Structures by: Kruglik A. I.

Total: 13

Li N H4 S O4

H4LiNO4S

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.Aleksandrov, K.S.

Kristallografiya (1978) 23, 494-498

a=17.511Å   b=9.13Å   c=6.274Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs3 Cd Br5

Br5CdCs3

Kruglik, A.I.Kovalev, G.V.Vasil'ev, A.D.Grankina, V.A.

Kristallografiya (1992) 37, 583-589

a=9.563Å   b=9.563Å   c=15.8619Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)2.34 Rb0.66 Zn Br5

Br5H9.36N2.34Rb0.66Zn

Kruglik, A.I.Vasil'ev, A.D.Grankina, V.A.Kovalev, G.V.

Kristallografiya (1992) 37, 583-589

a=9.0313Å   b=9.0313Å   c=15.1406Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb4 (Cd Br6)

Br6CdRb4

Kruglik, A.I.Vasil'ev, A.D.Grankina, V.A.

Kristallografiya (1992) 37, 815-817

a=13.033Å   b=13.033Å   c=16.268Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb4 (Cd Cl6)

CdCl6Rb4

Kruglik, A.I.Vasil'ev, A.D.Grankina, V.A.

Kristallografiya (1992) 37, 815-817

a=12.442Å   b=12.442Å   c=15.564Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs Li (S O4)

CsLiO4S

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.Zhelezin, E.P.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 1384-1387

a=9.456Å   b=5.456Å   c=8.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Rb (S O4)

LiO4RbS

Kruglik, A.I.Misjul', S.V.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1979) 24, 582-585

a=9.118Å   b=5.294Å   c=8.738Å

α=90°   β=90°   γ=89.53°

(N H4)4 (Se O4) (H Se O4)2

H18N4O12Se3

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1977) 22, 1082-1085

a=7.133Å   b=10.37Å   c=10.512Å

α=113.93°   β=93.5°   γ=107.63°

(Pd (N H3)2 Cl2)

Cl2H6N2Pd

Kirik, S.D.Krapivko, A.A.Kruglik, A.I.Yakimov, I.S.

Kristallografiya (1991) 36, 1563-1566

a=8.1513Å   b=8.1513Å   c=7.7971Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Mg3 In (Mo O4)5

InMg3Mo5NaO20

Klevtsova, R.F.Vasil'ev, A.D.Kozhevnikova, N.M.Glinskaya, L.A.Kruglik, A.I.Kotova, I.Yu.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1993) 34, 147-151

a=7.0476Å   b=17.935Å   c=6.9849Å

α=87.65°   β=100.98°   γ=92.51°

Li3 Ba2 Tm3 (Mo O4)8

Ba2Li3Mo8O32Tm3

Klevtsova, R.F.Vasil'ev, A.D.Kozhevnikova, N.M.Glinskaya, L.A.Kruglik, A.I.Korsun, V.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1992) 33, 126-130

a=5.1804Å   b=12.614Å   c=19.057Å

α=90°   β=91.419°   γ=90°

Li3 Ba2 Gd3 (Mo O4)8

Ba2Gd3Li3Mo8O32

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Vasil'ev, A.D.Kruglik, A.I.Kozhevnikova, N.M.Korsun, V.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1992) 33, 126-130

a=5.238Å   b=12.758Å   c=19.151Å

α=90°   β=91.126°   γ=90°

K Li (Cr O4)

CrKLiO4

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Ishchenko, V.N.Klevtsov, P.V.Perepelitsa, A.P.Aleksandrov, K.S.Kruglik, A.I.

Kristallografiya (1988) 33, 630-635

a=5.186Å   b=8.345Å   c=19.417Å

α=90°   β=90°   γ=90°