Structures by: Khidirov I.

Total: 7

Tb3 Ni6 Al2 D0.3

Al2D0.3Ni6Tb3

Yartys', V.A.Khidirov, I.Pavlenko, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 428-435

a=8.93Å   b=8.93Å   c=8.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb3 Ni6 Al2 D0.5

Al2D0.5Ni6Tb3

Yartys', V.A.Pavlenko, V.V.Khidirov, I.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1992) 18, 428-435

a=9.841Å   b=9.841Å   c=9.841Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb3 Ni6 Al2 D6.5

Al2D6.5Ni6Tb3

Yartys', V.A.Khidirov, I.Pavlenko, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 25-31

a=9.064Å   b=9.064Å   c=9.064Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti C0.3 N0.6 H0.08

C0.3H0.08N0.6Ti

Khidirov, I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1996) 32, 571-576

a=4.279Å   b=4.279Å   c=4.279Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti C0.25 N0.22 H0.19

C0.25H0.19N0.22Ti

Khidirov, I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1996) 32, 571-576

a=4.272Å   b=4.272Å   c=4.272Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti C0.38 N0.35 H0.11

C0.38H0.11N0.35Ti

Khidirov, I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1996) 32, 571-576

a=8.592Å   b=8.592Å   c=8.592Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti2 N0.8 H0.42

H0.42N0.8Ti2

Khidirov, I.Kurbonov, I.I.Mukhtarova, N.N.

Kristallografiya (1996) 41, 450-456

a=5.163Å   b=3.012Å   c=4.828Å

α=90°   β=89.82°   γ=90°