Structures by: Jung W.

Total: 108

(Mg1.9 Cu1.1) Rh5 B2

B2Cu1.1Mg1.9Rh5

Feiten, R.Nagelschmitz, E.A.Mueller, P.Lueken, H.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.238Å   b=9.238Å   c=2.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mg1.7 Fe0.3) Fe Rh5 B2

B2Fe1.3Mg1.7Rh5

Mueller, P.Feiten, R.Lueken, H.Nagelschmitz, E.A.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.299Å   b=9.299Å   c=2.897Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Cr Rh5 B2

B2CrRh5Sc2

Feiten, R.Lueken, H.Nagelschmitz, E.A.Jung, W.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.337Å   b=9.337Å   c=3.058Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu Ir2 B2

B2EuIr2

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 171, 119-125

a=10.672Å   b=9.343Å   c=6.014Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Fe Rh5 B2

B2FeRh5Sc2

Nagelschmitz, E.A.Feiten, R.Jung, W.Mueller, P.Lueken, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.268Å   b=9.268Å   c=3.057Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Ga Rh5 B2

B2GaRh5Sc2

Mueller, P.Nagelschmitz, E.A.Feiten, R.Lueken, H.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.253Å   b=9.253Å   c=3.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 P0.72 Ir5 B2

B2Ir5Mg2P0.72

Schiffer, J.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1990) 581, 135-140

a=9.286Å   b=9.286Å   c=2.9Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sn5 Ir6 B2

B2Ir6Sn5

Kluenter, W.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 670-674

a=6.5897Å   b=6.5897Å   c=5.5919Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg2 P0.92 Rh5 B2

B2Mg2P0.92Rh5

Lueken, H.Mueller, P.Nagelschmitz, E.A.Feiten, R.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.239Å   b=9.239Å   c=2.896Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ir2 B2

B2GdIr2

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 171, 119-125

a=10.772Å   b=9.275Å   c=5.83Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 Ge Rh5 B2

B2GeMg2Rh5

Nagelschmitz, E.A.Mueller, P.Lueken, H.Jung, W.Feiten, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.317Å   b=9.317Å   c=2.906Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y Ir2 B2

B2Ir2Y

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 171, 119-125

a=10.832Å   b=9.247Å   c=5.751Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn Ir2 B2

B2Ir2Zn

Petry, K.Jung, W.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 363-376

a=2.9631Å   b=2.9631Å   c=12.6208Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 Si Ir5 B2

B2Ir5Mg2Si

Jung, W.Schiffer, J.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1990) 581, 135-140

a=9.317Å   b=9.317Å   c=2.894Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Mn Rh5 B2

B2MnRh5Sc2

Nagelschmitz, E.A.Jung, W.Feiten, R.Lueken, H.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.371Å   b=9.371Å   c=3.059Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc3 Rh5 B2

B2Rh5Sc3

Lueken, H.Feiten, R.Nagelschmitz, E.A.Mueller, P.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.419Å   b=9.419Å   c=3.085Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sn5 Rh6 B2

B2Rh6Sn5

Jung, W.Kluenter, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 2099-2106

a=6.548Å   b=6.548Å   c=5.5732Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cu2 Ir4 B2.96

B2.96Cu2Ir4

Kluenter, W.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 502-505

a=2.8321Å   b=25.406Å   c=2.8106Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Rh3 B2

B2CaRh3

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.551Å   b=5.551Å   c=2.919Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sn4 Ir7 B3

B3Ir7Sn4

Jung, W.Kluenter, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 670-674

a=9.2663Å   b=9.2663Å   c=5.6319Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zn Ir4 B3

B3Ir4Zn

Jung, W.Petry, K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 363-376

a=2.7998Å   b=23.177Å   c=2.8196Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Ir2 B2

B2CeIr2

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 171, 119-125

a=10.645Å   b=9.379Å   c=6.019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu Ir B

BCuIr

Jung, W.Schmidt, B.Kluenter, W.

Journal of Alloys Compd. (1994) 205, 93-100

a=9.963Å   b=8.728Å   c=6.483Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga8 Ir4 B

BGa8Ir4

Kluenter, W.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1995) 621, 197-200

a=8.5369Å   b=8.5369Å   c=21.05688Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Ir B

BIrLi

Schmidt, B.Jung, W.Kluenter, W.

Journal of Alloys Compd. (1994) 205, 93-100

a=10.466Å   b=9.154Å   c=6.116Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pd Ir B

BIrPd

Kluenter, W.Schmidt, B.Jung, W.

Journal of Alloys Compd. (1994) 205, 93-100

a=10.131Å   b=8.771Å   c=6.621Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn2 Ir2 B

BIr2Zn2

Jung, W.Petry, K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 363-376

a=2.8085Å   b=26.571Å   c=10.239Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Pt3 B

BLiPt3

Mirgel, R.Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 144, 87-99

a=9.236Å   b=9.236Å   c=2.768Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 Pd3 B

BLi2Pd3

Eibenstein, U.Jung, W.

Journal of Solid State Chemistry (1997) 133, 21-24

a=6.7534Å   b=6.7534Å   c=6.7534Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 Pt3 B

BLi2Pt3

Jung, W.Eibenstein, U.

Journal of Solid State Chemistry (1997) 133, 21-24

a=6.7552Å   b=6.7552Å   c=6.7552Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Pt3 B

BNaPt3

Mirgel, R.Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 144, 87-99

a=5.547Å   b=5.547Å   c=5.504Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr5 Rh14 B10

B10Rh14Sr5

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.601Å   b=9.845Å   c=28.903Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg5 Ru13 B11

B11Mg5Ru13

Jung, W.Schweitzer, K.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1985) 530, 127-134

a=21.901Å   b=9.967Å   c=2.9465Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sn4 Rh6 B

BRh6Sn4

Jung, W.Kluenter, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 2099-2106

a=5.6001Å   b=5.6001Å   c=13.675Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sn Rh3 B0.81

B0.81Rh3Sn

Kluenter, W.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 2099-2106

a=5.7031Å   b=5.7031Å   c=8.3599Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 Ir B1.65

B1.65IrMg2

Jung, W.Schmidt, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1986) 543, 89-96

a=8.58Å   b=4.846Å   c=6.836Å

α=90°   β=115.7°   γ=90°

Mg2 Ir B1.80

B1.8IrMg2

Jung, W.Schmidt, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1986) 543, 89-96

a=8.597Å   b=4.862Å   c=6.843Å

α=90°   β=115.74°   γ=90°

Ca7 Rh20 B14

B14Ca7Rh20

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.53Å   b=9.652Å   c=40.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 Ru5 B4

B4Mg2Ru5

Schweitzer, K.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1985) 530, 127-134

a=10Å   b=8.376Å   c=2.9542Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg Os3 B4

B4MgOs3

Jung, W.Schiffer, J.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 154, 232-237

a=2.9128Å   b=11.859Å   c=9.758Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Rh5 B4

B4Rh5Sr2

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.537Å   b=10.006Å   c=11.625Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Os3 B5

B5Ca2Os3

Schweitzer, K.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1986) 533, 30-36

a=13.304Å   b=4.068Å   c=7.998Å

α=90°   β=139.5°   γ=90°

Eu2 Os3 B5

B5Eu2Os3

Jung, W.Schweitzer, K.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1986) 533, 30-36

a=13.26Å   b=4.071Å   c=8.001Å

α=90°   β=138.4°   γ=90°

Na3 Pt9 B5

B5Na3Pt9

Jung, W.Mirgel, R.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 144, 87-99

a=5.539Å   b=11.401Å   c=15.047Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Rh5 B4

B4Ca2Rh5

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.46Å   b=9.727Å   c=11.22Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn6 Ir11 B5.36

B5.36Ir11Zn6

Jung, W.Petry, K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 363-376

a=2.868Å   b=8.471Å   c=11.384Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 Rh8 B6

B6Ca3Rh8

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.5Å   b=9.698Å   c=17.047Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Os3 B4

B4Os3Sc

Jung, W.Schiffer, J.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 154, 232-237

a=2.9503Å   b=11.797Å   c=9.819Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu3 Rh8 B6

B6Eu3Rh8

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 375-384

a=5.537Å   b=9.847Å   c=17.099Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ir22 Zn12 B11)0.51

B6Ir11Zn6

Jung, W.Petry, K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 363-376

a=28.68Å   b=8.471Å   c=11.384Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr3 Rh8 B6

B6Rh8Sr3

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 97, 253-263

a=5.572Å   b=9.921Å   c=17.118Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn10 Fe Rh18 B8

B8FeRh18Zn10

Eibenstein, U.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 802-806

a=17.70218Å   b=17.70218Å   c=2.8644Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Ru7 B8

B8Ru7Sr2

Jung, W.Diessenbacher, F.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1991) 594, 57-65

a=6.444Å   b=6.444Å   c=10.156Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu2 Rh5 B4

B4Eu2Rh5

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 375-384

a=5.492Å   b=9.914Å   c=11.237Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La2 Rh5 B4

B4La2Rh5

Jung, W.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 375-384

a=5.515Å   b=9.964Å   c=11.343Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Ir3 B4

B4Ir3Na

Jung, W.Mirgel, R.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 143, 49-57

a=11.366Å   b=9.916Å   c=8.271Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg15 (Ir5 Si2)

Ir5Mg15Si2

Lorenz, P.Schoolaert, S.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1517-1520

a=13.717Å   b=13.717Å   c=8.73Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3Ir4Si4

Ca3Ir4Si4

Schoolaert, S.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1806-1810

a=7.4171Å   b=7.4171Å   c=7.4171Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2Ir2Si

Ca2Ir2Si

Schoolaert, S.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1806-1810

a=9.6567Å   b=5.8252Å   c=7.3019Å

α=90°   β=100.212°   γ=90°

Tl Ni4 (P O4)3

Ni4O12P3Tl

Panahandeh, A.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1651-1660

a=6.441Å   b=16.41Å   c=9.624Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl2 Ni4 (P2 O7) (P O4)2

Ni4O15P4Tl2

Panahandeh, A.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1651-1660

a=10.389Å   b=13.888Å   c=18.198Å

α=90°   β=103.1°   γ=90°

Tl4 Ni7 (P O4)6

Ni7O24P6Tl4

Panahandeh, A.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1651-1660

a=10.711Å   b=14.275Å   c=6.688Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

CaMnSi

CaMnSi

Dascoulidou, A.Schucht, F.Jung, W.Schuster, H.U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 119-123

a=4.1814Å   b=4.1814Å   c=7.1429Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaMnSn

CaMnSn

Dascoulidou, A.Schucht, F.Jung, W.Schuster, H.U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 119-123

a=4.4839Å   b=4.4839Å   c=7.4988Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg Mn Ge

GeMgMn

Dascoulidou, A.Schucht, F.Schuster, H.U.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 119-123

a=3.97Å   b=3.97Å   c=6.552Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Mn Sn

MnSnSr

Dascoulidou, A.Schucht, F.Jung, W.Schuster, H.U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 119-123

a=4.65Å   b=4.65Å   c=7.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

KMnSb

KMnSb

Schucht, F.Bronger, W.Mueller, R.Jung, W.Dascoulidou, A.Mueller, P.Schuster, H.U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 31-36

a=4.629Å   b=4.629Å   c=8.121Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CsMnP

CsMnP

Schucht, F.Dascoulidou, A.Schuster, H.U.Jung, W.Mueller, R.Bronger, W.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 31-36

a=4.28Å   b=4.28Å   c=8.737Å

α=90°   β=90°   γ=90°

KMnP

KMnP

Schucht, F.Dascoulidou, A.Schuster, H.U.Bronger, W.Mueller, R.Jung, W.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 31-36

a=4.2352Å   b=4.2352Å   c=7.6174Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Mn P

MnPRb

Schucht, F.Dascoulidou, A.Mueller, R.Jung, W.Bronger, W.Schuster, H.U.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 31-36

a=4.266Å   b=4.266Å   c=7.955Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu In O (P O4)

CuInO5P

Schwunck, H.M.Jung, W.Moser, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 407-410

a=7.745Å   b=6.61Å   c=7.306Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Mn As

AsMnRb

Schucht, F.Dascoulidou, A.Mueller, R.Jung, W.Mueller, P.Schuster, H.U.Bronger, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 31-36

a=4.4Å   b=4.4Å   c=8.064Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Cu2 (P2 O7)

Cu2O7P2Tl

Schwunck, H.M.Moser, P.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 463-466

a=8.694Å   b=9.248Å   c=16.649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Cu5 O (V O4)3

Cu5O13TlV3

Moser, P.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 1421-1425

a=6.104Å   b=8.289Å   c=10.753Å

α=97.7°   β=92.25°   γ=90.28°

Na2 Ag Sb

AgNa2Sb

Schuster, H.U.Jung, W.Mues, C.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 354-355

a=9.292Å   b=7.903Å   c=5.773Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba7 Ir12 B12

B12Ba7Ir12

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 1221-1228

a=15.222Å   b=15.222Å   c=8.358Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba Rh2 B2

B2BaRh2

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 1221-1228

a=3.915Å   b=3.915Å   c=11.25Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba Ir2 B2

B2BaIr2

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 1221-1228

a=3.935Å   b=3.935Å   c=11.407Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Ir2 B2

B2Ir2Sr

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 1221-1228

a=10.723Å   b=9.404Å   c=6.027Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li1.2 Ni2.5 B2

B2Li1.2Ni2.5

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1977) 32, 1371-1374

a=4.842Å   b=4.842Å   c=8.664Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg Ni2.5 B2

B2MgNi2.5

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1977) 32, 1371-1374

a=4.887Å   b=4.887Å   c=8.789Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr Rh2 B2

B2Rh2Sr

Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 1221-1228

a=10.672Å   b=9.399Å   c=5.989Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Ir2 B2

B2CaIr2

Schmidt, B.Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1978) 33, 1430-1433

a=10.727Å   b=9.257Å   c=5.877Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Rh2 B2

B2CaRh2

Schmidt, B.Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1978) 33, 1430-1433

a=10.606Å   b=9.24Å   c=5.832Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg5Pd10Si16

Mg5Pd10Si16

Lorenz, P.Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2002) 57, 1346-1352

a=12.5881Å   b=12.5881Å   c=12.5881Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg5Pt10Si16

Mg5Pt10Si16

Lorenz, P.Jung, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2002) 57, 1346-1352

a=12.5694Å   b=12.5694Å   c=12.5694Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba8Rh2.74Si42.61

Ba8Rh2.74Si42.61

Jung, WalterKessens, HeikeOrmeci, AlimSchnelle, WalterBurkhardt, UlrichBorrmann, HorstNguyen, Hong DuongBaitinger, MichaelGrin, Yuri

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 45 13960-13968

a=10.347(1)Å   b=10.347(1)Å   c=10.347(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Magnesium triiridium heptasilicide

Ir3MgSi7

Lorenz, PeterJung, Walter

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 8 i173-i175

a=7.5232(8)Å   b=7.5232(8)Å   c=19.959(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Sc2 Fe Ir5 B2

B2FeIr5Sc2

Jung, W.Nagelschmitz, E.A.

Chemistry of Materials (1,1989-) (1998) 10, 3189-3195

a=9.373Å   b=9.373Å   c=3.028Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Si Ir5 B2

B2Ir5Sc2Si

Jung, W.Nagelschmitz, E.A.

Chemistry of Materials (1,1989-) (1998) 10, 3189-3195

a=9.227Å   b=9.227Å   c=3.069Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 V Ir5 B2

B2Ir5Sc2V

Nagelschmitz, E.A.Jung, W.

Chemistry of Materials (1,1989-) (1998) 10, 3189-3195

a=9.29Å   b=9.29Å   c=3.116Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 Ni7 B2

B2Ca3Ni7

Weltzer, M.Jung, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1991) 196, 169-178

a=5.157Å   b=5.157Å   c=21.433Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zn3 Pt9 B3.86

B3.86Pt9Zn3

Jung, W.Petry, K.Kluenter, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1994) 209, 151-156

a=9.1111Å   b=9.1111Å   c=2.86Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li5.56 Ni32 B15.44

B15.44Li5.56Ni32

Jung, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1980) 151, 113-120

a=8.216Å   b=8.216Å   c=7.414Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca5 Ni15 B4

B4Ca5Ni15

Jung, W.Weltzer, M.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1991) 196, 169-178

a=5.115Å   b=5.115Å   c=27.946Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba2 Ni9 B6

B6Ba2Ni9

Quentmeier, D.Jung, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1980) 151, 172-174

a=10.029Å   b=10.029Å   c=14.533Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li3.0125 Ni19.9875 B6

B6Li3.0125Ni19.9875

Jung, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1980) 151, 113-120

a=10.478Å   b=10.478Å   c=10.478Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga3 Pt9 B4

B4Ga3Pt9

Petry, K.Jung, W.Kluenter, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1994) 209, 151-156

a=8.7503Å   b=8.7503Å   c=6.3742Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca Ni4 B

BCaNi4

Jung, W.Weltzer, M.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1991) 196, 169-178

a=5.066Å   b=5.066Å   c=6.844Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba Ni12 B6

B6BaNi12

Jung, W.Quentmeier, D.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1980) 151, 121-128

a=9.689Å   b=9.689Å   c=7.47Å

α=90°   β=90°   γ=120°