Structures by: Kumar B. S.

Total: 15

C32H38N4

C32H38N4

Pati, Narendra N.Kumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2016)

a=12.907(14)Å   b=5.227(6)Å   c=19.57(2)Å

α=90°   β=99.198(18)°   γ=90°

C32H38N4

C32H38N4

Pati, Narendra N.Kumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2016)

a=9.517(3)Å   b=18.851(7)Å   c=7.525(3)Å

α=90°   β=104.876(7)°   γ=90°

C15H18N2O2

C15H18N2O2

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=5.6131(5)Å   b=25.331(2)Å   c=10.1079(9)Å

α=90.00°   β=91.766(2)°   γ=90.00°

C30H36N4

C30H36N4

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=10.0710(10)Å   b=11.9300(12)Å   c=13.1405(13)Å

α=76.838(2)°   β=83.588(2)°   γ=71.284(2)°

C13H14N2O2

C13H14N2O2

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=16.7103(15)Å   b=11.6052(10)Å   c=12.5938(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H24N2OS

C17H24N2OS

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=8.627(8)Å   b=21.841(8)Å   c=9.936(5)Å

α=90.00°   β=110.68(9)°   γ=90.00°

C18H22N2

C18H22N2

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=13.9875(18)Å   b=13.9875(18)Å   c=31.440(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H28N4

C26H28N4

Mahanta, Sanjeev P.Kumar, B. SathishBaskaran, SambathSivasankar, ChinnappanPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2012) 14, 2 548-551

a=9.4161(12)Å   b=9.7498(13)Å   c=13.4677(17)Å

α=110.833(2)°   β=93.481(2)°   γ=102.570(2)°

C20H30N2O5

C20H30N2O5

Kumar, B. SenthilVenkataramasubramanian, V.Sudalai, Arumugam

Organic letters (2012) 14, 10 2468-2471

a=13.4858(4)Å   b=11.0668(3)Å   c=17.2464(7)Å

α=90.00°   β=123.609(2)°   γ=90.00°

C28H29N5O4

C28H29N5O4

Samanta, RitwikKumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

Organic letters (2015) 17, 17 4140-4143

a=7.7823(8)Å   b=10.8987(12)Å   c=15.2414(18)Å

α=72.781(10)°   β=83.016(9)°   γ=85.094(9)°

C4H3N3O4

C4H3N3O4

Thaltiri, VikranthChavva, KurumurthyKumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 31 12318

a=6.5935(11)Å   b=7.7118(14)Å   c=11.559(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H3N5O8

C5H3N5O8

Thaltiri, VikranthChavva, KurumurthyKumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 31 12318

a=11.3262(5)Å   b=10.6080(4)Å   c=15.3741(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H3N3O4

C4H3N3O4

Thaltiri, VikranthChavva, KurumurthyKumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 31 12318

a=9.0328(6)Å   b=10.8978(9)Å   c=12.4228(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H4N4O6

C5H4N4O6

Thaltiri, VikranthChavva, KurumurthyKumar, B. SathishPanda, Pradeepta K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 31 12318

a=15.7046(10)Å   b=19.0277(10)Å   c=8.4560(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H42N2O8S

C34H42N2O8S

Aher, Ravindra D.Kumar, B. SenthilSudalai, Arumugam

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 3 2024-2031

a=11.8115(15)Å   b=12.0852(16)Å   c=13.2004(18)Å

α=94.688(9)°   β=106.380(9)°   γ=105.365(8)°