Structures by: Kumar M. S.

Total: 42

2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]-<i>N</i>-(2,4,5-trichlorophenyl)acetamide

C10H7Cl3N4OS2

Madan Kumar, S.Madhu Kumar, D. J.Shivakumar, H. P.Jagadeesha Prasad, D.Byrappa, K.Abdoh, M. M. M.

IUCrData (2016) 1, 7 x161123

a=12.4679(12)Å   b=11.9467(11)Å   c=9.5278(8)Å

α=90°   β=95.701(7)°   γ=90°

Ethyl 2-(4-cyanophenyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1<i>H</i>-benzo[<i>d</i>]imidazole-5-carboxylate

C24H18FN3O2

Madan Kumar, S.Vasantha, KumarBoja, PoojaryByrappa, K.Warad, Ismail

IUCrData (2016) 1, 7 x161124

a=18.4827(12)Å   b=9.8467(6)Å   c=22.0681(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-Chloro-1-[2-(2-chlorophenyl)ethyl]-2-nitrobenzene

C14H11Cl2NO2

Yeshwanthkumar, H. S.Nagendra, P.Siddaraju, B. P.Chaluvaraju, K. C.Byrappa, K.Lokanath, N. K.Madan Kumar, S.

IUCrData (2016) 1, 7 x161204

a=7.5774(15)Å   b=13.244(3)Å   c=13.488(3)Å

α=90°   β=97.157(7)°   γ=90°

5-Bromo-1,2,4-triazolo[1,5-<i>a</i>]pyrimidine

C5H3BrN4

Gilandoust, MaryamHarsha, K. B.Madan Kumar, S.Rakesh, K. S.Lokanath, N. K.Byrappa, K.Rangappa, K. S.

IUCrData (2016) 1, 12 x161944

a=3.9511(4)Å   b=14.3306(11)Å   c=11.3670(10)Å

α=90°   β=94.574(8)°   γ=90°

Ethyl (naphthalen-2-yloxy)acetate

C14H14O3

Madan Kumar, S.Manju, N.Kalluraya, BalakrishnaByrappa, K.Abdoh, M. M. M.

IUCrData (2016) 1, 10 x161594

a=6.0504(11)Å   b=10.2188(13)Å   c=10.8744(16)Å

α=106.062(12)°   β=102.923(14)°   γ=103.358(14)°

5-(2-Ethoxy-4-fluorophenyl)-1,2,4-triazolo[1,5-<i>a</i>]pyrimidine

C13H11FN4O

Gilandoust, MaryamHarsha, K. B.Madan Kumar, S.Rakesh, K. S.Lokanath, N. K.Byrappa, K.Rangappa, K. S.

IUCrData (2016) 1, 11 x161770

a=3.9166(3)Å   b=16.6608(11)Å   c=18.8096(14)Å

α=90°   β=93.232(7)°   γ=90°

Ethyl 2-(3,5-difluorophenyl)quinoline-4-carboxylate

C18H13F2NO2

Shashidhar Bharadwaj, S.Kumara, KarthikPoojary, BojaYathirajan, H. S.Byrappa, K.Lokanath, N. K.Madan Kumar, S.

IUCrData (2016) 1, 5 x160739

a=8.9998(8)Å   b=9.0314(6)Å   c=10.2747(5)Å

α=67.15(2)°   β=72.45(3)°   γ=82.91(3)°

4-Chloro-2-nitro-1-(2-phenylethyl)benzene

C14H12ClNO2

Manjunath, N. K.Nabil Najib, A. A.Nagendra, P.Siddaraju, B. PSwamy, M. T.Byrappa, K.Madan Kumar, S.

IUCrData (2017) 2, 4 x170547

a=14.201(3)Å   b=7.3285(12)Å   c=12.974(4)Å

α=90°   β=105.89(2)°   γ=90°

Tramadolium 2-chlorobenzoate

C7H4ClO2,C16H26NO2

Sheshadri, S. N.Nagendra, P.Siddaraju, B. P.Byrappa, K.Lokanath, N. K.Madan Kumar, S.

IUCrData (2016) 1, 1 x160014

a=9.205(6)Å   b=9.688(7)Å   c=12.943(9)Å

α=104.871(11)°   β=91.465(7)°   γ=100.983(12)°

C22H15Cl2N3O3S2,C1.5H3O0.5

C22H15Cl2N3O3S2,C1.5H3O0.5

Sunil Kumar, A.Kudva, JyothiBharath, B. R.Ananda, K.Sadashiva, RajithaMadan Kumar, S.Revanasiddappa, B. C.Kumar, VasanthaRekha, P. D.Naral, Damodara

New Journal of Chemistry (2019) 43, 3 1597

a=16.2075(8)Å   b=11.8305(5)Å   c=26.3964(12)Å

α=90°   β=110.081(6)°   γ=90°

4-[(<i>E</i>)-(4-Fluorobenzylidene)amino]-3-methyl-1<i>H</i>-1,2,4-triazole-5(4<i>H</i>)-thione

C10H9FN4S

Manjula, P. S.Sarojini, B. K.Narayana, B.Byrappa, K.Madan Kumar, S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 12 o912-o913

a=9.1878(13)Å   b=11.0083(16)Å   c=12.9851(18)Å

α=99.526(6)°   β=104.963(13)°   γ=113.202(19)°

{[2-Hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl}dimethylammonium benzoate

C16H26NO2,C7H5O2

Sheshadri, S. N.Nagendra, P.Siddaraju, B. P.Hemakumar, K. H.Byrappa, K.Lokanath, N. K.Madan Kumar, S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 11 o864-o865

a=9.013(4)Å   b=9.767(4)Å   c=12.726(6)Å

α=75.008(16)°   β=89.79(2)°   γ=76.493(16)°

(<i>E</i>)-3-(4-Hydroxybenzyl)-4-{[4-(methylsulfanyl)benzylidene]amino}-1<i>H</i>-1,2,4-triazole-5(4<i>H</i>)-thione

C17H16N4OS2

Manjula, P. S.Sarojini, B. K.Narayana, B.Byrappa, K.Madan Kumar, S.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 12 o982-o983

a=7.739(5)Å   b=28.161(16)Å   c=7.945(4)Å

α=90°   β=100.407(11)°   γ=90°

(<i>E</i>)-<i>N</i>'-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-(4-methylphenoxy)acetohydrazide

C18H21N3O2

Usha, M. K.Madan Kumar, S.NitinchandraKalluraya, B.Lokanath, N. K.Revannasiddaiah, D.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o140

a=11.2237(6)Å   b=9.4471(5)Å   c=15.8785(9)Å

α=90°   β=100.868(3)°   γ=90°

4-(4-Methylphenyl)-2-(prop-2-yn-1-yl)phthalazin-1(2<i>H</i>)-one

C18H14N2O

Usha, M. K.Madan Kumar, S.Shyma, P. C.Kalluraya, B.Lokanath, N. K.Revannasiddaiah, D.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o138

a=11.9917(19)Å   b=9.7116(16)Å   c=12.602(2)Å

α=90°   β=101.285(7)°   γ=90°

6,7-Dimethoxy-2,4-diphenylquinoline

C23H19NO2

Prabhuswamy, M.Madan Kumar, S.Swaroop, T. R.Rangappa, K. S.Lokanath, N. K.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o165

a=8.7092(3)Å   b=10.5639(3)Å   c=20.3400(7)Å

α=85.6780(10)°   β=79.3970(10)°   γ=80.1340(10)°

4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenol

C13H8Cl2O2

Bushra Begum, A.Madan Kumar, S.Manjunath, B. C.Khanum, Shaukath AraLokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 10 o1568

a=16.0231(4)Å   b=7.4216(2)Å   c=19.6843(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-{3-(4-Methylphenyl)-5-[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]-4,5-dihydro-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl}ethanone

C22H19N3O4

Vinutha, N.Madan Kumar, S.Vidyashree Jois, B. S.Balakrishna, KallurayaLokanath, N. K.Revannasiddaiah, D.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 10 o1528

a=7.6235(3)Å   b=10.5652(4)Å   c=13.1177(4)Å

α=103.344(2)°   β=95.025(2)°   γ=108.221(2)°

(<i>E</i>)-2-(4-Isobutylphenyl)-<i>N</i>'-[1-(4-nitrophenyl)ethylidene]propanohydrazide

C21H25N3O3

Manjunath, B. C.Madan Kumar, S.Vinayaka, A. C.Jayasheelan, S.Sadashiva, M. P.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 8 o1333

a=12.201(5)Å   b=13.429(5)Å   c=13.932(5)Å

α=90.470(7)°   β=110.099(6)°   γ=107.321(6)°

5-[(4-Benzyl-1<i>H</i>-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-5<i>H</i>-dibenzo[<i>b</i>,<i>f</i>]azepine

C24H20N4

Manjunath, B. C.Vinay Kumar, K. S.Madan Kumar, S.Sadashiva, M. P.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 8 o1233

a=9.4394(10)Å   b=22.206(3)Å   c=9.4330(9)Å

α=90°   β=107.172(3)°   γ=90°

4-(4,5-Diphenyl-1<i>H</i>-imidazol-2-yl)-<i>N</i>,<i>N</i>-dimethylaniline

C23H21N3

Prabhuswamy, M.Viveka, S.Madan Kumar, S.Nagaraja, G. K.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 7 o1006

a=15.228(4)Å   b=15.215(4)Å   c=17.641(4)Å

α=90°   β=110.974(4)°   γ=90°

4,4^1^-(1,2,4-Oxadiazole-3,5-diyl)bis(4,1-phenylene) dibenzoate

C28H18N2O5

Manjunath, B. C.Madan Kumar, S.Vinay Kumar, K. S.Prabhuswamy, M.Sadashiva, M. P.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 4 o543

a=21.069(18)Å   b=6.063(5)Å   c=18.727(16)Å

α=90°   β=107.159(13)°   γ=90°

4-[Amino(3-methylphenyl)methylidene]-2-(3-methylphenyl)-1<i>H</i>-imidazol- 5(4<i>H</i>)-one ethanol hemisolvate

C18H17N3O,0.5(C2H6O)

Prabhuswamy, M.Madan Kumar, S.Muneer, C. P.Shafi, P. M.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 2 o174

a=8.227(4)Å   b=13.505(7)Å   c=16.044(8)Å

α=87.451(8)°   β=78.869(9)°   γ=80.241(9)°

5-(Prop-2-yn-1-yl)-5<i>H</i>-dibenzo[<i>b</i>,<i>f</i>]azepine

C17H13N

Abdoh, M. M. M.Madan Kumar, S.Vinay Kumar, K. S.Manjunath, B. C.Sadashiva, M. P.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 1 o17

a=16.2444(6)Å   b=21.1700(6)Å   c=7.2399(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bis(2-bromobenzyl) ether

C14H12Br2O

Anuradha, VenkatramuNagendra, P.Madan Kumar, S.Siddaraju, B. P.Lokanath, N. K.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2014) 70, Pt 7 o765

a=11.6022(6)Å   b=10.1590(5)Å   c=12.2368(6)Å

α=90°   β=112.853(2)°   γ=90°

2-Nitrobenzyl methanesulfonate

C8H9NO5S

Anuradha, VenkatramuMadan Kumar, S.Siddaraju, B. P.Lokanath, N. K.Nagendra, P.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2014) 70, Pt 5 o616

a=12.414(3)Å   b=7.967(2)Å   c=10.994(3)Å

α=90°   β=112.235(11)°   γ=90°

5-[(2-Methyl-4-nitro-1<i>H</i>-imidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine

C7H8N6O2S

Usha, M. K.Madan Kumar, S.Vidyashree Jois, H. S.Kalluraya, B.Lokanath, N. K.Revannasiddaiah, D.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 12 o1825

a=7.8030(15)Å   b=8.2750(16)Å   c=8.3596(16)Å

α=100.945(8)°   β=92.379(8)°   γ=105.911(7)°

1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidinium chloride

C14H20NO,Cl

Anuradha, VenkatramuMadan Kumar, S.Siddaraju, B. P.Lokanath, N. K.Nagendra, P.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 12 o1748

a=11.2936(13)Å   b=12.0531(15)Å   c=10.9650(13)Å

α=90°   β=112.971(5)°   γ=90°

1-[5-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-1<i>H</i>-1,2,3-triazol-4-yl]ethanone

C11H10N4O3

Vinutha, N.Madan Kumar, S.Nithinchandra, ?Balakrishna, KallurayaLokanath, N. K.Revannasiddaiah, D.

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2013) 69, Pt 11 o1724

a=7.2786(10)Å   b=11.5055(16)Å   c=27.220(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-(3,5-Difluorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione

C10H5F5O2

Manoj Kumar, K.E.Palakshamurthy, B. S.Suchetan, P. A.Madan Kumar, S.Lokanath, N.K.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1705

a=12.393(4)Å   b=13.433(5)Å   c=12.877(5)Å

α=90.00°   β=112.49(2)°   γ=90.00°

Ethyl (2<i>E</i>)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate

C13H13NO3

Suchetan, P. A.Palakshamurthy, B. S.Mohan, N. R.Madan Kumar, S.Lokanath, N. K.Sreenivasa, S.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1610

a=8.4889(12)Å   b=8.3552(16)Å   c=17.143(3)Å

α=90.00°   β=91.294(11)°   γ=90.00°

Methyl 4-(trifluoromethyl)-1<i>H</i>-pyrrole-3-carboxylate

C7H6F3NO2

Suchetan, P. A.Sreenivasa, S.Palakshamurthy, B. S.ManojKumar, K. E.Madan Kumar, S.Lokanath, N. K.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 10 o1566

a=16.643(2)Å   b=7.1118(10)Å   c=6.9618(11)Å

α=90.00°   β=98.903(7)°   γ=90.00°

1-(2-Fluorophenyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one

C18H17FO4

Prabuswamy, M.Madan Kumar, S.Bhuvaneshwar, D.Murthy, Ch. S. S. S.Lokanath, N. K.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 11 o3190

a=7.0927(3)Å   b=25.9711(11)Å   c=8.7487(4)Å

α=90°   β=91.584(4)°   γ=90°

2-(4-Chlorophenyl)-6-methyl-4-(3-methylphenyl)quinoline

C23H18ClN

Prabhuswamy, M.Swaroop, T. R.Madan Kumar, S.Rangappa, K. S.Lokanath, N. K.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 11 o3250

a=7.982(3)Å   b=17.921(6)Å   c=12.478(4)Å

α=90°   β=92.581(6)°   γ=90°

Ethyl 2-cyano-5-oxo-5-(thiophen-2-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pentanoate

C21H23NO6S

Prabhuswamy, M.Madan Kumar, S.Raghavendra, K. R.Abdoh, M. M. M.Shashikanth, S.Lokanath, N. K.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 12 o3275

a=8.4308(5)Å   b=10.5025(6)Å   c=12.3059(6)Å

α=98.530(2)°   β=107.950(2)°   γ=97.966(3)°

(1<i>Z</i>)-1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone oxime

C10H9NO2

Arunakumar, D. B.Nivedita, R. DesaiSreenivasa, S.Madan Kumar, S.Lokanath, N. K.Suchetan, P. A.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 1 o40

a=9.5727(12)Å   b=4.7303(8)Å   c=18.756(2)Å

α=90.00°   β=96.178(6)°   γ=90.00°

<i>N</i>'-Benzylidene-2-chloro-<i>N</i>-(4-chlorophenyl)acetohydrazide

C15H12Cl2N2O

Vinutha, N.Madan Kumar, S.Shyma, P. C.Kalluraya, B.Lokanath, N. K.Revannasiddaiah, D.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 1 o31

a=5.8548(5)Å   b=8.8892(7)Å   c=28.273(2)Å

α=90°   β=93.574(4)°   γ=90°

C41H32CoF10N6O2P7

C41H32CoF10N6O2P7

Kumar, Muthiah SenthilUpreti, ShaileshElias, Anil J.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 19 7835-7842

a=10.563(3)Å   b=11.418(3)Å   c=20.883(5)Å

α=82.733(5)°   β=76.226(4)°   γ=72.190(5)°

C41H32CoF10N6O2P7

C41H32CoF10N6O2P7

Kumar, Muthiah SenthilUpreti, ShaileshElias, Anil J.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 19 7835-7842

a=11.7729(8)Å   b=12.2864(9)Å   c=16.5497(12)Å

α=84.5950(10)°   β=85.9960(10)°   γ=70.9650(10)°

C23H17CoF10N6O2P6

C23H17CoF10N6O2P6

Kumar, Muthiah SenthilUpreti, ShaileshElias, Anil J.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 19 7835-7842

a=7.3106(11)Å   b=22.024(3)Å   c=19.681(3)Å

α=90.00°   β=94.876(3)°   γ=90.00°

C30H20F10N6P6

C30H20F10N6P6

Kumar, Muthiah SenthilUpreti, ShaileshElias, Anil J.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 19 7835-7842

a=13.3524(11)Å   b=13.7083(11)Å   c=18.6955(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°