Structures by: He P. L.

Total: 5

C40H56Co4O20

C40H56Co4O20

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=22.105(2)Å   b=22.105(2)Å   c=9.754(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H40Cl8Ni4O16

C36H40Cl8Ni4O16

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=9.6063(14)Å   b=44.885(6)Å   c=11.7452(17)Å

α=90.00°   β=105.927(2)°   γ=90.00°

C36H40Cl8Co4O16

C36H40Cl8Co4O16

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=16.915(2)Å   b=18.429(2)Å   c=15.172(2)Å

α=90.00°   β=92.376(2)°   γ=90.00°

C36H44Br4Ni4O16

C36H44Br4Ni4O16

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=18.601(3)Å   b=17.417(2)Å   c=14.613(2)Å

α=90.00°   β=90.711(2)°   γ=90.00°

C40H56Ni4O20

C40H56Ni4O20

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=22.447(2)Å   b=22.447(2)Å   c=9.628(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°