Structures by: Kostyleva I. E.

Total: 32

(B0.65 Cu0.35) (Sr1.84 La0.16) La Cu2 O7.3

B0.65Cu2.35La1.16O7.3Sr1.84

Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Esaulova, Yu.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8417Å   b=3.8417Å   c=10.792Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.68 Cu0.32) Sr2 (Y1.26 Ce0.74) Cu2 O9.74

Ce0.74Cr0.68Cu2.32O9.74Sr2Y1.26

Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Alsarraf, A.H.R.M.Esaulova, Yu.V.Palewski, T.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2002) 37, 612-626

a=3.8437Å   b=3.8437Å   c=28.226Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.62 Cu0.38) (Sr1.80 La0.20) (La0.54 Ca0.46) Cu2 O7.78

Ca0.46Cr0.62Cu2.38La0.74O7.78Sr1.8

Kuz'micheva, G.M.Esaulova, Yu.V.Alsarraf, A.H.R.M.Andreenko, A.S.Palewski, T.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2002) 37, 612-626

a=3.8872Å   b=3.8872Å   c=11.521Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru (Sr1.82 Nd0.18) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O10

Ce0.8Cu2Nd1.38O10RuSr1.82

Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.848Å   b=3.848Å   c=28.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.45 Cu0.55) Sr2 Ca Cu2 O7.07

Bi0.45CaCu2.55O7.07Sr2

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.796Å   b=3.796Å   c=12.689Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(V0.41 Cu0.59) Sr2 (Y1.95 Ce0.05) Cu2 O9

Ce0.05Cu2.59O9Sr2V0.41Y1.95

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8294Å   b=3.8294Å   c=28.335Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn0.5 Cu0.5) Sr2 (Y1.5 Ce0.5) Cu2 O9.15

Ce0.5Cu2.5Mn0.5O9.15Sr2Y1.5

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.802Å   b=3.802Å   c=28.212Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.76 Cu0.24) (Sr1.64 Er0.36) (Er0.75 Ca0.25) Cu2 O7

Ca0.25Cu2.24Er1.11O7Pb0.76Sr1.64

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8223Å   b=3.8223Å   c=11.8716Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.74 Cu0.26) (Sr1.75 Yb0.25) (Yb0.7 Ca0.3) Cu2 O7

Ca0.3Cu2.26O7Pb0.74Sr1.75Yb0.95

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8161Å   b=3.8161Å   c=11.8649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.83 Cu0.17) (Sr1.67 Lu0.33) (Lu0.64 Ca0.36) Cu2 O7.00

Ca0.36Cu2.17Lu0.97O7Pb0.83Sr1.67

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.809Å   b=3.809Å   c=11.8437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo0.55 Cu0.45) (Sr1.26 Gd0.74) Gd Cu2 O8

Cu2.45Gd1.74Mo0.55O8Sr1.26

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8385Å   b=3.8385Å   c=11.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.74 Cu0.26) (Sr1.7 La0.3) (La0.52 Sr0.48) Cu2 O8

Cr0.74Cu2.26La0.82O8Sr2.18

Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.894Å   b=3.894Å   c=11.559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.53 Cu0.47) (Sr1.39 La0.61) (La0.7 Sr0.3) Cu2 O7

Cr0.53Cu2.47La1.31O7Sr1.69

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8223Å   b=3.8223Å   c=11.601Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.62 Cu0.38) (Sr1.42 Nd0.58) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O10

Ce0.8Cu2.38Nd1.78O10Ru0.62Sr1.42

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.8617Å   b=3.8617Å   c=28.502Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.59 Cu0.41) (Sr1.12 Nd0.88) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O10

Ce0.8Cu2.41Nd2.08O10Ru0.59Sr1.12

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.87Å   b=3.87Å   c=28.487Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.67 Cu0.33) (Sr1.66 Nd0.34) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O9.74

Ce0.8Cu2.33Nd1.54O9.74Ru0.67Sr1.66

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.849Å   b=3.849Å   c=28.575Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo0.7 Cu0.3) (Sr1.46 Gd0.54) (Gd1.4 Ce0.6) Cu2 O10

Ce0.6Cu2.3Gd1.94Mo0.7O10Sr1.46

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8277Å   b=3.8277Å   c=28.229Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.35 Cu0.65) Sr2 (Y1.73 Ce0.27) Cu2 O9

Ce0.27Cr0.35Cu2.65O9Sr2Y1.73

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8317Å   b=3.8317Å   c=28.284Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.83 Sr0.17) Ru O2.94

La0.83O2.94RuSr0.17

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.939Å   b=3.939Å   c=3.939Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.84 La0.16) (Ru O3)

La0.16O3RuSr0.84

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.9283Å   b=3.9283Å   c=3.9283Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.78 La0.22) Ru O2.96

La0.22O2.96RuSr0.78

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.991Å   b=3.991Å   c=3.991Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.76 La0.24) Ru0.96 O2.7

La0.24O2.7Ru0.96Sr0.76

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.94Å   b=3.94Å   c=3.94Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.92 La0.08) Cu O1.89

CuLa0.08O1.89Sr0.92

Luparev, V.V.Kostyleva, I.E.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.931Å   b=3.931Å   c=3.423Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.94 La0.06) Cu O1.89

CuLa0.06O1.89Sr0.94

Luparev, V.V.Kostyleva, I.E.Kuz'micheva, G.M.Palewski, T.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9284Å   b=3.9284Å   c=3.4331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.83 Nd0.17) Cu O2.00

CuNd0.17O2Sr0.83

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9453Å   b=3.9453Å   c=3.3836Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.83 Pr0.17) Cu O2.02

CuO2.02Pr0.17Sr0.83

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Palewski, T.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9492Å   b=3.9492Å   c=3.3833Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.92 Eu0.08) Cu O2.03

CuEu0.08O2.03Sr0.92

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.932Å   b=3.932Å   c=3.402Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.98 Eu0.02) Cu O1.96

CuEu0.02O1.96Sr0.98

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.93Å   b=3.93Å   c=3.426Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.79 Eu0.21) Cu O1.94

CuEu0.21O1.94Sr0.79

Luparev, V.V.Khlybov, E.P.Kuz'micheva, G.M.Palewski, T.Kostyleva, I.E.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9421Å   b=3.9421Å   c=3.371Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.92 Ce0.08) (Sr0.85 Eu0.15)2 (Eu0.75 Ce0.25)2 Cu2 O10.024

Ce0.58Cu2Eu1.8O10.024Ru0.92Sr1.7

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.Luparev, V.V.Kostyleva, I.E.Gavrilov, K.N.

Physica C (Amsterdam) (2001) 350, 105-114

a=3.8424Å   b=3.8424Å   c=28.559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.96 Cu0.04) (Sr0.98 Gd0.02)2 (Gd0.84 Sr0.16) Cu2 O8.02

Cu2.04Gd0.88O8.02Ru0.96Sr2.12

Kuz'micheva, G.M.Luparev, V.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Gavrilov, K.N.

Physica C (Amsterdam) (2001) 350, 105-114

a=3.8405Å   b=3.8405Å   c=11.568Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al0.92 Cu0.08) (Sr1.78 Pr0.22) (Pr0.95 Sr0.05) Cu2 O7.45

Al0.92Cu2.08O7.45Pr1.17Sr1.83

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Afanas'eva, I.N.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.9005Å   b=3.9005Å   c=11.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°