Structures by: Jin C. Q.

Total: 15

(Ca1.9 La1.1) (Mn2 O7)

Ca1.9La1.1Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.Q.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.8215Å   b=3.8215Å   c=19.2105Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca2.2 La0.8) (Mn2 O7)

Ca2.2La0.8Mn2O7

Zhu, J.L.Jin, C.Q.Yu, R.C.Li, F.Y.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.7893Å   b=3.7893Å   c=19.2258Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca2.4 La0.6) (Mn2 O7)

Ca2.4La0.6Mn2O7

Zhu, J.L.Jin, C.Q.Yu, R.C.Li, F.Y.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.7636Å   b=3.7636Å   c=19.3092Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca2.6 La0.4) (Mn2 O7)

Ca2.6La0.4Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.Q.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.7401Å   b=3.7401Å   c=19.362Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 (Mn2 O7)

Ca3Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.Q.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.6957Å   b=3.6957Å   c=19.4873Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.6 Ca0.4) (Mn O3)

Ca0.4La0.6MnO3

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.-Q.Zhang, Z.

Materials Science and Engineering B (2002) 95, 19-23

a=5.4164Å   b=5.4454Å   c=7.7099Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La1.2 Ca1.8) (Mn2 O7)

Ca1.8La1.2Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Jin, C.-Q.Li, F.Y.Zhang, Z.

Materials Science and Engineering B (2002) 95, 19-23

a=3.8354Å   b=3.8354Å   c=19.2679Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Gd (Cu2 O7.96)

Cu2GdO7.96RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Song, G.B.Jin, C.Q.Luo, J.Feng, X.M.Liu, F.S.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.841Å   b=3.841Å   c=11.5731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Tb (Cu2 O7.72)

Cu2O7.72RuSr2Tb

Yang, L.T.Liang, J.K.Luo, J.Jin, C.Q.Liu, Q.L.Rao, G.H.Feng, X.M.Liu, F.S.Song, G.B.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8368Å   b=3.8368Å   c=11.5545Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Dy (Cu2 O7.84)

Cu2DyO7.84RuSr2

Yang, L.T.Luo, J.Liang, J.K.Song, G.B.Jin, C.Q.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8309Å   b=3.8309Å   c=11.5404Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Y (Cu2 O7.76)

Cu2O7.76RuSr2Y

Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, Q.L.Liang, J.K.Jin, C.Q.Song, G.B.Feng, X.M.Liu, F.S.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8275Å   b=3.8275Å   c=11.5326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Er (Cu2 O7.84)

Cu2ErO7.84RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Jin, C.Q.Feng, X.M.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8209Å   b=3.8209Å   c=11.5155Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-(4-Pentylcyclohexyl)phenol

C17H26O

Wang, He-FangGuo, YongJin, Chang-QingLe, Hong-Bing

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 7 o1717

a=21.002(4)Å   b=5.3281(11)Å   c=13.389(3)Å

α=90.00°   β=105.87(3)°   γ=90.00°

Barioperovskite

BaO3Ti

Xiao, C. J.Jin, C. Q.Wang, X. H.

Materials Chemistry and Physics (2008) 111, 209-212

a=4.0094Å   b=5.6214Å   c=5.6386Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaO3Ti

BaO3Ti

Xiao, C. J.Jin, C. Q.Wang, X. H.

Materials Chemistry and Physics (2008) 111, 209-212

a=3.9988Å   b=3.9988Å   c=4.0222Å

α=90°   β=90°   γ=90°