Structures by: Gorbunova Y. U.

Total: 42

N2 H6 Nb O F5 H2 O

F5H8N2NbO2

Gorbunova, Yu.E.Kuznetsov, V.G.Pakhomov, V.I.Kovaleva, E.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 165-166

a=9.47Å   b=7.69Å   c=9.06Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((N H2) C O N (C H3)2)2 (U O2) (S O4)

C6H16N4O8SU

Mit'kovskaya, E.V.Mikhailov, Yu.N.Serezhkin, V.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 2074-2079

a=14.496Å   b=8.712Å   c=24.069Å

α=90°   β=103.76°   γ=90°

(H3 O)3 ((U O2)3 O (O H)3 (Se O4)2)

H12O21Se2U3

Mit'kovskaya, E.V.Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 755-759

a=9.567Å   b=9.567Å   c=22.703Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K (Co (N H3)6) (Sn F3)2 (N O3)2 (H2 O)0.5

CoF6H9KN8O6.5Sn2

Rakov, I.E.Kokunov, Yu.V.Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1992) 322, 906-911

a=12.305Å   b=12.803Å   c=13.066Å

α=77.93°   β=71.65°   γ=70.14°

(Sn6 F10) (Nb O F5)

F15NbOSn6

Rakov, I.E.Gorbunova, Yu.E.Kokunov, Yu.V.Mikhailov, Yu.N.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1993) 19, 759-762

a=18.844Å   b=7.751Å   c=10.842Å

α=90°   β=90.02°   γ=90°

Cs U O2 (P O3)3

CsO11P3U

Linde, S.A.Gorbunova, Yu.E.Lavrov, A.V.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 1083-1085

a=6.988Å   b=10.838Å   c=13.309Å

α=90°   β=104.25°   γ=90°

(V O) (H2 P O4)2

H4O9P2V

Linde, S.A.Gorbunova, Yu.E.Lavrov, A.V.Kuznetsov, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 1411-1414

a=8.953Å   b=8.953Å   c=7.965Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Nb O P2 O7

KNbO8P2

Linde, S.A.Lavrov, A.V.Gorbunova, Yu.E.Tananaev, I.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 96-99

a=5.171Å   b=11.843Å   c=11.727Å

α=90°   β=90.98°   γ=90°

K4 U O2 (P O4)2

K4O10P2U

Linde, S.A.Gorbunova, Yu.E.Lavrov, A.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1980) 25, 1992-1994

a=6.985Å   b=6.985Å   c=11.865Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 U O2 P2 O7

Na2O9P2U

Linde, S.A.Gorbunova, Yu.E.Pobedina, A.B.Lavrov, A.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1984) 29, 1533-1537

a=13.259Å   b=8.127Å   c=6.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4) (Sn F (S O4))

FH4NO4SSn

Kokunov, Yu.V.Detkov, D.G.Erahova, M.M.Gorbunova, Yu.E.Mikhailov, Yu.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 266-270

a=4.8772Å   b=14.266Å   c=8.1Å

α=90°   β=90.02°   γ=90°

K (Sn F (S O4))

FKO4SSn

Kokunov, Yu.V.Detkov, D.G.Mikhailov, Yu.N.Erahova, M.M.Gorbunova, Yu.E.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 266-270

a=6.098Å   b=7.115Å   c=7.242Å

α=107.77°   β=101.93°   γ=109.91°

(N H4) (Sn F (H P O4))

FH5NO4PSn

Kokunov, Yu.V.Ershova, M.M.Gorbunova, Yu.E.Detkov, D.G.Mikhailov, Yu.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 931-935

a=6.673Å   b=5.336Å   c=15.291Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na (Sn F (H P O4))

FHNaO4PSn

Kokunov, Yu.V.Ershova, M.M.Gorbunova, Yu.E.Detkov, D.G.Mikhailov, Yu.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 931-935

a=4.81Å   b=5.21Å   c=18.853Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (U O2 (S O4) F)

FO6RbSU

Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkin, V.N.Mit'kovskaya, E.V.Serezhkina, L.B.

Radiokhimiya (2002) 44, 290-292

a=25.393Å   b=6.735Å   c=11.496Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (U O2 (Se O4)2 (H2 O)) (H2 O)

Cs2H4O12Se2U

Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Shishkina, O.V.Serezhkin, V.N.Serezhkina, L.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1828-1832

a=14.367Å   b=11.682Å   c=7.826Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 (U O2 (Se O4)2) (H2 O)4

H8Na2O14Se2U

Mikhailov, Yu.N.Serezhkina, L.B.Gorbunova, Yu.E.Serezhkin, V.N.Baeva, E.E.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 2017-2021

a=8.65Å   b=11.003Å   c=13.879Å

α=90°   β=108.08°   γ=90°

((U O2) (Se O4)) ((C H3) H N C O N H (C H3))2

C6H16N4O8SeU

Demchenko, E.A.Mikhailov, Yu.N.Mit'kovskaya, E.V.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 1826-1828

a=7.04Å   b=14.649Å   c=14.383Å

α=90°   β=92.96°   γ=90°

((U O2) F2 (H2 O)) (H2 O)0.571

F2H3.142O3.571U

Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Stolyarov, I.P.Moiseev, I.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 1980-1986

a=13.843Å   b=9.801Å   c=24.97Å

α=90°   β=104.47°   γ=90°

(C (N H2)3)2 (U O2 (C2 O4)2 (C O (N H2)2)) (H2 O)

C7H18N8O12U

Artem'eva, M.Yu.Serezhkin, V.N.Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 1822-1825

a=6.907Å   b=9.852Å   c=14.408Å

α=74.2°   β=80.69°   γ=74.51°

Ba (U O2) (C2 O4)2 (H2 O)5

C4H10BaO15U

Akhmerkina, Zh.V.Gorbunova, Yu.E.Mikhailov, Yu.N.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1692-1695

a=14.412Å   b=10.891Å   c=17.482Å

α=90°   β=90.1°   γ=90°

(N H4) ((U O2)2 (C2 O4)2 (O H)) (H2 O)2

C4H9NO15U2

Artem'eva, M.Yu.Mikhailov, Yu.N.Serezhkin, V.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1473-1475

a=5.65Å   b=13.628Å   c=9.498Å

α=90°   β=90.64°   γ=90°

(N H4) ((U O2) (C2 O4) (N C S)) (H2 O)2

C3H8N2O8SU

Artem'eva, M.Yu.Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1470-1472

a=9.129Å   b=13.102Å   c=8.981Å

α=90°   β=99.19°   γ=90°

Na2 ((U O2)4 (C2 O4)5 (H2 O)2) (H2 O)8

C10H20Na2O38U4

Baeva, E.E.Serezhkina, L.B.Mikhailov, Yu.N.Serezhkin, V.N.Gorbunova, Yu.E.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1801-1807

a=5.585Å   b=11.359Å   c=14.624Å

α=98.03°   β=99°   γ=103.86°

Na5.5 (U O2)3 (H0.5 P O4) (P O4)3

H0.5Na5.5O22P4U3

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Lavrov, A.V.Pobedina, A.B.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 385-389

a=6.675Å   b=6.922Å   c=10.732Å

α=83.96°   β=82.29°   γ=89.44°

K2 (Os (C O) Br5)

CBr5K2OOs

Berngardt, E.A.Buslaev, Yu.A.Gorbunova, Yu.E.Mikhailov, Yu.N.Kanishcheva, A.S.Sinitsyn, N.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 92-93

a=14.294Å   b=7.304Å   c=10.677Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs3 ((Sn3 F6)2 H) (N O3)4

Cs3F12HN4O12Sn6

Detkov, D.G.Gorbunova, Yu.E.Mikhailov, Yu.N.Kokunov, Yu.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 908-912

a=9.082Å   b=9.164Å   c=9.539Å

α=100.23°   β=98.37°   γ=118.44°

Na7 (S O4)3 (Sn F3)

F3Na7O12S3Sn

Gorbunova, Yu.E.Detkov, D.G.Kokunov, Yu.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1459-1462

a=10.821Å   b=10.821Å   c=6.753Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(N H4)6 Zr2 (O H)2 (C O3)6 (H2 O)3

C6H32N6O23Zr2

Gorbunova, Yu.E.Novitskaya, G.N.Kuznetsov, V.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1970) 11, 560-562

a=18.06Å   b=11.58Å   c=6.99Å

α=90°   β=114°   γ=90°

(N H3 (C H2)2 N H3)0.5 (Sn F (C2 O4)) (H2 O)

C3H7FNO5Sn

Kokunov, Yu.V.Gorbunova, Yu.E.Detkov, D.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1094-1100

a=6.045Å   b=7.704Å   c=8.025Å

α=100.9°   β=94.01°   γ=103.78°

(N H3 (C H2)2 N H3) (Sn2 (C2 O4)3) (H2 O)

C8H12N2O13Sn2

Kokunov, Yu.V.Gorbunova, Yu.E.Detkov, D.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1094-1100

a=10.161Å   b=6.141Å   c=14.165Å

α=90°   β=110.11°   γ=90°

Na2 (B4 O7)

B4Na2O7

Kanishcheva, A.S.Egorysheva, A.V.Mikhailov, Yu.N.Kargin, Yu.F.Gorbunova, Yu.E.Skorikov, V.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1006-1011

a=6.705Å   b=9.601Å   c=13.272Å

α=104.21°   β=91.58°   γ=106.4°

K Te O F3

F3KOTe

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Buslaev, Yu.A.Pakhomov, V.I.Kokunov, Yu.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1982) 8, 389-395

a=4.937Å   b=6.746Å   c=7.764Å

α=90°   β=106.13°   γ=90°

K2 V O P2 O7

K2O8P2V

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Lavrov, A.V.Tananaev, I.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 350-353

a=8.277Å   b=8.277Å   c=5.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N H4 Te O (O H) F2

F2H5NO2Te

Gorbunova, Yu.E.Pakhomov, V.I.Linde, S.A.Kokunov, Yu.V.Buslaev, Yu.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1982) 8, 389-395

a=6.266Å   b=6.636Å   c=10.709Å

α=90°   β=95.64°   γ=90°

Te2 O (O H)2 F4

F4H2O3Te2

Gorbunova, Yu.E.Kokunov, Yu.V.Linde, S.A.Pakhomov, V.I.Buslaev, Yu.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1982) 8, 389-395

a=4.761Å   b=11.634Å   c=20.931Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Te F5 Cl

ClF5K2Te

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Pakhomov, V.I.Buslaev, Yu.A.Gustyakova, M.P.Kokunov, Yu.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 340-349

a=4.59Å   b=10.49Å   c=14.925Å

α=90°   β=91.16°   γ=90°

Rb Te F4 (N O3)

F4NO3RbTe

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Kokunov, Yu.V.Pakhomov, V.I.Buslaev, Yu.A.Gustyakova, M.P.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 340-349

a=8.216Å   b=8.454Å   c=10.794Å

α=109.09°   β=89.89°   γ=111.18°

Rb (U O2 (Se O4) (O H) (H2 O))

H3O8RbSeU

Shishkina, O.V.Mikhailov, Yu.N.Gorbunova, Yu.E.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.

Doklady Akad. Nauk (2001) 376, 356-360

a=8.273Å   b=8.085Å   c=11.791Å

α=90°   β=107.22°   γ=90°

(N H4)2 (Sn2 F4 (N O3)2)

F4H8N4O6Sn2

Kokunov, Yu.V.Detkov, D.G.Gorbunova, Yu.E.Ershova, M.M.Buslaev, Yu.A.Mikhailov, Yu.N.

Doklady Akad. Nauk (2001) 378, 347-350

a=14.897Å   b=5.412Å   c=7.167Å

α=90°   β=110.47°   γ=90°

Ca (Sn F3)2

CaF6Sn2

Kokunov, Yu.V.Detkov, D.G.Ershova, M.M.Gorbunova, Yu.E.Mikhailov, Yu.N.

Doklady Akad. Nauk (2001) 376, 635-637

a=4.419Å   b=7.191Å   c=9.834Å

α=98.72°   β=101.94°   γ=92.65°

Zr (P O3)4

O12P4Zr

Gorbunova, Yu.E.Ilyukhin, V.V.Lavrov, A.V.Kuznetsova, V.G.Linde, S.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 628-631

a=20.504Å   b=9.758Å   c=8.49Å

α=90°   β=90°   γ=90°