Structures by: Krivopalov V. P.

Total: 25

Dichlorido(4-(1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine)copper

C13H11Cl2CuN5

Mark B. BushuevYuri V. GatilovElena B. NikolaenkovaVladimir G. VasilievViktor P. Krivopalov

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 95-103

a=9.233(2)Å   b=9.310(3)Å   c=16.356(5)Å

α=90.00°   β=92.914(13)°   γ=90.00°

Dichlorido(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6- methylpyrimidine)copper

C15H15Cl2CuN5

Mark B. BushuevYuri V. GatilovElena B. NikolaenkovaVladimir G. VasilievViktor P. Krivopalov

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 95-103

a=9.1063(6)Å   b=12.5987(8)Å   c=14.4209(9)Å

α=96.150(3)°   β=90.778(3)°   γ=92.127(3)°

Dodekachloridotetrakis(4-(1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6- methylpyrimidine)heptacopper(2+) hexachloridodicuprate(2-)

C52H44Cl12Cu7N202,Cl6Cu22

Mark B. BushuevYuri V. GatilovElena B. NikolaenkovaVladimir G. VasilievViktor P. Krivopalov

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 95-103

a=9.743(5)Å   b=13.755(6)Å   c=15.437(8)Å

α=65.086(11)°   β=82.287(11)°   γ=87.008(15)°

Tetrachlorido(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6- methylpyrimidine)dicopper

C15H15Cl4Cu2N5

Mark B. BushuevYuri V. GatilovElena B. NikolaenkovaVladimir G. VasilievViktor P. Krivopalov

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 95-103

a=8.6809(4)Å   b=11.9593(5)Å   c=18.8121(8)Å

α=90.00°   β=101.0240(10)°   γ=90.00°

Octachloridobis(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6- methylpyrimidine)tetracopper

C30H30Cl8Cu4N10

Mark B. BushuevYuri V. GatilovElena B. NikolaenkovaVladimir G. VasilievViktor P. Krivopalov

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 95-103

a=20.1333(6)Å   b=11.6425(6)Å   c=17.1806(6)Å

α=90.00°   β=112.518(2)°   γ=90.00°

Dichlorido(4-(1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6- methylpyrimidine)copper hemihydrate

C13H11Cl2CuN5,HO0.50

Mark B. BushuevYuri V. GatilovElena B. NikolaenkovaVladimir G. VasilievViktor P. Krivopalov

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 95-103

a=13.0700(13)Å   b=10.2542(10)Å   c=22.668(2)Å

α=90.00°   β=105.063(3)°   γ=90.00°

C48H46Cl2MnN10,C2H6O,H2O

C48H46Cl2MnN10,C2H6O,H2O

Berezin, Alexey S.Vinogradova, Katerina A.Nadolinny, Vladimir A.Sukhikh, Taisiya S.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 5 1657-1665

a=11.6451(3)Å   b=17.7149(5)Å   c=23.7054(7)Å

α=90°   β=101.5090(10)°   γ=90°

C48H46Cl2MnN10,C3H6O

C48H46Cl2MnN10,C3H6O

Berezin, Alexey S.Vinogradova, Katerina A.Nadolinny, Vladimir A.Sukhikh, Taisiya S.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 5 1657-1665

a=19.279(4)Å   b=13.195(4)Å   c=20.968(7)Å

α=90°   β=115.383(17)°   γ=90°

Bis(2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-4-methyl-6-(pyridin-2-yl)pyrimidine)iron(II)tetrafluoroborate ethanol solvate (1:1)

C30H30N10Fe2,2(BF41),C2H6O

Bushuev, Mark B.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Vinogradova, Katerina A.Gatilov, Yuri V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 29 9585-9591

a=8.8221(5)Å   b=14.8811(7)Å   c=27.4419(15)Å

α=90°   β=93.482(2)°   γ=90°

C42H38BrCuN5P

C42H38BrCuN5P

Vinogradova, Katerina A.Plyusnin, Victor F.Kupryakov, Arkady S.Rakhmanova, Marianna I.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuSheludyakova, Lilia A.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2953-2960

a=11.2558(4)Å   b=13.1040(5)Å   c=13.3930(5)Å

α=69.8400(10)°   β=79.4400(10)°   γ=82.6460(10)°

C42H38ClCuN5P

C42H38ClCuN5P

Vinogradova, Katerina A.Plyusnin, Victor F.Kupryakov, Arkady S.Rakhmanova, Marianna I.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuSheludyakova, Lilia A.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2953-2960

a=11.1677(4)Å   b=13.1184(7)Å   c=13.3150(7)Å

α=69.3970(10)°   β=79.4040(10)°   γ=82.5140(10)°

C42H38CuIN5P

C42H38CuIN5P

Vinogradova, Katerina A.Plyusnin, Victor F.Kupryakov, Arkady S.Rakhmanova, Marianna I.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuSheludyakova, Lilia A.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2953-2960

a=10.5244(3)Å   b=17.7367(7)Å   c=20.6698(9)Å

α=90.00°   β=104.1900(10)°   γ=90.00°

Bis[4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine] iron(II) ditetrafluoroborate hydrate

C30H30FeN102,(BF41)2,0.11(H2O)

Bushuev, Mark B.Daletsky, Vasiliy A.Pishchur, Denis P.Gatilov, Yuri V.Korolkov, Ilya V.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 10 3906-3910

a=12.035(2)Å   b=19.525(4)Å   c=15.481(2)Å

α=90.00°   β=108.034(12)°   γ=90.00°

C25H18N4O

C25H18N4O

Vinogradova, Katerina A.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuBoguslavsky, Evgenii G.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 2 515-524

a=7.9801(7)Å   b=18.5685(19)Å   c=26.854(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H42ClCuN10O2,Cl2Cu

C46H42ClCuN10O2,Cl2Cu

Vinogradova, Katerina A.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuBoguslavsky, Evgenii G.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 2 515-524

a=9.1159(2)Å   b=13.6244(3)Å   c=18.4950(4)Å

α=74.0080(10)°   β=85.5160(10)°   γ=89.2250(10)°

C23H21N5O

C23H21N5O

Vinogradova, Katerina A.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuBoguslavsky, Evgenii G.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 2 515-524

a=11.6372(11)Å   b=7.5691(6)Å   c=21.511(2)Å

α=90.00°   β=94.403(3)°   γ=90.00°

2(C46H42BrCuN10O2),(Br4Cu2)

2(C46H42BrCuN10O2),(Br4Cu2)

Vinogradova, Katerina A.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuBoguslavsky, Evgenii G.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 2 515-524

a=20.0008(5)Å   b=18.3973(4)Å   c=24.6565(7)Å

α=90.00°   β=95.0920(10)°   γ=90.00°

C25H18Br3Cu2N4O

C25H18Br3Cu2N4O

Vinogradova, Katerina A.Krivopalov, Viktor P.Nikolaenkova, Elena B.Pervukhina, Natalia V.Naumov, Dmitrii YuBoguslavsky, Evgenii G.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 2 515-524

a=8.2845(2)Å   b=12.2544(3)Å   c=24.6190(7)Å

α=90.00°   β=92.9230(10)°   γ=90.00°

Bis(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine)-iron(ii) bis(tetrafluoroborate)

C30H30FeN102,2(BF41)

Bushuev, Mark B.Pishchur, Denis P.Logvinenko, Vladimir A.Gatilov, Yuri V.Korolkov, Ilya V.Shundrina, Inna K.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 1 107-120

a=12.8079(14)Å   b=19.1932(19)Å   c=27.373(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bis(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine)-iron(ii) bis(tetrafluoroborate) hemi(ethanol hydrate)

C30H30FeN102,2(BF41),0.41(C2H6O),0.4(H2O)

Bushuev, Mark B.Pishchur, Denis P.Logvinenko, Vladimir A.Gatilov, Yuri V.Korolkov, Ilya V.Shundrina, Inna K.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 1 107-120

a=46.241(3)Å   b=8.2140(5)Å   c=18.5849(10)Å

α=90°   β=93.444(4)°   γ=90°

Bis(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine)-iron(ii) bis(tetrafluoroborate) ethanol hydrate

C30H30FeN102,2(BF41),C2H6O,H2O

Bushuev, Mark B.Pishchur, Denis P.Logvinenko, Vladimir A.Gatilov, Yuri V.Korolkov, Ilya V.Shundrina, Inna K.Nikolaenkova, Elena B.Krivopalov, Viktor P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 45, 1 107-120

a=16.9811(4)Å   b=11.3326(3)Å   c=20.1037(6)Å

α=90°   β=105.4330(10)°   γ=90°

4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-phenyl-pyrimidyne

C16H16N4

Eugenia V. PeresypkinaMark B. BushuevAlexander V. VirovetsVictor P. KrivopalovLudmila G. LavrenovaStanislav V. Larionov

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 164-173

a=19.499(3)Å   b=4.7884(6)Å   c=15.106(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-phenyl-pyrimidyne)dichlorocopper(II) green form

C16H16Cl2CuN4

Peresypkina, Eugenia V.Bushuev, Mark B.Virovets, Alexander V.Krivopalov, Victor P.Lavrenova, Ludmila G.Larionov, Stanislav V.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 164-173

a=7.2156(3)Å   b=11.6522(4)Å   c=20.3956(8)Å

α=90.00°   β=99.8410(10)°   γ=90.00°

(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-phenyl-pyrimidyne)dichlorocopper(II) emerald green form

C16H16Cl2CuN4

Peresypkina, Eugenia V.Bushuev, Mark B.Virovets, Alexander V.Krivopalov, Victor P.Lavrenova, Ludmila G.Larionov, Stanislav V.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 164-173

a=11.6899(6)Å   b=14.9843(8)Å   c=19.2115(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-phenyl-pyrimidyne)dichlorocopper(II) orange form

C16H16Cl2CuN4

Peresypkina, Eugenia V.Bushuev, Mark B.Virovets, Alexander V.Krivopalov, Victor P.Lavrenova, Ludmila G.Larionov, Stanislav V.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 164-173

a=9.7652(6)Å   b=18.7631(10)Å   c=9.8115(4)Å

α=90.00°   β=108.5440(10)°   γ=90.00°