Structures by: Guru Row T. A.

Total: 145

C7H6O3,C4H5NO2

C7H6O3,C4H5NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=6.5133(3)Å   b=8.1853(5)Å   c=11.4965(6)Å

α=103.458(5)°   β=93.925(4)°   γ=113.018(5)°

C7H6O4,C4H5NO2

C7H6O4,C4H5NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=6.7358(8)Å   b=6.9119(8)Å   c=12.3937(9)Å

α=74.468(9)°   β=85.298(8)°   γ=73.28(1)°

2(C7H6O4),C4H5NO2

2(C7H6O4),C4H5NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=6.7323(2)Å   b=12.1142(5)Å   c=21.2077(8)Å

α=90°   β=97.146(3)°   γ=90°

C7H6O5,2(C4H5NO2)

C7H6O5,2(C4H5NO2)

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=7.0213(3)Å   b=8.8214(4)Å   c=25.1416(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C7H6O5,2(C4H5NO2)

C7H6O5,2(C4H5NO2)

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=4.9225(4)Å   b=11.7839(10)Å   c=13.8540(16)Å

α=97.248(8)°   β=96.773(8)°   γ=90.663(6)°

3(C7H6O4),C4H5NO2,3(H2O)

3(C7H6O4),C4H5NO2,3(H2O)

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=9.3161(5)Å   b=11.2092(3)Å   c=13.7362(7)Å

α=102.926(3)°   β=104.398(4)°   γ=96.571(3)°

C7H6O3,C4H3NO2

C7H6O3,C4H3NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=10.8426(8)Å   b=6.5202(4)Å   c=16.1326(13)Å

α=90°   β=106.391(8)°   γ=90°

2(C7H6O3),C5H7NO2

2(C7H6O3),C5H7NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=40.692(3)Å   b=5.4524(3)Å   c=16.3546(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C7H6O4,C5H7NO2

C7H6O4,C5H7NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=6.6761(3)Å   b=9.1128(4)Å   c=10.9447(4)Å

α=93.397(3)°   β=107.694(3)°   γ=108.173(4)°

C7H6O4,C4H3NO2

C7H6O4,C4H3NO2

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=12.5506(4)Å   b=6.6807(2)Å   c=26.1586(8)Å

α=90°   β=98.815(3)°   γ=90°

C23H43N3O6

C23H43N3O6

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, B.Venkatesha, Manjunath A.Grabowsky, SimonJelsch, ChristianGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2018) 122, 14 3665-3679

a=9.42370(10)Å   b=15.9868(2)Å   c=17.3878(2)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

C25H47N3O6

C25H47N3O6

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, B.Venkatesha, Manjunath A.Grabowsky, SimonJelsch, ChristianGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2018) 122, 14 3665-3679

a=10.2236(11)Å   b=12.3246(10)Å   c=12.3403(14)Å

α=90°   β=109.388(12)°   γ=90°

C19H36N2O5

C19H36N2O5

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, B.Venkatesha, Manjunath A.Grabowsky, SimonJelsch, ChristianGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2018) 122, 14 3665-3679

a=5.2149(6)Å   b=15.0953(11)Å   c=27.017(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H62N4O8

C32H62N4O8

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, B.Venkatesha, Manjunath A.Grabowsky, SimonJelsch, ChristianGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2018) 122, 14 3665-3679

a=10.3122(10)Å   b=10.9803(19)Å   c=16.8121(19)Å

α=90°   β=106.622(11)°   γ=90°

C34H64N4O10

C34H64N4O10

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, B.Venkatesha, Manjunath A.Grabowsky, SimonJelsch, ChristianGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2018) 122, 14 3665-3679

a=9.8681(14)Å   b=17.500(2)Å   c=12.2922(12)Å

α=90°   β=102.706(11)°   γ=90°

C17H32N2O5

C17H32N2O5

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, BhimareddyBalaram, PadmanabhanGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2014) 118, 40 9568-9574

a=9.8681(14)Å   b=17.500(2)Å   c=12.2922(12)Å

α=90°   β=102.706(11)°   γ=90°

C17H32N2O5

C17H32N2O5

Pal, RumpaReddy, M. B. MadhusudanaDinesh, BhimareddyBalaram, PadmanabhanGuru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2014) 118, 40 9568-9574

a=10.1695(5)Å   b=17.5711(6)Å   c=12.1157(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6Br2N4O4S

C6Br2N4O4S

Pavan, Mysore S.Jana, Ajay KumarNatarajan, S.Guru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 34 11382-11390

a=6.57487(8)Å   b=10.21418(12)Å   c=15.22634(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6Br2N4O4S

C6Br2N4O4S

Pavan, Mysore S.Jana, Ajay KumarNatarajan, S.Guru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 34 11382-11390

a=9.1670(5)Å   b=10.2561(5)Å   c=11.4773(6)Å

α=86.709(4)°   β=77.084(4)°   γ=76.289(4)°

CH5Cl3N2Pb

CH5Cl3N2Pb

Govinda, SharadaKore, Bhushan P.Swain, DiptikantaHossain, AkmalDe, ChandanGuru Row, Tayur N.Sarma, D. D.

The Journal of Physical Chemistry C (2018)

a=5.7379(3)Å   b=5.7379(3)Å   c=5.7379(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CH5Br3N2Pb

CH5Br3N2Pb

Govinda, SharadaKore, Bhushan P.Swain, DiptikantaHossain, AkmalDe, ChandanGuru Row, Tayur N.Sarma, D. D.

The Journal of Physical Chemistry C (2018)

a=8.3470(5)Å   b=8.3470(5)Å   c=10.2180(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

PM_I_2C

C20H16ClNO2

Preveena, NarasimhamurthyHosamani, Amar A.Praveen, ManaguttiNagendrappa, GopalpurGuru Row, Tayur N.

IUCrData (2017) 2, 3 x170434

a=7.412(2)Å   b=10.963(4)Å   c=11.070(4)Å

α=105.124(18)°   β=95.633(18)°   γ=104.398(17)°

1.5(C10H8N2),1(C7H8O2)

1.5(C10H8N2),1(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=8.7711(6)Å   b=10.0113(10)Å   c=12.0057(9)Å

α=67.978(8)°   β=78.030(6)°   γ=69.224(8)°

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=9.2233(3)Å   b=36.2938(12)Å   c=16.5853(5)Å

α=90°   β=97.827(3)°   γ=90°

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=9.0828(3)Å   b=12.3446(4)Å   c=16.6095(4)Å

α=90°   β=96.320(2)°   γ=90°

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=9.2233(3)Å   b=36.2938(12)Å   c=16.5853(5)Å

α=90°   β=97.827(3)°   γ=90°

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=9.1180(3)Å   b=12.3427(4)Å   c=16.6400(4)Å

α=90°   β=96.381(3)°   γ=90°

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=9.1938(4)Å   b=12.3828(6)Å   c=16.7311(8)Å

α=90°   β=96.358(4)°   γ=90°

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

3(C10H8N2),2(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=9.2118(2)Å   b=36.2075(7)Å   c=16.5458(4)Å

α=90°   β=97.923(2)°   γ=90°

4(C10H8N2),4(C7H8O2)

4(C10H8N2),4(C7H8O2)

Dubey, RiteshPavan, Mysore S.Guru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

IUCrJ (2014) 1, 1 8-18

a=17.8201(5)Å   b=8.3288(2)Å   c=39.3222(9)Å

α=90°   β=91.901(2)°   γ=90°

4-(3-Fluorostyryl)coumarin

C17H11FO2

Vishnumurthy, KodumuruGuru Row, Tayur N.Venkatesan, Kailasam

Photochemical & Photobiological Sciences (2002) 1, 10 799

a=6.879(3)Å   b=3.9290(10)Å   c=23.459(9)Å

α=90.00°   β=90.35(4)°   γ=90.00°

4-Styrylcoumarin

C17H12O2

Vishnumurthy, KodumuruGuru Row, Tayur N.Venkatesan, Kailasam

Photochemical & Photobiological Sciences (2002) 1, 10 799

a=17.057(3)Å   b=8.229(3)Å   c=18.261(3)Å

α=90.00°   β=96.33(2)°   γ=90.00°

2-chloro-(quinolin-3-yl) methanol

C10H8ClNO

Hathwar, Venkatesha R.Guru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2010) 114, 51 13434-13441

a=7.088(2)Å   b=7.220(2)Å   c=9.140(2)Å

α=92.55(2)°   β=106.95(1)°   γ=110.32(2)°

2-chloro-3-hydroxy pyridine

C5H4ClNO

Hathwar, Venkatesha R.Guru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2010) 114, 51 13434-13441

a=23.1021(8)Å   b=25.1758(9)Å   c=3.7363(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-chloro-3-(chloromethyl)-8-methylquinoline

C11H9Cl2N

Hathwar, Venkatesha R.Guru Row, Tayur N.

The journal of physical chemistry. A (2010) 114, 51 13434-13441

a=14.980(2)Å   b=4.5662(7)Å   c=14.858(2)Å

α=90.00°   β=94.87(1)°   γ=90.00°

Cyclo-bis(3-glycolyloxycholate)

C52H80O12

Ghosh, SanjibChoudhury, Angshuman RoyGuru Row, Tayur N.Maitra, Uday

Organic letters (2005) 7, 8 1441-1444

a=7.574(6)Å   b=27.38(2)Å   c=15.555(14)Å

α=90°   β=104.028(14)°   γ=90°

Cyclo-bis(3-glycolyloxycholate)

C52H80O12

Ghosh, SanjibChoudhury, Angshuman RoyGuru Row, Tayur N.Maitra, Uday

Organic letters (2005) 7, 8 1441-1444

a=11.529(10)Å   b=16.683(14)Å   c=12.782(11)Å

α=90°   β=98.895(15)°   γ=90°

C18H16N2O

C18H16N2O

Prasad, Karothu DurgaTrinath, JammaBiswas, AnsumanSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4656-4662

a=4.9330(2)Å   b=15.0363(7)Å   c=18.3873(9)Å

α=90°   β=91.938(5)°   γ=90°

C17H14N2O

C17H14N2O

Prasad, Karothu DurgaTrinath, JammaBiswas, AnsumanSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4656-4662

a=5.4152(4)Å   b=15.1404(14)Å   c=15.6780(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H12N2O

C16H12N2O

Prasad, Karothu DurgaTrinath, JammaBiswas, AnsumanSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4656-4662

a=4.0054(4)Å   b=15.3131(18)Å   c=9.7743(8)Å

α=90°   β=95.953(10)°   γ=90°

C17H14N2O

C17H14N2O

Prasad, Karothu DurgaTrinath, JammaBiswas, AnsumanSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4656-4662

a=27.7895(8)Å   b=27.7895(8)Å   c=8.9482(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C15H10N2O

C15H10N2O

Prasad, Karothu DurgaTrinath, JammaBiswas, AnsumanSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4656-4662

a=4.9825(3)Å   b=14.7961(9)Å   c=15.1704(8)Å

α=90°   β=92.397(5)°   γ=90°

1-chloroethylene-5-chloro-1,9-pyrazoloanthrone

C16H10Cl2N2O

Ganduri, RameshSingh, VikasBiswas, AnsumanKarothu, Durga PrasadSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 13 10651

a=6.7039(5)Å   b=14.5890(10)Å   c=13.9378(9)Å

α=90.00°   β=96.283(6)°   γ=90.00°

C2H12Cl4MnN6

C2H12Cl4MnN6

Sen, AbhijitSwain, DiptikantaGuru Row, Tayur N.Sundaresan, A.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 16 4838

a=8.6227(5)Å   b=27.06250(12)Å   c=15.4303(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C2H12Cl4MnN6

C2H12Cl4MnN6

Sen, AbhijitSwain, DiptikantaGuru Row, Tayur N.Sundaresan, A.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 16 4838

a=8.6611(4)Å   b=27.0793(14)Å   c=15.6284(7)Å

α=90°   β=93.237(4)°   γ=90°

1-(4-fluorophenyl)-6, 6-dimethyl-2-phenyl-1, 5, 6, 7- tetrahydro-4H-indol-4-one

C22H20FNO

Choudhury, Angshuman R.Nagarajan, KuppuswamyGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2006) 8, 6 482

a=12.874(8)Å   b=6.713(4)Å   c=20.311(13)Å

α=90°   β=94.651(10)°   γ=90°

1-(4-fluorophenyl)-6, 6-dimethyl-2-phenyl-1, 5, 6, 7- tetrahydro-4H-indol-4-one

C22H20FNO

Choudhury, Angshuman R.Nagarajan, KuppuswamyGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2006) 8, 6 482

a=7.892(5)Å   b=10.861(6)Å   c=10.786(6)Å

α=90°   β=109.986(8)°   γ=90°

But-2-yne-1,4-diyl bis(4-fluorophenylcarbonate)

C18H12F2O6

Dikundwar, Amol G.Venkateswarlu, Ch.Piltz, Ross O.Chandrasekaran, SrinivasanGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2011) 13, 5 1531

a=14.2326(14)Å   b=4.0156(5)Å   c=13.8877(12)Å

α=90°   β=98.500(9)°   γ=90°

Hexa-2,4-diyne-1,6-diyl bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenylcarbonate)

C20H4F10O6

Dikundwar, Amol G.Venkateswarlu, Ch.Piltz, Ross O.Chandrasekaran, SrinivasanGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2011) 13, 5 1531

a=5.8951(9)Å   b=10.1943(16)Å   c=17.245(2)Å

α=90°   β=108.115(5)°   γ=90°

But-2-yne-1,4-diyl bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenylcarbonate)

C18H4F10O6

Dikundwar, Amol G.Venkateswarlu, Ch.Piltz, Ross O.Chandrasekaran, SrinivasanGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2011) 13, 5 1531

a=16.3233(5)Å   b=9.9385(4)Å   c=10.9883(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

But-2-yne-1,4-diyl bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenylcarbonate)

C18H4F10O6

Dikundwar, Amol G.Venkateswarlu, Ch.Piltz, Ross O.Chandrasekaran, SrinivasanGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2011) 13, 5 1531

a=16.3233(5)Å   b=9.9385(4)Å   c=10.9883(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2-fluoro-N-(2-bromophenyl) benzamide

C13H9BrFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=11.2187(18)Å   b=4.7411(7)Å   c=21.685(3)Å

α=90.00°   β=93.910(2)°   γ=90.00°

3-fluoro-N-(4-bromophenyl) benzamide

C13H9BrFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=26.081(3)Å   b=5.2349(7)Å   c=17.549(2)Å

α=90.00°   β=103.716(2)°   γ=90.00°

2-bromo-N-(3-fluoro)benzamide

C13H9BrFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=5.0904(11)Å   b=10.696(2)Å   c=12.054(3)Å

α=113.637(3)°   β=97.827(3)°   γ=93.133(3)°

2-fluoro-N-(2-chlorophenyl)benzamide

C13H9ClFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=11.0184(16)Å   b=4.7429(7)Å   c=21.677(3)Å

α=90.00°   β=94.101(2)°   γ=90.00°

3-bromo-N-(3-fluorophenyl)benzamide

C13H9BrFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=4.3711(4)Å   b=5.1917(5)Å   c=50.481(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-fluoro-N-(4-chlorophenyl)benzamide

C13H9ClFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=25.6859(6)Å   b=5.24250(10)Å   c=17.3988(4)Å

α=90.00°   β=104.2520(10)°   γ=90.00°

2-iodo-N-(3-fluorophenyl)benzamide

C13H9FINO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=5.1012(3)Å   b=11.0188(7)Å   c=12.4410(8)Å

α=64.411(3)°   β=79.243(3)°   γ=87.180(3)°

2-chloro-N-(3-flourophenyl)benzamide

C13H9ClFNO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=13.6468(3)Å   b=12.3384(3)Å   c=13.7313(3)Å

α=90.00°   β=90.686(2)°   γ=90.00°

2-fluoro-N-(2-iodophenyl)benzamide

C13H9FINO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=11.5468(11)Å   b=4.7669(5)Å   c=21.940(2)Å

α=90.00°   β=92.302(5)°   γ=90.00°

2-iodo-N-(2-fluorophenyl)benzamide

C13H9FINO

Nayak, Susanta K.Reddy, M. KishoreChopra, DeepakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2012) 14, 1 200

a=9.0447(2)Å   b=14.1185(3)Å   c=9.9862(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H23N3O3S

C20H23N3O3S

Pete, Umesh D.Dikundwar, Amol G.Sharma, Vaishali M.Gejji, Shridhar P.Bendre, Ratnamala S.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2015) 17, 39 7482

a=33.842(3)Å   b=8.1803(9)Å   c=15.5183(15)Å

α=90°   β=111.285(11)°   γ=90°

C20H23N3O3S

C20H23N3O3S

Pete, Umesh D.Dikundwar, Amol G.Sharma, Vaishali M.Gejji, Shridhar P.Bendre, Ratnamala S.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2015) 17, 39 7482

a=33.698(2)Å   b=8.1286(6)Å   c=15.4818(9)Å

α=90°   β=111.393(7)°   γ=90°

C20H23N3O3S

C20H23N3O3S

Pete, Umesh D.Dikundwar, Amol G.Sharma, Vaishali M.Gejji, Shridhar P.Bendre, Ratnamala S.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2015) 17, 39 7482

a=8.291(5)Å   b=15.440(5)Å   c=16.932(5)Å

α=67.702(5)°   β=77.616(5)°   γ=89.556(5)°

C20H23N3O3S

C20H23N3O3S

Pete, Umesh D.Dikundwar, Amol G.Sharma, Vaishali M.Gejji, Shridhar P.Bendre, Ratnamala S.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2015) 17, 39 7482

a=8.1589(10)Å   b=15.3909(13)Å   c=16.8655(18)Å

α=67.525(9)°   β=78.145(10)°   γ=89.508(9)°

C18H16N2O

C18H16N2O

Prasad, Karothu DurgaTrinath, JammaBiswas, AnsumanSekar, KanagarajBalaji, Kithiganahalli N.Guru Row, Tayur N.

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4656-4662

a=4.9093(5)Å   b=14.694(2)Å   c=19.032(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

But-2-yne-1,4-diyl bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenylcarbamate)

C18H6F10N2O4

Dikundwar, Amol G.Venkateswarlu, Ch.Piltz, Ross O.Chandrasekaran, SrinivasanGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2011) 13, 5 1531

a=6.8592(5)Å   b=4.8508(3)Å   c=27.201(2)Å

α=90°   β=102.247(6)°   γ=90°

Picolinic acid : Nicotinamide

C12H11N3O3

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanSarkar, SounakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2017) 19, 7 1123

a=11.9096(10)Å   b=5.5828(4)Å   c=17.2361(15)Å

α=90.00°   β=102.291(9)°   γ=90.00°

Picolinic acid : Isonicotinamide

C12H11N3O3

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanSarkar, SounakGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2017) 19, 7 1123

a=6.9822(4)Å   b=7.1747(5)Å   c=12.7208(9)Å

α=76.298(6)°   β=83.080(5)°   γ=69.036(6)°

1-(4-fluorophenyl)-6, 6-dimethyl-2-phenyl-1, 5, 6, 7- tetrahydro-4H-indol-4-one

C22H20FNO

Choudhury, Angshuman R.Nagarajan, KuppuswamyGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2006) 8, 6 482

a=12.874(8)Å   b=6.713(4)Å   c=20.311(13)Å

α=90°   β=94.651(10)°   γ=90°

1-(4-fluorophenyl)-6, 6-dimethyl-2-phenyl-1, 5, 6, 7- tetrahydro-4H-indol-4-one

C22H20FNO

Choudhury, Angshuman R.Nagarajan, KuppuswamyGuru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2006) 8, 6 482

a=7.892(5)Å   b=10.861(6)Å   c=10.786(6)Å

α=90°   β=109.986(8)°   γ=90°

C20H20N2O

C20H20N2O

Karothu, Durga PrasadGuru Row, Tayur N.

RSC Advances (2014)

a=4.8043(4)Å   b=14.2030(11)Å   c=23.1328(18)Å

α=90°   β=91.576(8)°   γ=90°

C14H17ClN4O5

C14H17ClN4O5

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanDevaraj Stephen, L.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2014) 16, 42 9930

a=7.1364(4)Å   b=14.8900(9)Å   c=14.8390(7)Å

α=90.00°   β=91.636(5)°   γ=90.00°

C14H16.25ClN3.25O5.75

C14H16.25ClN3.25O5.75

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanDevaraj Stephen, L.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2014) 16, 42 9930

a=7.0625(9)Å   b=15.0679(19)Å   c=14.7835(14)Å

α=90.00°   β=90.563(9)°   γ=90.00°

C14H16ClN3O6

C14H16ClN3O6

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanDevaraj Stephen, L.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2014) 16, 42 9930

a=6.9766(3)Å   b=15.2461(8)Å   c=14.6100(7)Å

α=90.00°   β=91.602(4)°   γ=90.00°

C14H16.5ClN3.5O5.5

C14H16.5ClN3.5O5.5

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanDevaraj Stephen, L.Guru Row, Tayur N.

CrystEngComm (2014) 16, 42 9930

a=7.0287(5)Å   b=15.0835(11)Å   c=14.7528(11)Å

α=90.00°   β=90.090(6)°   γ=90.00°

3(C7H6O4),C4H3NO2,3(H2O)

3(C7H6O4),C4H3NO2,3(H2O)

Kaur, RamanpreetGautam, RajCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

IUCrJ (2015) 2, Pt 3 341-351

a=9.3796(10)Å   b=10.3981(12)Å   c=15.6415(16)Å

α=80.620(9)°   β=72.913(9)°   γ=66.089(10)°

?

CdO8S2,2(Na)

Swain, DiptikantaGuru Row, Tayur N.

Chemistry of Materials (2007) 19, 3 347

a=10.059(2)Å   b=8.2250(18)Å   c=8.6557(19)Å

α=90.00°   β=114.620(2)°   γ=90.00°

C8H5F

C8H5F

Dikundwar, Amol G.Sathishkumar, RanganathanGuru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

Crystal Growth & Design (2011) 11, 9 3954

a=7.584(4)Å   b=13.088(7)Å   c=6.198(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H5F

C8H5F

Dikundwar, Amol G.Sathishkumar, RanganathanGuru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

Crystal Growth & Design (2011) 11, 9 3954

a=7.101(2)Å   b=6.5984(18)Å   c=13.273(4)Å

α=90°   β=99.882(4)°   γ=90°

C8H5F

C8H5F

Dikundwar, Amol G.Sathishkumar, RanganathanGuru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

Crystal Growth & Design (2011) 11, 9 3954

a=7.0506(15)Å   b=5.9320(13)Å   c=7.4848(16)Å

α=90°   β=103.460(3)°   γ=90°

C8H5F

C8H5F

Dikundwar, Amol G.Sathishkumar, RanganathanGuru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

Crystal Growth & Design (2011) 11, 9 3954

a=6.0163(11)Å   b=13.997(3)Å   c=22.244(4)Å

α=90°   β=90.304(4)°   γ=90°

C8H5F

C8H5F

Dikundwar, Amol G.Sathishkumar, RanganathanGuru Row, Tayur N.Desiraju, Gautam R.

Crystal Growth & Design (2011) 11, 9 3954

a=3.868(3)Å   b=5.941(4)Å   c=13.486(9)Å

α=90°   β=98.089(12)°   γ=90°

C14H8N2O

C14H8N2O

Durga Prasad, KarothuVenkataramaiah, N.Guru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 5 2118

a=14.9470(13)Å   b=14.9470(13)Å   c=3.8185(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C31H42N4O

C31H42N4O

Durga Prasad, KarothuVenkataramaiah, N.Guru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 5 2118

a=8.1555(5)Å   b=9.7034(6)Å   c=18.2534(12)Å

α=92.894(5)°   β=99.124(5)°   γ=91.710(5)°

C14H6N1.98O,C16H36N,FO

C14H6N1.98O,C16H36N,FO

Durga Prasad, KarothuVenkataramaiah, N.Guru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 5 2118

a=8.1430(4)Å   b=9.6781(3)Å   c=18.2591(7)Å

α=92.727(3)°   β=98.895(3)°   γ=92.061(3)°

C11H10N4O3

C11H10N4O3

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanGanduri, RameshStephen, L. DevarajPerumalla, SravankumarGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 2 858

a=7.7932(5)Å   b=8.0164(5)Å   c=10.2555(7)Å

α=76.952(5)°   β=77.240(5)°   γ=61.961(6)°

C11H10N4O3

C11H10N4O3

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanGanduri, RameshStephen, L. DevarajPerumalla, SravankumarGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 2 858

a=9.2881(4)Å   b=9.9444(4)Å   c=12.4340(5)Å

α=95.507(4)°   β=106.560(4)°   γ=90.488(4)°

C9H11N5O4

C9H11N5O4

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanGanduri, RameshStephen, L. DevarajPerumalla, SravankumarGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 2 858

a=5.2384(9)Å   b=28.141(5)Å   c=7.8234(13)Å

α=90.00°   β=91.938(14)°   γ=90.00°

C14H22N6O6

C14H22N6O6

Prasad, Karothu DurgaCherukuvada, SuryanarayanGanduri, RameshStephen, L. DevarajPerumalla, SravankumarGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 2 858

a=8.5450(9)Å   b=10.4099(9)Å   c=11.0248(11)Å

α=64.251(9)°   β=83.081(8)°   γ=86.219(7)°

C15H16N2O6S

C15H16N2O6S

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 7 3474

a=12.1306(3)Å   b=8.6404(2)Å   c=15.1096(4)Å

α=90.00°   β=110.143(3)°   γ=90.00°

C16H16N2O5

C16H16N2O5

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 7 3474

a=6.6720(5)Å   b=9.7266(5)Å   c=12.2504(6)Å

α=75.448(4)°   β=77.839(5)°   γ=76.928(5)°

C8H12NO3,C14H9N2O8

C8H12NO3,C14H9N2O8

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 7 3474

a=8.4250(5)Å   b=11.0485(5)Å   c=11.9865(5)Å

α=95.465(4)°   β=97.045(4)°   γ=103.775(4)°

C8H12NO3,C7H5O3

C8H12NO3,C7H5O3

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 7 3474

a=15.2676(15)Å   b=6.8912(7)Å   c=26.705(3)Å

α=90°   β=95.223(10)°   γ=90°

C8H12NO3,C7H6NO2

C8H12NO3,C7H6NO2

Ganduri, RameshCherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 7 3474

a=6.9930(7)Å   b=12.7693(8)Å   c=15.8817(15)Å

α=89.049(6)°   β=89.901(8)°   γ=81.410(7)°

C9H6Br2O

C9H6Br2O

Pavan, Mysore SrinivasPal, RumpaNagarajan, K.Guru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5477

a=14.1567(4)Å   b=7.4304(2)Å   c=8.4823(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-fluoro benzoyl chloride

C7H4ClFO

Dikundwar, Amol G.Guru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 9 4230

a=6.955(4)Å   b=9.014(5)Å   c=11.195(6)Å

α=90°   β=106.423(9)°   γ=90°

C10H13N3O4

C10H13N3O4

Cherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 8 4187

a=5.7188(4)Å   b=10.1645(7)Å   c=20.4591(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H7NO3

C4H7NO3

Cherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 8 4187

a=5.6612(3)Å   b=5.1428(3)Å   c=9.5438(5)Å

α=90°   β=93.246(5)°   γ=90°

C10H8N2,C4H6O4

C10H8N2,C4H6O4

Cherukuvada, SuryanarayanGuru Row, Tayur N.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 8 4187

a=5.4131(6)Å   b=6.0085(5)Å   c=9.9526(8)Å

α=87.699(7)°   β=84.940(8)°   γ=73.561(9)°