Structures by: Kumar K. M.

Total: 22

(5,7-Dimethyl-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl morpholine-4-carbodithioate

C17H19NO3S2

Anitha, B. R.Roopashree, K. R.Kumar, K. MaheshRavi, A. J.Devarajegowda, H. C.

IUCrData (2016) 1, 2 x160169

a=6.9573(2)Å   b=7.9838(2)Å   c=15.6037(4)Å

α=75.485(2)°   β=87.1220(10)°   γ=75.7630(10)°

(7,8-Dimethyl-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate

C18H21NO2S2

Ravi, A. J.Kumar, K. MaheshDevarajegowda, H. C.

IUCrData (2016) 1, 2 x160171

a=11.6767(3)Å   b=16.2058(3)Å   c=9.1417(2)Å

α=90°   β=99.486(2)°   γ=90°

(6-Bromo-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl diethylcarbamodithioate

C15H16BrNO2S2

Vinduvahini, M.Anitha, B. R.Kumar, K. MaheshKotresh, O.Devarajegowda, H. C.

IUCrData (2016) 1, 1 x160015

a=7.8958(2)Å   b=8.0536(2)Å   c=25.2735(8)Å

α=90°   β=97.909(2)°   γ=90°

(7-Methyl-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate

C17H19NO2S2

Roopashree, K. R.Meenakshi, T. G.Kumar, K. MaheshKotresh, O.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 8 o606-o607

a=4.9641(2)Å   b=11.4351(3)Å   c=14.0023(4)Å

α=90°   β=90.743(2)°   γ=90°

Diethyl 2-[(2-sulfanylquinolin-3-yl)methylidene]malonate

C17H17NO4S

RihanabanuAnitha, B. R.Meenakshi, T. G.Kumar, K. MaheshDevarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 8 o594-o595

a=7.3739(4)Å   b=7.8148(4)Å   c=15.8149(7)Å

α=90.158(2)°   β=99.486(2)°   γ=113.301(2)°

(6-Bromo-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl morpholine-4-carbodithioate

C15H14BrNO3S2

Kumar, K. MaheshRoopashree, K. R.Vinduvahini, M.Kotresh, O.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 7 o489-o490

a=7.0500(3)Å   b=7.6049(3)Å   c=15.1376(7)Å

α=78.782(2)°   β=88.549(2)°   γ=78.515(2)°

(<i>E</i>)-1,1,4,4-Tetraphenylbut-2-yne-1,4-diol

C28H22O2

Sundar, J. KalyanaKumar, K. MohanVijayakumar, V.Suresh, J.Natarajan, S.Lakshman, P. L. Nilantha

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 o679

a=11.7760(7)Å   b=6.1154(4)Å   c=14.7620(9)Å

α=90.00°   β=104.930(8)°   γ=90.00°

(7-Chloro-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate

C16H16ClNO2S2

Kumar, K. MaheshKour, DalbirKapoor, KaminiMahabaleshwaraiah, N. M.Kotresh, O.Gupta, Vivek K.Kant, Rajni

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 3 o878-o879

a=4.9427(3)Å   b=11.5010(6)Å   c=14.0006(8)Å

α=90.00°   β=90.271(6)°   γ=90.00°

(5,7-Dimethyl-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl pyrrolidine-1-carbodithioate

C17H19NO2S2

Mahabaleshwaraiah, N. M.Kumar, K. MaheshKotresh, O.Al-eryani, Waleed Fadl AliDevarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 o1584

a=13.7023(4)Å   b=15.9082(4)Å   c=7.5511(2)Å

α=90.00°   β=103.3580(10)°   γ=90.00°

(5,7-Dimethyl-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl diethyldithiocarbamate

C17H21NO2S2

Kumar, K. MaheshDevarajegowda, H. C.Jeyaseelan, S.Mahabaleshwaraiah, N. M.Kotresh, O.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 o1657

a=7.8570(2)Å   b=23.7745(5)Å   c=9.7684(2)Å

α=90.00°   β=109.4830(10)°   γ=90.00°

(7-Chloro-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl diethylcarbamodithioate

C15H16ClNO2S2

Meenakshi, T. G.Shylajakumari, J.Devarajegowda, H. C.Kumar, K. MaheshKotresh, O.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 9 o1431-o1432

a=7.7005(2)Å   b=23.3452(8)Å   c=9.7016(3)Å

α=90.00°   β=110.349(2)°   γ=90.00°

(6-Methoxy-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate

C17H19NO3S2

Kumar, K. MaheshVinduvahini, M.Mahabhaleshwaraiah, N. M.Kotresh, O.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1683

a=6.9731(2)Å   b=10.2310(3)Å   c=11.9955(3)Å

α=92.0240(10)°   β=90.1760(10)°   γ=106.4970(10)°

(7-Chloro-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl pyrrolidine-1-carbodithioate

C15H14ClNO2S2

Kotresh, O.Devarajegowda, H. C.Shirahatti, ArunkumarKumar, K. MaheshMahabhaleshwaraiah, N. M.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 11 o1684-o1685

a=7.9073(2)Å   b=9.2891(2)Å   c=10.8865(2)Å

α=84.4740(10)°   β=79.7980(10)°   γ=72.4370(10)°

Ethyl (4-{[(diethylcarbamothioyl)sulfanyl]methyl}-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-7-yl)carbamate

C18H22N2O4S2

Roopashree, K. R.Kumar, K. MaheshAnitha, B. R.Ravi, A. J.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o219-o220

a=8.0573(3)Å   b=9.0358(4)Å   c=14.2400(6)Å

α=74.137(3)°   β=87.831(3)°   γ=73.320(2)°

(2-Oxo-2<i>H</i>-benzo[<i>h</i>]chromen-4-yl)methyl morpholine-4-carbodithioate

C19H17NO3S2

Kant, RajniGupta, Vivek K.Kapoor, KaminiKour, GurvinderKumar, K. MaheshMahabaleshwaraiah, N. M.Kotresh, O.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 4 o1104-o1105

a=13.0928(4)Å   b=11.6978(3)Å   c=11.3673(3)Å

α=90.00°   β=99.232(3)°   γ=90.00°

(6-Methoxy-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl pyrrolidine-1-carbodithioate

C16H17NO3S2

Mahabaleshwaraiah, N. M.Kumar, K. MaheshKotresh, O.Al-eryani, Waleed Fadl AliDevarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 5 o1566

a=6.7223(2)Å   b=8.0369(2)Å   c=15.4101(5)Å

α=75.320(2)°   β=88.4820(10)°   γ=78.8420(10)°

Methyl <i>N</i>-{4-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-7-yl}carbamate

C19H17NO6

Kumar, K. MaheshMahabaleshwaraiah, N. M.Kotresh, O.Jeyaseelan, S.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 o1734

a=8.31410(10)Å   b=17.3978(3)Å   c=11.5729(2)Å

α=90.00°   β=94.3090(10)°   γ=90.00°

(3-Oxo-3<i>H</i>-benzo[<i>f</i>]chromen-1-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate

C20H19NO2S2

Kotresh, O.Kumar, K. MaheshMahabaleshwaraiah, N. M.Arunkashi, H. K.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 11 o3167

a=12.4508(3)Å   b=10.1924(3)Å   c=14.0188(4)Å

α=90.00°   β=100.953(2)°   γ=90.00°

(6-Methoxy-2-oxo-2<i>H</i>-chromen-4-yl)methyl morpholine-4-carbodithioate

C16H17NO4S2

Devarajegowda, H. C.Kumar, K. MaheshSeenivasa, S.Arunkashi, H. K.Kotresh, O.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o192

a=7.0026(5)Å   b=7.9939(6)Å   c=14.8033(11)Å

α=75.433(4)°   β=86.642(4)°   γ=78.355(4)°

3-(2-Bromoacetyl)phenyl benzoate

C15H11BrO3

Ambekar, Sachin P.Devarajegowda, H. C.ShylajaKumari, J.Kumar, K. MaheshKotresh, O.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 3 o322

a=12.5055(4)Å   b=5.4409(2)Å   c=19.5178(6)Å

α=90.00°   β=90.859(2)°   γ=90.00°

2-Oxo-2-(2-oxo-2<i>H</i>-chromen-3-yl)ethyl pyrrolidine-1-carbodithioate

C16H15NO3S2

Kumar, K. MaheshMahabhaleshwaraiah, N. M.Kotresh, O.Roopashree, K. R.Devarajegowda, H. C.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 9 o1382

a=9.7158(2)Å   b=12.5040(2)Å   c=13.5925(2)Å

α=106.4150(10)°   β=100.8820(10)°   γ=94.8540(10)°

2-Oxo-2-(2-oxo-2<i>H</i>-chromen-3-yl)ethyl diethyldithiocarbamate

C16H17NO3S2

Meenakshi, T. G.Devarajegowda, H. C.Kumar, K. MaheshKotresh, O.Devaru, Venkatesh B.

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 9 o1454

a=16.3379(5)Å   b=9.6445(3)Å   c=20.5078(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°