Structures by: Gorshkov V. S.

Total: 3

Lithium Manganese Oxide (0.98/1/2)

Li0.98MnO2

Kellerman, D. G.Medvedeva, J. E.Gorshkov, V. S.Kurbakov, A. I.Zubkov, V. G.Tyutyunnik, A. P.Trunov, V. A.

Solid State Sciences (2007) 9, 2 196-204

a=2.80473(4)Å   b=4.57419(8)Å   c=5.74873(9)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Dioxide

LiMnO2

Kellerman, D. G.Medvedeva, J. E.Gorshkov, V. S.Kurbakov, A. I.Zubkov, V. G.Tyutyunnik, A. P.Trunov, V. A.

Solid State Sciences (2007) 9, 2 196-204

a=2.80644(3)Å   b=4.57536(7)Å   c=5.75092(8)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lithium Manganese Oxide (1.02/1/2)

Li1.02MnO2

Kellerman, D. G.Medvedeva, J. E.Gorshkov, V. S.Kurbakov, A. I.Zubkov, V. G.Tyutyunnik, A. P.Trunov, V. A.

Solid State Sciences (2007) 9, 2 196-204

a=2.80661(2)Å   b=4.57749(4)Å   c=5.75147(5)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°