Structures by: Kabalov Y. U.

Total: 26

(Ce0.683 Mg0.167) (P O4)

Ce0.683Mg0.167O4P

Zubkova, N.V.Kabalov, Yu.K.Orlova, A.I.Kitaev, D.V.Kurazhkovskaya, V.S.

Kristallografiya (2003) 48, 445-449

a=6.794Å   b=7.02Å   c=6.468Å

α=90°   β=103.46°   γ=90°

(Ce0.7 Ca0.167) (P O4)

Ca0.167Ce0.7O4P

Zubkova, N.V.Kabalov, Yu.K.Kurazhkovskaya, V.S.Kitaev, D.V.Orlova, A.I.

Kristallografiya (2003) 48, 445-449

a=6.786Å   b=7.01Å   c=6.462Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Pb1.5 (B O2.25)2

B2O4.5Pb1.5

Al'-Ama, A.G.Stefanovich, S.Yu.Belokoneva, E.L.Kurazhkovskaya, V.S.Dimitrova, O.V.Kabalov, Yu.K.

Kristallografiya (2002) 47, 24-29

a=4.9253Å   b=4.9253Å   c=6.3884Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Kabalov, Yu.K.Sokolova, E.V.

Kristallografiya (2000) 45, 629-634

a=8.209Å   b=10.092Å   c=5.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd0.17 Ce0.68 (P0.99 O4)

Cd0.17Ce0.68O4P0.99

Orlova, A.I.Kulikov, I.A.Spiridonova, M.L.Kasantsev, G.N.Orlova, M.P.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.Zubkova, N.V.Samoilov, S.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1442-1449

a=6.7909Å   b=7.0163Å   c=6.4662Å

α=90°   β=103.49°   γ=90°

Na2 Fe (P O4) (O H)

FeHNa2O5P

Kabalov, Yu.K.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 215, 850-853

a=5.227Å   b=13.861Å   c=11.774Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na (Fe.5 Zn.5) (P O4)

Fe0.5NaO4PZn0.5

Kabalov, Yu.K.Belov, N.B.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 216, 1034-1036

a=8.972Å   b=6.854Å   c=5.031Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.794 Ce1.134 Ca0.056 Ba0.02) (C O3)2 ((O H)0.85 F0.15) (H2 O)

C2H2.85Ba0.02Ca0.056Ce1.134F0.15O7.85Sr0.794

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Yamnova, N.A.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.75 Ca0.23) (Sr0.63 Ba1.08 Ce0.82 Ca0.46) (C O3)5

C5Ba1.08Ca0.69Ce0.82Na2.75O15Sr0.63

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Gobechiya, E.R.

Kristallografiya (2002) 47, 46-49

a=10.579Å   b=10.579Å   c=6.5446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr0.48 Ce0.48 Ca0.02 Ba0.01) (Sr0.5 Ce0.5) (C O3)2 ((O H)0.84 F0.14) (H2 O)0.9

C2H2.64Ba0.01Ca0.02Ce0.98F0.14O7.74Sr0.98

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Chukanov, N.V.Kabalov, Yu.K.Yamnova, N.A.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb2 (B5 O9) Br

B5BrO9Pb2

Belokoneva, E.L.Dimitrova, O.V.Kabalov, Yu.K.Stefanovich, S.Yu.

Kristallografiya (2003) 48, 49-53

a=11.524Å   b=11.431Å   c=6.5399Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.752 K0.06 Ca0.144)4 (Si8.32 Al3.52 O24) Cl0.92 (C O3)0.08

C0.08Al3.52Ca0.576Cl0.92K0.24Na3.008O24.24Si8.32

Kabalov, Yu.K.Sokolova, E.V.

Kristallografiya (1996) 41, 461-470

a=12.0413Å   b=12.0413Å   c=7.5809Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na1.23 Ca0.12 Y1.28 Er0.24 F6

Ca0.12Er0.24F6Na1.23Y1.28

Kabalov, Yu.K.Grigor'ev, A.P.Sokolova, E.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1993) 330, 713-715

a=5.9855Å   b=5.9855Å   c=3.5469Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs Zr2 (P O4)3

CsO12P3Zr2

Gobechiya, E.R.Sukhanov, M.V.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.

Kristallografiya (2004) 49, 829-834

a=8.5758Å   b=8.5758Å   c=24.9061Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba0.5 Zr2 (P O4)3

Ba0.5O12P3Zr2

Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.Sukhanov, M.V.

Kristallografiya (2004) 49, 829-834

a=8.6468Å   b=8.6468Å   c=23.9436Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca2.4 Ce0.6 Zr2 Fe2.9 O12

Ca2.4Ce0.6Fe2.9O12Zr2

Urusov, V.S.Rusakov, V.S.Kabalov, Yu.K.Yudintsev, S.V.

Doklady Akad. Nauk (2004) 399, 609-616

a=12.713Å   b=12.713Å   c=12.7153Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2.4 Th0.6 Zr2 Fe2.9 O12

Ca2.4Fe2.9O12Th0.6Zr2

Urusov, V.S.Rusakov, V.S.Kabalov, Yu.K.Yudintsev, S.V.

Doklady Akad. Nauk (2004) 399, 609-616

a=12.7546Å   b=12.7546Å   c=12.7588Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca1.28 Sr0.72) Mg (P O4)2 (H2 O)2

Ca1.28H4MgO10P2Sr0.72

Yakubovich, O.V.Massa, W.Kabalov, Yu.K.Liferovich, R.P.Gavrilenko, P.G.

Kristallografiya (2003) 48, 260-266

a=5.8219Å   b=6.8319Å   c=5.4713Å

α=96.965°   β=108.846°   γ=107.211°

Na4 (Al3 Si9 O24) Cl

Al3ClNa4O24Si9

Kabalov, Yu.K.Sokolova, E.V.Kalygina, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (1999) 44, 1049-1053

a=12.0671Å   b=12.0671Å   c=7.5535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca4 (Al6 Si6 O24) (C O3)

Al6Ca4O24Si6

Sherriff, B.L.Sokolova, E.V.Kabalov, Yu.K.Schneider, J.Jenkins, D.M.Kunath-Fandrei, G.Goetz, S.Jaeger, C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 1201-1213

a=12.2119Å   b=12.2119Å   c=7.5811Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.05 K0.02 Ca3.84) (Si6.1 Al5.9 O24) Cl0.02 (S O4)0.03 (C O3)0.91

Al5.9Ca3.84Cl0.02K0.02Na0.05O24S0.03Si6.1

Sherriff, B.L.Sokolova, E.V.Kabalov, Yu.K.Jenkins, D.M.Jaeger, C.Goetz, S.Kunath-Fandrei, G.Schneider, J.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 1201-1213

a=12.1969Å   b=12.1969Å   c=7.5763Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.78 K0.01 Ca2.86) (Si6.8 Al5.2 O24) Cl0.02 (S O4)0.32 (C O3)0.66

Al5.2Ca2.86Cl0.02K0.01Na0.78O24S0.32Si6.8

Sherriff, B.L.Kabalov, Yu.K.Sokolova, E.V.Jenkins, D.M.Kunath-Fandrei, G.Goetz, S.Jaeger, C.Schneider, J.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 1201-1213

a=12.1637Å   b=12.1637Å   c=7.5739Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na1.17 K0.20 Ca2.82) (Si7.1 Al4.9 O24) Cl0.19 (C O3)0.88

Al4.9Ca2.82Cl0.19K0.2Na1.17O24Si7.1

Sherriff, B.L.Jaeger, C.Sokolova, E.V.Schneider, J.Jenkins, D.M.Goetz, S.Kabalov, Yu.K.Kunath-Fandrei, G.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 1201-1213

a=12.1476Å   b=12.1476Å   c=7.5636Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.23 Ca0.49 Ce0.09) (Ca0.95 Ce0.69 Sr0.55 Ba0.50 Na0.44) (C O3)5

C5Ba0.5Ca1.44Ce0.78Na2.67O15Sr0.55

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Subbotin, V.V.

Kristallografiya (2001) 46, 1009-1013

a=10.4974Å   b=10.4974Å   c=6.4309Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu1.86 Fe0.44 Sn0.33) ((Sn0.64 Fe0.36) S4)

Cu1.86Fe0.8S4Sn0.97

Evstigneyeva, T.L.Kabalov, Yu.K.

Kristallografiya (2001) 46, 418-422

a=5.4179Å   b=5.4179Å   c=5.4179Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K Na0.9) (Ca0.6 Na0.3) Ca1.4 (Nb2.7 Ti1.2 Fe0.05) (Nb2.65 Ti1.3 Fe0.05) (Si16 O48) ((O H)4.75 O3.25) (H2 O)11

Ca2Fe0.1H26.75KNa1.2Nb5.35O67Si16Ti2.5

Yamnova, N.A.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2000) 375, 487-490

a=14.641Å   b=14.214Å   c=7.9148Å

α=90°   β=117.36°   γ=90°