Structures by: Gladyshevskii E. I.

Total: 120

Ni18Sc6Si11

Ni18Sc6Si11

Kotur, B.Ya.Gladyshevskii, E.I.Sikiritsa, M.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 470-472

a=17.949Å   b=12.223Å   c=8.029Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La Ni3 In6

In6LaNi3

Kalychak, Ya.M.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.Dmytrakh, O.V.Kotur, B.Ya.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1985) 30, 344-345

a=4.388Å   b=7.574Å   c=12.11Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeCo2Si2

CeCo2Si2

Levin, E.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Sinyushko, V.G.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1992) 134, 107-117

a=3.96Å   b=3.96Å   c=9.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeNi2Si2

CeNi2Si2

Levin, E.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Sinyushko, V.G.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1992) 134, 107-117

a=4.035Å   b=4.035Å   c=9.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

SnV3

SnV3

Savitskii, E.M.Gladyshevskii, E.I.Baron, V.V.Efimov, Yu.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 191-192

a=4.931Å   b=4.931Å   c=4.931Å

α=90°   β=90°   γ=90°

V5.442 Zr0.558 Si2

Si2V5.442Zr0.558

Savitskii, E.M.Baron, V.V.Efimov, Yu.V.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 327-333

a=4.74Å   b=4.74Å   c=4.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ti1.122 V4.878 Si2

Si2Ti1.122V4.878

Savitskii, E.M.Baron, V.V.Efimov, Yu.V.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 327-333

a=4.762Å   b=4.762Å   c=4.762Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re2Sc3Si3

Re2Sc3Si3

Pecharskii, V.K.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1979) 24, 433-438

a=19.604Å   b=5.339Å   c=16.038Å

α=90°   β=136.05°   γ=90°

Fe52Ge112Tb117

Fe52Ge112Tb117

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bel'skii, V.K.Mokra, I.R.Starodub, P.K.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 194-196

a=28.58Å   b=28.58Å   c=28.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Si2

Si2Sr

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1966) 11, 818-821

a=6.535Å   b=6.535Å   c=6.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe Mo2 B2

B2FeMo2

Gladyshevskii, E.I.Hladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.Fedorov, T.F.Kuz'ma, Yu.B.

Poroshkovaya Metallurgiya (1966) 5, 305-309

a=5.807Å   b=5.807Å   c=3.142Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge2 Ta5 B

BGe2Ta5

Kuz'ma, Yu.B.Gladyshevskii, E.I.Marko, M.A.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1976) 38, 555-558

a=6.32Å   b=6.32Å   c=11.51Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2 Mo B4

B4Fe2Mo

Hladyshevskii, E.I.Fedorov, T.F.Gladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.Kuz'ma, Yu.B.

Poroshkovaya Metallurgiya (1966) 5, 305-309

a=3.128Å   b=12.7Å   c=2.984Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LaRe2Si2

LaRe2Si2

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1977) 22, 630-633

a=4.206Å   b=4.116Å   c=20.89Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zr Ni2 Si2

Ni2Si2Zr

Voroshilov, Yu.V.Gladyshevskii, E.I.Markiv, V.Ya.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1967) 3, 1404-1408

a=3.75Å   b=3.75Å   c=9.68Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hf3Ni2Si3

Hf3Ni2Si3

Yarmolyuk, Ya.P.Grin', Yu.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1977) 22, 726-730

a=3.831Å   b=9.862Å   c=13.003Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Ni6 Ga2

Ga2Ni6Sm3

Yarmolyuk, Ya.P.Grin', Yu.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 759-763

a=8.978Å   b=8.978Å   c=8.978Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Al0.5 Si0.5)

Al0.5PrSi0.5

Lyaskovska, N.Romaniv, O.Gladyshevskii, E.I.Semus'o, N.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 180-184

a=4.4718Å   b=11.2733Å   c=4.0701Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y Al Si

AlSiY

Pukas, S.Lutsyshyn, Yu.Manyako, M.Gladyshevskii, E.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 162-166

a=3.99476Å   b=10.2983Å   c=5.7085Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U Ni2 Si3

Ni2Si3U

Aksel'rud, L.G.Lysenko, L.O.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1977) 1977, 657-660

a=3.965Å   b=3.965Å   c=24.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U4 (Re0.17 Si0.83)13

Re2.21Si10.79U4

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 359-362

a=8.192Å   b=8.192Å   c=8.192Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U4 Re7 Si6

Re7Si6U4

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 359-362

a=8.224Å   b=8.224Å   c=8.224Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Ni6Si2

Ce3Ni6Si2

Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.Bodak, O.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1966) 344, 95-101

a=8.858Å   b=8.858Å   c=8.858Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HoNi2Si2

HoNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.938Å   b=3.938Å   c=9.527Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LaNi2Si2

LaNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.103Å   b=4.103Å   c=9.698Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LuNi2Si2

LuNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.905Å   b=3.905Å   c=9.495Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NdNi2Si2

NdNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.022Å   b=4.022Å   c=9.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2PrSi2

Ni2PrSi2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.043Å   b=4.043Å   c=9.619Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Sm Si2

Ni2Si2Sm

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.997Å   b=3.997Å   c=9.577Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Tb Si2

Ni2Si2Tb

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.952Å   b=3.952Å   c=9.542Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Tm Si2

Ni2Si2Tm

Bodak, O.I.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.914Å   b=3.914Å   c=9.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Yb Si2

Ni2Si2Yb

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.9Å   b=3.9Å   c=9.513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li22Si5

Li22Si5

Gladyshevskii, E.I.Oleksiv, G.I.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1964) 9, 338-341

a=19.78Å   b=19.78Å   c=19.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li22Si5

Li22Si5

Gladyshevskii, E.I.Oleksiv, G.I.Kripyakevich, P.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1964) 9, 269-271

a=18.75Å   b=18.75Å   c=18.75Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NiSbTi

NiSbTi

Gladyshevskii, E.I.Markiv, V.Ya.Kuz'ma, Yu.B.Cherkashin, E.E.

Titan i Ego Splavy (1966) 1966, 73-75

a=5.872Å   b=5.872Å   c=5.872Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Tm2 Ge3)0.5

Ge1.5Tm

Gladyshevskii, E.I.

Journal of Structural Chemistry (USSR) (= Zhurnal Strukturnoi Khimii) (1964) 5, 523-529

a=3.88Å   b=3.88Å   c=4.07Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni2Y

Ni2Y

Kharchenko, O.I.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Russian Metallurgy (1977) 1977, 170-176

a=7.17Å   b=7.17Å   c=7.17Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni5Y

Ni5Y

Kharchenko, O.I.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Russian Metallurgy (1977) 1977, 170-176

a=4.88Å   b=4.88Å   c=3.98Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Mg9 Pd11)0.2

Mg1.8Pd2.2

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1960) 5, 552-554

a=4.28Å   b=4.28Å   c=3.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mo3Si

Mo3Si

Savitskii, E.M.Gladyshevskii, E.I.Baron, V.V.Efimov, Yu.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 327-333

a=4.893Å   b=4.893Å   c=4.893Å

α=90°   β=90°   γ=90°

V6 Sn Si

SiSnV6

Savitskii, E.M.Baron, V.V.Efimov, Yu.V.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1965) 1, 191-192

a=4.792Å   b=4.792Å   c=4.792Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2ScSi2

Ni2ScSi2

Voroshilov, Yu.V.Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1224-1228

a=3.72Å   b=3.72Å   c=9.5Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HfNi2Si2

HfNi2Si2

Voroshilov, Yu.V.Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1224-1228

a=3.74Å   b=3.74Å   c=9.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 Cr9 Ge8

Cr9Ge8Nd2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Salamakha, P.S.Pecharskii, V.K.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1989) 34, 774-775

a=9.388Å   b=4.046Å   c=8.045Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La8 Ni Ge5

Ge5La8Ni

Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1984) 29, 628-630

a=15.586Å   b=18.384Å   c=11.351Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U3 Fe2 Si7

Fe2Si7U3

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Rozhdestvenskaya, I.V.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1981) 26, 186-188

a=4.02Å   b=24.367Å   c=4.028Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2Re3Si5

Nd2Re3Si5

Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1978) 14, 250-255

a=11Å   b=11Å   c=5.652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co Ni) (Sm0.5 Y0.5)

CoNiSm0.5Y0.5

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Koshel', O.S.Kharchenko, O.I.

Metallofizkika (1973) 46, 94-99

a=7.205Å   b=7.205Å   c=7.205Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co4 (Sm Y)

Co4SmY

Bodak, O.I.Koshel', O.S.Gladyshevskii, E.I.Kharchenko, O.I.

Metallofizkika (1973) 46, 94-99

a=7.255Å   b=7.255Å   c=7.255Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co Fe) Y

CoFeY

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Koshel', O.S.Kharchenko, O.I.

Metallofizkika (1973) 46, 94-99

a=7.305Å   b=7.305Å   c=7.305Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce6 Ni2 Si3

Ce6Ni4Si7

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kharchenko, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1974) 19, 45-46

a=12.112Å   b=12.112Å   c=4.323Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr (Al1.476 Ge0.524)

Al1.476Ge0.524Pr

Gladyshevskii, E.I.Nakonechna, N.Z.Cenzual, K.Gladyshevskii, R.E.Jorda, J.L.Hladyshevskii, E.I.

Journal of Alloys Compd. (2000) 296, 265-271

a=4.3223Å   b=4.3223Å   c=4.2585Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr Al Ge

AlGePr

Gladyshevskii, E.I.Cenzual, K.Nakonechna, N.Z.Gladyshevskii, R.E.Jorda, J.L.Hladyshevskii, E.I.

Journal of Alloys Compd. (2000) 296, 265-271

a=4.2534Å   b=4.2534Å   c=14.641Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LuNi5

LuNi5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 769-771

a=4.834Å   b=4.834Å   c=3.969Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni5Tm

Ni5Tm

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 769-771

a=4.834Å   b=4.834Å   c=3.97Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg24Tm5

Mg24Tm5

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1964) 9, 410-411

a=11.208Å   b=11.208Å   c=11.208Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga4Yb

Ga4Yb

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Dzyana, D.I.

Kristallografiya (1965) 10, 471-473

a=4.36Å   b=4.36Å   c=10.56Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga4Sr

Ga4Sr

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Dzyana, D.I.

Kristallografiya (1965) 10, 471-473

a=4.44Å   b=4.44Å   c=10.75Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ni Ta)6.5

Ni6.5Ta6.5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Pylaeva, E.N.

Kristallografiya (1962) 7, 212-216

a=4.921Å   b=4.921Å   c=26.905Å

α=90°   β=90°   γ=120°

GaNi2Ti

GaNi2Ti

Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1962) 1962, 1329-1331

a=5.88Å   b=5.88Å   c=5.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaNi2V

GaNi2V

Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1962) 1962, 1329-1331

a=5.806Å   b=5.806Å   c=5.806Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni3Ta

Ni3Ta

Pylaeva, E.N.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1958) 3, 1626-1631

a=5.1Å   b=4.24Å   c=4.52Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NbNi3

NbNi3

Pylaeva, E.N.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1958) 3, 1626-1631

a=5.11Å   b=4.25Å   c=4.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.0013 V0.9987)3 Si

La0.0039SiV2.9961

Savitskii, E.M.Baron, V.V.Efimov, Yu.V.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 354-361

a=4.727Å   b=4.727Å   c=4.727Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaHoNi

GaHoNi

Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.Grin', Yu.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1979) 41, 772-775

a=6.811Å   b=4.275Å   c=7.318Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga5Tm3

Ga5Tm3

Yatsenko, S.P.Gladyshevskii, E.I.Chuntonov, K.A.Yarmolyuk, Ya.P.Grin', Yu.

Journal of the Less-Common Metals (1983) 91, 21-32

a=11.293Å   b=9.561Å   c=6.001Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho10In20Ni9

Ho10In20Ni9

Zaremba, V.I.Bel'skii, V.K.Kal'ichak, Ya.M.Gladyshevskii, E.I.Pecharskii, V.K.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1987) 1987, 45-48

a=13.286Å   b=13.286Å   c=9.083Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NiScSi

NiScSi

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kotur, B.Ya.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1976) 38, 655-657

a=6.38Å   b=4.02Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn Ni) Zr

MnNiZr

Cherkashin, E.E.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1958) 3, 650-653

a=7.017Å   b=7.017Å   c=7.017Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Nb W)

NbW

Dokukina, N.V.Shamrai, F.I.Gladyshevskii, E.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1964) 9, 1031-1033

a=3.22Å   b=3.22Å   c=3.22Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga21Ho4Ni10

Ga21Ho4Ni10

Grin', Yu.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 1102-1106

a=20.802Å   b=15.346Å   c=4.0736Å

α=90°   β=90°   γ=125.8°

(Fe0.5 Si0.5)2 W

FeSiW

Gladyshevskii, E.I.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1960) 1, 66-71

a=4.738Å   b=4.738Å   c=7.666Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La Ge1.75

Ge1.75La

Gladyshevskii, E.I.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1964) 5, 568-575

a=4.41Å   b=4.3Å   c=14.19Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Fe0.65 Si0.25 V0.1)

Fe0.65Si0.25V0.1

Gladyshevskii, E.I.Shvets, G.N.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1965) 1965, 120-127

a=2.82Å   b=2.82Å   c=2.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce5Ga3

Ce5Ga3

Dzyana, D.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1968) 30, 282-284

a=12.44Å   b=12.44Å   c=5.571Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuGa2

EuGa2

Dzyana, D.I.Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1964) 1964, 1177-1179

a=4.345Å   b=4.345Å   c=4.52Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co2Sc

Co2Sc

Gladyshevskii, E.I.Protasov, V.S.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.

Voprosy Teorii i Primeneniya Redkozem Metal., Akad. Nauk SSSR (1964) 1983, 153-155

a=6.89Å   b=6.89Å   c=6.89Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeGa6

CeGa6

Grin', Yu.Yatsenko, S.P.Chuntonov, K.A.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1981) 43, 89-92

a=6.052Å   b=6.052Å   c=7.673Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu1.5 Ga0.5) Mn

Cu1.5Ga0.5Mn

Gladyshevskii, E.I.Zarechnyuk, O.S.Kripyakevich, P.I.Teslyuk, M.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1961) 6, 267-268

a=6.909Å   b=6.909Å   c=6.909Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr Fe6.3 Si2.7)0.1

Cr0.1Fe0.63Si0.27

Gladyshevskii, E.I.Borusevich, L.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1966) 1966, 159-164

a=2.842Å   b=2.842Å   c=2.842Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Mn2.5 Ni2.5)

CeMn2.5Ni2.5

Kal'ichak, Ya.M.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1976) 12, 1149-1154

a=5.098Å   b=5.098Å   c=4.171Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Mn0.15 Ni1.85)

CeMn0.15Ni1.85

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1976) 1976, 961-965

a=7.109Å   b=7.109Å   c=7.109Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co0.97 Mn2.87) Pr

Co0.97Mn2.87Pr

Kal'ichak, Ya.M.Oniskovets, B.D.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1983) 1983, 165-168

a=12.612Å   b=12.612Å   c=12.612Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Fe0.64 Mn0.36)12

CeFe7.68Mn4.32

Kal'ichak, Ya.M.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1976) 21, 507-510

a=8.57Å   b=8.57Å   c=4.759Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Mn6 Ni5)

CeMn6Ni5

Kal'ichak, Ya.M.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Yarmolyuk, Ya.P.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1975) 20, 1045-1047

a=8.348Å   b=8.348Å   c=4.919Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co0.6 Ni0.4) Y

Co0.6Ni0.4Y

Kharchenko, O.I.Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1977) 1977, 200-205

a=3.946Å   b=3.946Å   c=20.853Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuGa4

EuGa4

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Dzyana, D.I.

Kristallografiya (1965) 10, 471-473

a=4.42Å   b=4.42Å   c=10.72Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Fe Nb)6.5

Fe6.5Nb6.5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.

Kristallografiya (1967) 12, 600-603

a=4.928Å   b=4.928Å   c=26.83Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Co Ta)6.5

Co6.5Ta6.5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.

Kristallografiya (1967) 12, 600-603

a=4.905Å   b=4.905Å   c=26.33Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co2GaV

Co2GaV

Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.Kuz'ma, A.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1962) 1962, 1329-1331

a=5.782Å   b=5.782Å   c=5.782Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2GaTi

Fe2GaTi

Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1962) 1962, 1329-1331

a=5.854Å   b=5.854Å   c=5.854Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeLiSn2

CeLiSn2

Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Gladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1989) 25, 1145-1148

a=4.445Å   b=18.068Å   c=4.524Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Re3 Si4

Re3Sc2Si4

Pecharskii, V.K.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 755-759

a=6.619Å   b=6.619Å   c=12.36Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co7Nb6

Co7Nb6

Shurin, A.K.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1965) 10, 414-416

a=4.92Å   b=4.92Å   c=16.28Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.37 Ni0.56 Si0.07)

Cu0.37Ni0.56Si0.07

Sokolovskaya, E.M.Cherchernikova, O.I.Gladyshevskii, E.I.Bodak, O.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1973) 1973, 192-196

a=3.543Å   b=3.543Å   c=3.543Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 Co3 Ga

Co3GaY3

Yarmolyuk, Ya.P.Grin', Yu.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1978) 40, 855-858

a=4.098Å   b=10.11Å   c=13.01Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er5Ge3

Er5Ge3

Gladyshevskii, E.I.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1964) 5, 919-921

a=8.35Å   b=8.35Å   c=6.26Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr K (Co (C N)6) (H2 O)2.5

C6H5CoKN6O2.5Sr

Mys'kiv, M.G.Kryvlyuk, L.N.Glovyak, T.Gladyshevskii, E.I.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1978) 4, 127-133

a=12.95Å   b=14Å   c=7.414Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca K (Co (C N)6) (H2 O)2.5

C6H5CaCoKN6O2.5

Mys'kiv, M.G.Kryvlyuk, L.N.Gladyshevskii, E.I.Glovyak, T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1978) 4, 127-133

a=12.83Å   b=13.62Å   c=7.345Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeMg2Si2

CeMg2Si2

Zmii, O.F.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1970) 15, 939-941

a=4.25Å   b=4.25Å   c=5.765Å

α=90°   β=90°   γ=90°