Structures by: Ilyukhin A. B.

Total: 105

C20H23CrEuO11

C20H23CrEuO11

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=6.4895(2)Å   b=13.6285(5)Å   c=15.0080(5)Å

α=116.9370(10)°   β=99.2120(10)°   γ=91.9390(10)°

C20H23CrO11Tb

C20H23CrO11Tb

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=6.4691(3)Å   b=13.6049(6)Å   c=14.9858(7)Å

α=116.9850(10)°   β=99.0760(10)°   γ=91.9810(10)°

C20H21CrDyO10

C20H21CrDyO10

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=23.2279(7)Å   b=10.5289(3)Å   c=18.9114(5)Å

α=90°   β=94.0750(10)°   γ=90°

C20H23CrGdO11

C20H23CrGdO11

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=6.4819(5)Å   b=13.6371(10)Å   c=14.9951(11)Å

α=116.9023(19)°   β=99.170(2)°   γ=91.939(2)°

C20H21CrEuO10

C20H21CrEuO10

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=23.3696(10)Å   b=10.6048(5)Å   c=18.9372(8)Å

α=90°   β=94.2180(10)°   γ=90°

C20H23CrDyO11

C20H23CrDyO11

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=6.4695(2)Å   b=13.5666(5)Å   c=14.9597(5)Å

α=63.1180(10)°   β=79.2450(10)°   γ=88.0100(10)°

Eu2 Ca O (B O3)2

B2CaEu2O7

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.7764Å   b=8.7764Å   c=37.648Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho Ba3 (B O3)3

B3Ba3HoO9

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.425Å   b=9.425Å   c=17.599Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lu Ba3 (B O3)3

B3Ba3LuO9

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.382Å   b=9.382Å   c=17.421Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Ba3 (B O3)3

B3Ba3O9Tm

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.395Å   b=9.395Å   c=17.476Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yb Ba3 (B O3)3

B3Ba3O9Yb

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1625-1630

a=9.383Å   b=9.383Å   c=17.441Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tb Ca4 O (B O3)3

B3Ca4O10Tb

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.089Å   b=16.034Å   c=3.5511Å

α=90°   β=101.24°   γ=90°

Lu Ca4 O (B O3)3

B3Ca4LuO10

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.055Å   b=15.986Å   c=3.511Å

α=90°   β=101.12°   γ=90°

Dy4.5 Pb1.68 (Ge O4)0.32 (B O3) O6.28

BDy4.5Ge0.32O10.56Pb1.68

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=21.478Å   b=3.6333Å   c=16.544Å

α=90°   β=124.49°   γ=90°

Eu3 (B W O9)

BEu3O9W

Efremov, V.A.Chistova, V.I.Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.Gokhman, L.Z.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1075-1079

a=8.58Å   b=8.58Å   c=5.41Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tb4.5 Pb1.6 (Ge O4)0.4 (B O3) O6.02

BGe0.4O10.62Pb1.6Tb4.5

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=21.59Å   b=3.6565Å   c=16.618Å

α=90°   β=124.64°   γ=90°

La3 (B W O9)

BLa3O9W

Gokhman, L.Z.Dzhurinskii, B.F.Efremov, V.A.Ilyukhin, A.B.Chistova, V.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1075-1079

a=8.869Å   b=8.869Å   c=5.447Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd4.5 Pb1.7 (V O4)0.3 (B O3) O6.42

BNd4.5O10.62Pb1.7V0.3

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=21.946Å   b=3.7881Å   c=16.857Å

α=90°   β=123.7°   γ=90°

Nd14 (Ge O4)2 (B O3)6 O8

B6Ge2Nd14O34

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 556-563

a=9.945Å   b=9.945Å   c=25.992Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sm14 (Ge O4)2 (B O3)6 O8

B6Ge2O34Sm14

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 556-563

a=9.818Å   b=9.818Å   c=25.828Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho8.66 (B O3)2 (B2 O5) O8

B4Ho8.66O19

Dzhurinskii, B.F.Ilyukhin, A.B.

Kristallografiya (2002) 47, 442-448

a=18.207Å   b=3.6685Å   c=14.024Å

α=90°   β=119.81°   γ=90°

Cs2 Zn2 (P6 O18)

Cs2O18P6Zn2

Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.Murashova, E.V.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1499-1503

a=12.0233Å   b=12.0233Å   c=12.0233Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Mg2 (P6 O18)

Cs2Mg2O18P6

Chudinova, N.N.Murashova, E.V.Ilyukhin, A.B.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1499-1503

a=12.0424Å   b=12.0424Å   c=12.0424Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Mg2 (P6 O18)

Cs2Mg2O18P6

Chudinova, N.N.Murashova, E.V.Ilyukhin, A.B.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1499-1503

a=18.243Å   b=12.023Å   c=12.021Å

α=90°   β=96.86°   γ=90°

Cs Fe2 (H P O4)2 (P O4) (H2 O)

CsFe2H4O13P3

Anisimova, N.Yu.Ilyukhin, A.B.Chudinova, N.N.Serafin, M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1784-1787

a=5.021Å   b=15.8Å   c=13.646Å

α=90°   β=94.49°   γ=90°

Rb5.89 (H3 O)3.11 (P V14 O42) (H2 O)5.27

H19.87O50.38PRb5.89V14

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1431-1434

a=21.9448Å   b=21.9448Å   c=21.9448Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ca4 O (B O3)3

B3Ca4GdO10

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 917-920

a=8.104Å   b=16.03Å   c=3.5584Å

α=90°   β=101.25°   γ=90°

(Sr1.5 Cd0.5) (V2 O7)

Cd0.5O7Sr1.5V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Ilyukhin, A.B.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 428-431

a=7.057Å   b=7.057Å   c=25.566Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.58 Ca0.42) (V2 O7)

Ca0.42O7Sr1.58V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Ilyukhin, A.B.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 428-431

a=7.007Å   b=7.007Å   c=25.503Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sc (O H) (H2 O)5)2 Cl4 (H2 O)2

Cl4H26O14Sc2

Ilyukhin, A.B.Petrosyants, S.P.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1517-1520

a=8.685Å   b=15.646Å   c=7.155Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sc (O H) (H2 O)5)2 Br4 (H2 O)2

Br4H26O14Sc2

Ilyukhin, A.B.Petrosyants, S.P.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1517-1520

a=8.926Å   b=16.089Å   c=7.308Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (H2 As O4)

AsH2KO4

Ilyukhin, A.B.Katser, S.B.Levin, A.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 1599-1600

a=7.628Å   b=7.628Å   c=7.1585Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb55 (Ge O4)12 O59

Ge12O107Tb55

Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 556-563

a=21.326Å   b=21.326Å   c=21.326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)3 Ga (N C S)6 (H2 O)3

C6H18GaN9O3S6

Petrosyants, S.P.Ilyukhin, A.B.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1993) 19, 839-839

a=8.734Å   b=9.858Å   c=13.564Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(V O (H2 O)2) (H P O3) (H2 O)3

H11O9PV

Zakharova, B.S.Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1443-1445

a=11.431Å   b=11.431Å   c=6.354Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl2 Ta2 (P O4)2 (H P5 O16)

HO24P7Ta2Tl2

Murashova, E.V.Ilyukhin, A.B.Chudinova, N.N.Tarnopol'skii, V.A.Yaroslavtsev, V.E.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1504-1508

a=5.1469Å   b=18.4513Å   c=10.7933Å

α=90°   β=95.65°   γ=90°

Pb Ta3 (P O4) (P2 O7)3.5

O28.5P8PbTa3

Murashova, E.V.Chudinova, N.N.Ilyukhin, A.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1413-1419

a=8.2395Å   b=8.2395Å   c=8.2395Å

α=89.718°   β=89.718°   γ=89.718°

Nd H (H P O3)2

H3NdO6P2

Zakharova, B.S.Ilyukhin, A.B.Chudinova, N.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 2004-2007

a=8.3332Å   b=9.2161Å   c=8.859Å

α=90°   β=114.77°   γ=90°

C17H24N2,BiI5

C17H24N2,BiI5

Kotov, Vitalii Yu.Ilyukhin, Andrey B.Korlyukov, Alexander A.Smol’yakov, Alexander F.Kozyukhin, Sergey A.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6354

a=12.2018(4)Å   b=13.4499(4)Å   c=16.2572(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C14H18N2),Bi2I10

2(C14H18N2),Bi2I10

Kotov, Vitalii Yu.Ilyukhin, Andrey B.Korlyukov, Alexander A.Smol’yakov, Alexander F.Kozyukhin, Sergey A.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6354

a=12.5628(6)Å   b=12.2070(6)Å   c=15.2026(7)Å

α=90°   β=93.0000(10)°   γ=90°

Bi4I16,2(C17H24N2)

Bi4I16,2(C17H24N2)

Kotov, Vitalii Yu.Ilyukhin, Andrey B.Korlyukov, Alexander A.Smol’yakov, Alexander F.Kozyukhin, Sergey A.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6354

a=16.8086(9)Å   b=12.0003(6)Å   c=17.7036(9)Å

α=90°   β=107.294(2)°   γ=90°

2(C14H18N2),Bi2I10

2(C14H18N2),Bi2I10

Kotov, Vitalii Yu.Ilyukhin, Andrey B.Korlyukov, Alexander A.Smol’yakov, Alexander F.Kozyukhin, Sergey A.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6354

a=12.6544(16)Å   b=12.2914(15)Å   c=15.3829(19)Å

α=90°   β=92.656(4)°   γ=90°

2(C14H18N2),Bi2I10

2(C14H18N2),Bi2I10

Kotov, Vitalii Yu.Ilyukhin, Andrey B.Korlyukov, Alexander A.Smol’yakov, Alexander F.Kozyukhin, Sergey A.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6354

a=12.5792(4)Å   b=12.2266(4)Å   c=15.2453(5)Å

α=90°   β=92.9530(10)°   γ=90°

C15H14N4,BiBr5,H2O

C15H14N4,BiBr5,H2O

Kotov, Vitalii Yu.Ilyukhin, Andrey B.Birin, Kirill P.Laurinavichyute, Veronika K.Sadovnikov, Alexey A.Dobrokhotova, Zhanna V.Kozyukhin, Sergey A.

New J. Chem. (2016) 40, 12 10041

a=11.4372(6)Å   b=19.3000(10)Å   c=20.3261(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H27NO3S

C19H27NO3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=10.5390(3)Å   b=15.4431(4)Å   c=11.3497(3)Å

α=90°   β=105.2140(10)°   γ=90°

C18H24N2O4S

C18H24N2O4S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=14.9094(6)Å   b=12.1019(5)Å   c=10.5363(5)Å

α=90°   β=107.7580(10)°   γ=90°

C20H28N2O3S

C20H28N2O3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=19.645(4)Å   b=15.735(3)Å   c=14.349(3)Å

α=90°   β=114.347(7)°   γ=90°

C20H28N2O3S

C20H28N2O3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=18.8607(8)Å   b=15.5920(7)Å   c=14.1742(6)Å

α=90°   β=109.2060(10)°   γ=90°

C19H24F3NO3S

C19H24F3NO3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=10.5361(6)Å   b=11.2474(6)Å   c=16.3452(10)Å

α=90°   β=100.077(2)°   γ=90°

C18H24N2O3S

C18H24N2O3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=12.0138(6)Å   b=12.6480(6)Å   c=13.5487(7)Å

α=107.167(2)°   β=111.066(2)°   γ=97.215(2)°

C19H27N1O2S1

C19H27N1O2S1

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=6.6214(14)Å   b=10.2453(17)Å   c=13.391(2)Å

α=91.638(14)°   β=96.140(17)°   γ=100.447(16)°

C17H20F3NO3S

C17H20F3NO3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=11.0788(5)Å   b=12.2658(6)Å   c=12.9608(6)Å

α=90°   β=108.4380(10)°   γ=90°

C20H28N2O3S

C20H28N2O3S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=19.5823(13)Å   b=15.6900(10)Å   c=14.2997(10)Å

α=90°   β=114.189(2)°   γ=90°

C18H24N2O3S,2(H2O)

C18H24N2O3S,2(H2O)

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=13.3372(6)Å   b=6.7727(3)Å   c=21.8857(10)Å

α=90°   β=101.262(2)°   γ=90°

C21H31NO2S

C21H31NO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=10.5236(3)Å   b=13.9711(4)Å   c=14.1761(4)Å

α=78.4410(10)°   β=85.2520(10)°   γ=73.4320(10)°

C17H20F3NO2S

C17H20F3NO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=11.0703(5)Å   b=12.2683(5)Å   c=13.2315(6)Å

α=107.558(2)°   β=90.903(2)°   γ=102.794(2)°

C18H24ClNO2S

C18H24ClNO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=10.3869(3)Å   b=15.4759(3)Å   c=11.2824(3)Å

α=90°   β=105.723(3)°   γ=90°

C16H20BrNO2S

C16H20BrNO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=11.0548(8)Å   b=6.4659(4)Å   c=21.6540(14)Å

α=90°   β=102.382(2)°   γ=90°

C18H24N2O4S

C18H24N2O4S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=10.5834(3)Å   b=15.2084(5)Å   c=11.6137(3)Å

α=90°   β=107.1010(10)°   γ=90°

C19H24F3NO2S

C19H24F3NO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=10.7288(4)Å   b=15.5406(6)Å   c=11.6218(5)Å

α=90°   β=106.4540(10)°   γ=90°

C18H24BrNO2S

C18H24BrNO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=10.5014(3)Å   b=15.4718(4)Å   c=11.3326(3)Å

α=90°   β=106.420(3)°   γ=90°

C17H20F3NO2S

C17H20F3NO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=29.081(2)Å   b=6.8576(6)Å   c=19.1376(16)Å

α=90°   β=123.701(2)°   γ=90°

C16H20N2O4S

C16H20N2O4S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatiana V.Ilyukhin, Andrey B.Trofimova, Tatiana P.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2018) 20, 25 3476

a=11.0672(8)Å   b=6.4621(5)Å   c=21.5494(16)Å

α=90°   β=103.132(2)°   γ=90°

C19H24F3NO2S

C19H24F3NO2S

Voronin, Alexander P.Volkova, Tatyana V.Ilyukhin, Andrey B.Proshin, Alexey N.Perlovich, German L.

CrystEngComm (2020) 22, 2 349-360

a=9.4774(4)Å   b=12.9160(6)Å   c=15.3582(7)Å

α=90°   β=99.8470(10)°   γ=90°

C38H50Ho2N4O24

C38H50Ho2N4O24

Gavrikov, Andrey V.Efimov, Nikolay N.Ilyukhin, Andrey B.Dobrokhotova, Zhanna V.Novotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 17 6199-6209

a=8.2284(4)Å   b=12.0412(5)Å   c=13.2437(6)Å

α=69.4450(10)°   β=89.3480(10)°   γ=74.1940(10)°

C38H50N4O24Tm2

C38H50N4O24Tm2

Gavrikov, Andrey V.Efimov, Nikolay N.Ilyukhin, Andrey B.Dobrokhotova, Zhanna V.Novotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 17 6199-6209

a=8.1770(4)Å   b=12.1187(6)Å   c=13.2254(6)Å

α=69.2020(10)°   β=89.3350(10)°   γ=74.1100(10)°

C38H50N4O24Yb2

C38H50N4O24Yb2

Gavrikov, Andrey V.Efimov, Nikolay N.Ilyukhin, Andrey B.Dobrokhotova, Zhanna V.Novotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 17 6199-6209

a=8.1618(4)Å   b=12.1248(7)Å   c=13.1973(7)Å

α=69.077(2)°   β=89.278(2)°   γ=74.064(2)°

2(BiBr6),3(C5H8N2)

2(BiBr6),3(C5H8N2)

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=13.3678(6)Å   b=14.1378(6)Å   c=19.1085(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2Br10,2(C6H10N2),2(H2O)

Bi2Br10,2(C6H10N2),2(H2O)

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=11.1553(14)Å   b=11.2184(14)Å   c=13.2282(16)Å

α=90°   β=109.653(3)°   γ=90°

BiBr5,C7H12N2,H2O

BiBr5,C7H12N2,H2O

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=9.1129(7)Å   b=22.6442(16)Å   c=8.2570(6)Å

α=90°   β=107.174(2)°   γ=90°

Bi4Br16,4(C5H7N2)

Bi4Br16,4(C5H7N2)

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=12.7987(3)Å   b=10.7742(2)Å   c=19.2670(4)Å

α=90°   β=107.6870(10)°   γ=90°

Bi4Br18,2(C5H8N2),2(C5H7N2),3(H2O)

Bi4Br18,2(C5H8N2),2(C5H7N2),3(H2O)

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=26.4520(10)Å   b=9.7440(4)Å   c=22.4625(8)Å

α=90°   β=102.7780(10)°   γ=90°

3(C8H14N2),2(BiBr6),H2O

3(C8H14N2),2(BiBr6),H2O

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=11.0371(6)Å   b=13.4220(7)Å   c=15.1336(8)Å

α=90°   β=90.014(2)°   γ=90°

Bi2I9,3(C5H7N2)

Bi2I9,3(C5H7N2)

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=28.8902(5)Å   b=9.5425(2)Å   c=13.4798(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BiBr6,2(C4H5N2),H3O,H2O

BiBr6,2(C4H5N2),H3O,H2O

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=8.9423(6)Å   b=9.2461(6)Å   c=14.0873(8)Å

α=77.477(2)°   β=86.384(2)°   γ=65.451(2)°

Bi2Br5.16I3.84,3(C5H7N2)

Bi2Br5.16I3.84,3(C5H7N2)

Kotov, Vitalii YuIlyukhin, Andrey B.Buikin, Petr A.Simonenko, Nikolay P.Korlyukov, Alexander A.Smol'yakov, Alexander F.Yorov, Khursand E.Gavrikov, Andrey V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7602-7611

a=15.0541(6)Å   b=12.8474(5)Å   c=34.9720(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H21HoN2O8

C15H21HoN2O8

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7665(4)Å   b=29.8018(15)Å   c=8.2632(4)Å

α=90°   β=105.8680(10)°   γ=90°

C15H21EuN2O8

C15H21EuN2O8

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.8334(9)Å   b=30.012(4)Å   c=8.2681(10)Å

α=90°   β=106.095(2)°   γ=90°

C15H21DyN2O8

C15H21DyN2O8

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7900(5)Å   b=29.8733(18)Å   c=8.2641(5)Å

α=90°   β=105.941(2)°   γ=90°

C15H21N2O8Yb

C15H21N2O8Yb

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7360(7)Å   b=29.710(2)Å   c=8.2611(7)Å

α=90°   β=105.765(2)°   γ=90°

C15H21N2O8Y

C15H21N2O8Y

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7630(5)Å   b=29.772(2)Å   c=8.2595(6)Å

α=90°   β=105.8460(10)°   γ=90°

C15H21GdN2O8

C15H21GdN2O8

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.8191(9)Å   b=29.984(3)Å   c=8.2673(9)Å

α=90°   β=105.950(2)°   γ=90°

C15H21ErN2O8

C15H21ErN2O8

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7499(8)Å   b=29.727(3)Å   c=8.2564(9)Å

α=90°   β=105.8480(10)°   γ=90°

C15H21N2O8Tm

C15H21N2O8Tm

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7410(7)Å   b=29.734(3)Å   c=8.2614(7)Å

α=90°   β=105.8110(10)°   γ=90°

C15H21N2O8Tb

C15H21N2O8Tb

Gavrikov, Andrey VyacheslavovichEfimov, NikolayDobrohotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichVasilyev, Pavel NikolaevichNovotortsev, Vladimir M.

Dalton Trans. (2017)

a=7.7951(5)Å   b=29.903(2)Å   c=8.2627(6)Å

α=90°   β=105.8510(10)°   γ=90°

C52H47Eu1Fe3N2O6,C7H8

C52H47Eu1Fe3N2O6,C7H8

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=12.0489(14)Å   b=13.6801(15)Å   c=16.5898(18)Å

α=81.03(2)°   β=74.29(2)°   γ=88.90(2)°

C52H47Fe3N2O6Tb,C7H8

C52H47Fe3N2O6Tb,C7H8

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=11.9757(7)Å   b=13.2552(8)Å   c=16.5953(10)Å

α=81.265(2)°   β=74.033(2)°   γ=89.479(2)°

C52H47DyFe3N2O6,C7H8

C52H47DyFe3N2O6,C7H8

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=11.9852(3)Å   b=13.2486(3)Å   c=16.6607(4)Å

α=80.8850(10)°   β=73.6520(10)°   γ=89.7340(10)°

C52H47Fe3GdN2O6,C7H8

C52H47Fe3GdN2O6,C7H8

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=11.980(4)Å   b=13.268(4)Å   c=16.704(5)Å

α=80.851(5)°   β=73.847(5)°   γ=89.751(6)°

C52H47Fe3N2O6Y,C7H8

C52H47Fe3N2O6Y,C7H8

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=11.9776(4)Å   b=13.3200(5)Å   c=16.6051(6)Å

α=80.8920(10)°   β=73.7420(10)°   γ=89.6080(10)°

C52H47Fe3N2O6Pr1,C7H8

C52H47Fe3N2O6Pr1,C7H8

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=12.06139(44)Å   b=13.67584(54)Å   c=16.68548(62)Å

α=81.0395(26)°   β=74.6467(30)°   γ=88.7621(32)°

C42H39Fe3O6Sc,0.5(C7H8)

C42H39Fe3O6Sc,0.5(C7H8)

Koroteev, Pavel S.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Efimov, Nikolay N.Rouzières, MathieuKiskin, Mikhail A.Clérac, RodolpheNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 15 6405-6417

a=10.8445(12)Å   b=14.2400(17)Å   c=15.033(2)Å

α=106.992(4)°   β=106.409(4)°   γ=107.598(4)°

C78H86N4O12SmTb,1.75(C2H6O)

C78H86N4O12SmTb,1.75(C2H6O)

Fomina, IrinaDobrokhotova, ZhannaIlyukhin, Andrey BorisovichZhilov, ValeryBogomyakov, Artem StepanovichAntoshkov, AndreyZavorotnii, Yurii S.Gerasimova, VasilisaNovotortsev, Vladimir M.Eremenko, Igor Leonidovich

Dalton Trans. (2014)

a=12.2129(10)Å   b=14.3749(12)Å   c=23.947(2)Å

α=100.5730(10)°   β=90.8990(10)°   γ=97.9340(10)°

C20H21CrO10Yb

C20H21CrO10Yb

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=23.0974(9)Å   b=10.4746(4)Å   c=18.9178(7)Å

α=90°   β=93.9870(10)°   γ=90°

C20H21CrHoO10

C20H21CrHoO10

Gavrikov, Andrey V.Koroteev, Pavel S.Efimov, Nikolay N.Dobrokhotova, Zhanna V.Ilyukhin, Andrey B.Kostopoulos, Andreas K.Ariciu, Ana-MariaNovotortsev, Vladimir M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 10 3369-3380

a=23.2334(8)Å   b=10.5294(4)Å   c=18.9043(6)Å

α=90°   β=94.0130(10)°   γ=90°

Scandium Formate

[Sc(C3H3O6)]

Ilyukhin, Andrey B.Petrosyants, Svetlana P.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 2 m151-m152

a=10.7252(9)Å   b=10.7252(9)Å   c=8.9854(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C6CoK2N6Na

C6CoK2N6Na

Ilyukhin, Andrey B.Kotov, Vitalii Yu.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 i26-i27

a=7.0276(7)Å   b=7.5566(6)Å   c=10.2883(8)Å

α=90°   β=90.665(12)°   γ=90°