Structures by: Kuzma Y. U.

Total: 247

Nb2P

Nb2P

Kuz'ma, Yu.B.Orishchin, S.V.Glovyak, T.Lomnitskaya, Ya.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1988) 1988, 47-49

a=18.079Å   b=3.425Å   c=13.858Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cr3 (Al B4)

AlB4Cr3

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Chaban, N.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1972) 32, 1118-1121

a=2.98Å   b=8.01Å   c=2.96Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al Ho B14

AlB14Ho

Kuz'ma, Yu.B.Gurin, V.N.Chikhrii, S.I.Korsukova, M.M.Chaban, N.F.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1988) 24, 1705-1708

a=5.816Å   b=10.399Å   c=8.182Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho.63 Al.74 B14

Al0.74B14Ho0.63

Korsukova, M.M.Gurin, V.N.Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.Gippius, A.A.Chikhrii, S.I.Moshchalkov, V.V.Brandt, N.B.Nyan, K.K.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1989) 114, 265-272

a=5.816Å   b=10.399Å   c=8.182Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni Si3 P4

NiP4Si3

Il'nitskaya, O.N.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1991) 27, 1108-1110

a=5.1598Å   b=5.1598Å   c=10.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni3.36 Si1.76 P6

Ni3.36P6Si1.76

Il'nitskaya, O.N.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1989) 1989, 38-40

a=3.5058Å   b=11.0868Å   c=5.313Å

α=90°   β=90°   γ=90°

W2Zr

W2Zr

Voroshilov, Yu.V.Lakh, V.I.Stadnyk, B.I.Kuz'ma, Yu.B.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1390-1392

a=7.61Å   b=7.61Å   c=7.61Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al5.598GeW1.402

Al5.598GeW1.402

Milyan, V.V.Kuz'ma, Yu.B.

Russian Metallurgy (1986) 1986, 158-161

a=5.0293Å   b=5.0293Å   c=5.0293Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni4 Sm P2

Ni4P2Sm

Orishchin, S.V.Glovyak, T.Chikhrii, S.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1988) 1988, 54-57

a=11.185Å   b=10.759Å   c=3.744Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm Ni4 P2

Ni4P2Sm

Orishchin, S.V.Chikhrii, S.I.Glovyak, T.Kuz'ma, Yu.B.

Doklady Akademii Nauk Ukrainskoi SSR, Serie B: Geol.Khim.Biol., Nauki (1988) 1988, 56-59

a=14.185Å   b=10.759Å   c=3.744Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti3 Co5 B2

B2Co5Ti3

Yarmolyuk, Ya.P.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 458-461

a=8.489Å   b=8.489Å   c=3.038Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U3 Co7 B2

B2Co7U3

Volovka, I.P.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1980) 16, 1681-1683

a=4.98Å   b=4.98Å   c=13.947Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dy3 Ni7 B2

B2Dy3Ni7

Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1980) 42, 86-89

a=5.078Å   b=5.078Å   c=14.331Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lu Co3 B2

B2Co3Lu

Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=4.959Å   b=4.959Å   c=3.035Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc Co3 B2

B2Co3Sc

Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=4.889Å   b=4.889Å   c=2.977Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Co3 B2

B2Co3Tm

Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=4.991Å   b=4.991Å   c=3.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co3 U B2

B2Co3U

Val'ovka, I.P.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1974) 1974, 1029-1031

a=4.956Å   b=4.956Å   c=3.072Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr Co3 B2

B2Co3Zr

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Voroshilov, Yu.V.

Kristallografiya (1970) 15, 934-938

a=8.418Å   b=8.418Å   c=9.132Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dy Fe2 B2

B2DyFe2

Chernyak, B.I.Kuz'ma, Yu.B.Stepanchikova, G.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.537Å   b=3.537Å   c=9.441Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er Fe2 B2

B2ErFe2

Stepanchikova, G.F.Kuz'ma, Yu.B.Chernyak, B.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.515Å   b=3.515Å   c=9.387Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er Ni7.9 B2

B2ErNi7.9

Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.Veremchuk, I.V.Babizhet'sky, V.S.

Neorganicheskie Materialy (2004) 40, 697-702

a=16.626Å   b=9.525Å   c=10.686Å

α=90°   β=117.76°   γ=90°

Fe Mo2 B2

B2FeMo2

Gladyshevskii, E.I.Hladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.Fedorov, T.F.Kuz'ma, Yu.B.

Poroshkovaya Metallurgiya (1966) 5, 305-309

a=5.807Å   b=5.807Å   c=3.142Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Fe2 B2

B2Fe2Gd

Chernyak, B.I.Stepanchikova, G.F.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.558Å   b=3.558Å   c=9.507Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Ho B2

B2Fe2Ho

Chernyak, B.I.Kuz'ma, Yu.B.Stepanchikova, G.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.527Å   b=3.527Å   c=9.425Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Lu B2

B2Fe2Lu

Chernyak, B.I.Kuz'ma, Yu.B.Stepanchikova, G.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.499Å   b=3.499Å   c=9.288Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Tb B2

B2Fe2Tb

Kuz'ma, Yu.B.Chernyak, B.I.Stepanchikova, G.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.544Å   b=3.544Å   c=9.473Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Tm B2

B2Fe2Tm

Stepanchikova, G.F.Kuz'ma, Yu.B.Chernyak, B.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.507Å   b=3.507Å   c=9.342Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Y B2

B2Fe2Y

Chernyak, B.I.Stepanchikova, G.F.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 950-953

a=3.546Å   b=3.546Å   c=9.555Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U Fe3 B2

B2Fe3U

Kuz'ma, Yu.B.Valyovka, I.P.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1974) 1974, 10219-10319

a=5.051Å   b=5.051Å   c=2.997Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Lu0.95 V0.05) B2

B2Lu0.95V0.05

Mikhalenko, S.I.Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.Davidov, V.M.

Powder Metallurgy and Metal Ceramics (2002) 41, 162-168

a=3.238Å   b=3.238Å   c=3.689Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Mn0.64 Mo0.36) B2

B2Mn0.64Mo0.36

Telegus, V.S.Kuz'ma, Yu.B.

Poroshkovaya Metallurgiya (1971) 10, 52-56

a=3.036Å   b=3.036Å   c=3.098Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nb.28 Mo.72 B2

B2Mo0.72Nb0.28

Kuz'ma, Yu.B.

Poroshkovaya Metallurgiya (1971) 10, 298-300

a=3.068Å   b=3.068Å   c=3.143Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd3 Ni13 B2

B2Nd3Ni13

Bilonizhko, N.S.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1981) 43, 87-90

a=5.005Å   b=5.005Å   c=10.904Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni13 Tb3 B2

B2Ni13Tb3

Dub, O.M.Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1985) 21, 994-997

a=4.954Å   b=4.954Å   c=10.887Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho Ni2 B2

B2HoNi2

Bruskov, V.A.Gubich, I.B.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1991) 36, 1123-1125

a=8.411Å   b=5.199Å   c=6.911Å

α=90°   β=126.93°   γ=90°

Mn W2 B2

B2MnW2

Telegus, V.S.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1968) 1968, 951-953

a=5.786Å   b=5.786Å   c=3.16Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mo2 Ni B2

B2Mo2Ni

Skolozdra, R.V.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 1290-1293

a=7.07Å   b=4.55Å   c=3.18Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb B2

B2Nb

Stadnyk, B.I.Lakh, V.I.Kuz'ma, Yu.B.Voroshikov, Yu.V.

Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics (1966) 5, 491-493

a=3.097Å   b=3.097Å   c=3.315Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni2 Tb B2

B2Ni2Tb

Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.Gubich, I.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1967-1991

a=8.389Å   b=5.245Å   c=6.89Å

α=90°   β=126.9°   γ=90°

Mn Re3 B2

B2MnRe3

Telegus, V.S.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 945-948

a=7.832Å   b=4.458Å   c=15.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr7 Re24 B24

B24Pr7Re24

Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.Mykhalenko, S.I.

Journal of Alloys Compd. (1994) 203, 55-59

a=10.566Å   b=10.566Å   c=25.22Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2 Co7 B3

B3Ce2Co7

Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1974) 10, 265-267

a=5.053Å   b=5.053Å   c=12.89Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Re Ti2 B2

B2ReTi2

Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1971) 7, 452-454

a=5.898Å   b=5.898Å   c=3.189Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn B25.65

B25.65Zn

Kuz'ma, Yu.B.Gurin, V.N.Korsukova, M.M.Aksel'rud, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1987) 23, 566-569

a=10.986Å   b=10.986Å   c=24.016Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho2.51 Co B3

B3CoHo2.51

Kuz'ma, Yu.B.Zavalii, P.Yu.Pidgaetskaya, G.M.Gubich, I.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 1397-1401

a=5.4Å   b=5.4Å   c=15.151Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co V B3

B3CoV

Starodub, P.K.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 337-340

a=3.04Å   b=17.55Å   c=2.98Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2 Co5 B2

B2Ce2Co5

Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1979) 41, 146-151

a=5.06Å   b=5.06Å   c=20.43Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Er Mo B3

B3ErMo

Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Chaban, N.F.

Kristallografiya (1989) 34, 1419-1421

a=6.79Å   b=3.1513Å   c=5.396Å

α=90°   β=101.6°   γ=90°

U Re B3

B3ReU

Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Vol'kova, I.P.

Doklady Akademii Nauk Ukrainskoi SSR, Serie B: Geol.Khim.Biol., Nauki (1987) 1987, 34-36

a=5.083Å   b=5.083Å   c=5.095Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Er Ni0.07 B3.93

B3.93ErNi0.07

Babizhet'sky, V.S.Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.Veremchuk, I.V.

Journal of Alloys Compd. (2004) 377, 117-120

a=7.0984Å   b=7.0984Å   c=3.8938Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb Co B2

B2CoNb

Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1975) 20, 1040-1042

a=6.057Å   b=3.127Å   c=8.215Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er Ni7 B3

B3ErNi7

Kuz'ma, Yu.B.Veremchuk, I.V.Chaban, N.Babizhet'sky, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 425-430

a=7.6577Å   b=7.6577Å   c=15.5798Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge2 Ni8 B3

B3Ge2Ni8

Kuz'ma, Yu.B.Petrivskaya, M.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 36-39

a=14.74Å   b=2.96Å   c=6.112Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Co4 B

BCeCo4

Bilonizhko, N.S.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1973) 18, 710-714

a=5.005Å   b=5.005Å   c=6.932Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mo Co B

BCoMo

Kripyakevich, P.I.Chepiga, M.V.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1968) 9, 327-329

a=5.767Å   b=3.251Å   c=6.649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re Co B

BCoRe

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1688-1696

a=5.648Å   b=3.221Å   c=6.554Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co W B

BCoW

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1969) 5, 40-43

a=5.745Å   b=3.203Å   c=6.652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.6 Re0.4) B

BCr0.6Re0.4

Kuz'ma, Yu.B.Stefanishina, C.K.Telegus, V.S.

Poroshkovaya Metallurgiya (1969) 8, 133-136

a=5.749Å   b=2.973Å   c=4.197Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er0.917 Ni4.09 B

BEr0.917Ni4.09

Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.Babizhet'sky, V.S.Veremchuk, I.V.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 425-430

a=14.8399Å   b=14.8399Å   c=6.9194Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Re1.44 Co1.56 B

BCo1.56Re1.44

Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1688-1696

a=8.863Å   b=8.863Å   c=4.441Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb2 Ni B0.16

B0.16Nb2Ni

Kuz'ma, Yu.B.Fedorov, T.F.Sobolev, A.S.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1967) 3, 638-643

a=11.613Å   b=11.613Å   c=11.613Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb Fe B

BFeNb

Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1967) 1967, 939-940

a=6.015Å   b=6.015Å   c=3.222Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe14 Tb2 B

BFe14Tb2

Kuz'ma, Yu.B.Dub, O.M.

Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics (1986) 25, 572-575

a=8.758Å   b=8.758Å   c=12.001Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo1.7 Ge0.3) B

BGe0.3Mo1.7

Kuz'ma, Yu.B.Marko, M.A.Saakyan, L.S.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1976) 12, 1307-1309

a=15.41Å   b=7.86Å   c=4.57Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge2 Ta5 B

BGe2Ta5

Kuz'ma, Yu.B.Gladyshevskii, E.I.Marko, M.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1976) 38, 555-558

a=6.32Å   b=6.32Å   c=11.51Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb Ni B

BNbNi

Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1968) 13, 701-703

a=3.268Å   b=13.45Å   c=3.115Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd Ni4 B

BNdNi4

Bilonizhko, N.S.Krik, B.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1982) 1982, 21-23

a=5.043Å   b=5.043Å   c=6.941Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni4 Tm B

BNi4Tm

Chernyak, G.V.Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1982) 18, 590-592

a=4.96Å   b=4.96Å   c=6.917Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho3 Ni19 B10

B10Ho3Ni19

Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.Gubich, I.B.

Kristallografiya (1990) 35, 998-999

a=13.177Å   b=8.719Å   c=5.78Å

α=90°   β=91.33°   γ=90°

Nd8 Re12.9 B12

B12Nd8Re12.9

Chaban, N.F.Mikhalenko, S.I.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 350-352

a=10.653Å   b=10.653Å   c=14.617Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr8 Re12.62 B12

B12Pr8Re12.62

Zavalii, P.Yu.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.Mikhalenko, S.I.

Kristallografiya (1990) 35, 621-624

a=10.665Å   b=10.665Å   c=14.83Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Re V B

BReV

Kuz'ma, Yu.B.Kovalyk, D.A.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1969) 5, 1428-1431

a=5.397Å   b=5.397Å   c=4.537Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc B12

B12Sc

Zavalii, L.V.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 506-507

a=7.402Å   b=7.402Å   c=7.402Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn4 B4

B4Mn4

Kuz'ma, Yu.B.Mykhalenko, S.I.Zavalii, P.Yu.

Journal of Alloys Compd. (1994) 203, 55-59

a=7.183Å   b=7.183Å   c=4.005Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 Ni5 B4

B4Nd2Ni5

Bilonizhko, N.S.Kuz'ma, Yu.B.Aksel'rud, L.G.Bruskov, V.A.

Kristallografiya (1985) 30, 1005-1006

a=9.783Å   b=5.097Å   c=8.016Å

α=90°   β=136.73°   γ=90°

Co Lu4 B13

B13CoLu4

Dub, O.M.Kuz'ma, Yu.B.Shostak, Y.M.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1270-1274

a=7.093Å   b=7.093Å   c=7.594Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co Tb4 B13

B13CoTb4

Kuz'ma, Yu.B.Dub, O.M.Chaban, M.F.

Poroshkovaya Metallurgiya (1988) 27, 828-831

a=7.235Å   b=7.235Å   c=7.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er4 Ni B13

B13Er4Ni

Kuz'ma, Yu.B.Kotur, B.Ya.Chaban, N.F.Chernyak, G.V.Aksel'rud, L.G.

Kristallografiya (1983) 28, 1210-1212

a=7.186Å   b=7.186Å   c=7.446Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y4 Co B13

B13CoY4

Gubich, I.B.Kuz'ma, Yu.B.Chaban, N.F.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1979-1981

a=7.1Å   b=7.1Å   c=7.971Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm Mn B4

B4MnSm

Mikhalenko, S.I.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 2109-2112

a=5.981Å   b=11.569Å   c=3.474Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y Mo B4

B4MoY

Kuz'ma, Yu.B.Sobolev, A.S.Svarichevskaya, S.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1697-1702

a=6.016Å   b=11.65Å   c=3.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Ni B4

B4NiSc

Mikhalenko, S.I.Zavalii, L.V.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1814-1816

a=5.7853Å   b=11.208Å   c=3.2737Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re3 Ta3 B4

B4Re3Ta3

Stadnyk, B.I.Chaban, N.F.Lakh, V.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1971) 1971, 849-851

a=5.989Å   b=5.989Å   c=3.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re4 B4

B4Re4

Mykhalenko, S.I.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Journal of Alloys Compd. (1994) 203, 55-59

a=10.586Å   b=10.586Å   c=4.201Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm11 Co40 B40

B40Co40Sm11

Kuz'ma, Yu.B.Zavalii, P.Yu.Zavalii, L.V.

Kristallografiya (1990) 35, 638-641

a=7.051Å   b=7.051Å   c=38.709Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho2 Ni10 B5

B5Ho2Ni10

Zavalii, P.Yu.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.Gubich, I.B.

Kristallografiya (1991) 36, 490-491

a=17.588Å   b=9.001Å   c=9.477Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr2 B5

B5Pr2

Babizhet'sky, V.S.Guerin, R.Mikhalenko, S.I.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (2003) 48, 619-623

a=15.1603Å   b=7.2771Å   c=7.3137Å

α=90°   β=109.607°   γ=90°

Sm2 B5

B5Sm2

Mikhalenko, S.I.Zavalii, L.V.Kuz'ma, Yu.B.

Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics (1990) 29, 471-473

a=7.18Å   b=7.205Å   c=7.179Å

α=90°   β=102.02°   γ=90°

W2 B5

B5W2

Plakhina, A.M.Kuz'ma, Yu.B.Serebrjakova, T.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1967) 12, 559-560

a=3.011Å   b=3.011Å   c=20.93Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce2 Ni21 B6

B6Ce2Ni21

Bilinizhko, N.S.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1971) 7, 542-544

a=10.678Å   b=10.678Å   c=10.678Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb4.15 Co2.85 B6

B6Co2.85Tb4.15

Dub, O.M.Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.

Journal of the Less-Common Metals (1986) 117, 297-302

a=5.4Å   b=5.4Å   c=23.2Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr5 Co2 B6

B6Co2Pr5

Aksel'rud, L.G.Bruskov, V.A.Chaban, N.F.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1983) 1983, 49-52

a=5.457Å   b=5.457Å   c=24.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co20 Mn3 B6

B6Co20Mn3

Kuz'ma, Yu.B.Plakhina, A.M.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 1038-1043

a=10.518Å   b=10.518Å   c=10.518Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 Re2 B6

B6Co21Re2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 652-653

a=10.513Å   b=10.513Å   c=10.513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 Sb2 B6

B6Co21Sb2

Voroshilov, Yu.V.Kuz'ma, Yu.B.Cherkashin, E.E.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1017-1019

a=10.594Å   b=10.594Å   c=10.594Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 W2 B6

B6Co21W2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 652-653

a=10.498Å   b=10.498Å   c=10.498Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 Zr2 B6

B6Co21Zr2

Kuz'ma, Yu.B.Lakh, V.I.Voroshilov, Yu.V.Stadnyk, B.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 772-774

a=10.597Å   b=10.597Å   c=10.597Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr2 Ni3) B6

B6Cr2Ni3

Krivutskii, V.P.Kuz'ma, Yu.B.Chepiga, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1972) 8, 928-932

a=2.971Å   b=20.34Å   c=3.011Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm B4

B4Sm

Zavalii, L.V.Kuz'ma, Yu.B.Bruskov, V.A.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1576-1577

a=7.174Å   b=7.174Å   c=4.0641Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Cr2 B6

B6CeCr2

Kuz'ma, Yu.B.Svarichevskaya, S.I.

Kristallografiya (1972) 17, 939-941

a=6.56Å   b=8.318Å   c=3.102Å

α=90°   β=90°   γ=90°