Structures by: Helms A.

Total: 6

Rubidium oxide (4/6)

O6Rb4

Helms, AKlemm, W

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 242, 201-214

a=9.3Å   b=9.3Å   c=9.3Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium oxide (4/6)

Cs4O6

Helms, AKlemm, W

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 242, 201-214

a=9.86Å   b=9.86Å   c=9.86Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs4 (O2)3

O3

Helms, A.Klemm, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 242, 201-214

a=9.86Å   b=9.86Å   c=9.86Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb O2

O2Rb

Helms, A.Klemm, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 242, 33-40

a=4.252Å   b=4.252Å   c=7.044Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs4O3

Cs4O3

Helms, A.Klemm, W.

Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 242, 201-214

a=9.86Å   b=9.86Å   c=9.86Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O3Rb4

O3Rb4

Helms, A.Klemm, W.

Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 242, 201-214

a=9.3Å   b=9.3Å   c=9.3Å

α=90°   β=90°   γ=90°