Structures by: Krzhizhanovskaya M. G.

Total: 7

Stanfieldite

0.25(Ca31.87Fe2.26Mg37.88O192P48)

Britvin, Sergey N.Krzhizhanovskaya, Maria G.Bocharov, Vladimir N.Obolonskaya, Edita V.

Crystals (2020) 10, 6 464

a=22.7973(4)Å   b=9.9833(2)Å   c=17.0522(3)Å

α=90°   β=99.954(2)°   γ=90°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Kabalov, Yu.K.Sokolova, E.V.

Kristallografiya (2000) 45, 629-634

a=8.209Å   b=10.092Å   c=5.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bannova, I.I.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Bubnova, R.S.

Kristallografiya (1998) 43, 26-30

a=8.438Å   b=8.719Å   c=6.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb5 (B19 O31)

B19O31Rb5

Bannova, I.I.Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Krzhizhanovskaya, M.G.

Kristallografiya (1999) 44, 220-225

a=18.211Å   b=11.519Å   c=13.31Å

α=90°   β=95.63°   γ=90°

Sr Bi2 (B4 O10)

B4Bi2O10Sr

Bubnova, R.S.Egorysheva, A.V.Kozin, M.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Filatov, S.K.Volodin, V.D.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1260-1264

a=6.819Å   b=9.856Å   c=9.8118Å

α=96.095°   β=109.116°   γ=101.937°

Rb3 (B7 O12)

B7O12Rb3

Krivovichev, S.V.Filatov, S.K.Shakhverdova, I.P.Burns, P.C.Krzhizhanovskaya, M.G.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 985-992

a=6.603Å   b=6.632Å   c=30.085Å

α=91.183°   β=91.781°   γ=119.293°

Bismuth Tantalate

BiO4Ta

Zhuk, Nadezhda A.Krzhizhanovskaya, Maria G.Belyy, Vladimir A.Kharton, Vladislav V.Chichineva, Alena I.

Chemistry of Materials (2020)

a=3.92456(4)Å   b=15.06245(16)Å   c=5.63484(6)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°