Structures by: Hwu S. J.

Total: 44

Sc7 Cl12 B

BCl12Sc7

Corbett, J.D.Hwu, S.-J.

Journal of Solid State Chemistry (1986) 64, 331-346

a=13.014Å   b=13.014Å   c=8.899Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc4 Cl6 B

BCl6Sc4

Corbett, J.D.Hwu, S.-J.

Journal of Solid State Chemistry (1986) 64, 331-346

a=11.741Å   b=12.187Å   c=3.5988Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 (Ag8 S5 (S2))

Ag8Ba2S7

Li, H.Hwu, S.-J.

Angew. Chem. Int. ed. (1999) 38, 3067-3069

a=15.643Å   b=4.407Å   c=10.869Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Mn (As O4)

AsMnNaO4

Ulutagay-Kartin, M.Etheredge, K.M.S.Schimek, G.L.Hwu, S.-J.

Journal of Alloys Compd. (2002) 338, 80-86

a=10.853Å   b=6.383Å   c=5.157Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr8 Ga16 Ge30

Ga16Ge30Sr8

Schujman, S. B.Nolas, G. S.Ulutagay, M.Young, R. A.Lind, C.Slack, G. A.Patschke, R.Wilkinson, A. P.Kanatzidis, M. G.Hwu, S.-J.

Journal of Applied Physics (2000) 87, 3 1529-1533

a=10.7341Å   b=10.7341Å   c=10.7341Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al2Cs2O9P2

Al2Cs2O9P2

Huang, QunHwu, Shiou-Jyh

Chemical Communications (1999) 23 2343

a=4.925(2)Å   b=7.121(2)Å   c=8.066(2)Å

α=96.51(2)°   β=107.12(2)°   γ=108.68(2)°

BaS4Sm2

BaS4Sm2

Carpenter, J. D.Hwu, S.-J.

Acta Crystallographica Section C (1992) 48, 7 1164-1167

a=12.262(3)Å   b=4.121(3)Å   c=14.713(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nonaniobium arsenic pentacosaoxide,

AsNb9O25

Ulutagay, MutluSchimek, George L.Hwu, Shiou-Jyh

Acta Crystallographica Section C (1998) 54, 7 898-900

a=15.6684(8)Å   b=15.6684(8)Å   c=3.8290(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NbO5P

NbO5P

Serra, D. L.Hwu, S.-J.

Acta Crystallographica Section C (1992) 48, 4 733-735

a=11.304(2)Å   b=5.316(2)Å   c=6.640(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

InKTe2

InKTe2

Hung, Y.-C.Hwu, S.-J.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 9 1588-1589

a=8.598(2)Å   b=8.598(2)Å   c=7.312(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium manganese hexathiodiphosphate

MnP2Rb2S6

Taylor, Stephen P. Krawiec, Mariusz Hwu, Shiou-Jyh

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 3 i27-i28

a=6.1570(12)Å   b=12.308(3)Å   c=7.5610(15)Å

α=90.00°   β=97.74(3)°   γ=90.00°

Ge2KMn3O9

Ge2KMn3O9

Williams, Matthew S.West, J. PalmerHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2014) 26, 4 1502

a=5.8797(8)Å   b=5.8797(8)Å   c=13.720(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Ge2K0.35Mn3O9Rb0.65

Ge2K0.35Mn3O9Rb0.65

Williams, Matthew S.West, J. PalmerHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2014) 26, 4 1502

a=5.8841(8)Å   b=5.8841(8)Å   c=13.795(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Na Rb2 Al2 (P O4)3

Al2NaO12P3Rb2

Huang, Q.Hwu, S.-J.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2001) 13, 1794-1799

a=4.849Å   b=8.216Å   c=28.317Å

α=90°   β=90.52°   γ=90°

Na Cs2 Al (P O4)2

AlCs2NaO8P2

Huang, Q.Hwu, S.-J.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2001) 13, 1794-1799

a=10.992Å   b=9.192Å   c=18.998Å

α=90°   β=90.35°   γ=90°

Ag6Fe2O16V4

Ag6Fe2O16V4

Becht, Gregory A.Vaughey, John T.Hwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2010) 22, 3 1149

a=9.768(2)Å   b=5.1552(10)Å   c=14.316(3)Å

α=90.00°   β=93.80(3)°   γ=90.00°

AgFeO7V2

AgFeO7V2

Becht, Gregory A.Vaughey, John T.Hwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2010) 22, 3 1149

a=5.6027(11)Å   b=7.4851(15)Å   c=7.6437(15)Å

α=65.07(3)°   β=89.48(3)°   γ=78.98(3)°

Cadimum Antimony Selenobromide

Br2CdSb2Se3

Wang, LeiHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2007) 19, 25 6212

a=20.998(4)Å   b=4.0260(8)Å   c=12.149(2)Å

α=90.00°   β=119.00(3)°   γ=90.00°

Indium Antimony Sulfochloride

ClInS4Sb2

Wang, LeiHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2007) 19, 25 6212

a=19.877(4)Å   b=3.8520(8)Å   c=11.484(2)Å

α=90.00°   β=117.75(3)°   γ=90.00°

Indium Antimony Sulfobromide

BrInS4Sb2

Wang, LeiHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2007) 19, 25 6212

a=20.177(4)Å   b=3.8670(8)Å   c=11.660(2)Å

α=90.00°   β=119.13(3)°   γ=90.00°

Indium Antimony Selenobromide

BrInSb2Se4

Wang, LeiHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2007) 19, 25 6212

a=20.772(4)Å   b=4.0020(8)Å   c=11.939(2)Å

α=90.00°   β=118.14(3)°   γ=90.00°

Indium Bismuth Selenobromide

Bi2BrInSe4

Wang, LeiHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2007) 19, 25 6212

a=20.832(4)Å   b=4.1140(8)Å   c=11.958(2)Å

α=90.00°   β=118.15(3)°   γ=90.00°

CdClS2Sb

CdClS2Sb

Wang, LeiHung, Yi-ChungHwu, Shiou-JyhKoo, Hyun-JooWhangbo, M.-H.

Chemistry of Materials (2006) 18, 5 1219

a=9.5850(19)Å   b=3.9910(8)Å   c=12.443(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

BrCdS2Sb

BrCdS2Sb

Wang, LeiHung, Yi-ChungHwu, Shiou-JyhKoo, Hyun-JooWhangbo, M.-H.

Chemistry of Materials (2006) 18, 5 1219

a=12.938(3)Å   b=3.9310(8)Å   c=9.6610(19)Å

α=90.00°   β=91.11(3)°   γ=90.00°

BiBrCdSe2

BiBrCdSe2

Wang, LeiHung, Yi-ChungHwu, Shiou-JyhKoo, Hyun-JooWhangbo, M.-H.

Chemistry of Materials (2006) 18, 5 1219

a=10.025(2)Å   b=4.1190(8)Å   c=13.143(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cadimum Bismuth Sulfochloride

BiCdClS2

Wang, LeiHung, Yi-ChungHwu, Shiou-JyhKoo, Hyun-JooWhangbo, M.-H.

Chemistry of Materials (2006) 18, 5 1219

a=9.541(2)Å   b=3.9700(8)Å   c=12.545(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

BiBrCdS2

BiBrCdS2

Wang, LeiHung, Yi-ChungHwu, Shiou-JyhKoo, Hyun-JooWhangbo, M.-H.

Chemistry of Materials (2006) 18, 5 1219

a=12.977(3)Å   b=4.0120(8)Å   c=9.5840(19)Å

α=90.00°   β=91.07(3)°   γ=90.00°

BiCdISe2

BiCdISe2

Wang, LeiHung, Yi-ChungHwu, Shiou-JyhKoo, Hyun-JooWhangbo, M.-H.

Chemistry of Materials (2006) 18, 5 1219

a=13.659(3)Å   b=4.1920(8)Å   c=10.193(2)Å

α=90.00°   β=90.88(3)°   γ=90.00°

Cs10Fe14K8O80P20

Cs10Fe14K8O80P20

Becht, GregHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2006) 18, 18 4221

a=13.898(3)Å   b=16.381(3)Å   c=9.835(2)Å

α=90.00°   β=110.45(3)°   γ=90.00°

Cs11.26Fe14K6.74O80P20

Cs11.26Fe14K6.74O80P20

Becht, GregHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2006) 18, 18 4221

a=13.762(3)Å   b=16.508(3)Å   c=9.840(2)Å

α=90.00°   β=110.29(3)°   γ=90.00°

Cs0.75Fe1.08K0Na0.64O6.15P1.54

Cs0.75Fe1.08K0Na0.64O6.15P1.54

Becht, GregHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2006) 18, 18 4221

a=13.744(3)Å   b=16.502(3)Å   c=9.807(2)Å

α=90.00°   β=109.97(3)°   γ=90.00°

Cs11.35Fe14K6.65O80P20

Cs11.35Fe14K6.65O80P20

Becht, GregHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2006) 18, 18 4221

a=13.795(3)Å   b=16.463(3)Å   c=9.848(2)Å

α=90.00°   β=110.10(3)°   γ=90.00°

Cs11.9Fe14K0Li6.1O80P20

Cs11.9Fe14K0Li6.1O80P20

Becht, GregHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2006) 18, 18 4221

a=13.899(3)Å   b=16.397(3)Å   c=9.830(2)Å

α=90.00°   β=110.40(3)°   γ=90.00°

Cs8.5Fe14K5.71O80P20Rb3.79

Cs8.5Fe14K5.71O80P20Rb3.79

Becht, GregHwu, Shiou-Jyh

Chemistry of Materials (2006) 18, 18 4221

a=13.901(3)Å   b=16.392(3)Å   c=9.827(2)Å

α=90.00°   β=110.49(3)°   γ=90.00°

Cu3Ge4Na2O12

Cu3Ge4Na2O12

Mo, XunhuaEtheredge, Kristen M. S.Hwu, Shiou-JyhHuang, Qun

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3478-3480

a=6.1876(12)Å   b=7.6979(15)Å   c=5.4801(11)Å

α=102.36(3)°   β=93.28(3)°   γ=87.53(3)°

Cu3Ge3.13Na2O12Si0.87

Cu3Ge3.13Na2O12Si0.87

Mo, XunhuaEtheredge, Kristen M. S.Hwu, Shiou-JyhHuang, Qun

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3478-3480

a=6.1719(12)Å   b=7.6784(15)Å   c=5.4198(11)Å

α=102.22(3)°   β=93.26(3)°   γ=87.84(3)°

Cu3Ge2.28Na2O12Si1.72

Cu3Ge2.28Na2O12Si1.72

Mo, XunhuaEtheredge, Kristen M. S.Hwu, Shiou-JyhHuang, Qun

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3478-3480

a=6.1520(12)Å   b=7.6550(15)Å   c=5.3650(11)Å

α=102.01(3)°   β=93.37(3)°   γ=88.13(3)°

Cs2Cu3O14P4

Cs2Cu3O14P4

Sanjaya Ranmohotti, K. G.Mo, XunhuaSmith, M. KirklynHwu, Shiou-Jyh

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3665-3670

a=7.9196(16)Å   b=10.795(2)Å   c=7.7958(16)Å

α=90.00°   β=103.90(3)°   γ=90.00°

ClFe3Na2O14P4Rb

ClFe3Na2O14P4Rb

Gao, JianhuaLi, JianSulejmanovic, DinoHwu, Shiou-Jyh

Inorganic chemistry (2015) 54, 3 1136-1144

a=20.827(4)Å   b=5.1920(10)Å   c=13.709(3)Å

α=90.00°   β=118.82(3)°   γ=90.00°

ClMn3Na2O14P4Rb

ClMn3Na2O14P4Rb

Gao, JianhuaLi, JianSulejmanovic, DinoHwu, Shiou-Jyh

Inorganic chemistry (2015) 54, 3 1136-1144

a=21.152(4)Å   b=5.2405(10)Å   c=13.853(3)Å

α=90.00°   β=119.45(3)°   γ=90.00°

ClCsMn3Na2O14P4

ClCsMn3Na2O14P4

Gao, JianhuaLi, JianSulejmanovic, DinoHwu, Shiou-Jyh

Inorganic chemistry (2015) 54, 3 1136-1144

a=21.201(4)Å   b=5.2811(11)Å   c=13.913(3)Å

α=90.00°   β=119.07(3)°   γ=90.00°

ClCsK2Mn3O14P4

ClCsK2Mn3O14P4

Gao, JianhuaLi, JianSulejmanovic, DinoHwu, Shiou-Jyh

Inorganic chemistry (2015) 54, 3 1136-1144

a=7.6288(15)Å   b=5.3699(11)Å   c=18.995(4)Å

α=90.00°   β=100.92(3)°   γ=90.00°

ClCsFe3K2O14P4

ClCsFe3K2O14P4

Gao, JianhuaLi, JianSulejmanovic, DinoHwu, Shiou-Jyh

Inorganic chemistry (2015) 54, 3 1136-1144

a=5.3125(11)Å   b=7.6130(15)Å   c=9.6697(19)Å

α=79.41(3)°   β=76.04(3)°   γ=89.66(3)°

Turneaureite

As3Ca5ClO12

Wardojo, T. A.Hwu, S.-J.

Acta Crystallographica, Section C (1996) 52, 2959-2960

a=10.076Å   b=10.076Å   c=6.807Å

α=90°   β=90°   γ=120°