Structures by: Gobechiya E. R.

Total: 20

Ba (B P O5)

BBaO5P

Dimitrova, O.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gobechiya, E.R.Pasero, M.Merlino, S.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 70-75

a=7.114Å   b=7.114Å   c=6.993Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Ba (B9 O15)

B9BaLiO15

Dimitrova, O.V.Merlino, S.Pasero, M.Gobechiya, E.R.Pushcharovskii, D.Yu.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 70-75

a=10.982Å   b=10.982Å   c=17.067Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr0.794 Ce1.134 Ca0.056 Ba0.02) (C O3)2 ((O H)0.85 F0.15) (H2 O)

C2H2.85Ba0.02Ca0.056Ce1.134F0.15O7.85Sr0.794

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Yamnova, N.A.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.75 Ca0.23) (Sr0.63 Ba1.08 Ce0.82 Ca0.46) (C O3)5

C5Ba1.08Ca0.69Ce0.82Na2.75O15Sr0.63

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Gobechiya, E.R.

Kristallografiya (2002) 47, 46-49

a=10.579Å   b=10.579Å   c=6.5446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr0.48 Ce0.48 Ca0.02 Ba0.01) (Sr0.5 Ce0.5) (C O3)2 ((O H)0.84 F0.14) (H2 O)0.9

C2H2.64Ba0.01Ca0.02Ce0.98F0.14O7.74Sr0.98

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Chukanov, N.V.Kabalov, Yu.K.Yamnova, N.A.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na1.72 Zr (Si4 O11)

Na1.72O11Si4Zr

Gobechiya, E.R.Ferraris, G.Pekov, I.V.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gula, A.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 808-812

a=11.063Å   b=10.15Å   c=8.6Å

α=90°   β=100.3°   γ=90°

Cs Zr2 (P O4)3

CsO12P3Zr2

Gobechiya, E.R.Sukhanov, M.V.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.

Kristallografiya (2004) 49, 829-834

a=8.5758Å   b=8.5758Å   c=24.9061Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba0.5 Zr2 (P O4)3

Ba0.5O12P3Zr2

Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.Sukhanov, M.V.

Kristallografiya (2004) 49, 829-834

a=8.6468Å   b=8.6468Å   c=23.9436Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Na2.23 Ca0.49 Ce0.09) (Ca0.95 Ce0.69 Sr0.55 Ba0.50 Na0.44) (C O3)5

C5Ba0.5Ca1.44Ce0.78Na2.67O15Sr0.55

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Subbotin, V.V.

Kristallografiya (2001) 46, 1009-1013

a=10.4974Å   b=10.4974Å   c=6.4309Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Niveolanite

CH2.92BeCa0.09Na0.9O5

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Agakhanov, A. A.Belakovskiy, D. I.Horvath, L.Filinchuk, Y. E.Gobechiya, E. R.Pushcharovsky, D. Y.Rabadanov, M. K.

The Canadian Mineralogist (2008) 46, 1343-1354

a=13.1304Å   b=13.1304Å   c=5.4189Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Shlykovite

CaH7KO13Si4

Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Gobechiya, E. R.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 547-555

a=6.4897Å   b=6.9969Å   c=26.714Å

α=90°   β=94.597°   γ=90°

Calcioburbankite

C5Ba0.501Ca1.437Ce0.438La0.243Na2.667Nd0.099O15Sr0.549

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Kabalov, Y. K.Subbotin, V. V.

Crystallography Reports (2001) 46, 927-931

a=10.4974Å   b=10.4974Å   c=6.4309Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Khanneshite

C5Ba1.08Ca0.87Ce0.48La0.18Na2.58Nd0.15O15Pr0.03Sr0.63

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Kabalov, Y. K.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 39-42

a=10.5790Å   b=10.5790Å   c=6.5446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ancylite-(Ce)

C2H2.83Ba0.01Ca0.02Ce0.52F0.13La0.28Nd0.11O7.73Pr0.04Sm0.01Sr0.97

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ancylite-(Ce)

CH2.225Ba0.005Ca0.025Ce0.31F0.075La0.2Nd0.045O3.925Pr0.015Sr0.4

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Seidozerite

Ca0.55F2Mn0.85Na3.2O16Si4Ti1.15Zr1.85

Pushcharovskii D YuPasero, M.Merlino, S.Vladykin, N. V.Zubkova, N. V.Gobechiya, E. R.

Crystallography Reports (2002) 47, 196-200

a=5.627Å   b=7.134Å   c=18.590Å

α=90°   β=102.68°   γ=90°

Calciohilairite

Ca0.333H4Na0.333O11Si3Zr

Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Pasero, M.Gobechiya, E. R.Merlino, S.Zubkova, N. V.

Crystallography Reports (2002) 47, 748-752

a=10.498Å   b=10.498Å   c=7.975Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calcio-olivine

Ca2O4Si

Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Zadov, A. E.Gazeev, V. M.

Crystallography Reports (2008) 53, 404-408

a=5.07389Å   b=11.21128Å   c=6.75340Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cryptophyllite

CaH10K2O15Si4

Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Gobechiya, E. R.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 547-555

a=6.4934Å   b=6.9919Å   c=32.087Å

α=90°   β=94.680°   γ=90°

Calcioolivine

Ca2O4Si

Zadov, A. E.Gazeev, V. M.Pertsev, N. N.Gurbanov, A. G.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Chukanov, N. V.

Geology of Ore Deposits (2009) 51, 741-749

a=5.074Å   b=11.211Å   c=6.753Å

α=90°   β=90°   γ=90°