Structures by: Ghosh S. K.

Total: 152

C21H18F3NO3

C21H18F3NO3

Vamisetti, Ganga B.Chowdhury, RaghunathKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

Organic Letters (2016)

a=6.0481(3)Å   b=15.9843(8)Å   c=19.4099(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H18ClNO3

C20H18ClNO3

Vamisetti, Ganga B.Chowdhury, RaghunathKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

Organic Letters (2016)

a=5.9375(5)Å   b=12.3627(14)Å   c=12.7571(11)Å

α=90°   β=99.297(8)°   γ=90°

C20H18BrNO3

C20H18BrNO3

Vamisetti, Ganga B.Chowdhury, RaghunathKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

Organic Letters (2016)

a=5.9479(5)Å   b=12.3464(13)Å   c=12.9363(12)Å

α=90°   β=99.635(8)°   γ=90°

C20H17Br2NO3

C20H17Br2NO3

Vamisetti, Ganga B.Chowdhury, RaghunathKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

Organic Letters (2016)

a=6.04125(16)Å   b=9.8526(4)Å   c=31.9892(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H17NO2

C25H17NO2

Chowdhury, NilanjanaDutta, SansaDasgupta, SwagataSingh, N. D. PradeepBaidya, MithuGhosh, S. K.

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2012) 11, 7 1239-1250

a=12.847(5)Å   b=8.845(4)Å   c=32.399(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H17NO2

C25H17NO2

Chowdhury, NilanjanaDutta, SansaDasgupta, SwagataSingh, N. D. PradeepBaidya, MithuGhosh, S. K.

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2012) 11, 7 1239-1250

a=29.964(8)Å   b=12.267(3)Å   c=10.108(3)Å

α=90.00°   β=95.426(9)°   γ=90.00°

05350

C17H21BrO3

Ko, ChanghongFeltenberger, John B.Ghosh, Sunil K.Hsung, Richard P.

Organic letters (2008) 10, 10 1971-1974

a=7.0187(6)Å   b=7.9272(7)Å   c=14.4217(13)Å

α=93.308(2)°   β=96.276(2)°   γ=93.402(2)°

C59H56Cl3DN4O10

C59H56Cl3DN4O10

Singh, RekhaGhosh, Sunil K.

Organic letters (2007) 9, 24 5071-5074

a=12.1477(10)Å   b=15.0735(8)Å   c=17.2611(15)Å

α=113.643(7)°   β=100.049(7)°   γ=101.645(6)°

C30H20N4

C30H20N4

Mandal, Amal KumarSuresh, MoorthyDas, PriyadipSuresh, E.Baidya, MithuGhosh, Sudip K.Das, Amitava

Organic letters (2012) 14, 12 2980-2983

a=21.578(6)Å   b=3.9054(12)Å   c=13.110(4)Å

α=90.00°   β=98.337(6)°   γ=90.00°

C32H22Cl6Hg2I4N4

C32H22Cl6Hg2I4N4

Mandal, Amal KumarSuresh, MoorthyDas, PriyadipSuresh, E.Baidya, MithuGhosh, Sudip K.Das, Amitava

Organic letters (2012) 14, 12 2980-2983

a=8.7014(15)Å   b=9.8508(18)Å   c=14.078(3)Å

α=76.845(3)°   β=75.545(3)°   γ=65.076(2)°

C22H16Hg2I4N4

C22H16Hg2I4N4

Mandal, Amal KumarSuresh, MoorthyDas, PriyadipSuresh, E.Baidya, MithuGhosh, Sudip K.Das, Amitava

Organic letters (2012) 14, 12 2980-2983

a=18.516(2)Å   b=12.5559(16)Å   c=15.301(2)Å

α=90.00°   β=127.050(2)°   γ=90.00°

C16H24BrO5P

C16H24BrO5P

Vamisetti, Ganga B.Chowdhury, RaghunathGhosh, Sunil Kumar

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=19.4281(4)Å   b=8.92102(13)Å   c=11.7047(2)Å

α=90°   β=105.986(2)°   γ=90°

C22H19BrN2O5S,2(C3H8O)

C22H19BrN2O5S,2(C3H8O)

Chowdhury, RaghunathKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 47 11250-11260

a=9.05634(18)Å   b=11.2038(2)Å   c=30.5045(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H33N3O6

C42H33N3O6

Samanta, ParthaDesai, Aamod V.Anothumakkool, BihagShirolkar, Mandar M.Karmakar, AvishekKurungot, SreekumarGhosh, Sujit K.

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 26 13659

a=26.787(4)Å   b=15.382(2)Å   c=20.723(3)Å

α=90°   β=118.439(3)°   γ=90°

C16H10IN3O

C16H10IN3O

Ghosh, Suman KrNagarajan, Rajagopal

RSC Adv. (2014) 4, 39 20136

a=13.0741(18)Å   b=4.2988(4)Å   c=24.974(3)Å

α=90.00°   β=100.040(11)°   γ=90.00°

C18H15N3O

C18H15N3O

Ghosh, Suman KrNagarajan, Rajagopal

RSC Adv. (2014) 4, 39 20136

a=8.3989(18)Å   b=12.9656(14)Å   c=13.6993(18)Å

α=90.00°   β=101.702(16)°   γ=90.00°

C18H16N2O

C18H16N2O

Ghosh, Suman KrNagarajan, Rajagopal

RSC Adv. (2014) 4, 39 20136

a=10.8278(7)Å   b=11.3669(8)Å   c=13.0687(6)Å

α=100.716(5)°   β=106.227(5)°   γ=104.477(6)°

C17H13N3O

C17H13N3O

Ghosh, Suman KrNagarajan, Rajagopal

RSC Adv. (2014) 4, 39 20136

a=10.830(3)Å   b=12.205(3)Å   c=12.209(3)Å

α=102.677(4)°   β=106.686(4)°   γ=110.923(4)°

C20H16CuN10O4

C20H16CuN10O4

Manna, BiplabMukherjee, SoumyaDesai, Aamod V.Sharma, ShivaniKrishna, RajamaniGhosh, Sujit K.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 84 15386-15389

a=17.7157(6)Å   b=22.1231(8)Å   c=25.3814(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H27CdN5O10

C17H27CdN5O10

Ghosh, Sujit K.Kitagawa, Susumu

CrystEngComm (2008) 10, 12 1739

a=12.375(3)Å   b=23.376(5)Å   c=8.5893(17)Å

α=90.00°   β=104.46(3)°   γ=90.00°

C39H57Cd3N9O21

C39H57Cd3N9O21

Ghosh, Sujit K.Kitagawa, Susumu

CrystEngComm (2008) 10, 12 1739

a=17.640(2)Å   b=13.380(3)Å   c=21.460(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H36Cd1.5N3O12

C21H36Cd1.5N3O12

Ghosh, Sujit K.Kitagawa, Susumu

CrystEngComm (2008) 10, 12 1739

a=9.550(2)Å   b=13.300(5)Å   c=13.377(4)Å

α=61.820(5)°   β=69.880(7)°   γ=76.100(5)°

C2H6CdO7

C2H6CdO7

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=5.998(4)Å   b=6.592(3)Å   c=8.459(4)Å

α=74.674(5)°   β=74.278(4)°   γ=81.171(5)°

C28H40Cd4N4O34

C28H40Cd4N4O34

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=10.403(5)Å   b=17.963(6)Å   c=13.090(6)Å

α=90.00°   β=105.904(8)°   γ=90.00°

C20H34N4Ni3O22

C20H34N4Ni3O22

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=7.472(3)Å   b=8.752(4)Å   c=11.646(4)Å

α=92.638(5)°   β=101.187(4)°   γ=90.541(5)°

C16H12Mn3N2O16

C16H12Mn3N2O16

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=6.434(3)Å   b=8.585(4)Å   c=9.880(3)Å

α=110.107(5)°   β=95.052(4)°   γ=102.072(5)°

C16H20Mg3N2O20

C16H20Mg3N2O20

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=19.708(4)Å   b=6.799(5)Å   c=19.461(4)Å

α=90.00°   β=116.873(5)°   γ=90.00°

C16H28Mg3N2O24

C16H28Mg3N2O24

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=7.274(5)Å   b=8.955(4)Å   c=11.032(5)Å

α=74.722(6)°   β=74.713(6)°   γ=79.032(7)°

C16H12Ca3N2O16

C16H12Ca3N2O16

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=6.714(2)Å   b=8.773(3)Å   c=10.070(3)Å

α=108.977(5)°   β=97.689(4)°   γ=100.447(5)°

C16H22N2O21Sr3

C16H22N2O21Sr3

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=16.493(5)Å   b=6.820(6)Å   c=22.220(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H10Ba2N2O14

C16H10Ba2N2O14

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=7.310(3)Å   b=7.851(4)Å   c=17.242(4)Å

α=101.448(5)°   β=92.926(4)°   γ=90.140(4)°

C8H10DyNO10

C8H10DyNO10

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sañudo, E. CarolinaBharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 9 1644-1658

a=11.822(6)Å   b=7.240(5)Å   c=13.466(4)Å

α=90.00°   β=96.142(7)°   γ=90.00°

C33H55Br4N5O6

C33H55Br4N5O6

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=11.271(4)Å   b=24.660(6)Å   c=15.269(5)Å

α=90.00°   β=110.806(6)°   γ=90.00°

C33H52I3N5O5

C33H52I3N5O5

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=9.556(4)Å   b=26.122(5)Å   c=16.117(5)Å

α=90.00°   β=99.535(7)°   γ=90.00°

C33H58BF12N5O7Si

C33H58BF12N5O7Si

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=20.736(5)Å   b=18.211(4)Å   c=22.065(6)Å

α=90.00°   β=94.742(4)°   γ=90.00°

C33H55I4N5O6

C33H55I4N5O6

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=23.091(5)Å   b=12.858(4)Å   c=30.162(6)Å

α=90.00°   β=109.058(6)°   γ=90.00°

C33H64F9N5O10Si

C33H64F9N5O10Si

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=11.762(5)Å   b=11.918(5)Å   c=15.452(6)Å

α=90.596(5)°   β=94.297(4)°   γ=110.375(5)°

C33H64F13N5O10Si2

C33H64F13N5O10Si2

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=12.159(3)Å   b=12.380(4)Å   c=17.531(6)Å

α=88.185(5)°   β=71.322(4)°   γ=61.202(4)°

C66H159Cl5N10O38

C66H159Cl5N10O38

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Dalton Transactions (2009) 33 6496-6506

a=21.475(5)Å   b=21.475(5)Å   c=21.475(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H29BrClNO4

C33H29BrClNO4

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil Kumar

RSC Adv. (2016)

a=10.4479(2)Å   b=20.6292(3)Å   c=27.0817(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H28O3

C29H28O3

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil Kumar

RSC Adv. (2016)

a=10.4846(6)Å   b=15.8614(8)Å   c=14.7350(8)Å

α=90°   β=99.128(5)°   γ=90°

C26H27NO4

C26H27NO4

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil Kumar

RSC Adv. (2016)

a=14.7213(14)Å   b=12.0482(10)Å   c=13.0935(10)Å

α=90°   β=109.305(11)°   γ=90°

C34H32BrNO5

C34H32BrNO5

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil Kumar

RSC Adv. (2016)

a=13.0988(11)Å   b=27.6314(14)Å   c=8.4212(5)Å

α=90°   β=93.631(7)°   γ=90°

Compound1

C26H53Dy2O16

Joarder, BiplabChaudhari, Abhijeet K.Rogez, GuillaumeGhosh, Sujit K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 25 7695-7699

a=14.710(6)Å   b=13.941(6)Å   c=8.914(4)Å

α=90.00°   β=98.046(8)°   γ=90.00°

C23H25BF2N2S2

C23H25BF2N2S2

Saha, SukdebAgarwalla, HrideshGupta, HariomBaidya, MithuSuresh, E.Ghosh, Sudip K.Das, Amitava

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15097-15105

a=12.572(3)Å   b=18.211(5)Å   c=19.677(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Fe(tn-OEP)(pyridine)2

C46H50FeN10O8

Patra, RanjanBhowmik, SusovanGhosh, Sudip KumarRath, Sankar Prasad

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5795-5806

a=13.4183(11)Å   b=25.469(2)Å   c=26.501(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Fe(tn-OEP)(3-Cl-pyridine)2

C46H48Cl2FeN10O8

Patra, RanjanBhowmik, SusovanGhosh, Sudip KumarRath, Sankar Prasad

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5795-5806

a=13.3561(10)Å   b=25.439(2)Å   c=27.699(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Fe(tn-OEP)(4-CNpy)2

C48H48FeN12O8

Patra, RanjanBhowmik, SusovanGhosh, Sudip KumarRath, Sankar Prasad

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5795-5806

a=19.4563(17)Å   b=14.1225(12)Å   c=16.7267(14)Å

α=90.00°   β=93.694(2)°   γ=90.00°

C42H38Br2O4

C42H38Br2O4

Rekha SinghSunil K. Ghosh

Chem.Commun. (2011) 47, 10809

a=10.8198(16)Å   b=13.068(2)Å   c=13.544(2)Å

α=103.008(14)°   β=105.267(13)°   γ=97.518(14)°

C58H78Cd3N4O18

C58H78Cd3N4O18

Chaudhari, Abhijeet K.Mukherjee, SoumyaNagarkar, Sanjog S.Joarder, BiplabGhosh, Sujit K.

CrystEngComm (2013) 15, 45 9465

a=9.8523(7)Å   b=19.5244(15)Å   c=19.6699(15)Å

α=89.715(2)°   β=83.058(2)°   γ=87.776(2)°

C36H30CdCl2N12O8

C36H30CdCl2N12O8

Manna, BiplabDesai, Aamod V.Kumar, NaveenKarmakar, AvishekGhosh, Sujit K.

CrystEngComm (2015) 17, 46 8796

a=31.070(5)Å   b=31.070(5)Å   c=31.862(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°

C28H32CdCl2N8O11

C28H32CdCl2N8O11

Manna, BiplabDesai, Aamod V.Kumar, NaveenKarmakar, AvishekGhosh, Sujit K.

CrystEngComm (2015) 17, 46 8796

a=18.938(8)Å   b=16.008(7)Å   c=15.549(11)Å

α=90.00°   β=123.948(6)°   γ=90.00°

C33H68Cl3N5O13

C33H68Cl3N5O13

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sen, SusanBharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 10 2967

a=13.079(5)Å   b=14.156(4)Å   c=14.444(4)Å

α=107.729(5)°   β=98.846(4)°   γ=116.684(6)°

C33H57Cl4N5O23

C33H57Cl4N5O23

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sen, SusanBharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 10 2967

a=15.007(5)Å   b=14.443(3)Å   c=21.342(6)Å

α=90.00°   β=95.480(5)°   γ=90.00°

C33H61Cl2N5O13S

C33H61Cl2N5O13S

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sen, SusanBharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 10 2967

a=9.465(4)Å   b=26.756(6)Å   c=16.270(5)Å

α=90.00°   β=93.333(6)°   γ=90.00°

C33H57Cl4N5O23

C33H57Cl4N5O23

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sen, SusanBharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 10 2967

a=13.327(5)Å   b=12.267(3)Å   c=28.121(6)Å

α=90.00°   β=103.374(6)°   γ=90.00°

C33H51BrN8O13

C33H51BrN8O13

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Sen, SusanBharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 10 2967

a=9.733(2)Å   b=24.969(4)Å   c=16.288(3)Å

α=90.00°   β=96.989(6)°   γ=90.00°

Compound 1a

C179H165Cl6N33O22

Chaudhari, Abhijeet K.Sharma, AmitoshMukherjee, SoumyaJoarder, BiplabGhosh, Sujit K.

CrystEngComm (2014) 16, 22 4691

a=31.788(2)Å   b=18.353(2)Å   c=34.619(4)Å

α=90.00°   β=107.82°   γ=90.00°

C33H55N5O21S4

C33H55N5O21S4

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 2 413

a=18.732(6)Å   b=12.684(5)Å   c=19.629(7)Å

α=90.00°   β=113.496(4)°   γ=90.00°

C33H53N9O17

C33H53N9O17

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 2 413

a=10.947(4)Å   b=25.408(6)Å   c=15.235(5)Å

α=90.00°   β=106.129(2)°   γ=90.00°

C33H57N9O17

C33H57N9O17

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 2 413

a=16.091(4)Å   b=25.497(6)Å   c=19.744(5)Å

α=90.00°   β=93.330(5)°   γ=90.00°

C33H54N8O18S

C33H54N8O18S

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 2 413

a=9.810(3)Å   b=25.932(6)Å   c=16.314(5)Å

α=90.00°   β=98.869(6)°   γ=90.00°

C11H26N1.67O8S0.50

C11H26N1.67O8S0.50

Das, Madhab C.Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

CrystEngComm (2010) 12, 2 413

a=21.972(5)Å   b=21.972(5)Å   c=21.972(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H17LaN8O11

C17H17LaN8O11

Bhattacharyya, ArunasisGadly, TrilochanPathak, PriyanathGhosh, Sunil K.Mohapatra, ManojGhanty, Tapan K.Mohapatra, Prasanta K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 32 12422-12429

a=9.5804(4)Å   b=9.7438(4)Å   c=13.7155(5)Å

α=97.264(3)°   β=92.617(3)°   γ=115.428(4)°

Methyl (SR)-8,10-dichloro-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6-hydroxy-1-methyl- 1,9-phenanthroline-6-carboxylate

C15H16Cl2N2O3

Sarkar, Tarun KumarBasak, SankarGhosh, Sunil KumarNigam, Gur DayalRazak, Ibrahim AbdulShanmuga Sundara Raj, S.Fun, Hoong-Kun

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 10 IUC9900128

a=9.99210(10)Å   b=13.2646(2)Å   c=12.1386(2)Å

α=90.00°   β=90.4700(10)°   γ=90.00°

C64H48Cd2N15O10S3

C64H48Cd2N15O10S3

Desai, Aamod V.Joarder, BiplabRoy, ArkenduSamanta, ParthaBabarao, RavichandarGhosh, Sujit K.

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 45 39049-39055

a=9.5251(6)Å   b=15.1178(8)Å   c=25.8099(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C64H48Cd2N14O10S3

C64H48Cd2N14O10S3

Desai, Aamod V.Joarder, BiplabRoy, ArkenduSamanta, ParthaBabarao, RavichandarGhosh, Sujit K.

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 45 39049-39055

a=9.513(5)Å   b=15.181(8)Å   c=25.601(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H11CdI2N3O

C9H11CdI2N3O

Roy, KrittishJana, SrikantaGhosh, Sujoy KumarMahanty, BiswajitMallick, ZinniaSarkar, SubrataSinha, ChittaranjanMandal, Dipankar

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids (2020)

a=8.594(9)Å   b=14.579(14)Å   c=11.552(14)Å

α=90°   β=90.36(4)°   γ=90°

C66H48N12Ni

C66H48N12Ni

Dutta, SubhajitSamanta, ParthaJoarder, BiplabLet, SumantaMahato, DebanjanBabarao, RavichandarGhosh, Sujit K.

ACS applied materials & interfaces (2020)

a=18.595(10)Å   b=18.595(10)Å   c=23.048(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

2(C10H14BrO4S),C42H48CoN6,C32H12BF24

2(C10H14BrO4S),C42H48CoN6,C32H12BF24

Kabes, Connor Q.Maximuck, William J.Ghosh, Subrata K.Kumar, AnilBhuvanesh, NattamaiGladysz, John A.

ACS Catalysis (2020) 3249-3263

a=18.4403(12)Å   b=25.0680(17)Å   c=25.5947(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C84H146Cl6Co2N12O25

C84H146Cl6Co2N12O25

Lewis, Kyle G.Ghosh, Subrata K.Bhuvanesh, NattamaiGladysz, John A.

ACS central science (2015) 1, 1 50-56

a=12.0877(6)Å   b=25.0985(14)Å   c=16.8235(8)Å

α=90.00°   β=90.887(3)°   γ=90.00°

C44.88H61.54Cl3CoN6O3.88

C44.88H61.54Cl3CoN6O3.88

Lewis, Kyle G.Ghosh, Subrata K.Bhuvanesh, NattamaiGladysz, John A.

ACS central science (2015) 1, 1 50-56

a=13.8725(7)Å   b=13.8725(7)Å   c=24.3173(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H60Cl3CoN6O4

C44H60Cl3CoN6O4

Lewis, Kyle G.Ghosh, Subrata K.Bhuvanesh, NattamaiGladysz, John A.

ACS central science (2015) 1, 1 50-56

a=13.839(4)Å   b=13.839(4)Å   c=24.216(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C63H39ClMn2N12O10

C63H39ClMn2N12O10

Agarwal, Rashmi A.Mukherjee, SoumyaSañudo, E. CarolinaGhosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5585

a=17.107(5)Å   b=17.107(5)Å   c=14.133(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°

C63H39ClMn2N12O6

C63H39ClMn2N12O6

Agarwal, Rashmi A.Mukherjee, SoumyaSañudo, E. CarolinaGhosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5585

a=17.246(5)Å   b=17.246(5)Å   c=14.135(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°

C72H53Mn2N16O16

C72H53Mn2N16O16

Agarwal, Rashmi A.Mukherjee, SoumyaSañudo, E. CarolinaGhosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5585

a=17.966(5)Å   b=27.989(5)Å   c=14.141(5)Å

α=90.000(5)°   β=92.381(5)°   γ=90.000(5)°

C63H39Mn2N13O9

C63H39Mn2N13O9

Agarwal, Rashmi A.Mukherjee, SoumyaSañudo, E. CarolinaGhosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5585

a=17.485(5)Å   b=17.485(5)Å   c=14.019(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°

C72H57Mn2N13O15

C72H57Mn2N13O15

Agarwal, Rashmi A.Mukherjee, SoumyaSañudo, E. CarolinaGhosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5585

a=17.203(5)Å   b=17.203(5)Å   c=14.045(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°

Compound1

C34H24ClN6

Mukherjee, SoumyaDesai, Aamod V.Inamdar, Arif I.Manna, BiplabGhosh, Sujit K.

Crystal Growth & Design (2015) 15, 7 3493

a=16.582(2)Å   b=18.022(3)Å   c=22.278(3)Å

α=90°   β=104.490(4)°   γ=90°

C26H27BrN2O6

C26H27BrN2O6

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=15.9993(7)Å   b=10.8867(5)Å   c=16.1051(9)Å

α=90°   β=114.970(6)°   γ=90°

C36H32N2O6

C36H32N2O6

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=19.5031(3)Å   b=16.6971(2)Å   c=20.1118(3)Å

α=90°   β=109.9234(18)°   γ=90°

C34H32N4O4

C34H32N4O4

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=11.2044(7)Å   b=11.5815(6)Å   c=12.9947(8)Å

α=75.244(5)°   β=88.540(5)°   γ=67.453(5)°

C27H27N3O6

C27H27N3O6

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=16.7281(4)Å   b=10.29860(17)Å   c=16.3055(4)Å

α=90°   β=116.342(3)°   γ=90°

C30H28N2O6

C30H28N2O6

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=12.5019(14)Å   b=21.1909(18)Å   c=10.0757(15)Å

α=90°   β=95.255(13)°   γ=90°

C35H35N3O6

C35H35N3O6

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=10.7283(3)Å   b=11.4578(4)Å   c=14.3942(3)Å

α=97.385(2)°   β=97.614(2)°   γ=113.028(3)°

C34H32N4O4

C34H32N4O4

Naidu, Gonna SomuSingh, RekhaKumar, MukeshGhosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3648-3658

a=19.1282(4)Å   b=12.2400(2)Å   c=25.3264(5)Å

α=90°   β=97.9603(18)°   γ=90°

C26H32ClNO6Si

C26H32ClNO6Si

Chowdhury, RaghunathDubey, Akhil K.Ghosh, Sunil K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 5 2404-2414

a=7.4745(3)Å   b=9.6998(4)Å   c=20.0096(10)Å

α=80.839(4)°   β=85.378(4)°   γ=67.764(4)°

08111

C20H29NO4

Andrew G. LohseRichard P. HsungMitchell D. LeiderSunil K. Ghosh

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 3246-3257

a=10.069(5)Å   b=9.734(5)Å   c=19.568(9)Å

α=90.00°   β=93.939(7)°   γ=90.00°

10149

C15H14N2O6S

Andrew G. LohseRichard P. HsungMitchell D. LeiderSunil K. Ghosh

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 3246-3257

a=19.4943(14)Å   b=7.1177(5)Å   c=10.3329(7)Å

α=90.00°   β=93.7000(10)°   γ=90.00°

03081vv

C14H19NO4

Hui XiongJian HuangSunil K. GhoshRichard P. Hsung

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 12694-12695

a=10.9417(8)Å   b=10.7162(8)Å   c=11.6477(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

02286vv

C12H15NO4

Hui XiongJian HuangSunil K. GhoshRichard P. Hsung

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 12694-12695

a=6.800(2)Å   b=9.819(2)Å   c=16.630(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C78H84N12Ni3O39

C78H84N12Ni3O39

Ghosh, Sujit K.Bharadwaj, Parimal K.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 16 5553-5555

a=24.730(5)Å   b=19.895(2)Å   c=17.257(4)Å

α=90.000°   β=104.832(5)°   γ=90.000°

C7H11LaN2O11

C7H11LaN2O11

Sujit K. GhoshParimal K. Bharadwaj

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3156-3161

a=20.3661(5)Å   b=20.3661(5)Å   c=20.3661(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C7H11ClLaNO8

C7H11ClLaNO8

Sujit K. GhoshParimal K. Bharadwaj

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3156-3161

a=19.9818(6)Å   b=19.9818(6)Å   c=19.9818(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H22Mn2N2O18

C14H22Mn2N2O18

Sujit K. GhoshJoan RibasM. Salah El FallahParimal K. Bharadwaj

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3856-3862

a=9.495(3)Å   b=10.733(5)Å   c=11.065(4)Å

α=87.425(5)°   β=74.143(5)°   γ=80.076(2)°

C18H16CoNa2O10

C18H16CoNa2O10

Jie-Peng ZhangSujit K. GhoshJian-Bin LinSusumu Kitagawa

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7970-7976

a=9.9660(9)Å   b=9.9660(9)Å   c=20.472(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H20CoNa2O10

C20H20CoNa2O10

Jie-Peng ZhangSujit K. GhoshJian-Bin LinSusumu Kitagawa

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7970-7976

a=10.0292(8)Å   b=10.0292(8)Å   c=20.808(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H16CoNa2O10

C18H16CoNa2O10

Jie-Peng ZhangSujit K. GhoshJian-Bin LinSusumu Kitagawa

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7970-7976

a=10.896(2)Å   b=14.2556(18)Å   c=13.901(3)Å

α=90.00°   β=109.49(3)°   γ=90.00°

C18H14CoLi2O9

C18H14CoLi2O9

Jie-Peng ZhangSujit K. GhoshJian-Bin LinSusumu Kitagawa

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7970-7976

a=10.662(2)Å   b=12.215(2)Å   c=14.466(3)Å

α=90.00°   β=108.73(3)°   γ=90.00°

C16H12CoLi2O10

C16H12CoLi2O10

Jie-Peng ZhangSujit K. GhoshJian-Bin LinSusumu Kitagawa

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7970-7976

a=12.024(3)Å   b=15.032(4)Å   c=12.948(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°