Structures by: Kalichak Y. A.

Total: 92

La3 Au4 In7

Au4In7La3

Poettgen, R.Hoffmann, R.D.Galadzhun, Ya.V.Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 1773-1777

a=4.6042Å   b=13.895Å   c=10.396Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag4EuIn8

Ag4EuIn8

Stets, I.N.Galadzhun, Ya.V.Kal'ichak, Ya.M.Sysa, L.V.

Kristallografiya (1994) 39, 821-824

a=9.925Å   b=9.925Å   c=9.927Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce12 Pt7 In

Ce12InPt7

Galadzhun, Ya.V.Zaremba, V.I.Davydov, V.M.Stepien-Damm, J.Kal'ichak, Ya.M.Pikul, A.P.Kaczorowski, D.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 17-25

a=12.102Å   b=12.102Å   c=14.542Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La Ni In D1.225

D1.225InLaNi

Yartys', V.A.Denys, R.V.Fjellvag, H.Hauback, B.C.Bulyk, I.I.Kal'ichak, Ya.M.Riabov, A.B.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.381Å   b=7.381Å   c=4.6489Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce Ni In D0.48

CeD0.48InNi

Yartys', V.A.Denys, R.V.Hauback, B.C.Bulyk, I.I.Fjellvag, H.Riabov, A.B.Kal'ichak, Ya.M.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.5919Å   b=7.5919Å   c=3.9947Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Ni In D0.547

D0.547InNdNi

Yartys', V.A.Fjellvag, H.Denys, R.V.Hauback, B.C.Kal'ichak, Ya.M.Bulyk, I.I.Riabov, A.B.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.593Å   b=7.593Å   c=3.9916Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce Ni In D1.236

CeD1.236InNi

Yartys', V.A.Riabov, A.B.Denys, R.V.Hauback, B.C.Kal'ichak, Ya.M.Fjellvag, H.Bulyk, I.I.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.2921Å   b=7.2921Å   c=4.6238Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Ni In D1.19

D1.19InNdNi

Yartys', V.A.Denys, R.V.Bulyk, I.I.Fjellvag, H.Hauback, B.C.Riabov, A.B.Kal'ichak, Ya.M.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.2255Å   b=7.2255Å   c=4.5752Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Ni In D1.23

D1.23InNdNi

Yartys', V.A.Denys, R.V.Hauback, B.C.Fjellvag, H.Riabov, A.B.Bulyk, I.I.Kal'ichak, Ya.M.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.1954Å   b=7.1954Å   c=4.5716Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La Ni In D0.48

D0.48InLaNi

Yartys', V.A.Denys, R.V.Bulyk, I.I.Kal'ichak, Ya.M.Fjellvag, H.Hauback, B.C.Riabov, A.B.

Journal of Alloys Compd. (2002) 330, 132-140

a=7.7004Å   b=7.7004Å   c=4.0733Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr12 Pt7 In

InPr12Pt7

Galadzhun, Ya.V.Pikul, A.P.Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Davydov, V.M.Stepien-Damm, J.Kaczorowski, D.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 17-25

a=11.976Å   b=11.976Å   c=14.478Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho12 Pt7 In

Ho12InPt7

Galadzhun, Ya.V.Zaremba, V.I.Pikul, A.P.Kal'ichak, Ya.M.Davydov, V.M.Stepien-Damm, J.Kaczorowski, D.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 17-25

a=11.369Å   b=11.369Å   c=14.462Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm2 Ni1.89 In

InNi1.89Tm2

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.Dzevenko, M.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1247-1253

a=7.3108Å   b=7.3108Å   c=3.588Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm2.22 Ni1.81 In0.78

In0.78Ni1.81Tm2.22

Lukachuk, M.Poettgen, R.Kal'ichak, Ya.M.Dzevenko, M.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1247-1253

a=7.3437Å   b=7.3437Å   c=3.586Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm4.82 Ni2 In1.18

In1.18Ni2Tm4.82

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.Dzevenko, M.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1247-1253

a=7.51Å   b=7.51Å   c=13.171Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y Ni In2

In2NiY

Hlukhyy, V.Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1359-1364

a=4.3152Å   b=10.42Å   c=7.3Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y4 Ni11 In20

In20Ni11Y4

Hlukhyy, V.Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1359-1364

a=22.512Å   b=4.3077Å   c=16.585Å

α=90°   β=124.62°   γ=90°

La Ni In4

In4LaNi

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Galadzhun, Ya.V.Miliyanchuk, Kh.Yu.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Chemistry - A European Journal (2001) 7, 5343-5349

a=4.482Å   b=16.895Å   c=7.221Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La Ni7.36 In5.64

In5.64LaNi7.36

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Galadzhun, Ya.V.Miliyanchuk, Kh.Yu.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Chemistry - A European Journal (2001) 7, 5343-5349

a=8.066Å   b=9.248Å   c=12.465Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb Pt In4

In4PtYb

Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Rodewald, U.C.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1157-1161

a=4.445Å   b=16.55Å   c=7.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb Rh In5

In5RhYb

Zaremba, V.I.Rodewald, U.C.Hoffmann, R.D.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1157-1161

a=4.5952Å   b=4.5952Å   c=7.442Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb Co In5

CoIn5Yb

Zaremba, V.I.Hoffmann, R.D.Rodewald, U.C.Poettgen, R.Kal'ichak, Ya.M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1157-1161

a=4.559Å   b=4.559Å   c=7.433Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd4 Pd10 In21

In21Nd4Pd10

Zaremba, V.Rodewald, U.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.Galadzhun, Ya.V.Kaczorowski, D.Hoffmann, R.D.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 434-442

a=23.002Å   b=4.4975Å   c=19.378Å

α=90°   β=133.32°   γ=90°

Pr4 Pd10 In21

In21Pd10Pr4

Zaremba, V.Rodewald, U.Galadzhun, Ya.V.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.Kaczorowski, D.Hoffmann, R.D.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 434-442

a=23.038Å   b=4.5078Å   c=19.406Å

α=90°   β=133.39°   γ=90°

Ce4 Pd10 In21

Ce4In21Pd10

Zaremba, V.Rodewald, U.Hoffmann, R.D.Galadzhun, Ya.V.Kaczorowski, D.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 434-442

a=23.082Å   b=4.5252Å   c=19.448Å

α=90°   β=133.4°   γ=90°

La4 Pd10 In21

In21La4Pd10

Zaremba, V.I.Rodewald, U.C.Kal'ichak, Ya.M.Galadzhun, Ya.V.Kaczorowski, D.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 434-442

a=23.143Å   b=4.547Å   c=19.407Å

α=90°   β=133.43°   γ=90°

Sm4 Pd10 In21

In21Pd10Sm4

Zaremba, V.Rodewald, U.Kaczorowski, D.Hoffmann, R.D.Kal'ichak, Ya.M.Galadzhun, Ya.V.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 629, 434-442

a=22.956Å   b=4.4707Å   c=19.357Å

α=90°   β=133.16°   γ=90°

Yb2 Pd6 In13

In13Pd6Yb2

Zaremba, V.Dubenskiy, V.Kal'ichak, Ya.M.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Solid State Sciences (2002) 4, 10-1293

a=16.77Å   b=4.3817Å   c=13.397Å

α=90°   β=118.53°   γ=90°

Tb6 Pt12 In23

In23Pt12Tb6

Zaremba, V.Kal'ichak, Ya.M.Dubenskiy, V.Rodewald, U.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Journal of Solid State Chemistry (2002) 169, 118-124

a=28.346Å   b=4.4005Å   c=14.771Å

α=90°   β=112.37°   γ=90°

Dy2 Pt7 In16

Dy2In16Pt7

Zaremba, V.Rodewald, U.Dubenskiy, V.Kal'ichak, Ya.M.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.

Journal of Solid State Chemistry (2002) 169, 118-124

a=12.111Å   b=19.978Å   c=4.395Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 Ni8 In4

Ca3In4Ni8

Zaremba, V.Muts, I.Poettgen, R.Kal'ichak, Ya.M.Hoffmann, R.D.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 160, 415-420

a=8.989Å   b=8.989Å   c=7.522Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce4 Ni7 In8

Ce4In8Ni7

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Dmytrakh, O.V.

Kristallografiya (1988) 33, 601-604

a=14.752Å   b=24.184Å   c=4.3951Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn2.7 Ni2.3) Nd

Mn2.7NdNi2.3

Kal'ichak, Ya.M.Oniskovets, B.D.Bodak, O.I.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Tsvetnaya Metallurgiya (1983) 11, 227-230

a=5.2Å   b=5.2Å   c=4.22Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce3 In0.89 Ge1.11

Ce3Ge1.11In0.89

Nychyporuk, G.Zaremba, V.Pietraszko, A.Stepien-Damm, J.Kal'ichak, Ya.M.

Journal of Alloys Compd. (2000) 312, 154-157

a=12.142Å   b=12.142Å   c=15.919Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu0.25 In0.75)2 Eu

Cu0.5EuIn1.5

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 739-740

a=4.942Å   b=4.942Å   c=3.935Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.5 In1.5) La

Cu0.5In1.5La

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.821Å   b=4.821Å   c=4.025Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 In0.75)2 Nd

Cu0.5In1.5Nd

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.784Å   b=4.784Å   c=3.8Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 In0.75)2 Pr

Cu0.5In1.5Pr

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.789Å   b=4.789Å   c=3.812Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Eu (In0.75 Ni0.25)2

EuIn1.5Ni0.5

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 739-740

a=4.96Å   b=4.96Å   c=3.933Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (In1.5 Ni0.5)

CeIn1.5Ni0.5

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.834Å   b=4.834Å   c=3.928Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Cu0.5 In1.5)

CeCu0.5In1.5

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Zavalii, P.Yu.Kal'ichak, Ya.M.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.818Å   b=4.818Å   c=3.899Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Co0.4 Mn0.6)2

CeCo0.8Mn1.2

Bodak, O.I.Kal'ichak, Ya.M.Skvorchuk, V.P.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1981) 43, 83-88

a=7.38Å   b=7.38Å   c=7.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ce2 Cu3 In3)1.25

Ce2Cu4In3

Baranyak, V.M.Bel'skii, V.K.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1990) 26, 1985-1987

a=4.245Å   b=4.245Å   c=10.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho10In20Ni9

Ho10In20Ni9

Zaremba, V.I.Bel'skii, V.K.Kal'ichak, Ya.M.Gladyshevskii, E.I.Pecharskii, V.K.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1987) 1987, 45-48

a=13.286Å   b=13.286Å   c=9.083Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2DyIn

Cu2DyIn

Kal'ichak, Ya.M.Dm'itrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.593Å   b=6.593Å   c=6.593Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2GdIn

Cu2GdIn

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.641Å   b=6.641Å   c=6.641Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2InLa

Cu2InLa

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 33-35

a=6.845Å   b=6.845Å   c=6.845Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2InLu

Cu2InLu

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.509Å   b=6.509Å   c=6.509Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2InSc

Cu2InSc

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.362Å   b=6.362Å   c=6.362Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2InTm

Cu2InTm

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Ogr'izlo, M.M.Bodak, O.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.511Å   b=6.511Å   c=6.511Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2InSm

Cu2InSm

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.732Å   b=6.732Å   c=6.732Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2CoIn8

Ce2CoIn8

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Bruskov, V.A.Baranyak, V.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 213-215

a=4.64Å   b=4.64Å   c=12.251Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu2InY

Cu2InY

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Ogr'izlo, M.M.Bodak, O.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 34-36

a=6.601Å   b=6.601Å   c=6.601Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeNi2

CeNi2

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.

Metallofizkika (1974) 52, 119-121

a=7.225Å   b=7.225Å   c=7.225Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeCoIn5

CeCoIn5

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Baranyak, V.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 213-215

a=4.601Å   b=4.601Å   c=7.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Cu0.77 Mn0.23)5

CeCu3.85Mn1.15

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.Krasovskaya, G.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1979) 41, 868-870

a=5.23Å   b=5.23Å   c=4.25Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Mn2.5 Ni2.5)

CeMn2.5Ni2.5

Kal'ichak, Ya.M.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1976) 12, 1149-1154

a=5.098Å   b=5.098Å   c=4.171Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Mn0.15 Ni1.85)

CeMn0.15Ni1.85

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1976) 1976, 961-965

a=7.109Å   b=7.109Å   c=7.109Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co0.97 Mn2.87) Pr

Co0.97Mn2.87Pr

Kal'ichak, Ya.M.Oniskovets, B.D.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1983) 1983, 165-168

a=12.612Å   b=12.612Å   c=12.612Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Mn6 Ni5)

CeMn6Ni5

Kal'ichak, Ya.M.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1975) 20, 1045-1047

a=8.348Å   b=8.348Å   c=4.919Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Fe0.64 Mn0.36)12

CeFe7.68Mn4.32

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1976) 21, 507-510

a=8.57Å   b=8.57Å   c=4.759Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Co0.883 Cr0.117)2

CeCo1.766Cr0.234

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.

Metallofizkika (1974) 52, 119-121

a=7.21Å   b=7.21Å   c=7.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Ni.883 Cr.117)2

CeCr0.234Ni1.766

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.

Metallofizkika (1974) 52, 119-121

a=7.21Å   b=7.21Å   c=7.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Fe1.08 Mn.92)

CeFe1.08Mn0.92

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.

Metallofizkika (1974) 52, 119-121

a=7.36Å   b=7.36Å   c=7.36Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ce0.2 Gd0.8) Mn2

Ce0.2Gd0.8Mn2

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.Chujko, G.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 39-42

a=5.437Å   b=5.437Å   c=8.822Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu13 In13) La2

Cu13In13La2

Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.Ogr'izlo, M.M.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1984) 1984, 33-35

a=12.492Å   b=12.492Å   c=12.492Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu5.1ErIn6.9

Cu5.1ErIn6.9

Sysa, L.V.Akhmad, B.Kal'ichak, Ya.M.Baranyak, V.M.

Kristallografiya (1989) 34, 744-745

a=9.152Å   b=9.152Å   c=5.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co1.87In4Lu3

Co1.87In4Lu3

Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.Sobolev, A.N.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1989) 1989, 37-39

a=7.814Å   b=7.814Å   c=3.521Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CeCu1.5In1.5

CeCu1.5In1.5

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.Bel'skii, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 2316-2318

a=4.245Å   b=4.245Å   c=10.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu0.175 In0.825)2 Gd

Cu0.35GdIn1.65

Bakar, A.M.Kal'ichak, Ya.M.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Tsvetnaya Metallurgiya (1990) 1990, 99-102

a=4.77Å   b=4.77Å   c=3.675Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Cu0.8 In1.2)

CeCu0.8In1.2

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1235-1238

a=4.804Å   b=4.804Å   c=3.837Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CaCuIn2

CaCuIn2

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Kristallografiya (1993) 38, 271-274

a=4.442Å   b=10.68Å   c=7.449Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2CuIn3

Ca2CuIn3

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Kristallografiya (1993) 38, 271-274

a=4.755Å   b=7.511Å   c=8.302Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaCu8.2In2.8

CaCu8.2In2.8

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Kristallografiya (1993) 38, 271-274

a=8.637Å   b=8.637Å   c=5.188Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaCu6.06In5.94

CaCu6.06In5.94

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Neorganicheskie Materialy (1994) 30, 779-782

a=9.253Å   b=9.253Å   c=5.415Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2Cu13In11

Ca2Cu13In11

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Kristallografiya (1993) 38, 271-274

a=9.242Å   b=9.242Å   c=5.413Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaIn4Ni

CaIn4Ni

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Kristallografiya (1993) 38, 271-274

a=4.401Å   b=16.549Å   c=7.294Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu Cu In4

CuEuIn4

Sysa, L.V.Kal'ichak, Ya.M.

Kristallografiya (1993) 38, 271-274

a=4.493Å   b=16.935Å   c=7.373Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu Au In2

AuEuIn2

Kal'ichak, Ya.M.Hoffmann, R.D.Poettgen, R.Zaremba, V.I.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2000) 55, 834-840

a=4.681Å   b=11.055Å   c=7.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm Ni0.76 In1.21

In1.21Ni0.76Tm

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2004) 59, 893-897

a=7.5837Å   b=7.5837Å   c=3.6668Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Ni0.8 In1.16

In1.16Ni0.8Tm

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2004) 59, 893-897

a=7.5294Å   b=7.5294Å   c=3.6651Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Ni0.88 In1.1

In1.1Ni0.88Tm

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2004) 59, 893-897

a=7.4706Å   b=7.4706Å   c=3.6776Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Ni4 In

InNi4Tm

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Nilges, T.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 393-397

a=6.994Å   b=6.994Å   c=6.994Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd0.79 Pt2 In0.21

Gd0.79In0.21Pt2

Lukachuk, M.Nilges, T.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 393-397

a=7.6012Å   b=7.6012Å   c=7.6012Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu0.85 Pt2 In0.15

Eu0.85In0.15Pt2

Lukachuk, M.Nilges, T.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 393-397

a=7.6916Å   b=7.6916Å   c=7.6916Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu0.94 Pt2 In0.06

Eu0.94In0.06Pt2

Lukachuk, M.Kal'ichak, Ya.M.Nilges, T.Poettgen, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 393-397

a=7.7068Å   b=7.7068Å   c=7.7068Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Ni In2

CeIn2Ni

Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Poettgen, R.Tyvanchuk, Yu.B.Hoffmann, R.D.Moeller, M.H.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2002) 57, 791-797

a=4.4078Å   b=18.343Å   c=21.788Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu0.25 In0.75)2 Sm

Cu0.5In1.5Sm

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.704Å   b=4.704Å   c=3.647Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CoHoIn5

CoHoIn5

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Baranyak, V.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 209-210

a=4.547Å   b=4.547Å   c=7.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2Cu9In3

Ce2Cu9In3

Kal'ichak, Ya.M.Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Bel'skii, V.K.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1988) 1988, 39-42

a=17.169Å   b=10.908Å   c=5.202Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce0.78Cu8.76In3.88

Ce0.78Cu8.76In3.88

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.Bel'skii, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 2316-2318

a=12.482Å   b=12.482Å   c=12.482Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuIn2Ni

EuIn2Ni

Kal'ichak, Ya.M.Stepien-Damm, J.Galadzhun, Ya.V.

Zeitschrift fuer Kristallographie - New Crystal Structures (1997) 212, 292-292

a=4.39Å   b=10.644Å   c=7.673Å

α=90°   β=90°   γ=90°