b=9.784Å   c=7.715Å

α=90°   β=101.44°   γ=90°

Rb Sb S2

RbS2Sb

Kanishcheva, A.S.Kuznetsov, V.G.Lazarev, V.B.Tarasova, T.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1977) 18, 1069-1072

a=6.473Å   b=6.473Å   c=12.439Å

α=103.58°   β=101.77°   γ=104.04°

Cs U O2 (P O3)3

CsO11P3U

Linde, S.A.Gorbunova, Yu.E.Lavrov, A.V.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 1083-1085

a=6.988Å   b=10.838Å   c=13.309Å

α=90°   β=104.25°   γ=90°

(V O) (H2 P O4)2

H4O9P2V

Linde, S.A.Gorbunova, Yu.E.Lavrov, A.V.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 1411-1414

a=8.953Å   b=8.953Å   c=7.965Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (U O2 Br4)

Br4Cs2O2U

Mikhailov, Yu.N.Kuznetsov, V.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1971) 16, 2512-2516

a=9.959Å   b=9.806Å   c=6.415Å

α=90°   β=104.83°   γ=90°

Yb H2 P3 O10

H2O10P3Yb

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Kuznetsov, V.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1979) 15, 2168-2170

a=5.617Å   b=6.666Å   c=10.011Å

α=90°   β=97.32°   γ=90°

K2 Ga2 P8 O24

Ga2K2O24P8

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Chudinova, N.N.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 1386-1389

a=5.138Å   b=12.29Å   c=16.802Å

α=90°   β=101.04°   γ=90°

(N H4)6 Zr2 (O H)2 (C O3)6 (H2 O)3

C6H32N6O23Zr2

Gorbunova, Yu.E.Novitskaya, G.N.Kuznetsov, V.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1970) 11, 560-562

a=18.06Å   b=11.58Å   c=6.99Å

α=90°   β=114°   γ=90°

LaTe

LaTe

Eliseev, A.A.Antonova, L.I.Kuznetsov, V.G.Yarembash, E.I.Stoyantsova, Z.P.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 943-952

a=6.422Å   b=6.422Å   c=6.422Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La3Te4

La3Te4

Eliseev, A.A.Yarembash, E.I.Kuznetsov, V.G.Antonova, L.I.Stoyantsova, Z.P.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 943-952

a=9.619Å   b=9.619Å   c=9.619Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Nd (P O3)4

NdO12P4Rb

Maksimova, S.I.Palkina, K.K.Kuznetsov, V.G.Loshchenov, V.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1978) 23, 2959-2965

a=10.461Å   b=9.041Å   c=10.983Å

α=90°   β=106.16°   γ=90°

Cs Pr (P O3)4

CsO12P4Pr

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Kuznetsov, V.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1978) 14, 284-287

a=7.159Å   b=9.19Å   c=8.809Å

α=90°   β=99.66°   γ=90°

K4 (U O2 (S O4)3)

K4O14S3U

Mikhailov, Yu.N.Kokh, L.A.Kuznetsov, V.G.Sokol, S.K.Grevtseva, T.G.Ellert, G.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 508-513

a=13.053Å   b=23.2Å   c=9.379Å

α=90°   β=90°   γ=90°