Structures by: Guru Row T. N.

Total: 274

C29H20O

C29H20O

Pal, RumpaMukherjee, SomnathChandrasekhar, S.Guru Row, T. N.

The journal of physical chemistry. A (2014) 118, 19 3479-3489

a=24.2504(2)Å   b=8.18850(10)Å   c=21.5299(3)Å

α=90°   β=110.4910(10)°   γ=90°

Bi36O126Ta27

Bi36O126Ta27

Muktha, B.Priya, M. H.Madras, GiridharGuru Row, T. N.

The journal of physical chemistry. B (2005) 109, 23 11442-11449

a=13.016(2)Å   b=7.5832(14)Å   c=12.226(2)Å

α=90°   β=101.477(3)°   γ=90°

Bi4LiNb3O14

Bi4LiNb3O14

Muktha, B.Priya, M. H.Madras, GiridharGuru Row, T. N.

The journal of physical chemistry. B (2005) 109, 23 11442-11449

a=13.035(3)Å   b=7.648(2)Å   c=12.217(3)Å

α=90°   β=101.512(4)°   γ=90°

?

Ba0.5Bi6Mo2.5O17

Muktha, B.Aarthi, T.Madras, GiridharGuru Row, T. N.

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 21 10280-10286

a=11.6887Å   b=5.8139Å   c=24.7151Å

α=90°   β=101.838°   γ=90°

(Ba Bi4) Ti4 O15

BaBi4O15Ti4

Nalini, G.Guru Row, T.N.

Bulletin of Materials Science (Bangalore) (2002) 25, 275-281

a=3.864Å   b=3.864Å   c=41.8341Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.19 Bi3.81) Ti4 O15

Bi3.81O15Sr1.19Ti4

Nalini, G.Guru Row, T.N.

Bulletin of Materials Science (Bangalore) (2002) 25, 275-281

a=5.451Å   b=5.4415Å   c=41.0233Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.96 Bi1.04) Bi3 Ti4 O15

Bi4.04O15Pb0.96Ti4

Nalini, G.Guru Row, T.N.

Bulletin of Materials Science (Bangalore) (2002) 25, 275-281

a=5.4267Å   b=5.4458Å   c=41.4121Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi3 (Ti0.9 Nb1.1 O9)

Bi3Nb1.1O9Ti0.9

Nalini, G.Subbanna, G.N.Guru Row, T.N.

Materials Chemistry and Physics (2003) 82, 663-671

a=5.4248Å   b=5.3864Å   c=25.0392Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.79 La0.21) Bi2 (Ti0.92 Nb1.08 O9)

Bi2.79La0.21Nb1.08O9Ti0.92

Nalini, G.Guru Row, T.N.Subbanna, G.N.

Materials Chemistry and Physics (2003) 82, 663-671

a=5.4364Å   b=5.4106Å   c=25.0787Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.58 La0.42) Bi2 (Ti0.76 Nb1.24 O9)

Bi2.58La0.42Nb1.24O9Ti0.76

Nalini, G.Subbanna, G.N.Guru Row, T.N.

Materials Chemistry and Physics (2003) 82, 663-671

a=5.4392Å   b=5.4145Å   c=25.0705Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (H S O4)

HO4RbS

Nalini, G.Guru Row, T.N.

Phase Transition (2003) 76, 923-934

a=14.3503Å   b=4.6187Å   c=14.3933Å

α=90°   β=118.03°   γ=90°

Bi2 La (Ti Nb O9)

Bi2LaNbO9Ti

Nalini, G.Subbanna, G.N.Guru Row, T.N.

Materials Chemistry and Physics (2003) 82, 663-671

a=5.434Å   b=5.442Å   c=25.004Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.58 La0.42) Bi2 (Ti1.08 Nb0.92 O9)

Bi2.58La0.42Nb0.92O9Ti1.08

Nalini, G.Subbanna, G.N.Guru Row, T.N.

Materials Chemistry and Physics (2003) 82, 663-671

a=5.4449Å   b=5.4277Å   c=25.0677Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.25 La0.75) Bi2 (Ti1.08 Nb0.92 O9)

Bi2.25La0.75Nb0.92O9Ti1.08

Nalini, G.Subbanna, G.N.Guru Row, T.N.

Materials Chemistry and Physics (2003) 82, 663-671

a=5.4455Å   b=5.4382Å   c=25.0398Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)3 H (S O4)2

H13N3O8S2

Sooryanarayana, K.Guru Row, T.N.Robinson, W.T.

Phase Transition (1999) 69, 429-438

a=15.727Å   b=5.883Å   c=10.178Å

α=90°   β=101.66°   γ=90°

Bi2 (V0.4 Ge0.6) O5.2

Bi2Ge0.6O5.2V0.4

Sooryanarayana, K.Guru Row, T.N.Varma, K.B.R.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 425-432

a=5.495Å   b=5.516Å   c=15.416Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (V0.6 Ge0.4) O5.3

Bi2Ge0.4O5.3V0.6

Sooryanarayana, K.Guru Row, T.N.Varma, K.B.R.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 425-432

a=3.917Å   b=3.917Å   c=15.354Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (V0.8 Ge0.2) O5.4

Bi2Ge0.2O5.4V0.8

Sooryanarayana, K.Guru Row, T.N.Varma, K.B.R.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 425-432

a=5.577Å   b=15.346Å   c=5.5414Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H7Cl2N5,C2H5NO

C9H7Cl2N5,C2H5NO

Chadha, RenuSaini, AnupamArora, PoonamJain, Dharamvir SinghDasgupta, ArchiGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 20 6271

a=7.7752(3)Å   b=9.6284(4)Å   c=10.4511(3)Å

α=106.390(3)°   β=107.730(3)°   γ=101.093(3)°

C9H8Cl2N5,C7H5O3

C9H8Cl2N5,C7H5O3

Chadha, RenuSaini, AnupamArora, PoonamJain, Dharamvir SinghDasgupta, ArchiGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 20 6271

a=15.5808(10)Å   b=9.6890(6)Å   c=11.1057(7)Å

α=90°   β=91.312(3)°   γ=90°

C9H8Cl2N5,2(C2H4O2),C2H3O2

C9H8Cl2N5,2(C2H4O2),C2H3O2

Chadha, RenuSaini, AnupamArora, PoonamJain, Dharamvir SinghDasgupta, ArchiGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 20 6271

a=7.0795(3)Å   b=17.7124(7)Å   c=15.9227(7)Å

α=90°   β=94.618(2)°   γ=90°

Fenobam

C11H11ClN4O2

Sajesh P. ThomasMysore S. PavanT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2013) 50, 49

a=12.8504(2)Å   b=7.69270(10)Å   c=11.9619(2)Å

α=90°   β=101.3210(10)°   γ=90°

Dimethylamine 4-hydroxybenzoate

C7H5O3,C2H8N

Sajesh P. ThomasMysore S. PavanT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2013) 50, 49

a=10.2123(2)Å   b=9.9415(2)Å   c=19.0947(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H24N2O2S

C22H24N2O2S

Rumpa PalGovindappa NagendraM. SamarasimhareddyVommina V. SureshbabuTayur N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 933

a=12.4405(5)Å   b=12.4405(5)Å   c=13.4141(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H24N2O2S

C22H24N2O2S

Rumpa PalGovindappa NagendraM. SamarasimhareddyVommina V. SureshbabuTayur N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 933

a=4.9386(3)Å   b=15.0974(9)Å   c=13.3932(15)Å

α=90°   β=97.286(7)°   γ=90°

C21H22N2O2S

C21H22N2O2S

Rumpa PalGovindappa NagendraM. SamarasimhareddyVommina V. SureshbabuTayur N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 933

a=4.9807(2)Å   b=15.9306(6)Å   c=12.0456(5)Å

α=90°   β=99.174(4)°   γ=90°

C19H18N2O2S

C19H18N2O2S

Rumpa PalGovindappa NagendraM. SamarasimhareddyVommina V. SureshbabuTayur N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 933

a=4.9690(2)Å   b=11.3897(4)Å   c=15.0388(5)Å

α=90°   β=91.707(3)°   γ=90°

Thiophenol-selenophenol alloy

(C6H6S)0.95,(C6H6Se)0.05

Sajesh P. ThomasR. SathishkumarT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 14255

a=13.8535(14)Å   b=11.4448(13)Å   c=7.1913(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(C6H6S)0.91,(C6H6Se)0.09

(C6H6S)0.91,(C6H6Se)0.09

Sajesh P. ThomasR. SathishkumarT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 14255

a=13.856(4)Å   b=11.425(3)Å   c=7.1934(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Thiophenol

C6H6S

Sajesh P. ThomasR. SathishkumarT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 14255

a=7.1905(10)Å   b=11.4643(15)Å   c=13.8150(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Thiophenol-selenophenol alloy

(C6H6S)0.75,(C6H6Se)0.25

Sajesh P. ThomasR. SathishkumarT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 14255

a=7.2109(10)Å   b=11.3897(16)Å   c=13.9705(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Selenophenol

C6H6Se

Sajesh P. ThomasR. SathishkumarT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 14255

a=7.329(4)Å   b=11.226(5)Å   c=14.422(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Thiophenol-selenophenol alloy

(C6H6S)0.57,(C6H6Se)0.43

Sajesh P. ThomasR. SathishkumarT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 14255

a=7.2621(18)Å   b=11.371(3)Å   c=14.155(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide

C4H6N4O3S2

Sounak SarkarMysore S. PavanSuryanarayan CherukuvadaTayur N. Guru Row

Chem.Commun. (2016) 52, 5820

a=4.73060(10)Å   b=21.6655(4)Å   c=8.10690(10)Å

α=90°   β=103.803(2)°   γ=90°

3-Cyclohexyl-1H-isochromene-1-thione

C15H16OS

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=8.9463(14)Å   b=12.335(2)Å   c=12.338(2)Å

α=90°   β=105.704(3)°   γ=90°

3-p-tolyl-1H-isochromene-1-thione

C16H12OS

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=7.4622(8)Å   b=12.2143(12)Å   c=14.4832(15)Å

α=81.027(2)°   β=83.319(2)°   γ=85.407(2)°

3-(4-methoxyphenyl)-1H-isochromene-1-thione

C16H12O2S

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=7.5948(14)Å   b=10.988(2)Å   c=15.526(3)Å

α=90°   β=96.149(3)°   γ=90°

3-(2- Furyl)-1H-isochromene-1-thione

C13H8O2S

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=4.0478(6)Å   b=13.5257(19)Å   c=19.180(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H10OS

C15H10OS

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=3.8992(5)Å   b=15.2947(18)Å   c=19.007(2)Å

α=90°   β=92.701(2)°   γ=90°

?

C13H10FNO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=5.3691(10)Å   b=7.8623(15)Å   c=12.892(2)Å

α=72.465(3)°   β=80.495(3)°   γ=89.707(3)°

C13H10FNO

C13H10FNO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=8.069(2)Å   b=5.3914(14)Å   c=23.238(6)Å

α=90°   β=90.169(4)°   γ=90°

C13H10FNO

C13H10FNO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=5.4206(15)Å   b=6.2580(17)Å   c=15.534(4)Å

α=90°   β=97.454(5)°   γ=90°

C13H10FNO

C13H10FNO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=5.349(3)Å   b=7.599(4)Å   c=12.945(6)Å

α=92.124(8)°   β=101.179(7)°   γ=90.162(8)°

C13H9F2NO

C13H9F2NO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=12.2353(16)Å   b=10.8787(14)Å   c=7.8648(10)Å

α=90°   β=90.232(2)°   γ=90°

C13H9F2NO

C13H9F2NO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=24.660(5)Å   b=5.2031(12)Å   c=8.2440(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

?

C13H9F2NO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=5.1864(14)Å   b=5.8673(16)Å   c=35.127(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H9F2NO

C13H9F2NO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=5.460(2)Å   b=7.693(3)Å   c=13.038(5)Å

α=106.758(6)°   β=100.371(6)°   γ=90.016(6)°

C13H9FNO

C13H9FNO

Chopra, DeepakGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2008) 10, 1 54

a=8.0355(18)Å   b=5.3598(12)Å   c=23.640(5)Å

α=90°   β=90.074(4)°   γ=90°

C7H5O4,C3H7N6,2(H2O)

C7H5O4,C3H7N6,2(H2O)

SeethaLekshmi, SunilGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 15 4886

a=15.7880(10)Å   b=12.1600(10)Å   c=7.1610Å

α=90.000°   β=96.560(5)°   γ=90.000°

3(C7H5O4),3(C3H7N6),11(O)'

3(C7H5O4),3(C3H7N6),11(O)'

SeethaLekshmi, SunilGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 15 4886

a=10.8110(10)Å   b=12.2980(10)Å   c=19.5800(10)Å

α=82.230(4)°   β=79.120(5)°   γ=64.530(5)°

2(C7H6O4),2(C3H6N6),2(C3H7NO),2(H2O)

2(C7H6O4),2(C3H6N6),2(C3H7NO),2(H2O)

SeethaLekshmi, SunilGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 15 4886

a=38.011(5)Å   b=9.212(5)Å   c=20.430(5)Å

α=90.000(5)°   β=99.437(5)°   γ=90.000(5)°

2(C3H7N6),2(C7H5O3),(C2H3N)

2(C3H7N6),2(C7H5O3),(C2H3N)

SeethaLekshmi, SunilGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 15 4886

a=16.691(8)Å   b=8.577(4)Å   c=20.692(8)Å

α=90.00°   β=117.83(3)°   γ=90.00°

C7H5O4,C3H7N6

C7H5O4,C3H7N6

SeethaLekshmi, SunilGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 15 4886

a=14.3720(10)Å   b=8.5490(10)Å   c=20.671(2)Å

α=90.000(7)°   β=114.23°   γ=90.00°

C3H7N6,C7H5O3,2(H2O)

C3H7N6,C7H5O3,2(H2O)

SeethaLekshmi, SunilGuru Row, T. N.

CrystEngComm (2011) 13, 15 4886

a=7.5710Å   b=10.8570(10)Å   c=16.4770(10)Å

α=87.120(5)°   β=85.510(5)°   γ=82.630(5)°

C22H24N2O2S

C22H24N2O2S

Rumpa PalGovindappa NagendraM. SamarasimhareddyVommina V. SureshbabuTayur N. Guru Row

Chem.Commun. (2015) 51, 933

a=17.4665(1)Å   b=17.4665(1)Å   c=13.1291(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Acetazolamide

C4H6N4O3S2

Thomas, Sajesh P.Jayatilaka, DylanGuru Row, T. N.

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2015) 17, 38 25411-25420

a=5.2819(5)Å   b=8.9293(9)Å   c=9.3525(9)Å

α=104.658(9)°   β=99.308(8)°   γ=99.803(8)°

4,4'-bis(perfluorophenyl)-2,2'-bithiazole

C18H2F10N2S2

Mysore S. PavanKarothu Durga PrasadT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2013) 49, 7558

a=4.94427(5)Å   b=9.9334(1)Å   c=16.7690(1)Å

α=90°   β=90.574(1)°   γ=90°

Fenobam monohydrate

C11H11ClN4O2,H2O

Sajesh P. ThomasK. NagarajanT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2012) 48, 10559

a=7.7579(16)Å   b=8.6433(16)Å   c=10.536(2)Å

α=92.620(16)°   β=92.898(17)°   γ=114.618(19)°

Fenobam hemihydrate

2(C11H11ClN4O2),H2O

Sajesh P. ThomasK. NagarajanT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2012) 48, 10559

a=9.8299(15)Å   b=11.4813(19)Å   c=11.6916(15)Å

α=105.930(13)°   β=97.779(12)°   γ=104.196(13)°

Fenobam

C11H11ClN4O2

Sajesh P. ThomasK. NagarajanT. N. Guru Row

Chem.Commun. (2012) 48, 10559

a=12.8327(14)Å   b=7.6792(14)Å   c=11.9725(14)Å

α=90°   β=101.188(9)°   γ=90°

3-Cyclohexyl-1H-isochromene-1-thione

C15H16OS

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=8.9463(14)Å   b=12.335(2)Å   c=12.338(2)Å

α=90°   β=105.704(3)°   γ=90°

3-p-tolyl-1H-isochromene-1-thione

C16H12OS

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=7.4622(8)Å   b=12.2143(12)Å   c=14.4832(15)Å

α=81.027(2)°   β=83.319(2)°   γ=85.407(2)°

3-(4-methoxyphenyl)-1H-isochromene-1-thione

C16H12O2S

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=7.5948(14)Å   b=10.988(2)Å   c=15.526(3)Å

α=90°   β=96.149(3)°   γ=90°

3-(2- Furyl)-1H-isochromene-1-thione

C13H8O2S

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=4.0478(6)Å   b=13.5257(19)Å   c=19.180(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H10OS

C15H10OS

Hathwar, Venkatesha R.Manivel, P.Nawaz Khan, F.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2009) 11, 2 284-291

a=3.8992(5)Å   b=15.2947(18)Å   c=19.007(2)Å

α=90°   β=92.701(2)°   γ=90°

TADDOL FORM A

C21H26O4

Prasad, Kavirayani R.Chandrakumar, AppayeeDikundwar, Amol G.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3452

a=8.5968(8)Å   b=9.7560(9)Å   c=23.391(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

TADDOL FORM B

C21H26O4

Prasad, Kavirayani R.Chandrakumar, AppayeeDikundwar, Amol G.Guru Row, T. N.

CrystEngComm (2010) 12, 11 3452

a=10.882(2)Å   b=7.4911(15)Å   c=12.618(3)Å

α=90°   β=110.599(3)°   γ=90°

2-amino-5-nitropyridine:chloroacetic acid

C5H5N3O2,C2H3ClO2

Sarkar, SounakPavan, Mysore S.Guru Row, T. N.

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2015) 17, 4 2330-2334

a=4.81980(10)Å   b=21.7824(3)Å   c=9.3616(2)Å

α=90°   β=104.264(2)°   γ=90°

1-formyl-3-thiosemicarbazide

C2H5N3OS

Munshi, ParthapratimThakur, T. S.Guru Row, T. N.Desiraju, G. R.

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 1 118-127

a=7.2569(17)Å   b=7.4263(18)Å   c=9.593(2)Å

α=90°   β=98.606(4)°   γ=90°

1-formyl-3-thiosemicarbazide

C2H5N3OS

Munshi, ParthapratimThakur, T. S.Guru Row, T. N.Desiraju, G. R.

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 1 118-127

a=7.2339(5)Å   b=7.3703(5)Å   c=9.4771(7)Å

α=90.00°   β=98.4260(10)°   γ=90.00°

1-Formyl-3-thiosemicarbazide

C2H5N3OS

Munshi, ParthapratimThakur, T. S.Guru Row, T. N.Desiraju, G. R.

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 1 118-127

a=7.2359(3)Å   b=7.3713(3)Å   c=9.4768(4)Å

α=90°   β=98.403(2)°   γ=90°

2-thiocoumarin

C9H6OS

Munshi, ParthapratimGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2002) 58, 6 1011-1017

a=4.0515(2)Å   b=10.1749(7)Å   c=17.6519(9)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

Calcium bismuth phosphate

Bi3Ca0.5O10P2

Porob, Digamber G.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 5 606-610

a=6.9100(9)Å   b=7.5426(10)Å   c=9.2027(12)Å

α=107.053(2)°   β=93.812(2)°   γ=112.278(2)°

Strontium bismuth phosphate

Bi3O10P2Sr0.5

Porob, Digamber G.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 5 606-610

a=6.964(2)Å   b=7.568(2)Å   c=9.207(3)Å

α=107.196(4)°   β=93.527(4)°   γ=112.106(4)°

Barium bismuth phosphate

Ba0.5Bi3O10P2

Porob, Digamber G.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 5 606-610

a=7.0141(9)Å   b=7.6084(10)Å   c=9.2525(12)Å

α=107.339(2)°   β=93.086(2)°   γ=112.294(2)°

Lead bismuth phosphate

Bi3O10P2Pb0.5

Porob, Digamber G.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 5 606-610

a=7.029(4)Å   b=7.627(4)Å   c=9.268(5)Å

α=107.295(7)°   β=93.400(7)°   γ=112.067(7)°

Salicylic acid

C7H6O3

Munshi, ParthapratimGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 4 612-626

a=4.8818(2)Å   b=11.2009(5)Å   c=11.2335(5)Å

α=90°   β=92.621(2)°   γ=90°

2-thiouracil

C4H4N2OS

Munshi, ParthapratimGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 4 612-626

a=4.2427(4)Å   b=5.9648(5)Å   c=10.5801(10)Å

α=105.736(5)°   β=94.912(5)°   γ=91.927(4)°

Cytosine Monohydrate

C4H5N3O,H2O

Munshi, ParthapratimGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 4 612-626

a=7.7161(8)Å   b=9.8337(10)Å   c=7.5131(8)Å

α=90°   β=100.523(5)°   γ=90°

C11H16N2O2

C11H16N2O2

Dastidar, P.Guru Row, T. N.Venkatesan, K.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 5 900-905

a=7.679(2)Å   b=13.368(2)Å   c=11.756(2)Å

α=90.°   β=92.62(2)°   γ=90.°

C14H12N2S2

C14H12N2S2

Dastidar, P.Guru Row, T. N.Venkatesan, K.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 5 900-905

a=8.8330(10)Å   b=9.419(2)Å   c=9.5200(10)Å

α=106.770(10)°   β=93.140(10)°   γ=109.610(10)°

C16H18N2O2

C16H18N2O2

Dastidar, P.Guru Row, T. N.Venkatesan, K.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 5 900-905

a=17.4680(10)Å   b=13.75(4)Å   c=15.2180(10)Å

α=90.°   β=125.490(10)°   γ=90.°

C15H15N3S1

C15H15N3S1

Dastidar, P.Guru Row, T. N.Venkatesan, K.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 5 900-905

a=9.9510(10)Å   b=10.0400(10)Å   c=14.764(2)Å

α=90.°   β=98.670(10)°   γ=90.°

3-(2-Anilino-1,3-thiazol-4-yl)-2H-chromen-2-one

C19H13BrN2O2S

Deepak ChopraK. N. VenugopalaB. S. JayashreeT. N. Guru Row

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 7 o2663-o2665

a=10.940(7)Å   b=12.172(8)Å   c=15.039(10)Å

α=93.025(10)°   β=108.484(10)°   γ=112.653(9)°

Captafol

C10H9Cl4NO2S

Chopra, DeepakMohan, T. P.Rao, K. S.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 o2406-o2407

a=10.567(8)Å   b=6.674(5)Å   c=19.427(15)Å

α=90°   β=91.715(12)°   γ=90°

1-(4-Chlorophenyl)-2,6,6-trimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one

C17H18ClNO

Chopra, DeepakNagarajan, K.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 9 o3089-o3091

a=8.236(5)Å   b=9.003(6)Å   c=10.781(7)Å

α=82.203(10)°   β=85.384(11)°   γ=74.530(10)°

1-(4-Chlorobenzyl)-6,6-dimethyl-2-phenyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one

C23H22ClNO

Chopra, DeepakNagarajan, K.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 9 o3092-o3094

a=9.7761(14)Å   b=13.0082(19)Å   c=15.832(2)Å

α=75.900(3)°   β=87.872(3)°   γ=81.639(3)°

1-thiocoumarin

C9H6OS

Munshi, ParthapratimGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 4 o353-o354

a=3.8899(5)Å   b=8.4355(11)Å   c=11.4569(15)Å

α=90.00°   β=96.530(5)°   γ=90.00°

2,4,5-trichloroacetanilide

C8H6Cl3NO

Mahalakshmi, L.Upadhyaya, V.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o946-o947

a=3.9015(8)Å   b=12.658(3)Å   c=9.6687(19)Å

α=90.00°   β=101.186(5)°   γ=90.00°

2,4,6-trimethylacetanilide

C11H15NO

Upadhyaya, V.Mahalakshmi, L.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 9 o997-o998

a=8.200(4)Å   b=8.538(4)Å   c=8.295(4)Å

α=90°   β=113.626(6)°   γ=90°

3-nitroacetanilide

C8H8N2O3

Mahalakshmi, L.Upadhyaya, V.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 9 o983-o984

a=9.767(2)Å   b=13.298(3)Å   c=13.272(3)Å

α=90°   β=102.991(5)°   γ=90°

P-chlorobenzoyl hydrazide

C7H7ClN2O

Saraogi, IshuMruthyunjayaswamy, B. H. M.Ijare, Omkar B.Jadegoud, YGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 12 o1341-o1342

a=15.945(7)Å   b=3.8449(16)Å   c=12.389(5)Å

α=90°   β=99.664(7)°   γ=90°

Homovaretic acid

C10H12O4

Chopra, DeepakChoudhury, A. RGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 4 o433-o434

a=14.258(4)Å   b=7.185(2)Å   c=9.773(3)Å

α=90°   β=94.157(5)°   γ=90°

Nitratotris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptadionato)hafnium(IV)

C33H57HfNO9

Urs, Usha K.Dharmaprakash, M. S.Shivashankar, S. A.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 1 m1-m2

a=10.156(9)Å   b=10.590(9)Å   c=19.277(17)Å

α=79.683(16)°   β=75.336(16)°   γ=83.579(16)°

Tetrakis(t-butyl-3-oxobutanoato)zirconium(IV)

C32H52O12Zr

Urs, Usha K.Dharmaprakash, M. S.Shivashankar, S. A.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 2 m83-m84

a=18.569(4)Å   b=18.569(4)Å   c=10.818(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dirubidium dimanganese trisulfate

Mn2O12S3,2(Rb)

Swain, DiptikantaGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 6 m138-m139

a=10.2140(7)Å   b=10.2140(7)Å   c=10.2140(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4-(2-Methylprop-2-enyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]thiosemicarbazide

C12H14F3N3S1

Chopra, DeepakChoudhury, A. RNagarajan, K.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 o2017-o2018

a=14.964(2)Å   b=6.0900(8)Å   c=15.754(2)Å

α=90.00°   β=108.387(2)°   γ=90.00°

M-methoxyphenyl acetic acid

C9H10O3

Choudhury, A. RGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o889-o890

a=16.266(3)Å   b=5.1024(11)Å   c=10.095(2)Å

α=90.00°   β=90.730(10)°   γ=90.00°

Ethyl 5-bromo-3-phenyl indole-2-carbamate

C17H15BrN2O2

Mruthyunjayaswamy, B. H. M.Ijare, Omkar B.Jadegoud, YRay Chaudhuri, A.Guru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 7 o738-o739

a=13.602(2)Å   b=10.1781(17)Å   c=23.565(4)Å

α=90°   β=106.267(3)°   γ=90°

2-amino-5-propyl-1,3,4-thiadiazole

C5H9N3S

Roy Choudhury, AngshumanMruthyunjayaswamy, B. H. M.Ijare, Omkar B.Jadegoud, YGuru Row, T. N.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 11 o1237-o1238

a=10.181(4)Å   b=6.766(2)Å   c=11.114(4)Å

α=90°   β=100.020(10)°   γ=90°