Structures by: Kharitonov Y. U.

Total: 10

Li Cd (Mo O4) (O H)

CdHLiMoO5

Kobtsev, B.M.Kharitonov, Yu.A.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 179, 84-87

a=7.91Å   b=5.95Å   c=9.77Å

α=90°   β=107.5°   γ=90°

Na2 (Cr2 O7) (H2 O)2

Cr2H4Na2O9

Kharitonov, Yu.A.Kuz'min, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1970) 15, 942-948

a=6.21Å   b=10.9Å   c=12.94Å

α=90°   β=95°   γ=90°

Ca4 (Be2.5 Al1.5) (Si9 O25.5 (O H)0.5) (O H)2

Al1.5Be2.5Ca4H2.5O28Si9

Kharitonov, Yu.A.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 87-93

a=23.07Å   b=4.96Å   c=19.43Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 (Si O4) O

O5SiY2

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Kharitonov, Yu.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1970) 15, 926-933

a=10.41Å   b=6.721Å   c=12.49Å

α=90°   β=102.65°   γ=90°

Y4 Ge O6 ((O H).5 F.5)4

F2GeH2O8Y4

Maksimov, B.A.Kharitonov, Yu.A.Nikol'skii, Yu.V.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 87-89

a=5.618Å   b=6.276Å   c=6.885Å

α=91.45°   β=109.44°   γ=111.24°

Y4 Ge O6 (O H)4

GeH4O10Y4

Maksimov, B.A.Belov, N.V.Nikol'skii, Yu.V.Kharitonov, Yu.A.Plyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 87-89

a=5.618Å   b=6.276Å   c=6.885Å

α=91.45°   β=109.44°   γ=111.24°

Na15 Lu3 (Si12 O36)

Lu3Na15O36Si12

Merinov, B.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.Kharitonov, Yu.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 240, 81-84

a=21.926Å   b=21.926Å   c=12.556Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc2 Ge O5

GeO5Sc2

Maksimov, B.A.Gorbunov, Yu.A.Kharitonov, Yu.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1974) 19, 1081-1083

a=10.927Å   b=10.656Å   c=10.486Å

α=90°   β=90°   γ=93.5°

K2 (Cr4 O13)

Cr4K2O13

Kuz'min, E.A.Golovachev, V.P.Belov, N.V.Kharitonov, Yu.A.

Kristallografiya (1972) 17, 929-933

a=8.71Å   b=7.55Å   c=9.37Å

α=90°   β=93°   γ=90°

Ca5 (Si O4)2 (O H)2

Ca5H2O10Si2

Ganiev, R.M.Kharitonov, Yu.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 188, 1281-1283

a=11.42Å   b=5.05Å   c=8.93Å

α=90°   β=109.3°   γ=90°