Structures by: Hammerschmidt A.

Total: 32

Cs2 (B2 S4)

B2Cs2S4

Puettmann, C.Krebs, B.Jansen, C.Kueper, J.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1995) 621, 1330-1337

a=5.141Å   b=5.141Å   c=17.868Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (B2 S4)

B2Cs2S4

Puettmann, C.Kueper, J.Krebs, B.Jansen, C.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1995) 621, 1330-1337

a=7.27Å   b=7.27Å   c=35.737Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (B2 S4)

B2BaS4

Wulff, M.Krebs, B.Hammerschmidt, A.Doech, M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 2637-2640

a=6.6465Å   b=15.6995Å   c=6.0306Å

α=90°   β=110.961°   γ=90°

Ba ((B Se2)2 Se2)

B2BaSe6

Hammerschmidt, A.Krebs, B.Koester, C.Lindemann, A.Doech, M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1561-1567

a=11.326Å   b=7.6587Å   c=10.315Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu (B2 S4)

B2EuS4

Doech, M.Krebs, B.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2004) 630, 519-522

a=6.4331Å   b=14.0994Å   c=6.0731Å

α=90°   β=110.558°   γ=90°

K2 (B2 (S2)3 S)

B2K2S7

Hammerschmidt, A.Stork, L.Kueper, J.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1994) 620, 1898-1904

a=14.7404Å   b=6.827Å   c=11.66Å

α=90°   β=122.45°   γ=90°

K2 (B2 (Se2)3 Se)

B2K2Se7

Stork, L.Kueper, J.Hammerschmidt, A.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1994) 620, 1898-1904

a=15.446Å   b=7.054Å   c=12.092Å

α=90°   β=120.4°   γ=90°

Li2 (B2 Se3 (Se2))

B2Li2Se5

Koester, C.Doech, M.Kuchinke, J.Krebs, B.Lindemann, A.Pruss, T.Hammerschmidt, A.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 169-172

a=10.616Å   b=5.3181Å   c=12.382Å

α=90°   β=109.96°   γ=90°

Na2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Na2Se7

Stork, L.Hammerschmidt, A.Krebs, B.Kueper, J.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1994) 620, 1898-1904

a=14.919Å   b=6.703Å   c=11.863Å

α=90°   β=119.17°   γ=90°

Sr3 (B S3)2

B2S6Sr3

Hammerschmidt, A.Krebs, B.Doech, M.Puettmann, C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 551-555

a=10.187Å   b=6.61Å   c=15.411Å

α=90°   β=102.24°   γ=90°

K Ba4 (B S3)3

B3Ba4KS9

Koester, C.Krebs, B.Kueper, J.Hammerschmidt, A.Jansen, C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 669-674

a=14.311Å   b=8.808Å   c=13.655Å

α=90°   β=98.67°   γ=90°

Rb2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Rb2Se7

Krebs, B.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Pruss, T.Kuchinke, J.Kueper, J.Koester, C.Lindemann, A.Doech, M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=12.414Å   b=7.314Å   c=14.092Å

α=90°   β=107.3°   γ=90°

Tl2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Se7Tl2

Krebs, B.Doech, M.Kueper, J.Hammerschmidt, A.Koester, C.Lindemann, A.Jansen, C.Kuchinke, J.Pruss, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=11.878Å   b=7.0909Å   c=13.998Å

α=90°   β=108.37°   γ=90°

Cs3 (B3 (Se2)4 Se2)

B3Cs3Se10

Koester, C.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Krebs, B.Kueper, J.Lindemann, A.Doech, M.Kuchinke, J.Pruss, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=7.5831Å   b=8.4643Å   c=15.276Å

α=107.03°   β=89.29°   γ=101.19°

Tl3 (B3 (Se2)4 Se2)

B3Se10Tl3

Lindemann, A.Kuchinke, J.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Pruss, T.Kueper, J.Koester, C.Doech, M.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=7.0989Å   b=8.0724Å   c=14.545Å

α=105.24°   β=95.82°   γ=92.79°

Li2.55 Sr2.27 (B10 S19)

B10Li2.55S19Sr2.27

Hiltmann, F.zum Hecht, P.Krebs, B.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 76-84

a=10.919Å   b=13.59Å   c=16.423Å

α=90°   β=90.48°   γ=90°

Na6 (B10 S18)

B10Na6S18

Krebs, B.Hiltmann, F.Hammerschmidt, A.zum Hecht, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1996) 622, 76-84

a=14.415Å   b=14.415Å   c=26.137Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5.88 B10 Se18

B10Na5.88Se18

Lindemann, A.Doech, M.Hammerschmidt, A.Krebs, B.

Solid State Sciences (2002) 4, 1449-1455

a=15.128Å   b=15.128Å   c=27.955Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs8 (B12 (B S3)6)

B18Cs8S18

Krebs, B.Hammerschmidt, A.Kuchinke, J.

Solid State Sciences (2003) 5, 189-196

a=10.33Å   b=10.369Å   c=10.833Å

α=103.64°   β=91.91°   γ=109.51°

K8 (B12 (B Se3)6)

B18K8Se18

Hammerschmidt, A.Krebs, B.Doech, M.Lindemann, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1249-1255

a=16.2878Å   b=41.617Å   c=9.7876Å

α=90°   β=109.592°   γ=90°

Na6 (B12 (B Se3)4 (B Se2.5)2)

B18Na6Se17

Hammerschmidt, A.Koester, C.Lindemann, A.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 2121-2126

a=18.005Å   b=16.549Å   c=11.245Å

α=90°   β=91.35°   γ=90°

Na8 (B12 (B Se3)6)

B18Na8Se18

Hammerschmidt, A.Doech, M.Puetz, S.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2004) 630, 2299-2303

a=10.9902Å   b=16.2789Å   c=11.4889Å

α=90°   β=117.821°   γ=90°

Rb8 (B12 (B S3)6)

B18Rb8S18

Kuchinke, J.Hammerschmidt, A.Krebs, B.

Solid State Sciences (2003) 5, 189-196

a=10.085Å   b=10.036Å   c=10.598Å

α=104.74°   β=91.56°   γ=109.08°

Li9 B19 S33

B19Li9S33

zum Hecht, P.Krebs, B.Hiltmann, F.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1993) 619, 293-302

a=23.669Å   b=14.361Å   c=12.237Å

α=90°   β=103.77°   γ=90°

Ba7 (B Se3)4 Se

B4Ba7Se13

Krebs, B.Hammerschmidt, A.Koester, C.Kueper, J.Lindemann, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 1253-1258

a=10.513Å   b=25.021Å   c=10.513Å

α=90°   β=90.1°   γ=90°

Na3 (B5 O8 S)

B5Na3O8S

Krebs, B.Hammerschmidt, A.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 393-402

a=11.39Å   b=6.249Å   c=10.934Å

α=90°   β=93.94°   γ=90°

Sr3 (B3 S6)2

B6S12Sr3

Puettmann, C.Hammerschmidt, A.Krebs, B.Doech, M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 551-555

a=8.605Å   b=8.605Å   c=21.542Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li5 (B7 S13)

B7Li5S13

zum Hecht, P.Hiltmann, F.Hammerschmidt, A.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1993) 619, 293-302

a=17.304Å   b=21.922Å   c=12.233Å

α=90°   β=134.91°   γ=90°

Li7.2 B7 Se15

B7Li7.2Se15

Lindemann, A.Doech, M.Nilges, T.Krebs, B.Puetz, S.Eckert, H.Hammerschmidt, A.

Solid State Sciences (2006) 8, 764-772

a=11.412Å   b=11.412Å   c=16.4131Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4 Ba11 (B S3)8 S

B8Ba11K4S25

Koester, C.Krebs, B.Jansen, C.Kueper, J.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 669-674

a=18.146Å   b=18.146Å   c=25.98Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr4.2 Ba2.8 (B S3)4 S

B4Ba2.8S13Sr4.2

Lindemann, A.Hammerschmidt, A.Kueper, J.Krebs, B.Koester, C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 1253-1258

a=9.902Å   b=23.504Å   c=9.884Å

α=90°   β=90.01°   γ=90°

Ba2 (B4 Se13)

B4Ba2Se13

Krebs, B.Lindemann, A.Koester, C.Doech, M.Hammerschmidt, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1561-1567

a=12.79Å   b=11.56Å   c=12.862Å

α=90°   β=103.22°   γ=90°